407/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

407
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. októbra 2010,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia zamestnaní uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom Štatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 407/2010 Z. z.
Štatistická klasifikácia zamestnaní
Číselný kód Názov zamestnania
   
 1 zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci
11 zákonodarcovia, vyšší štátni zamestnanci
111 zákonodarcovia
1111 členovia vlády, poslanci národnej rady, vedúci ústredných orgánov štátnej správy (ministri, predsedovia, riaditelia, guvernéri)
111101 prezident republiky
111102 predseda, podpredseda národnej rady
111103 predseda, podpredseda, minister vlády
111104 predseda, podpredseda výboru, komisie národnej rady
111105 poslanec
111106 guvernér banky
111107 predseda stálej delegácie pri orgánoch Európskej únie, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
1112 vedúci zamestnanci v legislatíve (tvorba právnych predpisov)
111200 vedúci zamestnanci v legislatíve (tvorba právnych predpisov)
1113 predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
111301 starosta, zástupca starostu
111302 vedúci, zástupca vedúceho vyššieho územného samosprávneho celku
112 vyšší štátni zamestnanci
1121 vedúci zamestnanci veľvyslanectiev, vyslanectiev a konzulátov
112101 veľvyslanec
112102 vyslanec
112103 konzul
112104 vedúci zamestnanec zastupiteľského úradu
112105 veľvyslanecký atašé
112106 diplomat
112107 vyšší zamestnanec veľvyslanectva, vyslanectva, konzulátu, i. n.
1122 generálny prokurátor (vrátane zástupcov)
112201 generálny prokurátor
112202 námestník generálneho prokurátora
1123 predseda ústavného súdu a najvyššieho súdu (vrátane zástupcov a vedúcich zamestnancov)
112301 predseda, podpredseda ústavného súdu
112302 predseda, podpredseda najvyššieho súdu
112303 predseda, podpredseda krajského súdu a okresného súdu
112304 predseda, podpredseda kolégia, senátu ústavného súdu
112305 riaditeľ odboru ústavného súdu
112306 vedúci oddelenia ústavného súdu
112307 zástupca predsedu najvyššieho súdu
112308 riaditeľ, zástupca riaditeľa krajského súdu a okresného súdu
1124 poradcovia prezidenta republiky, predsedu vlády, ministrov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, tlačoví hovorcovia
112401 poradca prezidenta republiky
112402 poradca predsedu, podpredsedu, ministra vlády
112403 poradca predsedu ústredného orgánu štátnej správy (okrem ministra vlády)
112404 poradca člena parlamentu
112405 tlačový hovorca prezidenta republiky
112406 tlačový hovorca vlády
112407 tlačový hovorca ústredného orgánu štátnej správy
112408 poradca guvernéra banky
1125 vyšší štátni zamestnanci ústredného orgánu štátnej správy
112501 štátny tajomník
112502 vedúci úradu ústredného orgánu štátnej správy
112503 zástupca vedúceho úradu ústredného orgánu štátnej správy
112504 riaditeľ (vrchný riaditeľ, generálny riaditeľ) sekcie ústredného orgánu štátnej správy, riaditeľ osobného úradu
112505 zástupca riaditeľa (vrchného riaditeľa, generálneho riaditeľa) sekcie ústredného orgánu štátnej správy
112506 riaditeľ odboru ústredného orgánu štátnej správy
112507 zástupca riaditeľa odboru ústredného orgánu štátnej správy
112508 vedúci oddelenia ústredného orgánu štátnej správy
112509 štátny zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy
1126 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) prezidenta, predsedu vlády, ministra, vyslanca a podobne
112601 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) prezidenta republiky
112602 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) predsedu, podpredsedu, ministra vlády
112603 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) predsedu národnej rady
112604 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) vedúceho iného štátneho orgánu
112605 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) vedúceho orgánu štátnej správy
112606 vedúci (riaditeľ) sekretariátu (kancelárie) predsedu súdu, generálneho prokurátora
112607 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) veľvyslanca, vyslanca
1127 vedúci zamestnanci iných štátnych orgánov (okrem ministerstva) a správnych úradov
112701 vedúci iného štátneho orgánu
112702 zástupca vedúceho, podpredseda, námestník iného štátneho orgánu
112703 riaditeľ sekcie (vrchný riaditeľ, generálny riaditeľ) iného štátneho orgánu
112704 riaditeľ odboru iného štátneho orgánu
112705 vedúci oddelenia iného štátneho orgánu
112706 vedúci orgánu správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112707 zástupca vedúceho správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112708 riaditeľ odboru správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112709 vedúci oddelenia správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112710 tlačový tajomník
112711 hlavný hygienik
112712 hlavná sestra
112713 hlavný školský inšpektor
1128 vyšší úradníci bezpečnosti a ochrany
112801 policajný prezident, námestník prezídia, riaditeľ, námestník riaditeľa úradu polície
112802 riaditeľ, zástupca riaditeľa policajnej správy, riaditeľstva polície
112803 riaditeľ, zástupca služby, odboru, útvaru na prezídiu, na úrade, na správe polície
112804 vedúci, zástupca oddelenia, skupiny na prezídiu, na úrade, na správe polície
112805 veliteľ služby, vedúci odboru, oddelenia, skupiny na okresnom, na mestskom riaditeľstve polície
112806 generálny riaditeľ, námestník väzenskej služby, riaditeľ, zástupca riaditeľa ústavu väzenskej služby
112807 vedúci oddelenia, referátu väzenskej služby
112808 náčelník, zástupca náčelníka hlavnej správy, správy požiarnej ochrany
112809 riaditeľ, zástupca riaditeľa odboru zariadení hlavnej správy požiarnej ochrany
112810 vedúci policajný inšpektor
112811 inšpektor jadrovej bezpečnosti
112812 vyšší úradník (obecná polícia)
114 vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových organizácií
1141 vedúci zamestnanci politických organizácií a politických strán
114101 predseda, predák, generálny tajomník politickej strany
114102 podpredseda politickej strany
114103 vedúci sekretariátu (tajomník) politickej strany
114104 vyšší úradník (politická strana)
114105 predseda občianskeho združenia
114106 predseda nadácie
114107 vedúci zamestnanec politickej organizácie
1142 vedúci zamestnanci záujmových, odborových a spoločenských organizácií
114201 vedúci odborovej organizácie
114202 vedúci zamestnanec odborovej organizácie
114203 riaditeľ združenia
114204 úradník vyššej odborovej, záujmovej organizácie
114205 úradník vyššej záujmovej organizácie
114206 vyšší úradník (združenie)
114207 vedúci zamestnanec (združenie)
1143 vedúci zamestnanci humanitárnych a podobných organizácií
114301 predseda (generálny tajomník) humanitárnej organizácie
114302 predseda organizácie ochrany prírody
114303 predseda organizácie pre ľudské práva
114304 predseda organizácie osobitnej záujmovej skupiny
114305 úradník vyššej humanitárnej organizácie
114306 vedúci zamestnanec humanitárnej organizácie
114307 vedúci humanitárnej a podobnej organizácie, i. n.
115 prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov
1150 prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov
115001 prednosta, zástupca prednostu krajského úradu a okresného úradu
115002 prednosta magistrátu (v Bratislave a Košiciach), mestského úradu
115003 prednosta obecného úradu
115004 vedúci kancelárie prednostu okresného, mestského, obecného úradu
115005 vedúci odboru krajského úradu, okresného úradu a vedúci sekcie, oddelenia, magistrátu, mestského a obecného úradu
115006 vedúci oddelenia krajského úradu, okresného úradu, mestského a obecného úradu
115007 vedúci referátu mestského a obecného úradu
115008 primátor, námestník primátora
115009 krajský, okresný štátny lekár
115010 krajský, okresný štátny hygienik
115011 krajský, okresný štátny farmaceut
115012 vedúci zamestnanec okresného, mestského, obecného úradu, i. n.
12 vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, spoločností, podnikov a podobne vrátane ich organizačných jednotiek (manažéri)
121 riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností
1210 riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností
121001 vedúci veľkej poľnohospodárskej organizácie
121002 vedúci veľkej lesníckej, rybárskej, poľovníckej organizácie
121003 vedúci veľkej organizácie výroby a rozvodu energie
121004 vedúci veľkej organizácie dobývania a ťažby nerastných surovín
121005 vedúci veľkej spracovateľskej (priemyselnej, výrobnej) organizácie
121006 vedúci veľkej stavebnej, geodetickej, projektovej organizácie
121007 vedúci veľkej stravovacej, ubytovacej organizácie
121008 vedúci veľkej obchodnej, sprostredkovateľskej organizácie
121009 vedúci veľkej dopravnej, skladovacej organizácie
121010 vedúci veľkej poštovej, telekomunikačnej organizácie
121011 vedúci veľkej peňažnej, poisťovacej organizácie
121012 vedúci veľkej výskumnej a vývojovej, výpočtovej organizácie
121013 vedúci veľkej organizácie zabezpečujúcej osobné, upratovacie, opatrovateľské služby
121014 vedúci veľkej zdravotníckej organizácie, organizácie sociálnej starostlivosti
121015 vedúci veľkej veterinárnej organizácie
121016 vedúci veľkej vzdelávacej organizácie (riaditeľ školy, rektor)
121017 vedúci veľkej kultúrnej, rekreačnej, športovej, cestovnej organizácie
121018 vedúci veľkej cirkevnej organizácie
121019 vedúci veľkej organizácie, i. n.
122 vedúci zamestnanci výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií, podnikov a podobne (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov)
1221 vedúci zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
122101 výrobný námestník poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej organizácie
122102 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v poľnohospodárstve
122103 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v lesníctve
122104 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v rybárstve, rybnikárstve
122105 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru vo vodnom hospodárstve
122106 vedúci zamestnanec výrobného útvaru v poľnohospodárstve, lesníctve, i. n.
122107 riadiaci zamestnanec v hospodárstve (organizačná jednotka)
122108 riadiaci zamestnanec v chove rýb (organizačná jednotka)
122109 riadiaci zamestnanec v chovnej stanici pre dobytok (organizačná jednotka)
122110 riadiaci zamestnanec v lesníctve (organizačná jednotka)
122111 riadiaci zamestnanec v love rýb (organizačná jednotka)
122112 riadiaci zamestnanec na farme (organizačná jednotka)
122113 riadiaci zamestnanec poľnohospodárskeho podniku (organizačná jednotka)
1222 vedúci zamestnanci v priemysle (vo výrobe)
122201 výrobný, technický námestník výrobnej organizácie
122202 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru ťažby, geologického prieskumu
122203 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v energetike
122204 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v strojárstve
122205 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v hutníctve
122206 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru chemickej, farmakologickej výroby
122207 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru výroby potravín a nápojov
122208 vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru výroby spotrebného tovaru, polygrafie
122209 vedúci zamestnanec výrobného útvaru v priemysle, i. n.
1223 vedúci zamestnanci v stavebníctve a geodézii
122301 hlavný stavbyvedúci veľkej organizácie
122302 výrobný námestník stavebnej organizácie (investičný námestník)
122303 vedúci veľkého investičného útvaru
122304 vedúci zamestnanec (geodet)
122305 vedúci prevádzkového útvaru v stavebníctve
122306 námestník riaditeľa veľkého projekčného ústavu
122307 hlavný projektant
122308 vedúci zamestnanec v stavebníctve, geodézii, i. n.
1224 vedúci zamestnanci vo veľkoobchode a v maloobchode (vrátane exportu, importu)
122401 vedúci prevádzkovej jednotky obchodu
122402 vedúci oddelenia, sektora obchodného domu
122403 odborný manažér (firma)
122404 vedúci prevádzky v maloobchode
122405 vedúci prevádzky vo veľkoobchode
122406 vedúci obchodného odboru (útvaru)
122407 vedúci prevádzky exportu, importu
122408 vedúci zamestnanec vo veľkoobchode, v maloobchode, i. n.
1225 vedúci zamestnanci v reštauráciách a hoteloch
122501 vedúci prevádzky veľkej reštaurácie
122502 vedúci prevádzky veľkého hotelu
122503 vedúci prevádzky veľkej organizácie spoločného stravovania (jedálne, menzy)
122504 vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho zariadenia (študentského internátu)
122505 gastronomický manažér
122506 vedúci zamestnanec v reštaurácii, hoteli, i. n.
1226 vedúci zamestnanci v doprave, skladovaní, telekomunikáciách a na poštových úradoch
122601 prednosta železničnej stanice, vedúci depa, veľkej výkonnej jednotky v doprave
122602 vedúci prevádzky veľkej železničnej stanice, vedúci prepravnej kancelárie
122603 vedúci prevádzkového útvaru cestnej dopravy, strediska správy a údržby diaľnic
122604 vedúci leteckej prevádzky (zabezpečenie letovej prevádzky)
122605 vedúci prevádzkového útvaru lodnej dopravy
122606 vedúci prevádzkového útvaru poštového úradu, telekomunikácií
122607 vedúci prevádzkového útvaru dopravnej organizácie
122608 vedúci prevádzkového útvaru skladovacej organizácie
122609 vedúci zamestnanec v doprave, skladovaní, telekomunikáciách, i. n.
122610 riaditeľ vnútornej organizačnej jednotky (Železnice Slovenskej republiky)
1227 vedúci zamestnanci v organizáciách zameraných na poskytovanie obchodných služieb (napríklad v bankách, poisťovniach a podobne)
122701 vedúci prevádzky v banke, v poisťovni
122702 vedúci zamestnanec ústredia v banke
122703 vedúci prevádzkového útvaru banky, poisťovne
122704 vedúci prevádzkového útvaru obchodných služieb
122705 vedúci prevádzky veľkej realitnej kancelárie
122706 vedúci prevádzkového útvaru v požičovníctve a prenájme
122707 vedúci zamestnanec v organizácii poskytujúcej obchodné služby, i. n.
1228 vedúci zamestnanci v opatrovateľských, upratovacích a podobných službách
122801 vedúci prevádzkového útvaru veľkej opatrovateľskej organizácie
122802 vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie zabezpečujúcej upratovačské služby
122803 vedúci prevádzkového útvaru veľkej čistiarne bielizne a odevov
122804 vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie opravárenských služieb
122805 vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie osobných služieb
122806 vedúci zamestnanec v organizácii opatrovateľských a podobných služieb, i. n.
1229 vedúci zamestnanci čiastkových celkov, i. n. (kultúrnych, zdravotníckych, školských, športových a podobne)
122901 vedúci prevádzkového útvaru veľkej kultúrnej, rekreačnej, cestovnej organizácie
122902 impresário
122903 manažér cestovnej kancelárie
122904 divadelný manažér
122905 vedúci prevádzkového útvaru veľkého športového zariadenia
122906 manažér športového klubu
122907 tajomník veľkej športovej organizácie
122908 vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzdelávacieho vysokoškolského zariadenia, kvestor
122909 dekan, prodekan fakulty
122910 vedúci katedry, vedúci ústavu
122911 vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzdelávacieho zariadenia (okrem vysokoškolského)
122912 vedúci prevádzkového útvaru veľkého veterinárneho zariadenia
122913 vedúci prevádzkového útvaru veľkého zariadenia sociálnej starostlivosti
122914 vedúci prevádzkového útvaru veľkej náboženskej organizácie
122915 vedúci výpravy v umeleckej tvorbe
122916 cirkevný predstavený
122917 vedúci technického útvaru veľkého zdravotníckeho zariadenia
122918 vedúci lekár (námestník) pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122919 primár útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122920 vedúci lekár útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122921 vedúca sestra pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122922 vrchná sestra útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122923 vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122924 vedúci lekár (námestník) pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122925 vedúci lekár pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122926 vedúci zdravotnícky zamestnanec pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122927 vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122928 vedúci farmaceut útvaru pre poskytovanie liečiv veľkého zdravotníckeho zariadenia
122929 vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie liečiv veľkého zdravotníckeho zariadenia
122930 vedúci zamestnanec čiastkového celku, i. n.
123 vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov a podobne)
1231 vedúci zamestnanci finančných a hospodárskych (správnych) útvarov
123101 ekonomický riaditeľ, ekonomický námestník
123102 tajomník spoločnosti
123103 vedúci útvaru hospodárskej správy
123104 vedúci útvaru informačnej sústavy, účtovníctva
123105 vedúci útvaru kalkulácií, cien, rozborov, plánovania
123106 vedúci útvaru financovania
123107 vedúci útvaru ekonomiky práce (racionalizácia práce)
123108 vedúci ekonomického útvaru
123109 vedúci právneho útvaru
123110 vedúci zamestnanec finančného, hospodárskeho útvaru, i. n.
1232 vedúci zamestnanci personálnych útvarov a útvarov priemyselných vzťahov
123201 personálny riaditeľ, námestník pre personálnu prácu
123202 vedúci personálneho útvaru
123203 vedúci útvaru starostlivosti o zamestnancov
123204 vedúci útvaru výchovy zamestnancov
123205 vedúci útvaru priemyselných vzťahov
123206 vedúci zamestnanec personálneho útvaru, i. n.
1233 vedúci zamestnanci odbytových útvarov (vrátane prieskumu trhu)
123301 obchodný riaditeľ, obchodný námestník
123302 vedúci veľkej podnikovej predajne
123303 vedúci útvaru marketingu
123304 vedúci útvaru odbytu (predaja)
123305 vedúci útvaru zahraničných obchodných vzťahov
123306 vedúci útvaru prieskumu trhu odberateľov
123307 vedúci útvaru expedície (veľkej organizácie)
123308 vedúci útvaru reklamácií v odbyte
123309 prednosta obchodného zastupiteľského podniku
123310 vedúci zamestnanec odbytového útvaru, i. n.
1234 vedúci zamestnanci reklamných útvarov a útvarov pre styk s verejnosťou
123401 vedúci útvaru propagácie
123402 vedúci útvaru reklamy veľkej organizácie
123403 vedúci útvaru pre styk s verejnosťou
123404 vedúci servisnej služby podniku
123405 vedúci útvaru organizačno-technických služieb
123406 vedúci zamestnanec útvaru propagácie a reklamy, i. n.
1235 vedúci zamestnanci zásobovacích útvarov
123501 vedúci útvaru zásobovania, nákupu
123502 vedúci útvaru prieskumu trhu dodávateľov
123503 vedúci útvaru reklamácií v zásobovaní
123504 vedúci útvaru skladového hospodárstva
123505 vedúci zamestnanec zásobovacieho útvaru, i. n.
1236 vedúci zamestnanci výpočtových útvarov
123601 vedúci výpočtového strediska
123602 vedúci prevádzky výpočtového strediska
123603 vedúci zmeny výpočtového strediska
123604 vedúci technickej obsluhy výpočtového útvaru
123605 vedúci útvaru automatizácie riadenia veľkej organizácie
123606 vedúci útvaru organizácie a techniky riadenia
123607 vedúci zamestnanec výpočtového útvaru, i. n.
1237 vedúci zamestnanci výskumných a vývojových útvarov
123701 vedúci, námestník pre technický rozvoj
123702 vedúci útvaru vedeckej, výskumnej a vývojovej organizácie
123703 vedúci výskumnej základne podniku
123704 vedúci útvaru technickej prípravy výroby
123705 vedúci útvaru racionalizácie výroby
123706 vedúci útvaru prípravy investícií
123707 riaditeľ ústavu pri Slovenskej akadémii vied
123708 vedúci zamestnanec výskumného a vývojového útvaru, i. n.
1239 vedúci zamestnanci ostatných útvarov, i. n.
123901 vedúci sekretariátu riaditeľa veľkej organizácie (asistent riaditeľa)
123902 vedúci administratívneho útvaru veľkej organizácie
123903 vedúci útvaru prípravy obrany veľkej organizácie
123904 vedúci účtovného odboru
123905 vedúci úseku investičnej výstavby
123906 vedúci útvaru reprografických služieb veľkej organizácie
123907 vedúci archívu, knižnice veľkej organizácie
123908 vedúci návrhárskeho ateliéru
123909 vedúci odboru meračstva a geológie
123910 vedúci odboru riadenia ekonomiky
123911 vedúci dezinfektor
123912 vedúci zamestnanec veľkého univerzálneho útvaru, i. n.
13 vedúci, riaditelia, ktorí riadia malý podnik, organizáciu, spoločnosť (za pomoci najviac jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca)
131 vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií
1311 vedúci, riaditelia v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
131101 predseda poľnohospodárskeho družstva
131102 vedúci malej lesníckej organizácie
131103 riadiaci zamestnanec v hospodárstve (malý podnik)
131104 vedúci malej rybárskej, rybnikárskej organizácie
131105 vedúci malej poľovníckej organizácie
131106 riadiaci zamestnanec v chove rýb (malý podnik)
131107 vedúci malej organizácie v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve, i. n.
131108 riadiaci zamestnanec chovnej stanice pre dobytok (malý podnik)
131109 riadiaci zamestnanec v lesníctve (malý podnik)
131110 riadiaci zamestnanec v love rýb (malý podnik)
131111 riadiaci zamestnanec na farme (malý podnik)
1312 vedúci, riaditelia v priemysle (vo výrobe)
131201 vedúci malej priemyselnej organizácie
131202 vedúci samostatnej výrobnej prevádzky
131203 vedúci samostatnej veľkej výrobnej dielne
131204 vedúci malej elektrárne, teplárne, vodárne
131205 vedúci malej výrobnej organizácie, i. n.
1313 vedúci, riaditelia v stavebníctve a zememeračstve
131301 vedúci malého stavebného podniku
131302 vedúci malej samostatnej stavebnej prevádzky
131303 vedúci malej montážno-stavebnej organizácie
131304 vedúci malej projektovej organizácie
131305 vedúci malej geodetickej organizácie
131306 vedúci malej stavebnej organizácie, i. n.
1314 vedúci, riaditelia vo veľkoobchode a v maloobchode
131401 vedúci malej veľkoobchodnej organizácie
131402 vedúci maloobchodnej predajne
131403 vedúci malého obchodného domu
131404 vedúci výkupnej organizácie
131405 vedúci malej organizácie zahraničného obchodu
131406 vedúci malej dodávateľskej (zásobovacej) organizácie
131407 vedúci malej zásielkovej organizácie
131408 vedúci zamestnanec obchodník
131409 vedúci malej obchodnej organizácie, i. n.
1315 vedúci, riaditelia v reštauráciách a hoteloch
131501 vedúci malého hotela, motela, botela
131502 vedúci malého ubytovacieho zariadenia
131503 vedúci malého pohostinského, stravovacieho zariadenia
131504 riaditeľ malého zábavného podniku
131505 vedúci herne
131506 vedúci malej reštauračnej, hotelovej organizácie, i. n.
1316 vedúci, riaditelia v doprave, skladovaní, telekomunikáciách a na poštových úradoch
131601 vedúci malej dopravnej organizácie
131602 vedúci samostatného skladu (prekladiska)
131603 vedúci malej organizácie telekomunikácií
131604 vedúci, prednosta malého poštového úradu
131605 vedúci malej organizácie pre distribúciu tlače
131606 vedúci malej dopravnej a skladovacej organizácie, i. n.
1317 vedúci, riaditelia v podnikoch poskytujúcich obchodné služby
131701 vedúci malej banky, poisťovne
131702 vedúci malého podniku obchodných, sprostredkovateľských služieb
131703 vedúci malej pobočky banky, poisťovne
131704 vedúci malej organizácie poskytujúcej obchodné služby, i. n.
1318 vedúci, riaditelia opatrovateľských, upratovacích a podobných služieb
131801 vedúci malej opatrovateľskej organizácie
131802 vedúci malej zotavovne
131803 vedúci malej prevádzkarne (organizácie) osobných služieb
131804 vedúci malej prevádzkarne (organizácie) opráv
131805 vedúci malej organizácie poskytujúcej upratovačské služby
131806 vedúci malej požičovne
131807 vedúci malej čistiarne, práčovne
131808 vedúci malej organizácie opatrovateľských, upratovacích a iných služieb, i. n.
1319 vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií, ostatní, i. n. (školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo a podobne)
131901 vedúci malej kultúrnej, rekreačnej, športovej, cestovnej organizácie
131902 generálny riaditeľ cestovnej kancelárie
131903 tajomník malej športovej organizácie
131904 vedúci malej agentúry bezpečnostnej služby
131905 primár organizačnej jednotky malého zdravotníckeho zariadenia
131906 vedúci malej výskumnej a vývojovej, výpočtovej organizácie
131907 vedúci malého vzdelávacieho zariadenia
131908 vedúci malého veterinárneho zariadenia
131909 vedúci malého zariadenia sociálnej starostlivosti
131910 vedúci, predstaviteľ malej náboženskej organizácie
131911 vedúci advokátskej poradne
131912 vedúci právneho oddelenia
131913 vedúci malého zdravotníckeho zariadenia
131914 vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru malého zdravotníckeho zariadenia
131915 vedúci malej organizácie, i. n.
2 vedeckí a odborní duševní zamestnanci
21 vedci a odborníci vo fyzikálnych a v príbuzných vedách, architekti a technickí inžinieri (tvoriví zamestnanci)
211 vedci a odborníci vo fyzikálnych, v chemických a v príbuzných odboroch
2111 fyzici a astronómovia
211101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec vo fyzikálnych odboroch
211102 fyzik mechanik
211103 fyzik termodynamik, akustik, optik
211104 fyzik elektriny a magnetizmu
211105 fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
211106 fyzik hydrodynamik
211107 fyzik, i. n.
211108 astronóm, astrofyzik
211109 aerodynamik
211110 inžinier kryogenik
211111 balistik
211112 reológ
2112 meteorológovia
211201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore meteorológia
211202 meteorológ prognostik (predpovede) počasia
211203 meteorológ klimatológ
211204 synoptik
211205 meteorológ, i. n.
2113 chemici
211301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v chemických odboroch
211302 anorganický chemik
211303 organický chemik
211304 fyzikálny chemik
211305 analytický chemik
211306 jadrový chemik
211307 chemik farmakológ
211308 chemik technológ
211309 chemik koróznych procesov
211310 chemik kvantovej chémie
211311 chemik, i. n.
2114 geológovia, geofyzici, geodeti, hydrológovia a podobne
211401 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v geologických a v príbuzných odboroch
211402 geodet (zememerač)
211403 geofyzik
211404 geomorfológ
211405 geológ, mineralóg, petrológ
211406 glaciológ
211407 vulkanológ, seizmológ
211408 hydrológ
211409 paleontológ, speleológ a podobne
211410 mikropaleontológ
211411 oceánograf
211412 pedológ, pôdoznalec
211413 stratigraf
211414 geochemik
211415 hydrogeológ
211416 inžiniersky geológ
2119 ostatní vedci a odborníci v príbuzných odboroch, i. n.
211901 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v príbuzných odboroch, i. n.
212 vedci a odborníci v oblasti matematiky, štatistiky a v príbuzných odboroch
2121 matematici a odborníci v príbuzných odboroch
212101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v matematických odboroch
212102 matematik vedeckých analýz
212103 matematik poistného
212104 matematik aplikovanej matematiky
212105 matematik teoretickej matematiky
212106 matematik technických vied
212107 analytik operačného výskumu
2122 odborníci v oblasti štatistiky
212201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore štatistika
212202 štatistik matematik
212203 štatistik analytik
212204 štatistik metodik
212205 štatistik ekonóm
212206 štatistik demograf
212207 štatistik biometrik
212208 štatistik prieskumu verejnej mienky
212209 štatistik odborný, i. n.
2129 vedci a odborníci v príbuzných odboroch, i. n.
212901 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odboroch matematika a štatistika, i. n.
213 vedci a odborníci v oblasti výpočtovej techniky
2131 projektanti a analytici výpočtových systémov
213101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore výpočtová technika
213102 projektant a analytik operačných systémov
213103 projektant a analytik informačných systémov
213104 projektant a analytik pre riadenie bázy dát
213105 projektant a analytik vývojových nástrojov a programovacích jazykov
213106 projektant a analytik komunikačných systémov
213107 projektant a analytik multimediálnych systémov
213108 projektant a analytik technických a inžinierskych aplikácií
213109 inžinier počítačových systémov
213110 projektant a analytik výpočtových systémov, i. n.
2132 programátori
213201 programátor špecialista v odbore výpočtová technika
213202 programátor operačných systémov
213203 programátor informačných systémov
213204 programátor bázy dát, dátovej základne
213205 vedúci programátor
213206 programátor komunikácie, spojov
213207 programátor pre aplikáciu počítačových systémov
213208 programátor v odbore výpočtová technika, i. n.
2139 ostatní odborníci zaoberajúci sa výpočtovou technikou, i. n.
213901 inžinier správca operačných systémov
213902 inžinier správca integrovaných informačných systémov, sietí
213903 inžinier správca bázy dát
213904 inžinier správca užívateľských aplikácií počítačových systémov
213905 inžinier správca komunikačných systémov
213906 systémový inžinier výpočtovej techniky
213907 výskumný zamestnanec (výpočtová technika)
213908 odborný zamestnanec inžiniersko-technických služieb
213909 odborník zaoberajúci sa výpočtovou technikou, i. n.
214 architekti, projektanti, konštruktéri, technickí vedci a inžinieri (tvoriví zamestnanci)
2141 hlavní architekti, architekti a plánovači miest, urbanisti, projektanti miest a obcí, dopravných sietí
214101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore architektúra a urbanizmus
214102 hlavný architekt
214103 architekt plánovač miest, urbanista
214104 inžinier projektant miest a obcí, dopravných sietí
214105 projektant územnej a plánovacej dokumentácie
214106 architekt krajiny, záhradný architekt
214107 architekt výstav, interiérov
214108 architekt stavebný
214109 hlavný projektant miest, obcí a dopravných sietí
214110 architekt, i. n.
2142 projektanti stavieb a areálov, stavební inžinieri
214201 stavebný inžinier vo výskume a vývoji
214202 projektant stavieb, areálov
214203 projektant, konštruktér dopravných komunikácií
214204 stavebný inžinier stavieb, areálov
214205 stavebný inžinier technológ, normovač
214206 stavebný inžinier pre mechaniku zemín
214207 stavebný inžinier dopravných komunikácií, systémov, sietí
214208 stavebný inžinier investičný
214209 stavebný inžinier, i. n.
214210 stavebný konštruktér
214211 stavbyvedúci
214212 technológ stavebných materiálov
214213 vedúci stavebný projektant
214214 asistent stavbyvedúceho
2143 projektanti elektrotechnických zariadení, elektroinžinieri
214301 inžinier elektrotechnik vo výskume a vývoji
214302 inžinier projektant, konštruktér elektrotechnických zariadení, systémov
214303 inžinier projektant, konštruktér energetických zariadení, rozvodov
214304 inžinier elektrotechnik výroby a rozvodu energie, operátor bloku jadrovej elektrárne
214305 inžinier elektrotechnik technológ, normovač
214306 inžinier elektrotechnik prístrojov, strojov a zariadení
214307 inžinier energetik, energoinžinier
214308 technológ elektrotechnických zariadení
214309 vedúci energetik
214310 vedúci elektroprojektant
214311 inžinier elektrotechnik, i. n.
2144 projektanti elektronických systémov a telekomunikačných sietí, inžinieri elektronici
214401 inžinier elektronik vo výskume a vývoji
214402 inžinier konštruktér, projektant elektronických prístrojov, zariadení, systémov
214403 inžinier konštruktér, projektant jadrových elektronických systémov
214404 inžinier projektant telekomunikačných sietí
214405 inžinier elektronik technológ, normovač
214406 inžinier elektronik telekomunikácii, rádiokomunikácii
214407 inžinier elektronik vybavenia počítačov, informačných systémov
214408 inžinier elektronik, i. n.
2145 projektanti a konštruktéri strojových zariadení, strojní inžinieri
214501 strojný inžinier vo výskume a vývoji
214502 inžinier projektant, konštruktér priemyselných zariadení, strojov, motorov, pohonov
214503 inžinier projektant, konštruktér dopravných prostriedkov, letecký (lodný)
214504 inžinier projektant, konštruktér klimatizačných systémov
214505 strojný inžinier technológ, normovač
214506 strojný inžinier prístrojov, strojov a zariadení
214507 inžinier jadrových strojov a zariadení
214508 strojný inžinier investičný
214509 strojný inžinier, i. n.
214510 inžinier, technológ (zváranie)
214511 vedúci strojný projektant
2146 chemickí inžinieri, technológovia
214601 chemický inžinier vo výskume a vývoji
214603 inžinier, technológ (potravinárskych zariadení)
214604 inžinier, technológ (náterové látky)
214605 inžinier, technológ (papier a drevo)
214606 inžinier, technológ (chemické vlákna)
214607 inžinier, technológ (guma a plasty)
214608 inžinier, technológ (palivá)
214609 vedúci kontrolného chemického laboratória
214610 chemický inžinier riadenia kvality
214611 inžinier, technológ (vodné hospodárstvo)
214612 chemický inžinier, i. n.
2147 banskí a hutní inžinieri, technológovia, metalurgovia
214701 banský, hutný inžinier vo výskume a vývoji
214702 banský inžinier technológ, normovač
214703 hutný inžinier technológ, normovač
214704 banský, hutný inžinier investičný
214705 banský inžinier, i. n.
2148 geodeti a kartografi
214801 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore geodézia, kartografia a kataster
214802 geodet a kartograf
214803 geodet geodetických základov, kartograf základnej bázy geografických informácii
214804 geodet, fotogrameter
214805 geodet, kartograf digitálnej kartografie
214806 geodet základného mapovania, kartograf základných máp, topograf, hydrograf
214807 banský geodet, banský kartograf
214808 geodet, odborný geodet katastra nehnuteľností
214809 geodet, i. n.
2149 ostatní architekti, projektanti, konštruktéri a technickí inžinieri, i. n. (tvoriví zamestnanci)
214901 inžinier robotik
214902 inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) pozemnej (okrem železničnej), potrubnej dopravy a infraštruktúry
214903 inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry
214904 inžinier technológ dreva, stavebných látok, skla, keramiky, kože, textilu, papiera, obuvi
214905 inžinier systémový (okrem výpočtovej techniky)
214906 inžinier analytik rozborov, štúdií, racionalizácie výroby
214907 inžinier bezpečnosti práce a ochrany zdravia
214908 konštruktér zbraňových systémov
214909 konštruktér, i. n.
214910 projektant, i. n.
214911 inžinier, i. n.
214912 inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) vodnej, leteckej dopravy a infraštruktúry
214913 inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) v preprave a logistike
214914 inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) bezpečnosti dopravy, prepravy a dopravnej infraštruktúry
22 vedci, odborníci v biologických, lekárskych a v príbuzných odboroch
221 vedci, odborníci a inžinieri v biologických a v príbuzných odboroch
2211 bakteriológovia, biológovia, ekológovia, zoológovia a odborníci v príbuzných odboroch
221101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v biologických a príbuzných odboroch
221102 bakteriológ, mikrobiológ
221103 genetik, embryológ
221104 cytológ
221105 botanik
221106 ornitológ, entomológ, parazitológ
221107 ekológ, inšpektor životného prostredia
221108 hydrobiológ
221109 ichtyológ
221110 kynológ
221111 mykológ
221112 taxonomik
221113 odborný zamestnanec v biologických a v príbuzných odboroch, i. n.
2212 farmakológovia, anatómovia, biochemici, fyziológovia, patológovia a odborníci v príbuzných odboroch
221201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec vo farmakologických a v príbuzných odboroch
221202 biochemik, biofyzik
221203 farmakológ, toxikológ
221204 fyziológ
221205 patológ
221206 endokrinológ
221207 anatóm
221208 epidemiológ
221209 histopatológ
221210 imunológ
221211 neuropatológ
221212 odborný zamestnanec v odbore príbuznom anatómii, i. n.
221213 odborný zamestnanec v odbore príbuznom biochémii, i. n.
221214 odborný zamestnanec v odbore príbuznom fyziológii, i. n.
221215 odborný zamestnanec v odbore príbuznom patológii, i. n.
221216 odborný zamestnanec v odbore príbuznom farmakológii, i. n.
2213 agronómovia, šľachtitelia a odborníci v príbuzných odboroch
221301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore poľnohospodárstvo, lesníctvo
221302 agronóm
221303 šľachtiteľ odborný
221304 odborný zamestnanec pestovania plodín
221305 odborný zamestnanec starostlivosti o pôdu
221306 odborný zamestnanec lesného hospodárstva
221307 fytopatológ
221308 pomológ
221309 odborný zamestnanec poľnohospodárstva, lesníctva, i. n.
222 odborní zdravotnícki a veterinárni zamestnanci
2221 lekári (okrem zubných lekárov)
222101 lekár pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
222102 lekár pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti liečebnej a preventívnej starostlivosti
222103 lekár v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
222104 lekár v odbore dermatovenerológia
222105 lekár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
222106 lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
222107 lekár v odbore hygiena a epidemiológia
222108 lekár v odbore chirurgia
222109 lekár v odbore klinická biochémia
222110 lekár v odbore mikrobiológia
222111 lekár v odbore neurochirurgia
222112 lekár v odbore neurológia
222113 lekár v odbore oftalmológia
222114 lekár v odbore ortopédia
222115 lekár v odbore otorinolaryngológia
222116 lekár v odbore patológia
222117 lekár v odbore pediatria
222118 lekár v odbore psychiatria
222119 lekár v odbore rádiodiagnostika
222120 lekár v odbore rádioterapia
222121 lekár v odbore urológia
222122 lekár v odbore interné lekárstvo
222123 lekár v odbore všeobecné lekárstvo
222124 lekár v odbore, i. n.
2222 zubní lekári
222201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore stomatológia
222202 lekár zubný v odbore stomatologická chirurgia
222203 lekár zubný v odbore stomatologická protetika
222204 lekár zubný v odbore čeľustná ortopédia
222206 lekár zubný v odbore, i. n.
2223 veterinárni lekári
222301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore veterinárne lekárstvo
222302 veterinárny chirurg
222303 veterinárny epidemiológ
222304 veterinárny lekár
222305 odborný zamestnanec vo veterinárnom lekárstve, i. n.
2224 farmaceuti
222401 farmaceut pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti klinickej farmakológie a klinickej farmácie
222402 farmaceut v odbore klinická farmácia
222403 farmaceut v odbore farmaceutická analytika
222404 farmaceut v odbore farmaceutická informatika a marketing
222405 farmaceut v odbore farmaceutická kontrola, zabezpečovanie kvality liečiv
222406 farmaceut v odbore farmaceutická technológia
222407 farmaceut v odbore lekárenstvo
222408 farmaceut v odbore, i. n.
2229 zamestnanci v zdravotníctve, i. n.
222901 zamestnanec v zdravotníctve, odbor klinická logopédia
222902 zamestnanec v zdravotníctve, odbor klinická psychológia
222903 zamestnanec v zdravotníctve, odbor liečebná pedagogika
222904 zamestnanec v zdravotníctve, odbor špeciálna pedagogika
222905 zamestnanec v zdravotníctve, odbor priamo súvisiaci s odbornými pracovnými činnosťami jednotlivých zdravotníckych odborov
222906 odborný administratívny zamestnanec zdravotníckej organizácie
222907 zamestnanec v zdravotníctve, odbor sociálna práca
223 ošetrovatelia
2230 ošetrovatelia
223001 zdravotnícky zamestnanec v odbore ošetrovateľstvo
223002 zdravotnícky zamestnanec v odbore liečebná rehabilitácia
223003 zdravotnícky zamestnanec v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
223004 zdravotnícky zamestnanec v odbore verejné zdravotníctvo
223005 staničná sestra
223006 zdravotnícky zamestnanec v odbore, i. n.
23 odborní pedagogickí zamestnanci
231 vedecko-pedagogickí zamestnanci a učitelia na vysokých školách
2311 vedecko-pedagogickí zamestnanci
231101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v pedagogických a vedecko-pedagogických odboroch
231102 profesor vysokoškolský, univerzitný
231103 docent vysokej školy, univerzity
231104 odborný asistent vysokej školy, univerzity
231105 asistent vysokej školy, univerzity
231106 hosťujúci profesor vysokej školy, univerzity
2319 ostatní učitelia na vysokých školách
231901 lektor vysokej školy, univerzity
231902 metodik výučby cudzích jazykov
231903 odborný inštruktor vysokej školy
231904 učiteľ vysokej školy, i. n.
232 učitelia na stredných školách
2321 učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
232101 zástupca riaditeľa strednej, vyššej školy
232102 zástupca riaditeľa strednej školy pre športovú prípravu
232103 zástupca riaditeľa pre študijné záležitosti
232104 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej a vyššej školy
232105 výchovný poradca na strednej škole
2322 učitelia odborných predmetov
232201 zástupca riaditeľa strednej odbornej školy pre teoretické vyučovanie
232202 učiteľ poverený riadením odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania na strednej odbornej škole
232203 vedúci učiteľ miestne odlúčeného pracoviska strednej odbornej školy pre teoretické i praktické vyučovanie
232204 učiteľ odborných predmetov strednej, vyššej školy
232205 vedúci dielní
2323 učitelia praktického vyučovania (okrem majstrov - skupina 334)
232301 zástupca riaditeľa strednej odbornej školy pre praktické vyučovanie
232302 učiteľ praktického vyučovania na strednej škole
233 učitelia na základných školách a v predškolskej výchove
2331 učitelia na základných školách
233101 zástupca riaditeľa základnej školy
233102 učiteľ na základnej škole 1. stupňa
233103 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na základnej škole 2. stupňa
233104 výchovný poradca na základnej škole
233105 učiteľ na základnej škole, i. n.
2332 učitelia v predškolskej výchove
233201 zástupkyňa riaditeľky materskej školy
233202 odborný učiteľ v materskej škole
233203 učiteľ predškolskej výchovy
233204 učiteľ predškolskej výchovy, i. n.
234 učitelia na špeciálnych školách
2341 učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnych školách (vrátane učiteľov na špeciálnych základných školách a v predškolskej výchove)
234101 zástupca riaditeľa špeciálnej, zvláštnej, pomocnej školy 1. stupňa
234102 zástupca riaditeľa špeciálnej základnej školy (1. a 2. stupeň)
234103 zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy, strednej odbornej školy
234104 učiteľ na špeciálnej, zvláštnej, pomocnej škole 1. stupňa
234105 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnej škole 2. stupňa
234106 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnej strednej škole, strednej odbornej škole
234107 učiteľ špeciálnej predškolskej výchovy
234108 učiteľ na špeciálnej základnej škole
2342 učitelia odborných predmetov na špeciálnych školách
234201 učiteľ odborných predmetov na špeciálnej škole
234202 učiteľ odborných predmetov na špeciálnej strednej škole, strednej odbornej škole
2343 učitelia praktického vyučovania na špeciálnych školách
234301 vedúci praktického vyučovania, dielní na špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti
234302 učiteľ praktického vyučovania na špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti
234303 učiteľ v špeciálnom pedagogickom centre
235 učitelia a odborní pedagogickí zamestnanci, i. n.
2351 špecialisti zameraní na metódy výučby (napríklad audiovizuálnej)
235101 špecialista metód výučby
235102 špecialista audiovizuálnych a iných prostriedkov výučby
235103 pedagogický poradca pre tvorbu učebných osnov
235104 pedagogický poradca pre učebné pomôcky
235105 poradca pre učebné metódy
2352 školskí inšpektori
235201 vrchný školský inšpektor
235202 školský inšpektor
235203 školský inšpektor výchovy mimo vyučovania
2353 učitelia na základných umeleckých školách (vrátane súkromných učiteľov umeleckých predmetov)
235301 zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy
235302 učiteľ na základnej umeleckej škole 1. stupňa
235303 učiteľ na základnej umeleckej škole 2. stupňa
235304 vedúci odboru základnej umeleckej školy - učiteľ
235305 súkromný učiteľ umeleckých predmetov
235306 učiteľ na základnej umeleckej škole, i. n.
2354 učitelia na jazykových školách a učitelia jazykov (okrem učiteľov jazykov na školách)
235401 zástupca riaditeľa jazykovej školy
235402 učiteľ jazykovej školy
235403 učiteľ stenografie
235404 súkromný učiteľ jazykov
235405 učiteľ jazykov, i. n.
2355 učitelia v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235501 zástupca riaditeľa centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235502 vedúci oddelenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235503 pedagogický zamestnanec centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235504 učiteľ centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235505 výchovný poradca centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2356 odborní pedagógovia v zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235601 zástupca riaditeľa výchovného ústavu pre mládež pre výučbu
235602 špeciálny pedagóg v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235603 učiteľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235604 odborný inštruktor vo výchovnom ústave pre mládež
235605 odborný pedagóg zariadenia na výkon ústavnej a ochrannej výchovy, i. n.
235606 pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
235607 špeciálny pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
235608 psychológ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
2359 ostatní odborní pedagogickí zamestnanci, i. n. (napríklad odborní inštruktori)
235901 vedúci základného informačného strediska - pedagóg
235902 lektor umeleckých kurzov
235903 odborný inštruktor riadenia dopravných prostriedkov
235904 odborný lektor kvalifikačných, rekvalifikačných kurzov
235905 tanečný pedagóg
235906 odborný hlasový pedagóg, logopéd
235907 odborný inštruktor lietania
235908 pedagóg v autoškole
235909 odborný pedagogický zamestnanec, i. n.
24 ostatní vedci a odborní duševní zamestnanci, i. n.
241 vedci a odborní duševní zamestnanci v oblasti podnikania a v príbuzných odboroch
2411 odborní zamestnanci na úseku účtovníctva, financií, rozpočtov, daní a podobne, hlavní účtovníci
241101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore financovanie, rozpočty a dane
241102 hlavný, vedúci účtovník
241103 revízor účtov, účtovný znalec, audítor
241104 odborný referent financovania a úverovania
241105 odborný referent kalkulácií, cien a nákladov
241106 odborný metodik účtovníctva
241107 odborný referent rozpočtov
241108 odborný daňový referent, poradca
241109 hlavný kontrolór, kontrolór
241110 referent pre verejné obstarávanie
241111 odborný zamestnanec účtovníctva a financovania, i. n.
2412 odborní zamestnanci na úseku zamestnaneckých, personálnych vecí
241201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore personalistika
241202 odborný referent osobného oddelenia
241203 odborný personalista pre vzdelávanie
241204 odborný personalista pre sociálne otázky a kolektívne vyjednávanie
241205 odborný analytik (metodik) hodnotenia a overovania spôsobilosti
241206 odborný personalista pre pracovnoprávne záležitosti
241207 odborný zamestnanec zamestnaneckého prieskumu
241208 odborný poradca pre voľbu povolania
241209 odborný zamestnanec na úseku personálnych vecí, i. n.
2413 odborní zamestnanci v bankovníctve a peňažníctve
241301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore peňažníctvo
241302 bankový maklér, poradca, expert, díler
241303 metodik, analytik finančného trhu
241304 odborný zamestnanec hotovostných a kapitálových operácií
241305 odborný zamestnanec pre úverovú administratívu (úverové limity)
241306 burzový maklér odborný
241307 poisťovací a zaisťovací expert
241308 odborný zamestnanec v poisťovníctve
241309 odborný zamestnanec v bankovníctve a poisťovníctve, i. n.
241310 študijný poradca
2419 ostatní odborní zamestnanci v oblasti podnikania, i. n.
241901 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore podnikanie
241902 odborný zamestnanec v odbore marketing (zahraničné vzťahy)
241903 odborný zamestnanec v odbore propagácia, reklama
241904 odborný zamestnanec v odbore licencie, patenty a vynálezy
241905 odborný zamestnanec pre styk s verejnosťou, tlačový hovorca
241906 odborný zamestnanec v oblasti podnikania, i. n.
242 odborní zamestnanci v právnej oblasti
2421 právnici, právni poradcovia, právni čakatelia
242101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore právo
242102 právnik v odbore hospodárske riadenie
242103 právnik v odbore legislatíva
242105 právnik špecialista na občianske (pracovné) právo
242106 právnik špecialista na obchodné (správne) právo, komerčný právnik
242107 právnik v oblasti hospodárskeho práva
242108 právny čakateľ
242109 právny poradca
242110 prosektor
242111 právny zástupca
242112 právnik, i. n.
2422 sudcovia (okrem predsedov ústavného súdu, najvyššieho súdu a ich zástupcov)
242201 predseda senátu súdu
242202 predseda kolégia najvyššieho súdu
242203 sudca ústavného súdu, najvyššieho súdu
242204 sudca krajského a okresného súdu
242205 sudca, i. n.
2423 notári
242301 notár
242302 notár poradca
2424 prokurátori (okrem generálneho prokurátora a jeho zástupcov)
242401 krajský prokurátor, vyšší vojenský prokurátor
242402 námestník krajského prokurátora, vyššieho vojenského prokurátora
242403 okresný prokurátor, vojenský obvodný prokurátor
242404 námestník okresného prokurátora, vojenského obvodného prokurátora
242405 prokurátor generálnej prokuratúry
242406 prokurátor krajskej prokuratúry, vyššej vojenskej prokuratúry
242407 prokurátor, vedúci oddelenia
242408 prokurátor okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry
2425 vyšetrovatelia prokuratúry
242500 vyšetrovatelia prokuratúry
2426 advokáti
242601 advokát patentovej politiky
242602 advokát v civilných sporoch
242603 advokát prevodov a postúpení
242604 advokát medzinárodných a priemyselných práv
242605 odborný zamestnanec advokátskej poradne
242606 advokát - právny zástupca
242607 advokát, i. n.
2427 právni asistenti, praktikanti a koncipienti
242701 právny asistent
242702 asistent sudcu (advokáta)
242703 zástupca sudcu (advokáta)
242704 právny asistent (konateľ) makléra
242705 právny asistent v banke (poisťovni)
242706 koncipient, právny praktikant
242707 justičný čakateľ
2429 ostatní pracovníci v právnej oblasti, i. n.
242901 právny zástupca pre nároky z poistenia
242902 právny zástupca pre nároky sociálneho zabezpečenia
242903 súdny exekútor
242904 odborný zamestnanec v právnej oblasti, i. n.
243 archivári, knihovníci a odborní zamestnanci v príbuzných odboroch
2431 odborní archivári (okrem radových)
243101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore archivácia
243102 odborný archivár pre humanitné odbory
243103 odborný archivár pre technické odbory
243104 odborný archivár knihovník
243105 odborný archivár pre korešpondenciu
243106 odborný archivár, i. n.
2432 odborní zamestnanci v knižniciach (okrem radových)
243201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore knihovníctvo
243202 knihovník špecialista na audiovizuálne materiály
243203 knihovník špecialista na katalogizáciu
243204 odborný dokumentarista
2433 odborní zamestnanci v oblasti informatiky
243301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore informatika
243302 odborník v informatike (všeobecne)
243303 odborník v informatike pre vedu a výskum
243304 odborník v informatike pre humanitné odbory
243305 odborník v informatike pre technické odbory
243306 odborník v informatike pre informačné siete
243307 odborný zamestnanec strediska vedeckých informácií
243308 odborný zamestnanec v informatike, i. n.
2434 odborní zamestnanci - kurátori (múzeí, galérií)
243401 kurátor (správca) múzea odborný
243402 kurátor (správca) galérie odborný
243403 odborný zamestnanec (archívnictvo a história)
243404 kurátor odborný, i. n.
2439 ostatní odborní zamestnanci kultúry a osvety, i. n.
243901 vedúci výroby v umeleckej tvorbe
243902 správca pamiatkových objektov, kastelán
243903 odborný referent pre kultúrno-výchovnú činnosť
243904 odborný zamestnanec kultúry a osvety, i. n.
244 odborní zamestnanci v spoločenských vedách a v príbuzných odboroch
2441 ekonómovia - vedeckí zamestnanci, špecialisti, experti
244101 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v ekonomických odboroch
244102 odborný ekonóm metodik, špecialista, expert
244103 odborný ekonóm rozborov, analýz a štúdií
244104 odborný ekonóm práce a miezd
244105 odborný ekonóm marketingu, obchodu
244106 odborný ekonóm plánovania
244107 odborný ekonóm prognostik
244108 odborný ekonóm, i. n.
2442 sociológovia, antropológovia, archeológovia, geografi, kriminológovia a odborníci v príbuzných odboroch
244201 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore sociológia, archeológia, kriminológia
244202 sociológ
244203 archeológ
244204 geograf
244205 etnológ
244206 penológ
244207 kriminológ
244208 antropológ
244209 sociopatológ
2443 filozofi, historici, politológovia
244301 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore filozofia, história, politológia
244302 filozof
244303 politológ
244304 historik
244305 genealóg
2444 filológovia, jazykovedci, grafológovia a podobne
244401 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore filológia
244402 filológ (jazykovedec)
244403 fonológ
244404 etymológ
244405 sémaziológ
244406 lingvista
244407 morfológ
244408 grafológ (kryptológ)
244409 fonetik
Číselný kód Názov zamestnania
   
2445 tlmočníci a prekladatelia
244501 tlmočník a prekladateľ
244502 tlmočník bežných vzťahov, cestovného ruchu
244503 tlmočník simultánny
244504 prekladateľ odbornej, technickej literatúry
244505 prekladateľ beletrie
244506 tlmočník, i. n.
244507 prekladateľ, i. n.
2446 psychológovia
244601 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore psychológia
244602 psychológ špecialista
244603 sociálny psychológ
244604 psychológ pre voľbu povolania
244605 pedagogický psychológ
244606 klinický psychológ
244607 psychológ, i. n.
244608 psychoterapeut
2447 odborní zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
244701 vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore sociálne vedy
244702 sociálny kurátor
244703 vedecký zamestnanec v odbore sociálnych vied, i. n.
244704 sociálny pracovník
244705 sociálny poradca
244706 supervízor v sociálnej oblasti
244707 zamestnanec sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
245 umeleckí zamestnanci, novinári a redaktori
2451 spisovatelia, autori, kritici, novinári, redaktori
245101 spisovateľ, dramatik
245102 básnik
245104 odborný kritik umenia
245105 novinár
245106 redaktor
245107 umelecký korektor
245108 jazykový korektor
245109 korešpondent
245110 šéfredaktor
245111 zástupca šéfredaktora
2452 režiséri, scenáristi, dramaturgovia v divadlách, v rozhlase, televízii a vo filme
245201 dramaturg
245202 režisér filmový
245203 režisér televízny
245204 režisér rozhlasový
245205 režisér hudobný, režisér ozvučenia programov
245206 režisér divadelný
245207 scenárista
245208 rozprávač
245209 lektor v divadle
245210 režisér, scenárista, dramaturg, i. n.
2453 komentátori, reportéri a žurnalisti v televízii a rozhlase
245301 komentátor televízny
245302 komentátor rozhlasový
245303 reportér televízny
245304 reportér rozhlasový
245305 žurnalista televízny
245306 žurnalista rozhlasový
245307 moderátor
245308 komentátor a žurnalista, i. n.
2454 sochári, maliari, umeleckí reštaurátori, umeleckí grafici a výtvarníci
245401 sochár
245402 kresliar
245403 maliar výtvarník
245404 modelár umelecký
245405 scénograf
245406 umelecký, filmový grafik
245407 reštaurátor, preparátor, umelecký konzervátor
245408 umelecký výtvarník, výtvarník scény, kostýmov
245409 kontrolór kresieb v umeleckej tvorbe
245410 umelecký leptár
245411 teoretik výtvarného umenia
245412 umelecký rytec
2455 umeleckí dizajnéri, návrhári, umeleckí grafici
245501 umelecký grafik
245502 umelecký dizajnér
245503 technický dizajnér
245504 umelecký odborný maskér
245505 ilustrátor kníh
245506 umelecký návrhár
245507 dizajnér, návrhár, i. n.
2456 hudobní skladatelia, dirigenti, speváci, hudobníci
245601 zbormajster (riaditeľ chóru)
245602 dirigent, kapelník, primáš
245603 koncertný majster
245604 hudobný skladateľ (hudobný aranžér)
245605 hudobník, inštrumentalista
245606 spevák sólista
245607 muzikológ
245608 člen orchestra, súboru, zboru
2457 herci (vrátane bábkohercov), rozprávači, animátori
245701 herec
245702 bábkoherec
245703 animátor odborný
2458 choreografi, baletní majstri a tanečníci
245801 choreograf
245802 tanečný majster
245803 primabalerína
245804 sólista pantomímy (mím)
245805 tanečník baletu
245806 tanečník (okrem baletu)
2459 ostatní umeleckí zamestnanci, i. n.
245901 šepkár
245902 umelecký zamestnanec, i. n.
246 odborní zamestnanci v cirkevných a náboženských inštitúciách (duchovní)
2460 odborní zamestnanci v cirkevných a náboženských inštitúciách (okrem nevysvätených)
246001 vedecký zamestnanec v teologických odboroch (teológ)
246002 senior (cirkevná organizácia)
246003 cirkevný administrátor
246004 samostatný duchovný správca (kazateľ)
246005 duchovný
246006 vikár
246007 rehoľník (vysvätený)
246008 odborný zamestnanec cirkevnej a náboženskej organizácie, i. n.
247 odborní administratívni zamestnanci, i. n.
2470 ostatní odborní administratívni zamestnanci, i. n.
247001 odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy
247002 odborný administratívny zamestnanec súdu
247003 odborný administratívny zamestnanec spoločenskej organizácie
247004 odborný administratívny zamestnanec podnikateľskej organizácie
247005 odborný administratívny zamestnanec kultúrnej, vzdelávacej organizácie
247006 odborný administratívny zamestnanec zdravotníckej organizácie
247007 odborný administratívny zamestnanec prokuratúry
247008 odborný administratívny zamestnanec, i. n.
3 technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
31 technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch
311 technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch
3111 technici vo fyzikálnych a v príbuzných odboroch
311101 technik v geológii
311102 technik v meteorológii
311103 technik v hydrológii
311104 technik v astronómii
311105 technik v oceánografii
311106 technik v metrológii
311107 technik v geofyzike
311108 technik vo fyzikálnych a v príbuzných odboroch, i. n.
3112 stavební technici
311201 majster stavebnej výroby
311202 dispečer stavebnej výroby
311203 stavebný technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311204 technik investičnej výstavby
311205 stavebný technik kontrolór akosti, laborant
311206 stavebný technik prevádzkový
311207 stavebný technik technológ, normovač
311208 stavebný technik normovač
311209 stavebný dozor (technický)
311210 operátor stavebnej výroby
311211 postupár stavebnej výroby
311212 stavebný rozpočtár, stavebný cenár, stavebný kalkulant
311213 stavebný výpočtár, stavebný prípravár
311214 stavebný technik, i. n.
3113 elektrotechnici
311301 majster elektrotechnickej výroby, výroby a rozvodu energie
311302 dispečer elektrotechnickej výroby, výroby a rozvodu energie
311303 elektrotechnik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311304 technik operátor bloku, okruhu elektrárne
311305 elektrotechnik kontrolór akosti, laborant
311306 elektrotechnik výrobných, prenosových strojov a zariadení, elektroprístrojov
311307 elektrotechnik technológ
311308 elektrotechnik normovač
311309 konštruktér, technik (elektro a energo)
311310 elektrorozpočtár
311311 technik vysokého napätia
311312 elektrotechnik, i. n.
3114 elektronici a technici v rádiokomunikáciách a telekomunikáciách
311401 majster elektronickej výroby, rádiokomunikačnej, telekomunikačnej prevádzky
311402 dispečer elektronickej výroby, rádiokomunikačnej, telekomunikačnej prevádzky
311403 technik elektronik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311404 technik elektronických strojov a zariadení, prístrojov
311405 technik kontrolór akosti, laborant v elektronike
311406 technik inšpektor rádiokomunikácií, telekomunikácií
311407 technik elektronik technológ
311408 technik elektronik normovač
311409 technik elektronik, i. n.
3115 strojárski technici
311501 majster strojárskej výroby
311502 dispečer strojárskej výroby
311503 strojársky technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311504 strojársky technik starostlivosti o základné fondy
311505 strojársky technik kontrolór akosti, laborant
311506 strojársky technik montážny, prevádzkový
311507 strojársky technik technológ, normovač
311508 strojársky technik normovač
311509 postupár strojárskej výroby
311510 strojársky technik, i. n.
3116 chemickí technici
311601 majster chemickej výroby
311602 dispečer chemickej výroby
311603 chemický technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311604 technik chemického inžinierstva
311605 chemický technik kontrolór akosti, laborant
311606 technik chemických procesov
311607 chemický technik technológ, normovač
311608 chemický technik normovač
311609 dezinfektor, vedúci laborant
311610 chemik, rozpočtár
311611 postupár chemickej výroby
311612 chemický rozpočtár
311613 chemický výpočtár
311614 chemický technik, i. n.
3117 banskí a hutnícki technici
311701 majster ťažby surovín, majster hutnej výroby
311702 dispečer ťažby surovín, dispečer hutnej výroby
311703 banský, hutnícky technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311704 banský technik mechanik
311705 banský, hutnícky technik kontrolór akosti, laborant
311706 banský, hutnícky technik metalurg
311707 banský, hutnícky technik technológ, normovač
311708 banský technik trhacích prác, vetrania, protiprašný
311709 defektoskopista
311710 banský majster
311711 banský normovač
311712 normovač v hutníctve
311713 postupár banskej výroby
311714 postupár hutníckej výroby
311715 banský rozpočtár
311716 banský výpočtár
311717 banský, hutnícky technik, i. n.
3118 technici v kartografii, kresliči a zememerači
311801 technik v zememeračstve a kartografii
311802 technik grafických informačných systémov
311803 technik v geodézii, referent katastra nehnuteľností
311804 technický kreslič zememerač, kartograf
311805 technický kreslič, technik dokumentácie
311806 technik konštruktér strojov a zariadení, nástrojov a prístrojov
311807 technický kreslič, konštruktér, i. n.
3119 ostatní technickí zamestnanci, i. n.
311901 majster, i. n.
311902 dispečer výrobný, i. n.
311903 technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj, i. n.
311904 technik pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311905 technik kontrolór akosti, laborant, i. n.
311906 bezpečnostný technik vo výrobe
311907 technik technológ dreva, stavebných látok, skla, keramiky, kože, textilu, papiera
311908 technik racionalizácie výroby, ergonomických štúdií
311909 technik (inžinierska a priemyselná činnosť)
311910 technik (inžinierske časové a pohybové štúdie)
311911 systémový technik
311912 odborný technický zamestnanec, i. n.
311913 dispečer pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311914 technik energetik, technik tepelného hospodárstva
311915 garážmajster, majster pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311916 technik, i. n.
312 technickí zamestnanci v oblasti výpočtovej techniky
3121 poradcovia v oblasti výpočtovej techniky
312101 technik analytik počítačových systémov
312102 technik analytik počítačových dátových základní
312103 technik analytik komunikačných systémov
312104 poradca, metodik pre hardvér počítačových systémov
312105 poradca, metodik pre softvér počítačových systémov
312106 poradca, metodik, programátor pre užívateľské aplikácie počítačových systémov
312107 asistent programátora analytika počítačových systémov
312108 systémový technik počítačov
312109 poradca, metodik v oblasti výpočtovej techniky, i. n.
3122 operátori a obsluha výpočtovej techniky
312201 operátor výpočtovej techniky
312202 obsluha elektronickej tlačiarne
312203 technik údržby a opráv výpočtovej techniky
312204 operátor zariadení počítačov
312205 operátor periférnych zariadení počítačov
312206 technik správca operačného systému, databázy, počítačových sietí
312207 operátor a obsluha výpočtovej techniky, i. n.
3123 operátori priemyselných robotov, číslicovo riadených strojov
312301 operátor priemyselných robotov
312302 operátor číslicovo riadených strojov
312303 technik údržby priemyselných robotov a číslicovo riadených strojov
312304 technik mechanik číslicovo riadených strojov
312305 technik pružných výrobných systémov (technik robotik)
312306 technik revízor pružných výrobných systémov (priemyselných robotov)
3129 ostatní technici vo výpočtovej technike, i. n.
312901 technik organizácie prevádzky výpočtovej techniky
312902 technik prevádzkovej kontroly počítačového systému
312903 odborný zamestnanec vo výpočtovej technike, i. n.
312904 technik vo výpočtovej technike, i. n.
313 obsluha optických a elektronických zariadení
3131 fotografi (vrátane umeleckých)
313101 fotograf vedecký
313102 fotograf umelecký
313103 fotograf reklamný
313104 fotograf novinár (fotoreportér)
313105 fotograf letecký
313106 fotograf portrétny
313107 fotograf policajný
313108 fotograf špecializovaný (na mikrosnímky, na architektúru a pod.)
313109 fotograf všeobecný
313110 fotograf zdravotnícky
313111 fotograf, i. n.
3132 obsluha zariadení na záznam zvuku, obrazu, operátori kamery (vrátane filmových a televíznych zariadení)
313201 majster zvuku
313202 zvukár, ruchár
313203 operátor zvukového záznamu, mixážneho zvukového zariadenia
313204 kameraman
313205 kameraman animovaného filmu trikový
313206 kameraman televízny (filmový)
313207 operátor televízneho (filmového) štúdia, audiovizuálnych zariadení, videoaparatúry
313208 operátor snímania obrazu, ostrič, kamerový mechanik
313209 strihač pri výrobe obrazového záznamu
313210 filmový asistent
3133 obsluha vysielacieho telekomunikačného zariadenia (vrátane obsluhy telegrafov)
313301 vedúci telekomunikačnej ústredne, vysielacieho štúdia
313302 operátor televízneho, rozhlasového prenosu, premietacieho zariadenia
313303 operátor miestneho rozhlasu
313304 operátor retranslačnej stanice
313305 operátor telekomunikačného zariadenia
313306 operátor telegrafu, technik telegrafista
313307 radista
313308 technik zariadení na prenos dát v telekomunikáciách
313309 operátor spojov
313310 režijný technik
313311 technik operátor vysielacieho a telekomunikačného zariadenia, i. n.
3134 obsluha lekárskych zariadení
313401 operátor zariadení lekárskej rádiológie, rádiológ
313402 diplomovaný rádiologický asistent
313403 operátor elektrokardiografu (elektroencelografu)
313404 operátor anestéziologického zariadenia
313405 rádiologický laborant
313406 operátor lekárskych elektronických zariadení
313407 operátor lekárskeho röntgenu
313408 operátor optického zariadenia na snímanie obrazu
313409 operátor lekárskych zariadení, i. n.
3139 obsluha ostatných optických a elektronických zariadení, i. n.
313901 operátor scénického osvetľovacieho zariadenia
313902 operátor (dispečer) hudobných automatov
313903 operátor mikroskopov
313904 operátor optických a elektronických zariadení, i. n.
314 letecký a lodný personál (odborný)
3141 lodní mechanici
314101 hlavný inžinier lode
314102 hlavný lodivod
314103 loďmajster (technik), strojmajster
314104 námorný technický správca
314105 technik lodný strojník
314106 technik námornej dopravy
314107 technik lodnej (riečnej) dopravy
314108 technik lodný mechanik, i. n.
3142 lodní dôstojníci a lodivodi (kapitáni, velitelia plavidiel, navigátori a podobne)
314201 veliteľ plavidla
314202 kapitán lode, kapitán prístavu
314203 vrchný lodník
314204 lodný palubný, strojný dôstojník
314205 lodný elektrodôstojník
314206 lodný rádiodôstojník
314207 lodný navigačný dôstojník (lodný navigátor)
314208 lodný pilot
314209 námorný dôstojník technický
314210 lodný dôstojník a lodivod, i. n.
3143 piloti, navigátori a leteckí technici
314301 veliteľ lietadla
314302 druhý pilot
314303 palubný inžinier
314304 palubný rádiotelefonista
314305 letecký navigátor
314306 plánovač posádok
3144 riadiaci leteckej prevádzky
314401 vedúci odbavovacej haly letiska
314402 asistent vedúceho leteckej prevádzky
314403 vedúci automatizovanej prípravy leteckej prevádzky
314404 vedúci leteckej prevádzky
314405 vedúci stanovišťa riadenia leteckej prevádzky, vedúci stanovišťa letovej prevádzky
314406 vedúci prípravy leteckej prevádzky
3145 leteckí dispečeri a zamestnanci v príbuzných odboroch (napríklad operátori leteckej stanice, riadiaci zamestnanci odstavovacej plochy a podobne)
314501 vedúci odbavovacej plochy letiska
314502 dispečer leteckej prevádzky, dispečer leteckej dopravy
314503 kontrolór leteckej prevádzky
314504 operátor leteckej stanice
314505 operátor systémov riadenia leteckej dopravy
314506 referent zásobovania a odbytu
314507 podporný letecký personál
3146 bezpečnostní technici leteckej prevádzky
314601 vedúci čiastkového zabezpečovacieho leteckého strediska
314602 technik zabezpečovania leteckej prevádzky
314603 požiarny technik leteckej prevádzky
314604 bezpečnostný technik leteckej prevádzky
315 bezpečnostní, protipožiarni, kolaudační technici a technici na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti
3151 kolaudační technici a technici protipožiarnej ochrany, špecialisti na prevenciu požiarov a zisťovanie príčin požiarov (okrem požiarnikov)
315101 inšpektor požiarnej služby
315102 požiarny referent
315103 vedúci požiarny technik
315104 technik špecialista na zisťovanie príčin požiaru
315105 technik špecialista na prevenciu požiaru
315106 kolaudačný, revízny technik požiarnej ochrany
315107 vyšetrovateľ požiarov
315108 technik požiarnej ochrany
315109 technik, i. n.
3152 bezpečnostní technici a technici na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti (vozidiel, postupov, výrobkov a podobne) a technici na kontrolu jadrovej bezpečnosti
315201 inšpektor akosti, kvality a zdravotnej neškodnosti
315202 inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia
315203 technik na kontrolu jadrovej bezpečnosti
315204 inšpektor technických prehliadok vozidiel
315205 kontrolór (referent) akosti, kvality a zdravotnej neškodnosti
315206 bezpečnostný technik, referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (okrem výroby)
315207 revízny technik, kontrolór
315208 skúšobný technik (okrem výroby)
315209 certifikátor
315210 inšpektor na ochranu spotrebiteľa
315211 prevádzkový inšpektor
315212 inšpektor spracovania priemyselného odpadu
315213 technický kvalitár (výroba a postupy)
315214 bezpečnostný technik a technik na kontrolu akosti, i. n.
316 technici v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
3160 technici v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316001 vrchný majster, majster železničný, vedúci strediska
316002 dispečer železničný (prevádzkový, staničný, vlakový)
316003 vedúci vozovej a prepravnej kancelárie, vedúci prevádzky
316004 výpravca (dispozičné, vonkajšie služby)
316005 dozorca prepravy, depa
316006 kontrolór v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316007 normovač v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316008 operátor v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316009 skladmajster
316010 strojmajster v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316011 technológ v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316012 technik v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre, i. n.
32 technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravotnícki a poľnohospodárski zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
321 technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravotnícki a poľnohospodárski zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
3211 technici a laboranti v oblasti biológie a v príbuzných odboroch (vrátane zdravotníckych laborantov)
321101 technik v biológii a príbuzných odboroch
321102 technik lekárskych odborov
321103 technik biológ, biofyzik, biochemik
321104 technik zoológ, botanik, ekológ
321105 laborant transfúznej stanice
321106 diplomovaný medicínsko-technický laborant
321107 zdravotnícky laborant so špecializáciou
321108 laborant v biológii a príbuzných odboroch
321109 laborant pitevný, preparátor (balzamovač)
321110 laborant vodného hospodárstva
321111 technik a laborant v biologických odboroch, i. n.
3212 technici v agronómii, v lesníctve, v poľnohospodárstve a vo vodnom hospodárstve
321201 technik agronóm (agronóm prevádzkový)
321202 zootechnik
321203 technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj v poľnohospodárstve (lesníctve)
321204 poľnohospodársky technik
321205 technik šľachtiteľ
321206 technik vodného hospodárstva
321207 technik lesného hospodárstva
321208 technik rybársky a rybnikársky
321209 lesník
321210 polesný technik
321211 pôdny technik
321212 záhradný technik
321213 vedúci lesného obvodu
321214 technický laborant (poľnohospodárstvo)
321215 technik v poľnohospodárstve a lesníctve, i. n.
3213 poradcovia v poľnohospodárstve a v lesníctve
321301 poľnohospodársky poradca
321302 poľnohospodársky poradca demonštrátor
321303 poradca v lesníctve
321304 poradca v rybárstve
321305 poradca pre ochranu životného prostredia
321306 diagnostik, zisťovanie prítomnosti škodcov (poľnohospodárstvo)
322 zdravotnícki asistenti, optici a rehabilitační zamestnanci
3221 asistenti v zdravotníctve
322101 rádiologický asistent so špecializáciou
322102 rádiologický asistent
3222 asistenti hygieny a epidemiológie
322201 diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
322202 asistent v odbore hygiena a epidemiológia so špecializáciou
322203 asistent hygieny a epidemiológie
322204 asistent hygienickej služby, i. n.
3223 dietetici a odborníci na výživu, asistenti výživy
322301 poradca (metodik) pre výživu
322302 diplomovaná diétna sestra
322303 dietetický konzultant (spracovanie potravín)
322304 laborant v dietetike
322305 dietetik liečebných kúr
322306 diétna sestra
322307 odborník na výživu
322308 asistent výživy so špecializáciou
322309 asistent výživy
322310 dietetik, i. n.
3224 optici a optometrici
322401 očný optik
322402 diplomovaný očný technik
322403 odborný zamestnanec pre technický rozvoj, výskum a vývoj v očnej optike
322404 očný optik špecialista na oftalmológiu
322405 očný optik špecialista na optometriu, ortooptiku, pleooptiku
322406 očný technik laborant
322407 očný technik, technik pre výrobu očných pomôcok
322408 diplomovaný optometrista
322409 optometrista so špecializáciou
322410 optik a optometrik, i. n.
3225 zubní asistenti, zubní technici
322501 diplomovaný zubný technik
322502 diplomovaná dentálna hygienička špecialistka na výskum
322503 zubný technik špecialista na čeľustnú ortopédiu
322504 zubný asistent
322505 zubný technik, zubný laborant
322506 zubný inštrumentár
322507 zubný hygienik
322508 zubný technik so špecializáciou
322509 zubný asistent, zubný technik, i. n.
3226 rehabilitační a fyzioterapeutickí zamestnanci (vrátane odborných masérov) a ortopedickí technici
322601 diplomovaný fyzioterapeut
322602 asistent v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia so špecializáciou
322603 asistent fyziatrie a liečebnej rehabilitácie
322604 asistent masér
322605 ortopedický technik so špecializáciou
322606 ortopedický technik
322607 rehabilitačný zamestnanec masér so špecializáciou
322608 rehabilitačný a fyzioterapeutický zamestnanec, i. n.
3227 farmaceutickí laboranti
322701 farmaceutický laborant
322702 farmaceutický laborant so špecializáciou
3228 veterinárni asistenti
322801 veterinárny asistent
322802 inseminačný technik
322803 odborný zamestnanec pre technický rozvoj, výskum a vývoj vo veterinárstve
322804 veterinárny technik
322805 očkovací technik
322806 veterinárny technik laborant
322807 veterinárny zamestnanec
322808 veterinárny asistent, technik, i. n.
3229 ostatní zdravotnícki zamestnanci, i. n.
322901 zdravotnícky záchranár
322902 diplomovaný zdravotnícky záchranár
322903 zdravotnícky záchranár so špecializáciou
322904 technik protetik, ortopéd
322905 logopedický asistent
322906 ortoepik, ortofonik
322907 homeopat
322908 homeopraktik
322909 inštrumentárka
322910 odborník na poruchy reči
322911 odborník na orientáciu nevidiacich
322912 odborník na správne videnie
322913 chemický laborant v zdravotníctve
322914 terapeut
322915 asistent mentálnej hygieny
322916 odborný zamestnanec v zdravotníctve
322917 zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravotnícky asistent, i. n.
323 zdravotné sestry a pôrodné asistentky
3231 zdravotné sestry
323101 diplomovaná všeobecná sestra
323102 všeobecná sestra so špecializáciou
323103 všeobecná sestra
323104 diplomovaná detská sestra
323105 detská sestra so špecializáciou
323106 detská sestra
323107 diplomovaná dentálna hygienička
323108 zubná sestra so špecializáciou
323109 zubná sestra
323110 diplomovaná kozmetologická sestra
323111 diplomovaná operačná sestra
323112 operačná sestra so špecializáciou
323113 diplomovaná psychiatrická sestra
323114 psychiatrická sestra so špecializáciou
323115 ženská sestra so špecializáciou
323116 ženská sestra
323117 sestra, i. n.
3232 pôrodné asistentky
323201 diplomovaná pôrodná asistentka
323202 pôrodná asistentka so špecializáciou
324 ľudoví liečitelia
3240 ľudoví liečitelia
324001 ľudový liečiteľ
324002 chiropraktik, liečiteľ
33 pedagogickí zamestnanci
331 pedagógovia v mimoškolských zariadeniach
3311 vychovávatelia v družinách, kluboch, domovoch detí a mládeže a v podobných zariadeniach
331101 vedúci (zástupca) strediska pre voľný čas detí a mládeže
331102 vedúci vychovávateľ v mimoškolskom zariadení
331103 vychovávateľ v domove mládeže, družine, klube
331104 asistent vychovávateľa
331105 vychovávateľ v mimoškolskom zariadení, i. n.
3312 vedúci záujmových krúžkov (z povolania)
331201 vedúci záujmového krúžku
331202 lektor záujmových krúžkov detí a mládeže
332 pedagógovia v predškolskej výchove
3320 pedagógovia v predškolskej výchove
332001 vychovávateľ v materskej škole
332002 učiteľ v materskej škole
332003 učiteľ v detskom domove
332004 ošetrovateľka v jasliach
332005 pedagóg v predškolskej výchove, i. n.
333 pedagógovia v špeciálnych školách a v zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
3331 vychovávatelia v špeciálnych školách
333101 vedúci vychovávateľ v špeciálnej materskej škole
333102 vedúci vychovávateľ v špeciálnej škole, odbornom učilišti
333103 vychovávateľ v špeciálnej materskej škole
333104 vychovávateľ v špeciálnej škole, odbornom učilišti
333105 pedagóg v špeciálnej škole
333106 asistent vychovávateľa v špeciálnej škole
333107 vychovávateľ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
333108 vychovávateľ pre deti so zdravotným znevýhodnením v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3332 vychovávatelia v školských zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333201 vedúci vychovávateľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333202 vychovávateľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333203 pedagóg v zariadení na výkon ochrannej a ústavnej výchovy
333204 asistent učiteľa
333205 vychovávateľ v ústave pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých
333206 asistent vychovávateľa v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
334 ostatní pedagógovia
3341 inštruktori a majstri odbornej výchovy
334101 vrchný majster riadiaci miestne odlúčené pracovisko praktického vyučovania
334102 vedúci pracoviska praktického vyučovania
334103 majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
334104 majster odbornej výchovy vo výchovnom ústave pre mládež
334105 inštruktor odbornej výchovy mládeže
334106 majster odbornej výchovy, i. n.
3342 pedagógovia v oblasti ďalšieho vzdelávania
334201 pedagóg v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
334202 pedagóg v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v predškolskej výchove
334203 pedagóg v oblasti výučby (výchovy) personálu
334204 lektor v podnikových vzdelávacích zariadeniach
334205 pedagóg (učiteľ) v oblasti ďalšieho vzdelávania, i. n.
3343 pomocní inštruktori autoškôl, lietania a podobne
334301 pomocný inštruktor v autoškole
334302 pomocný inštruktor lietania
334303 pomocný inštruktor výcviku služobných zvierat
334304 pomocný inštruktor, i. n.
3349 ostatní pedagógovia, i. n.
334901 zamestnanec pre pedagogický dozor
334902 lektor vo vzdelávacích, v rekvalifikačných a v praktických kurzoch
334903 pedagóg, i. n.
34 iní pomocní odborní zamestnanci
341 odborní zamestnanci – sprostredkovatelia obchodných a finančných transakcií
3411 sprostredkovatelia finančných transakcií, obchodu s cennými papiermi, devízami a makléri
341101 burzový maklér
341102 sprostredkovateľ obchodu s cennými papiermi a obligáciami
341103 sprostredkovateľ obchodu s akciami a podielovými listami
341104 sprostredkovateľ obchodu s devízami
341105 sprostredkovateľ obchodu s investíciami
341106 sprostredkovateľ úverov
341107 maklér
341108 sprostredkovateľ finančných transakcií, i. n.
3412 poisťovací agenti
341201 poisťovací agent, sprostredkovateľ poistenia
341202 poisťovací poradca (metodik)
341203 referent poisťovne
341204 správca kmeňa poistenia
3413 obchodníci s realitami
341301 maklér realitný
341302 sprostredkovateľ obchodu s nehnuteľnosťami a realitami
341303 odborný zamestnanec realitnej kancelárie
3414 konzultanti a organizátori zájazdov
341401 konzultant a organizátor zájazdov, ciest
341402 špecialista, poradca pre cestovný ruch
341403 cestovný agent
341404 odborný zamestnanec cestovnej kancelárie
3415 obchodní cestujúci, profesionálni poradcovia v obchode, obchodní zástupcovia
341501 obchodný cestujúci, díler
341502 obchodný zástupca
341503 technický servisný poradca v obchode
341504 poradca v obchode
341505 akvizitér
341506 technik v obchode
3416 nákupcovia
341601 nákupca (zásobovač, nákupca)
341602 nákupca v maloobchode
341603 nákupca vo veľkoobchode
341604 agent predaja
341605 sprostredkovateľ nákupu (zásobovania)
341606 sprostredkovateľ dovozu
341607 prevádzkar maloobchodu (veľkoobchodu)
3417 odhadcovia a tovaroznalci
341701 odhadca nehnuteľností
341702 odhadca tovaru (tovaroznalec)
341703 odhadca škôd
341704 likvidátor (inšpektor) likvidácie škôd
341705 likvidátor (inšpektor) reklamačný
341706 reklamačný referent
341707 znalec
341708 odhadca a tovaroznalec, i. n.
3418 aukcionári a dražitelia
341801 aukcionár
341802 dražiteľ (dražobník)
341803 aukcionár a dražobník, i. n.
3419 ostatní zamestnanci, obchodní sprostredkovatelia, i. n.
341901 obchodný sprostredkovateľ, i. n.
342 zástupcovia, agenti – obchodní, prepravní, zamestnanci pracovných úradov a zamestnanci v príbuzných odboroch
3421 obchodní agenti
342101 maklér komoditný
342102 obchodný agent
342103 obchodný referent (referent obchodnej služby)
342104 referent zahraničného obchodu (marketingu)
342105 sprostredkovateľ tovaru
342106 odborný zamestnanec obchodu (komerčný)
3422 odbytoví a prepravní agenti
342201 odbytový agent (odbytár, predajca)
342202 prepravný agent
342203 vedúci expedície
342204 sprostredkovateľ expedície (dopravy a prepravy)
342205 sprostredkovateľ odbytu (predaja)
342206 referent zúčtovacích operácií
342207 referent dopravy a prepravy
342208 zasielací agent
342209 odbytový referent
342210 referent špedícií (pošta)
3423 sprostredkovatelia práce
342301 sprostredkovateľ práce
342302 sprostredkovateľ práce špecialista
342303 referent úradu práce
342304 úradník v úrade práce
342305 referent pre zamestnanosť mladistvých
342306 sprostredkovateľ práce a agent úradu práce, i. n.
3429 ostatní obchodní agenti a makléri, i. n.
342901 kultúrny agent, produkčný
342902 sprostredkovateľ kultúrnych vystúpení, umeleckej agentáže
342903 športový agent
342904 divadelný agent
342905 agent reklamných obchodných služieb
342906 hudobný agent
342907 literárny agent
342908 usporiadateľ športových stretnutí
342909 obchodný agent a maklér, i. n.
343 odborní administratívni zamestnanci
3431 odborné sekretárky, sekretári
343101 vedúci administratívnej agendy
343102 administratívny sekretár
343103 administratívny tajomník
343104 odborný sekretár stenograf
343105 asistent manažéra
343106 reportér, doslovný zapisovateľ
343107 sekretár redakcie, vydavateľstva, agentúry
343108 korešpondent
343109 súdny spravodajca
343110 generálny sekretár
343111 odborný sekretár, sekretárka, i. n.
3432 odborní asistenti, praktikanti, koncipienti
343201 asistent v banke
343202 asistent v advokátskej kancelárii
343203 asistent makléra
343204 asistent v poisťovni
343205 súdny asistent
343206 referent právnych vecí
343207 referent, súdy a prokuratúra
343208 notársky úradník
343209 súdny úradník
343210 vedúci správy okresnej prokuratúry
343211 lustrant registra trestov generálnej prokuratúry
343212 overovateľ registra trestov generálnej prokuratúry
3433 zamestnanci v oblasti účtovníctva, fakturácie, rozpočtovníctva, kalkulácie
343301 účtovník všeobecný
343302 účtovník mzdový
343303 účtovník finančný
343304 účtovník materiálový
343305 účtovník investičný
343306 fakturant odborný
343307 referent financovania, úverovania
343308 referent kalkulácií, cien, rozpočtov
343309 referent reklamačného oddelenia
343310 zamestnanec v účtovníctve
343311 referent účtovníctva, financovania, rozpočtovníctva a kalkulácie, i. n.
3434 zamestnanci v oblasti štatistiky a matematiky
343401 referent matematických štatistických metód, klasifikácií
343402 odborný asistent matematiky
343403 referent štatistiky
343404 odborný štatistik ekonomického rozboru
343405 odborný evident
343406 účtovný asistent
343407 rozborár
343408 referent štatistiky a matematiky, i. n.
3435 zamestnanci v oblasti práce a miezd (okrem účtovníkov)
343501 ekonóm práce
343502 plánovač miezd a platov
343503 mzdový zamestnanec
343504 normovač, racionalizátor práce
343505 referent práce a miezd, i. n.
3436 referenti personálnych oddelení
343601 špecialista personálneho riadenia
343602 referent osobného útvaru
343603 referent starostlivosti o zamestnancov
343604 referent personálneho riadenia
343605 referent výchovy personálu
343606 referent personálneho útvaru, i. n.
3439 ostatní odborní administratívni zamestnanci, i. n.
343901 výkonný úradník sekretariátu, asistent administratívy
343902 výkonný tajomník, súdny vykonávateľ, súdny tajomník, vedúci súdnej kancelárie, vymáhajúci úradník, dozorný úradník
343903 asistent v administratíve
343904 referent hospodárskej správy
343905 referent útvaru obrany, ochrany (referent civilnej ochrany)
343906 referent organizácie a riadenia odborný
343907 úradník konzulárny, diplomatický kuriér
343908 referent ochrany priemyselných práv, vynálezov a zlepšovacích návrhov
343909 hospodár v administratíve
343910 poštový referent
343911 referent poštovej prepravy
343912 referent pre prijímanie a prepúšťanie pacientov v zdravotníctve
343913 správca budovy a majetku
343914 referent pre starostlivosť o chrup v zdravotníctve
343915 referent pre styk so zdravotnou poisťovňou v zdravotníctve
343916 referent v administratíve, i. n.
344 colní a daňoví zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
3441 colní zamestnanci
344101 colný inšpektor
344102 colný inšpektor pasovej kontroly
344103 colný zástupca
344104 colník
344105 špedičný disponent
344106 prisťahovalecký inšpektor
344107 colný zamestnanec, i. n.
3442 daňoví zamestnanci
344201 odborný zamestnanec pre správu daní
344202 poradca pre daňové výmery
344203 referent daňového úradu
344204 daňový inšpektor
344205 kontrolór daňových priznaní
344206 daňový zamestnanec, i. n.
3443 zamestnanci sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
344301 referent sociálneho zabezpečenia
344302 kontrolór nároku na sociálne zabezpečenie
344303 referent dôchodkového zabezpečenia
344304 inšpektor dôchodkového zabezpečenia
344305 dôchodkový úradník
344306 sociálny úradník
344307 zamestnanec sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, i. n.
3444 zamestnanci pasových oddelení a oddelení udeľujúcich rôzne povolenia
344401 referent pasov a víz
344402 inšpektor zákonných licencií
344403 referent vydávania licencií
344404 referent pre prisťahovalectvo
344405 referent živnostenského oddelenia
344406 referent útvaru na udeľovanie rôznych povolení
344407 zamestnanec pasového útvaru, i. n.
3449 ostatní colní a daňoví zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
344901 kontrolór cenový, inšpektor cenového dozoru
344902 kontrolór colnej a daňovej služby
344903 kontrolór mzdový, inšpektor miezd a platov
344904 kontrolór hmotnosti tovaru
344905 kontrolór finančný
344906 cenzor, vládny úradník
344907 colný deklarant
344908 exekútor
344909 odborný zamestnanec colný a daňový, i. n.
345 policajní inšpektori a detektívi
3451 policajní inšpektori, komisári
345101 policajný inšpektor
345102 policajný komisár
345103 dôstojník polície
345104 poddôstojník polície
345105 práporčík polície
345106 policajný referent (úradník)
3452 vyšetrovatelia
345201 vyšetrovateľ polície
345202 vyšetrovateľ súkromný
345203 vyšetrovateľ, i. n.
3453 detektívi, kriminalisti
345301 kriminalista
345302 detektív v obchode (v obchodnom dome)
345303 detektív v hoteli
345304 detektív súkromný
345305 detektív, i. n.
346 zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
3460 zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
346001 zamestnanec sociálnej starostlivosti zariadenia sociálnej starostlivosti vo väzenstve
346002 zamestnanec sociálnej starostlivosti okresného, mestského, obecného úradu
346003 zamestnanec sociálnej starostlivosti organizácie
346004 zamestnanec sociálnej starostlivosti pedagogicko-psychologickej poradne
346005 zamestnanec sociálnej starostlivosti o postihnutých
346006 zamestnanec sociálnej starostlivosti zdravotníckej organizácie
346007 správca domova mládeže, internátu
346008 zamestnanec sociálnej starostlivosti, referent sociálnej starostlivosti, i. n.
347 výkonní zamestnanci v oblasti umenia a zábavy
3471 aranžéri, priemyselní a komerční návrhári, bytoví architekti
347101 aranžér
347102 návrhár interiérov, bytový návrhár, bytový architekt
347103 návrhár dekorácií, rekvizít, kostýmov
347104 návrhár priemyselný, návrhár výrobkov
347105 návrhár komerčný, reklamný, propagačný
347106 dizajnér
347107 tetovač
347108 modelár výstavných modelov, technik architekt výstav
347109 chemik, výtvarník
347110 konštruktér, technik v priemyselnej výrobe
347111 priemyselný výtvarník
347112 kostymér
347113 aranžér, návrhár, i. n.
3472 rozhlasoví, televízni a iní hlásatelia
347201 hlásateľ televízny
347202 hlásateľ rozhlasový
347203 tlačový reportér
347204 konferenciér
347205 hlásateľ, i. n.
3473 pouliční a baroví hudobníci, speváci a tanečníci, diskotekári (nočné kluby a podobne)
347301 kapelník, vedúci malej hudobnej, tanečnej skupiny
347302 pouličný hudobník, spevák
347303 pouličný herec, bábkar, tanečník
347304 hudobník, spevák, tanečník v nočnom klube, v bare a podobne
347305 hudobník, spevák, tanečník malej skupiny
347306 diskdžokej
347307 striptérka, striptér
3474 zamestnanci cirkusov, klauni, kúzelníci, akrobati a zamestnanci v príbuzných odboroch
347401 artista, akrobat, artista asistent
347402 žonglér
347403 klaun, cirkusový, estrádny komik
347404 kúzelník, mág, hypnotizér
347405 drezér, krotiteľ zvierat
347406 zamestnanec cirkusu
347407 estrádny a cirkusový umelec, i. n.
3475 profesionálni športovci, tréneri, cvičitelia a úradníci v športových podnikoch a kluboch
347501 profesionálny športovec v kolektívnych športoch
347502 profesionálny športovec v motoristických športoch
347503 profesionálny športovec v individuálnych športoch
347504 profesionálny športovec, i. n.
347505 vedúci tréner, kouč, cvičiteľ
347506 športový odborný trenér, cvičiteľ
347507 športový inštruktor, metodik
347508 športový rozhodca
347509 usporiadateľ – profesionál
347510 učiteľ športovej disciplíny
347511 referent športovej organizácie, športový referent
347512 pomocný tréner, cvičiteľ
347513 organizačný úradník v športe
347514 odborný zamestnanec telovýchovy a športu, i. n.
3479 ostatní zamestnanci v oblasti umenia a zábavy, i. n.
347901 vedúci kresby, modelár kresieb
347902 korepetítor
347903 asistent umeleckej tvorby
347904 odborný kolorista, konturista
347905 reštaurátor, preparátor, konzervátor (okrem živých organizmov)
347906 skriptér, inšpicient, klapka
347907 fázar, finišér
347908 sledovač textov
347909 odborný archivár
347910 prevádzkar herne
347911 referent kultúry
347912 rekvizitár
347913 štatista v kultúre
347914 zamestnanec umenia a zábavy, i. n.
348 nevysvätení profesionálni zamestnanci náboženských spoločností
3480 nevysvätení profesionálni zamestnanci náboženských spoločností
348001 správca cirkevného majetku
348002 kazateľ, duchovný, nevysvätený
348003 rehoľník, rehoľníčka, nevysvätený (á)
348004 rádová sestra
348005 mních
348006 cirkevný kurátor
348007 učiteľ náboženstva, učiteľ cirkevnej školy (okrem 33)
348008 evanjelický zamestnanec
348009 zamestnanec náboženskej spoločnosti, nevysvätený (profesionálny)
348010 odborný cirkevný zamestnanec, nevysvätený, i. n.
4 nižší administratívni zamestnanci (úradníci)
41 nižší administratívni zamestnanci (okrem úradníkov v službách a obchode)
411 kancelárski a manipulační zamestnanci, sekretárky, pisárky
4111 pisárky – opisovačky, stenotypistky
411101 pisárka, pisár
411102 pisárka na osobnom počítači
411103 stenotypistka, stenotypista
411104 zapisovateľ, súdny zapisovateľ
411105 zamestnanec, obsluha výpočtových systémov
4112 kancelárski a manipulační zamestnanci a obsluha zariadení na spracovanie textu
411201 operátor telefaxu, ďalekopisu, diaľkového prenosu dát
411202 operátor frankovacieho stroja
411203 operátor zariadení na spracovanie textov
411204 operátor reprografických zariadení
411205 spisový manipulant
411206 kancelársky a manipulačný zamestnanec, i. n.
4113 zamestnanci na prípravu dát výpočtovej techniky
411301 operátor počítača na vkladanie dát
411302 operátor počítača na kontrolu dát
411303 operátor počítača na triedenie a evidenciu dát
411304 operátor pomocných a doplnkových zariadení výpočtovej techniky
411305 pomocný operátor prípravy a spracovania dát
411306 zamestnanec prípravy dát výpočtovej techniky, i. n.
4114 obsluha kalkulačných strojov
411400 obsluha kalkulačných strojov
4115 sekretárky, sekretári
411501 sekretárka, sekretár
411502 pomocný sekretár
411503 administratívny zamestnanec, i. n.
412 úradníci spracúvajúci číselné údaje
4121 nižší účtovníci
412101 nižší všeobecný účtovník
412102 nižší mzdový účtovník
412103 nižší finančný účtovník
412104 nižší materiálový (výrobný) účtovník
412105 nižší investičný účtovník
412106 kalkulant, cenár
412107 fakturant
412108 aukčný úradník
412109 zamestnanec v učtárni
412110 nižší účtovník, i. n.
4122 štatistici
412201 úradník informačnej sústavy
412202 rozborár (rozpočtár)
412203 evident štatistiky
412204 úradník pre poistnú matematiku
412205 volebný referent
412206 štatistik, i. n.
4123 finanční, daňoví úradníci a úradníci v príbuzných odboroch
412301 finančný úradník
412302 daňový úradník
412303 bankový úradník
412304 úradník maklérskych operácií
412305 úradník správy cenných papierov
412306 úradník finančných, daňových útvarov, i. n.
413 úradníci v skladoch, doprave a v preprave
4131 úradníci v skladoch
413101 vedúci malého skladu, skladový majster
413102 skladník (úradník)
413103 úradník expedície, expedient
413104 operátor skladov
413105 revízor skladového hospodárstva
413106 vážnik
413107 úradník v sklade, i. n.
4132 úradníci vo výrobe (napríklad výrobný plánovač)
413201 úradník výrobného útvaru
413202 dielenský plánovač koordinácie výroby
413203 dielenský plánovač výroby
413204 dielenský (výrobný), finančný plánovač miezd
413205 výrobný plánovač zásobovania (predaja)
413206 pomocný úradník vo výrobe
Číselný kód Názov zamestnania
   
413207 úradník vo výrobe, i. n.
4133 úradníci v doprave a v preprave (dispečeri, kontrolóri a podobne)
413301 dispečer dopravy a prepravy, komerčný dispečer
413302 operátor dopravy a prepravy
413303 vozový disponent
413304 revízor, kontrolór dopravy a prepravy
413305 komerčný zamestnanec dopravy a prepravy
413306 administratívny inšpektor v doprave
413307 kontrolór služieb na železnici
413308 referent špedícií (doprava a preprava)
413309 reklamant v doprave a v preprave
413310 správca prístaviska
413311 špeditér, zasielateľ
413312 úradník v doprave a v preprave, i. n.
414 úradníci v knižniciach, na poštách a v príbuzných odboroch
4141 radoví knihovníci, archivári, evidenční zamestnanci
414101 knihovník
414102 archivár
414103 dokumentarista
414104 správca depozitára
414105 úradník evidencie, registratúry
414106 administratívny zamestnanec v registri
414107 rozmnožovač (archívnictvo)
414108 knihovník, archivár, evidenčný zamestnanec, i. n.
4142 poštoví doručovatelia, úradníci v triediarňach
414201 doručovateľ poštových zásielok, tlače
414202 doručovateľ telegramov
414203 referent poštovej prevádzky
414204 manipulant (pošta a telekomunikácie)
414205 úradný kuriér
414206 kontrolór, revízor poštovej prevádzky
414207 zamestnanec poštovej prepravy
414208 úradník triedenia poštových zásielok
414209 prevádzkový zamestnanec pošty, i. n.
4143 korektori, kódovači a zamestnanci v príbuzných odboroch
414301 korektor
414302 kódovač
414303 operátor kódovania a spracovania dát
414304 korektor, kódovač a zamestnanec v príbuzných odboroch, i. n.
419 ostatní úradníci, i. n.
4190 ostatní úradníci, i. n.
419001 úradník prehľadov a adresárov
419002 kompilátor
419003 úradník v službách
419004 prevádzkový úradník, praktikant v prevádzke
419005 operátor adresovacieho stroja
419006 praktikant v administratíve
419007 vedúci spisovne
419008 hospodárskosprávny zamestnanec
419009 úradník (referent), i. n.
42 úradníci v službách a obchode
421 pokladníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
4211 pokladníci (v bankách, poisťovniach, na pošte a podobne)
421101 pokladník v banke
421102 pokladník v poisťovni
421103 pokladník na pošte
421104 pokladník v organizácii
421105 pokladník, i. n.
4212 úradníci pri priehradkách a zmenárnici (v bankách, poisťovniach, na pošte a podobne)
421201 zmenárnik
421202 úradník pri priehradke v banke
421203 úradník pri priehradke v poisťovni
421204 úradník pri priehradke v službách
421205 úradník pri priehradke na pošte
421206 úverový referent v banke
421207 úradník pri priehradke, i. n.
4213 pokladníci v obchode, spoločnom stravovaní a podobne
421301 pokladník v obchode
421302 pokladník v spoločnom stravovaní
421303 pokladník v maloobchodnej predajni
421304 pokladník kontrolnej pokladne v samoobsluhe
421305 úradník pokladničného účtu
4214 predavači vstupeniek, cestovných lístkov a podobne
421401 predavač vstupeniek v kultúrnom zariadení
421402 pokladník v prevádzkarni služieb
421403 predavač cestovných lístkov v osobnej doprave
421404 pokladník v nákladnej doprave
421405 hlavný pokladník, zástupca hlavného pokladníka
421406 kontrolór, pokladník v doprave
421407 predavač vstupeniek, cestovných lístkov, i. n.
4215 bookmakeri, krupieri, úradníci stávkových kancelárií
421501 bookmaker
421502 bookmaker stávok
421503 krupier
421504 moderátor hier
421505 úradník stávkovej kancelárie
4216 inkasanti (vyberači dlhov)
421601 inkasant nájomného, poplatkov za energie
421602 vyberač dlhov
421603 vyberač dobrovoľných príspevkov
421604 inkasant, i. n.
4219 ostatní pokladníci a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n. (napríklad zamestnanci záložní
a podobne)
421901 zamestnanec v záložni
422 zamestnanci poskytujúci rôzne informácie
4221 úradníci v cestovných kanceláriách
422101 prevádzkový úradník cestovného ruchu
422102 úradník tuzemských aj zahraničných cestovných služieb
422103 úradník v cestovnej kancelárii, i. n.
4222 recepční
422201 vedúci recepcie
422202 recepčný
422203 hotelový zriadenec
4223 telefonisti
422301 telefonista v telefónnej ústredni (okrem telekomunikácií)
422303 operátor telefónneho panelu (okrem telekomunikácií)
422304 úradník na vybavovanie dotazov, telefonista (telefónna informačná služba)
422305 telefonista, i. n.
4224 informátori
422401 informátor v úrade a v organizácii
422403 informátor v obchode a v službách
422404 informátor v doprave
422405 informátor v kultúrnom zariadení
422407 informátor, i. n.
5 prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode
51 obsluhujúci zamestnanci
511 obsluhujúci zamestnanci v doprave a pri cestovaní (sprievodcovia)
5111 obsluhujúci zamestnanci v doprave a stevardi (vrátane obsluhy lôžkových vozňov)
511101 vedúci kabíny lietadla
511102 lodný stevard
511103 palubný sprievodca (stevard) lietadla, letuška
511104 obsluha cestujúcich na letisku
511105 operátor (letisková prevádzka)
511106 obsluha cestujúcich v zájazdových autobusoch
511107 obsluha cestujúcich v lôžkovom (ležadlovom) vozni
511108 obsluhujúci zamestnanec v doprave, i. n.
5112 vlakvedúci, vlakové čaty, sprievodca (vrátane palubných sprievodcov)
511201 vlakvedúci vlaku osobnej dopravy
511202 sprievodca vlaku osobnej dopravy
511203 sprievodca rýchlika
511204 sprievodca osobnej lanovej dráhy
511205 sprievodca v cestnej a mestskej doprave
511206 palubný sprievodca
511207 vlakový manipulant osobnej dopravy
511208 sprievodca, i. n.
5113 sprievodcovia (turistických zájazdov, historických a kultúrnych pamiatok a podobne)
511301 sprievodca v cestovnom ruchu a pri turistických zájazdoch
511302 sprievodca v kultúrnom zariadení
511303 sprievodca pri prehliadkach pamätihodností
511304 sprievodca v hradoch a zámkoch (kastelán)
511305 sprievodca v rezervácii a v safari
511306 sprievodca pri loveckých a rybárskych výpravách
511307 sprievodca pri horských a horolezeckých výpravách
511308 sprievodca v priemyselných zariadeniach
511309 sprievodca, i. n.
512 prevádzkoví zamestnanci v stravovaní a zamestnanci v príbuzných odboroch
5121 zamestnanci dozerajúci na obsluhujúci personál, gazdiné
512101 hospodársky správca stravovacieho a ubytovacieho zariadenia
512102 prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
512103 prevádzkar stravovacej a ubytovacej jednotky
512104 zamestnanec dozerajúci na obsluhujúci personál
512105 majster pivničného hospodárstva (skladovanie vína, piva a podobných produktov)
512106 gazdiná v domácnosti
512107 gazdiná (okrem domácnosti)
512108 zástupca prevádzkovej jednotky (spoločné stravovanie a ubytovanie)
512109 zamestnanec dozerajúci na personál, i. n.
5122 kuchári
512201 šéfkuchár
512202 kuchár
512203 kuchár príloh
512204 kuchár špeciálnych diét
512205 pomocný kuchár
512206 kuchár, i. n.
5123 čašníci, servírky
512301 vrchný čašník
512302 čašník, servírka
512303 čašník nápojov
512304 čašník barman
512305 obsluha v jedálnom vozni
512306 čašník jedál
512307 stevard v lodnej jedálni
512308 zamestnanec na výdaj stravy
512309 čašník, i. n.
5124 barmani
512401 barman
512402 výčapník
513 opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia
5131 detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia
513101 vychovávateľ, vychovávateľka
513102 opatrovateľka, guvernantka
513103 opatrovateľka detí v domácnosti (pestúnka)
513104 opatrovateľka v jasliach
513105 opatrovateľka v materskej škole
513106 detská pestúnka, opatrovateľka, i. n.
513107 profesionálny rodič
5132 opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach
513201 opatrovateľka (okrem v domácnosti)
513202 pomocník v ambulancii
513203 dezinfektor
513204 pomocný ošetrovateľ
513205 charitatívna ošetrovateľka
513206 sanitár
513207 sanitár so špecializáciou
513208 pomocník v nemocnici
513209 sanitár, vodič sanitného vozidla
513210 masér
513211 opatrovateľ a pomocný ošetrovateľ v zdravotníckom zariadení, i. n.
513212 opatrovateľ v zariadeniach sociálnych služieb
513213 opatrovateľ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5133 opatrovatelia v domácnosti (chorých, invalidov, starých občanov a podobne)
513301 opatrovateľ, opatrovateľka v domácnosti (okrem detí)
513302 opatrovateľ chorých a invalidov v domácnosti
513303 opatrovateľ starých občanov v domácnosti
5139 ostatní opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia, i. n.
513901 lekárenský pomocník
513902 pomocný laborant
513903 pomocný zamestnanec veterinárnej služby
513904 pomocný pitevný laborant
513905 opatrovateľ a pomocný ošetrovateľ, i. n.
514 zamestnanci zabezpečujúci ostatné osobné služby
5141 kaderníci a holiči
514101 kaderník dámsky a pánsky
514102 kaderník dámsky
514103 kaderník pánsky
514104 vlásenkár
514105 holič
514106 kaderník a holič, i. n.
5142 kozmetici, maskéri
514201 kozmetik, kozmetička
514202 vizážista
514203 kozmetik divadelného, filmového štúdia
514204 maskér
514205 umelecký maskér
514206 kozmetik a maskér, i. n.
5143 manikéri a pedikéri
514301 pedikér, pedikérka
514302 manikér, manikérka
514303 manikér a pedikér, i. n.
5144 maséri
514401 masér v kúpeľoch
514402 rehabilitačný masér
514403 športový masér
514404 masér, i. n.
5145 zamestnanci v pohrebnej službe
514501 zamestnanec v pohrebnej službe
514502 organizátor pohrebov
5146 balzamovači
514601 balzamovač ľudských tiel
514602 preparátor
514603 vypchávač zvierat
5149 ostatní zamestnanci zabezpečujúci osobné služby, i. n.
514901 hosteska
514902 zamestnanec kúpeľov, sauny
514903 zamestnanec rekreačného, rehabilitačného zariadenia
514904 spoločník, spoločníčka
514905 zamestnanec zabezpečujúci osobné služby, i. n.
515 astrológovia, jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch
5151 astrológovia
515101 astrológ
5152 jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch
515201 chiromant
515202 jasnovidec
515203 magik, numerológ
515204 veštec
515206 vykladač osudu
516 zamestnanci ochrany a strážnej služby
5161 hasiči
516101 hasič strojník
516102 hasič podnikového zboru
516103 hasič v baniach
516104 hasič lesných požiarov
516105 odborník na záchranu osôb a majetku pri požiari
516106 hasič špecialista, záchranár
516107 hasič preventivista
516108 hasič dobrovoľných zborov
516109 technik požiarnej ochrany
516110 veliteľ požiarnej ochrany
516111 zástupca veliteľa útvaru požiarnej ochrany
516112 hasič, i. n.
5162 zamestnanci bezpečnostných orgánov
516201 policajt
516202 policajný dôstojník
516203 policajt služby rýchleho nasadenia
516204 policajt obecnej, mestskej, miestnej polície
516205 operátor, inšpektor bezpečnostnej služby
516206 policajt ozbrojenej ochrany železníc
516207 pochôdzkar
516208 kriminalistický technik
516209 zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby
516210 zamestnanec bezpečnostných orgánov, i. n.
5163 zamestnanci väzenských zariadení (väzenskí dozorcovia)
516301 inšpektor väzenskej služby
516302 strážny väzenskej služby
516303 strážny justičnej stráže
516304 zamestnanec zariadenia nápravnej výchovy, i. n.
5164 zamestnanci ochrany v doprave
516401 zamestnanec ochrany v cestnej doprave
516402 zamestnanec ochrany letísk
516403 zamestnanec ochrany železníc
516404 zamestnanec dopravnej hliadky
516405 zamestnanec ozbrojenej ochrany v doprave, i. n.
5169 ostatní zamestnanci ochrany a strážnej služby, i. n. (napríklad telesní strážcovia, plavčíci, polesní a podobne)
516901 strážnik, člen závodnej stráže
516902 polesný
516903 príslušník civilnej obrany
516904 strážca prírody, životného prostredia
516905 poriečny
516906 strážca zveri
516907 plavčík, strážca pláže
516908 telesný, osobný strážca, ochranka
516909 referent obrany
516910 správca ihriska
516911 správca rezervácie
516912 pracovník bezpečnostnej služby
516913 zamestnanec ochrany majetku a osôb, i. n.
52 predavači, manekýni a predvádzači tovaru
521 predavači v obchodoch a predvádzači tovaru
5211 predavači v obchodoch
521101 predavač zmiešaného tovaru
521102 predavač potravinárskeho tovaru
521103 predavač priemyselného tovaru
521104 predavač drogériového tovaru, kozmetiky
521105 predavač textilu, obuvi
521106 predavač hudobnín, kníh, časopisov
521107 predavač motorových vozidiel
521108 predavač na benzínových čerpadlách
521109 predavač mäsa
521110 vedúci predajne
521111 predavač, i. n.
5212 predvádzači tovaru
521201 predvádzač tovaru
521202 predvádzač tovaru na výstavách
521203 predvádzač, demonštrátor tovaru, i. n.
522 predavači v stánkoch a na trhoviskách
5220 predavači v stánkoch a na trhoviskách
522001 predavač v stánku
522002 predavač potravín, občerstvenia v stánku
522003 predavač novín, časopisov a tabakových výrobkov v stánku
522004 predavač v tržnici a na trhovisku
522005 predavač v stánku a na trhovisku, i. n.
523 manekýni, manekýnky a modelky
5230 manekýni, manekýnky a modelky
523001 manekýn, manekýnka v oblasti módy
523002 manekýn, manekýnka v oblasti reklamy
523003 model, modelka
523004 manekýn, manekýnka, i. n.
6 kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
61 kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve, poľovníctve orientovaní na trh
611 záhradníci a pestovatelia orientovaní na trh
6111 pestovatelia poľných plodín
611101 pestovateľ obilnín
611102 pestovateľ poľnej zeleniny
611103 pestovateľ okopanín
611104 pestovateľ tabaku, bavlny, ľanu
611105 poľnohospodársky robotník, závlahár
611106 poľnohospodársky robotník v rastlinnej výrobe
611107 kvalifikovaný poľnohospodársky zamestnanec (pestovanie poľných plodín)
611108 pestovateľ poľných plodín, i. n.
6112 ovocinári, vinohradníci, chmeliari a ostatní pestovatelia plodín rastúcich na stromoch a kríkoch
611201 ovocinár, sadár
611202 vinohradník
611203 chmeliar
611204 ovocinár
611205 kvalifikovaný zamestnanec (množenie a kultivácia ovocných stromov a krov vrátane viniča)
611206 poľnohospodársky robotník v ovocinárstve, chmeliarstve a vinohradníctve
611207 pestovateľ plodín rastúcich na stromoch a kríkoch, i. n.
6113 záhradníci a pestovatelia záhradných plodín a sadeníc
611301 záhradník (pestovateľ ovocia, zeleniny)
611302 pestovateľ v škôlke
611303 pestovateľ húb
611304 pestovateľ kvetov
611305 záhradník a pestovateľ záhradných plodín, i. n.
6114 pestovatelia aromatických a liečivých plodín
611401 pestovateľ aromatických a liečivých rastlín
6115 pestovatelia zmiešaných plodín (kombinácie poľných, záhradných plodín a plodín rastúcich na stromoch a kríkoch)
611501 pestovateľ rôznych plodín, poľnohospodár
611502 pestovateľ dekoratívnych rastlín a plodín
611503 poľnohospodársky robotník, pestovateľ rôznych plodín
611504 pestovateľ rôznych plodín, i. n.
612 chovatelia zvierat pre trh a zamestnanci v príbuzných odboroch
6121 chovatelia hospodárskych zvierat (okrem hydiny a včiel)
612101 chovateľ hovädzieho dobytka
612102 chovateľ ošípaných
612103 chovateľ koní
612104 chovateľ oviec, kôz
612105 chovateľ kožušinových zvierat
612106 chovateľ psov a mačiek
612107 poľnohospodársky asanátor
612108 strihač oviec
612109 chovateľ hospodárskych zvierat, i. n.
6122 chovatelia hydiny
612201 chovateľ v hydinárskej liahni
612202 chovateľ kurčiat
612203 chovateľ sliepok
612204 chovateľ kačíc, husí, moriek
612205 chovateľ hydiny, i. n.
6123 včelári a chovatelia priadky morušovej
612301 chovateľ včiel
612302 chovateľ priadky morušovej
612303 chovateľ hmyzu
6124 zmiešaní chovatelia
612401 kvalifikovaný zamestnanec zameraný na chov zmiešaných (viacerých) druhov zvierat
6125 chovatelia a ošetrovatelia zvierat v zoologickej záhrade
612501 chovateľ a ošetrovateľ zvierat v zoologickej záhrade, safari
612502 strážca v safari a zoologickej záhrade
612503 robotník v zoologickej záhrade
6129 ostatní chovatelia, ošetrovatelia zvierat, i. n. (v rezerváciách, stajniach, cirkusoch, výskumných ústavoch a v podobných inštitúciách)
612901 chovateľ zveri
612902 chovateľ pernatej zveri
612903 chovateľ plazov, slimákov
612904 chovateľ a ošetrovateľ laboratórnych zvierat
612905 chovateľ a ošetrovateľ zvierat veterinárnej služby
612906 chovateľ a ošetrovateľ zvierat v cirkuse
612907 drezér, tréner koní
612908 cvičiteľ psov
612909 chovateľ nezdomácnených kožušinových zvierat
612910 sokoliar
612911 strážca v rezervácii
612912 chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
613 pestovatelia a chovatelia orientovaní na trh (zmiešané hospodárstvo)
6130 pestovatelia a chovatelia orientovaní na trh (zmiešané hospodárstvo)
613001 pestovateľ a chovateľ orientovaný na trh, poľnohospodár
613002 poľnohospodár zmiešaného hospodárstva
614 kvalifikovaní robotníci v lesníctve a v príbuzných odboroch
6141 robotníci na pestovanie a ošetrovanie lesa
614101 zberač semena zo stojacich stromov
614102 lúskač semien
614103 robotník v lesnej škôlke
614104 robotník na pestovanie, ošetrovanie a ochranu lesa
614105 robotník pri pestovaní mladých lesných porastov
614106 robotník na pestovanie a ošetrovanie lesa, i. n.
6142 robotníci na ťažbu dreva (okrem obsluhy pojazdných zariadení)
614201 lesný mechanizátor, traktorista
614202 lesár, drevorubač
614203 manipulant pri rozrezávaní dreva
614204 obsluha manipulačných liniek, odkôrňovačov a štiepačiek
614205 robotník na ťažbu dreva, i. n.
6143 uhliari, robotníci zaoberajúci sa výrobou drevného uhlia a zamestnanci v príbuzných odboroch
614301 uhliar, pálenie drevného uhlia
615 kvalifikovaní robotníci v rybárstve a poľovníctve
6151 kvalifikovaní robotníci zaoberajúci sa chovom vodných živočíchov
615101 chovateľ vodných živočíchov
615102 chovateľ rýb
615103 robotník rybársky, rybnikársky
615104 robotník pre chov vodných živočíchov, i. n.
6152 rybári
615201 rybár vo vnútrozemských vodách
615202 rybár, i. n.
6153 poľovníci, lovci a stopári
615301 poľovník
615302 lovec zveri
615303 stopár zveri
615304 nadháňač zveri
615305 poľovník, lovec a stopár zveri, i. n.
62 zamestnanci získavajúci obživu v poľnohospodárstve a rybárstve (samozásobitelia)
621 samozásobiteľskí poľnohospodári a rybári
6210 samozásobiteľskí poľnohospodári a rybári
621001 poľnohospodár pestovateľ samozásobiteľ
621002 poľnohospodár chovateľ samozásobiteľ
621003 zberač plodín (húb)
621004 rybár samozásobiteľ
621005 poľnohospodár samozásobiteľ, i. n.
7 remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení)
71 kvalifikovaní robotníci pri ťažbe surovín, stavební robotníci a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
711 baníci na ťažbu surovín, robotníci na prácu s výbušninami a kamenári
7111 baníci, lámači v uhoľných baniach
711101 baník hlbinnej ťažby uhlia (prevažne ručný)
711102 baník povrchovej ťažby uhlia (prevažne ručný)
711103 banský pilotár
711104 lámač pri ťažbe uhlia (prevažne ručný)
711105 banský tesár pri ťažbe uhlia
711106 baník robotník v uhoľných baniach
7112 baníci, lámači v rudných baniach
711201 baník hlbinnej ťažby rúd (prevažne ručný)
711202 baník povrchovej ťažby rúd (prevažne ručný)
711203 lámač pri ťažbe rúd (prevažne ručný)
711204 banský tesár pri ťažbe rúd
711205 baník robotník v rudných baniach
7113 baníci na ťažbu nerudných surovín a kameňolámači
711301 baník na ťažbu nerudných surovín (prevažne ručný)
711302 baník chemickej ťažby
711303 kameňolámač (prevažne ručný)
711304 lámač pri ťažbe nerudných surovín (prevažne ručný)
711305 banský tesár pri ťažbe nerudných surovín
711306 tunelár, ťažba nerudných surovín
711307 robotník v kameňolome
711308 baník robotník v baniach na nerudné suroviny
7114 strelmajstri
711401 strelmajster v hlbinnej bani
711402 strelmajster v povrchovej bani
711403 strelmajster na stavbe
711404 strelmajster tunelár
711405 strelmajster pri demolácii objektov
711406 pyrotechnik
711407 robotník na prácu s výbušninami, i. n.
7115 robotníci na opracúvanie kameňa (vrátane opracovania žuly, mramoru a podobne)
711501 kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly, mramoru
711502 drvič kameňa
711503 farbiar kameňa
711504 kamenár, opracúvač stavebného kameňa
711505 leštič kameňov
711506 sochár, výroba pomníkov
711507 vŕtač kameňa
711508 zušľachťovač kameňa
711509 robotník na opracovanie kameňa, i. n.
7116 mechanici banskej záchrannej služby
711601 banský záchranár
711602 mechanik banskej záchrannej služby
711603 robotník na bezpečnostné práce, údržbu strojového zariadenia v baniach a lomoch
712 stavební robotníci v hlavnej stavebnej výrobe a zamestnanci v príbuzných odboroch
7121 murári, kamenári, omietkari
712101 murár
712102 omietkar
712103 murár ohňovzdorného muriva (šamotár)
712104 kachliar
712105 murár kanalizačných komôr a šácht
712106 kamenár stavebný
7122 betonári, robotníci špecializovaní na kladenie betónových povrchov a terazza
712201 betonár, betonár stavebných dielcov
712202 odlievač, úpravár betónových, cementových výrobkov
712203 ukladač betónových povrchov a terazza
712204 betonár studniar
712205 betonár tunelár
712206 sklobetonár
712207 železiar v stavebníctve, injektážnik
712208 stavebný robotník pri betonárskych prácach (miešač betónu)
712209 stavač debnenia
712210 železobetonár
7123 tesári a stolári
712301 stavebný tesár
712302 tesár drevených častí dopravných prostriedkov
712303 tesár mostných konštrukcií, lešení
712304 tesár, stolár pre divadelnú scénu
712305 tesár a stolár, stavebný opravár
712306 stavebný stolár
712307 stavebný robotník pri tesárskych a stolárskych prácach
712308 stavač scénických dekorácií
712309 lodný stolár
7124 lešenári
712401 lešenár drevených lešení
712402 lešenár železných lešení
712403 stavebný robotník pri lešenárskych prácach
712404 lešenár, i. n.
7125 stavební montážnici
712501 montér sadrokartónových dosák
712502 montér oceľových konštrukcií na stavbách
712503 montér laminátových konštrukcií
712504 montér prefabrikovaných budov
712505 montér bytových jadier
712506 montážnik technických, scénických dekorácií
712507 stavebný robotník pri montážnych prácach, stavač
712508 stavebný injektážnik
712509 stavebný montážnik, i. n.
7126 asfaltéri, dláždiči
712601 asfaltér
712602 dláždič
712603 asfaltér a dláždič, i. n.
7127 murári pracujúci s tradičnými materiálmi
712701 murár pri stavbe domov z tradičných materiálov
712702 stavebný robotník na murárske práce z tradičných materiálov
7129 ostatní stavební robotníci v hlavnej stavebnej výrobe a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
712901 výškový špecialista na stavbách
712902 studniar (okrem vŕtača)
712903 stavač reklamných panelov
712904 stavebný údržbár budov, stavieb (okrem 7124)
712905 robotník pri demolačných prácach
712906 železiar
712907 pokladač odvodňovacích drenáží
712908 robotník pokladač kanalizačného potrubia
712909 stavebný robotník v hlavnej stavebnej výrobe, i. n.
713 kvalifikovaní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a zamestnanci v príbuzných odboroch
7131 stavební pokrývači
713101 pokrývač lepenkami
713102 pokrývač plechovou krytinou
713103 pokrývač škridlami
713104 pokrývač bridlicou, eternitom
713105 pokrývač otiepkami, šindľami
713106 pokrývač, údržbár striech
713107 pokrývač, i. n.
7132 stavební podlahári, parketári a obkladači
713201 podlahár, pokladač podlahových krytín
713202 parketár
713203 ukladač kyselinovzdorných podláh
713204 obkladač stien, obkladač stavebný
713205 stavebný robotník kladenia podláh
7133 stavební štukatéri
713301 stavebný štukatér
713302 umelecký štukatér a kašér
713303 ozdobný omietkar
713304 stavebný robotník pri štukatérskych prácach
7134 izolatéri
713401 montér izolácií budov
713402 montér akustických izolácií
713403 montér tepelných izolácií
713404 montér hydroizolácií
713405 montér izolácií potrubí, kotlov
713406 montér antikoróznej ochrany, izolatér
713407 stavebný robotník pri izolatérskych prácach
713408 izolatér, i. n.
7135 sklenári
713501 stavebný sklenár
713502 servisný sklenár
713503 umelecký sklenár, vitrážista
713504 sklenár rezač, upravovač plochého skla
713505 sklenár zrkadlových skiel
713506 sklenár, zasklievač vozidiel
713507 sklenár, i. n.
7136 inštalatéri, potrubári, stavební zámočníci, klampiari
713601 stavebný inštalatér
713602 inštalatér plynovodov
713603 inštalatér vodovodov
713604 inštalatér ústredného kúrenia
713605 montér potrubár
713606 stavebný klampiar, lodný
713607 stavebný zámočník
713608 stavebný robotník pri inštalatérskych, zámočníckych, klampiarskych prácach
713609 mechanik oceľových potrubí
713610 mechanik stavebno-inštalačného zariadenia
713611 opravár vodovodného zariadenia
713612 vodár, meliorácie
7137 stavební a prevádzkoví elektrikári
713701 stavebný elektrikár, elektroinštalatér
713702 stavebný elektrikár, údržbár
713703 opravár elektroinštalácií
713704 prevádzkový elektrikár (domové inštalácie)
713705 prevádzkový elektrikár (inštalácie priemyselných objektov, elektroúdržba budov)
713706 prevádzkový elektrikár (scéna a filmové štúdio)
713707 stavebný robotník pri elektroinštalačných prácach
713708 montér bleskozvodov
713709 stavebný a prevádzkový elektrikár, i. n.
7139 ostatní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a robotníci v príbuzných odboroch, i. n.
713900 ostatní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a robotníci v príbuzných odboroch, i. n.
714 maliari, lakovači, tapetári, čističi, kominári a zamestnanci v príbuzných odboroch
7141 maliari a tapetári
714101 maliar izieb, interiérov
714102 maliar (natierač) budov, maliar a natierač
714103 maliar (natierač) konštrukcií
714104 maliar divadelných dekorácií
714105 tapetár
714106 stavebný robotník pri maliarskych a natieračských prácach
714107 maliar a tapetár, i. n.
7142 lakovači a zamestnanci v príbuzných odboroch
714201 stavebný lakovač
714202 lakovač automobilov (vozidiel)
714203 lakovač kovov, kovových výrobkov
714204 lakovač drevených výrobkov
714205 nanášač kovových vrstiev postrekom
714206 lakovač, i. n.
7143 kominári, čističi budov (vrátane výškových)
714301 kominár
714302 kominár (preventívne prehliadky)
714303 čistič budov (čistič vonkajšieho plášťa budov)
714304 čistič budov vo výškach (výškový špecialista)
714305 búrač komínov
714306 likvidátor škodcov fasád (komínov)
714307 stavebný robotník na čistenie budov, i. n.
72 kvalifikovaní kovorobotníci a strojárski robotníci (okrem obsluhy strojov a zariadení)
721 formovači, zvárači, výrobcovia a opravári výrobkov z plechov, potápačské čaty a zamestnanci v príbuzných odboroch
7211 formovači a jadrári
721101 formovač a jadrár v zlievarni
721102 formovač kovových odliatkov
721103 zlievarenský modelár (formovač)
721104 kovomodelár, drevomodelár (výroba modelov v zlievarenstve)
721105 cizelér odliatkov
721106 zlievarenský robotník pri výrobe foriem a jadier
7212 zvárači, rezači plameňom a spájkovači
721201 rezač kovov plameňom, laserom
721202 zvárač v ochrannej atmosfére
721203 zvárač elektrickým oblúkom
721204 zvárač acetylénom, plameňom
721205 zvárač neželezných kovov
721206 spájkovač
721207 strojník zvarovne
721208 strojársky robotník vo zvarovni
721209 zvárač kovov a spájkovač, i. n.
7213 výrobcovia a opravári výrobkov a dielov z plechov
721301 klampiar
721302 karosár, klampiar vozidlových karosérií
721303 mechanik plechových výrobkov
721304 kovotepec
721305 kováč medi
721306 kovotlačiteľ plechov
721307 kotlár (výrobca kotlov)
721308 strojársky robotník, práce s plechom, značkovač plechov
721309 výrobca a opravár výrobkov a dielov z plechu, i. n.
7214 montéri kovových konštrukcií
721401 montér kovových konštrukcií
721402 montér kovových konštrukcií, prípravár, značkovač
721403 lodný, letecký montér kovových konštrukcií
721404 mechanik oceľových konštrukcií
721405 nitovač
721406 montér na stavbe
721407 zámočník koľajových konštrukcií
721408 robotník montér kovových konštrukcií
7215 montéri lán a zdvíhacích zariadení
721501 montér zdvíhacích zariadení
721502 montér výťahov
721503 montér výťahov, opravár a údržbár
721504 montér kovových lán a laniek
721505 montér lanoviek, vlekov
721506 mechanik zdvíhacieho zariadenia
721507 navíjač, splietač drôtov, káblov, lán
721508 robotník čistič zdvíhacích zariadení, lanoviek, vlekov
721509 údržbár lanoviek, strojník
7216 montéri kotlári
721601 montér kotlár
721602 montér kotlár, údržbár
721603 strojársky robotník pri montáži kotlov
7217 členovia potápačských čiat (vrátane záchranárov)
721701 potápač pracujúci pod vodou (opravár, montér)
721702 potápač záchrannej služby
721703 potápač zvárač
721704 potápač, i. n.
722 kováči, nástrojári, zámočníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
7221 umeleckí zámočníci a umeleckí kováči
722101 umelecký kováč
722102 umelecký zámočník
722103 reštaurátor kovových umeleckých predmetov (robotník)
722104 rytec kovov
722105 strojársky robotník vo výrobe kovových umeleckých predmetov
7222 umeleckí pozlacovači, zlatotepci, cinári a podobne
722201 umelecký zlatotepec
722202 umelecký pozlacovač
722203 zlatotepec
722204 striebrotepec
722205 umelecký pasiar
722206 cinár
7223 kováči, obsluha kovacích lisov, obsluha bucharov
722301 kováč kovacieho lisu
722302 kováč, podkúvač
722303 kováč zápustkového stroja, kovadlinár
722304 kováč bucharu
722305 strojársky robotník v kováčni, lisovni kovov
722306 strojarsky kvalifikovaný robotník, i. n.
7224 nástrojári, kovomodelári, kovorobotníci, zámočníci
722401 nástrojár
722402 zámočník, zámočník strojov
722403 prevádzkový zámočník, údržbár
722404 pilnikár
722405 nožiar
722406 kovomodelár, značkovač kovov, pasiar
722407 rytec kovov, rytec nôt
722408 strojársky robotník (prevažne ručný)
722409 robotník kovovýroby
722410 upravovač kovov
722411 úpravár kovových odliatkov
722412 vŕtač kovov
722413 kovorobotník, i. n.
7225 puškári
722501 puškár, výrobca a opravár loveckých zbraní
722502 puškár, výrobca a opravár športových zbraní
722503 puškár, opravár a údržbár
722504 puškár, i. n.
7226 nastavovači a obsluha obrábacích strojov
722601 sústružník kovov, nastavovač a obsluha
722602 frézar kovov, nastavovač a obsluha
722603 brusič kovov, nastavovač a obsluha
722604 vŕtač kovov, nastavovač a obsluha
722605 hobliar kovov, nastavovač a obsluha
722606 rezač kovov, nastavovač a obsluha
722607 nastavovač kovoobrábacích strojov
722608 strojársky robotník pri nastavovaní a obsluhe obrábacích strojov
722609 nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov, i. n.
7227 brusiči, leštiči a ostriči nástrojov
722701 brusič kovov (prevažne ručný)
722702 brusič vo zvarovniach
722703 brusič nástrojov, brusič valcov
722704 leštič (pieskovač) kovov pri ručnom obrábaní
722705 lapovač, zaškrabávač, licovač
722706 ostrič nástrojov, píl, nožov
722707 robotník, čistič kovov (čistenie kovových odliatkov)
722708 strojársky robotník brusič a leštič (robotník v brusiarni)
7228 kovolejári, cizeléri
722801 kovolejár
722802 cizelér
722803 umelecký kovolejár a cizelér
722804 odlievač (prevažne ručný)
722805 formovač výrobkov úžitkového umenia
722806 zlievarenský robotník pri kovolejárskych prácach
723 mechanici a opravári strojov a zariadení (okrem mechanikov a opravárov elektrických a elektronických strojov a zariadení )
7231 mechanici a opravári motorových vozidiel (okrem autoklampiarov)
723101 automechanik nákladných automobilov
723102 automechanik osobných automobilov
723103 mechanik, opravár autobusov a trolejbusov
723104 mechanik, opravár stavebných, zemných motorových vozidiel, bagrov a traktorov
723105 mechanik, opravár motocyklov a bicyklov
723106 nastavovač motorov vozidiel
723107 robotník autoservisu
723108 mechanik a opravár motorových vozidiel, i. n.
7232 mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
723201 letecký strojný mechanik
723202 letecký strojný mechanik, opravár (údržbár)
723203 mechanik, opravár lietadlových motorov
723204 mechanik strojových častí lietadlových prístrojov a zariadení
723205 servisný mechanik lietadlových motorov
723206 strojársky robotník výroby a opráv lietadiel
723207 mechanik, opravár lietadlových motorov a zariadení, i. n.
7233 mechanici a opravári lodných motorov, trupov a zariadení
723301 lodný strojník, mechanik
723302 lodný strojný mechanik, opravár (údržbár)
723303 mechanik, opravár lodných motorov
723304 mechanik strojových časti lodných prístrojov a zariadení
723305 servisný mechanik lodných motorov
723306 lodný odborný mazač
723307 strojársky robotník pri výrobe a opravách lodí
723308 mechanik, opravár lodných motorov a zariadení, i. n.
7234 mechanici a opravári koľajových vozidiel
723401 mechanik koľajových vozidiel, motorových lokomotív a vozňov
723402 mechanik, opravár koľajových vozidiel
723403 zámočník koľajových vozidiel
723404 vozmajster (robotník)
723405 strojársky robotník pri výrobe a opravách koľajových vozidiel
723406 mechanik, opravár koľajových vozidiel, i. n.
7235 mechanici a opravári obrábacích strojov, poľnohospodárskych strojov a priemyselného strojového zariadenia, i. n.
723501 mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
723502 mechanik, opravár kovoobrábacích strojov a zariadení
723503 mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
723504 mechanik, opravár ťažobných, stavebných, zemných strojov a zariadení
723505 mechanik, opravár energetického zariadenia a elektroprístrojov (mechanická časť)
723506 mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
723507 mechanik, opravár výpočtovej a automatizačnej techniky (okrem elektro)
723508 mechanik, opravár kancelárskych strojov a zariadení (okrem elektro)
723509 mechanik klimatizačného zariadenia
723510 mechanik, opravár a nastavovač priemyselných strojov a zariadení, i. n.
7239 ostatní mechanici a opravári strojov a zariadení (okrem elektro), i. n.
723901 mechanik, opravár zariadení ľudovej technickej zábavy
723902 mechanik, opravár hasiacich prístrojov a zariadení
723903 mechanik, opravár skladovacích zariadení
723904 mechanik, opravár geologicko-prieskumných strojov a zariadení
723905 mechanik, opravár zabezpečovacích zariadení (mechanická časť)
723906 mechanik, opravár servisný, i. n.
723907 kontrolór strojárskej výroby (robotník)
723908 banský mechanik
723909 mechanik, opravár banských zariadení
723910 mechanik tepelných sústav
723911 nastavovač stavebných strojov
723912 nastavovač výrobných liniek vo výrobe stavebných látok
723913 opravár cestných a zemných strojov
723914 opravár plynárenského zariadenia
723915 revízor tlakového a plynového zariadenia
723916 údržbár banských strojov
723917 údržbár skladových mechanizmov
723918 údržbár strojov a zariadení
723919 mechanik, opravár strojov a zariadení (bez elektro), i. n.
724 mechanici, nastavovači, opravári elektrických a elektronických zariadení a prístrojov
7241 elektromechanici, opravári a nastavovači rôznych typov elektrických zariadení, prístrojov, motorov, generátorov, napájacích a spínacích staníc, elektrických častí výťahov a podobných zariadení (vrátane kontroly a testovania elektrických výrobkov)
724101 elektromechanik elektroprístrojov
724102 elektromechanik elektromotorov, točivých strojov
724103 elektromechanik strojov a zariadení
724104 elektromechanik strojov pre prácu na železničnom zvršku
724105 prevádzkový elektromechanik
724106 servisný elektromechanik
724107 kontrolór elektrotechnickej výroby (robotník)
724108 robotník v elektrotechnike
724109 elektromechanik nastavovač a opravár, i. n.
7242 mechanici, opravári a nastavovači elektrických častí dopravných prostriedkov
724201 elektromechanik osobných motorových vozidiel
724202 elektromechanik nákladných motorových vozidiel
724203 elektromechanik autobusov a trolejbusov
724204 elektromechanik lietadiel
724205 elektromechanik lodí
724206 servisný elektromechanik lietadiel (lodí)
724207 elektromechanik železničných koľajových vozidiel
724208 elektromechanik trakčných vozidiel (okrem železničných)
724209 mechanik, opravár elektrických častí dopravných prostriedkov, i. n.
7243 mechanici, nastavovači, opravári elektronických zariadení (vrátane kontroly a testovania elektronických výrobkov)
724301 mechanik, elektronik hudobných nástrojov
724302 mechanik, elektronik energetických zariadení
724303 mechanik, elektronik oznamovacích, zabezpečovacích zariadení a vysielacej techniky
724304 mechanik, elektronik organizačnej, výpočtovej a riadiacej techniky
724305 mechanik, elektronik priemyselného a výrobného zariadenia
724306 mechanik, elektronik meracích, regulačných, optických prístrojov a lekárskej techniky
724307 kontrolór elektronickej výroby (robotník)
724308 robotník v elektronike
724309 mechanik, elektronik strojov a zariadení, i. n.
7244 telefónni a telegrafní mechanici, montéri a opravári
724401 mechanik prenosových (spojových) zariadení
724402 telefónny mechanik
724403 telegrafný mechanik
724404 mechanik telekomunikačných zariadení
724405 montér telefónnych a telegrafných vedení
724406 montér telekomunikačných a železničných telekomunikačných sietí
724407 prevádzkový mechanik telefónnych a telegrafných zariadení
724408 robotník telekomunikácií
724409 servisný montér a opravár telefónov a telegrafov
7245 mechanici, nastavovači, opravári elektronických zariadení (vrátane kontroly a testovania elektronických výrobkov)
724501 montér rozhlasových a televíznych prijímačov
724502 opravár rozhlasových, televíznych prijímačov a audiovizuálnej techniky
724503 mechanik, elektronik rádiovej a televíznej techniky
724504 montér audiovizuálnej techniky
724505 prevádzkový mechanik líniových zariadení (rozhlasu po drôte)
724506 prevádzkový mechanik rádiokomunikačných zariadení
724507 prevádzkový elektronik kancelárskych strojov
724508 mechanik elektronik servisnej služby
724509 montér, opravár spotrebnej elektroniky, i. n.
7246 montéri a opravári silnoprúdových elektrických vedení (vrátane spájania káblov)
724601 mechanik diaľkových spojov
724602 opravár silnoprúdových elektrických vedení
724603 špecialista na spájanie káblov (spájač elektrických káblov)
724604 elektromontér zemných (podzemných) káblov
724605 elektromontér sieťového rozvodu
724606 elektromontér (prevádzkový montér) trakčných silnoprúdových vedení
724607 robotník pri montáži a opravách silnoprúdových elektrických vedení
724608 montér, opravár silnoprúdových elektrických vedení, i. n.
7247 montéri a opravári slaboprúdových elektrických vedení
724701 montér káblových telekomunikačných sietí
724702 opravár slaboprúdových elektrických vedení
724703 mechanik slaboprúdových elektrických vedení
724704 mechanik telefónnych (telegrafných, televíznych) káblov
724705 elektromechanik oznamovacích zariadení a rozvodov
724706 prevádzkový montér slaboprúdových vedení
724707 montér anténnych zariadení
724708 robotník pri montáži a opravách slaboprúdových elektrických vedení
724709 montér, opravár slaboprúdových elektrických vedení, i. n.
73 výrobcovia a opravári presných prístrojov, umeleckí remeselníci, polygrafi a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
731 výrobcovia a opravári presných prístrojov a nástrojov z kovov a z podobných materiálov a výrobcovia a opravári šperkov
7311 výrobcovia, mechanici a opravári presných prístrojov a zariadení
731101 mechanik hodín, hodinár
731102 mechanik meracích a regulačných zariadení (okrem elektro)
731103 mechanik optických a fotografických prístrojov
731104 mechanik vákuových zariadení
731105 mechanik presných nástrojov a prístrojov
731106 mechanik váh
731107 mechanik chirurgického a zubolekárskeho náradia z kovov
731108 robotník pri výrobe a opravách presných prístrojov a zariadení (okrem elektro)
731109 ciachovač
731110 chladiarenský mechanik
731111 mechanik a opravár presných prístrojov a zariadení, i. n.
7312 ortopedickí mechanici a protetici, bandážisti vrátane výrobcov a opravárov zubných pomôcok a protéz
731201 ortopedický mechanik a protetik
731202 ortopedický mechanik, opravár
731203 ortopedický bandážista
731204 výrobca ortopedických pomôcok
731205 výrobca a opravár zubných pomôcok a protéz
731206 zubný mechanik
731207 zubný technik, výroba protéz
731208 robotník v ortopedickej výrobe
7313 výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
731301 výrobca sláčikových, strunových hudobných nástrojov, husliar
731302 výrobca klávesových hudobných nástrojov
731303 výrobca dychových hudobných nástrojov
731304 výrobca bicích hudobných nástrojov
731305 výrobca akordeónov a harmoník
731306 výrobca perkusných hudobných nástrojov
731307 ladič hudobných nástrojov
731308 robotník pri výrobe hudobných nástrojov
731309 mechanik, opravár hudobných nástrojov
731310 výrobca hudobných nástrojov, i. n.
7314 klenotníci a zlatníci (výrobcovia a opravári šperkov a predmetov z drahých kovov)
731401 zlatník a klenotník, výrobca
731402 zlatník a klenotník, opravár
731403 výrobca (zasadzovač, vsadzovač) drahokamov
731404 zlatník, strieborník
731405 rytec a rezač klenotov, drahokamov a priemyselných diamantov
731406 brusič a leštič drahokamov, klenotov a diamantov
731407 odlievač drahých kovov
731408 pasiar (valcovač) drahých kovov
731409 kovotepec
731410 kovotlačiteľ drahých kovov
731411 opravár predmetov z drahých kovov
731412 smaltovač klenotov
732 hrnčiari, sklári a zamestnanci v príbuzných odboroch (ručná výroba)
7321 výrobcovia hrnčiarskeho, porcelánového tovaru, žiaruvzdorných výrobkov, brúsnych kotúčov vrátane výroby tehál, obkladačiek a podobných výrobkov (ručná výroba)
732101 hrnčiar
732102 keramikár a elektrokeramikár
732103 modelár keramiky, kameniny a porcelánu
732104 umelecký keramikár
732105 výrobca obkladačiek
732106 výrobca tehál a tvárnic
732107 výrobca brúsnych kotúčov a brúsnych prostriedkov
732108 robotník v keramickej (tehliarskej) výrobe
732109 formovač kameniny a porcelánu
732110 keramikár, prípravár
732111 leštič keramiky
732112 namáčač keramiky
732113 vŕtač hrnčiarskeho tovaru
732114 výrobca hrnčiarskeho a porcelánového tovaru, i. n.
7322 robotníci pri výrobe skla, sklári vrátane brusičov a leštičov
732201 sklár prvotných operácií
732202 fúkač skla
732203 stláčač skla
732204 brusič skla
732205 odlievač sklených šošoviek
732206 umelecký sklár
732207 výrobca sklenej bižutérie (prevažne ručný)
732208 robotník v sklárskej výrobe
732209 leštič sklených predmetov
732210 rezač skla
732211 sintrovač skla
732212 vŕtač skla
732213 zušľachťovač skla
732214 sklár, i. n.
7323 rytci a leptári sklených predmetov
732301 rytec skla
732302 leptár skla
732303 značkovač skla
732304 rytec a brusič šperkárskeho kameňa
732305 vstrekovač piesku pri zušľachťovaní skla
732306 rezač a tvarovač dekoračného skla
7324 maliari skla a keramiky a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane výrobcov zrkadiel, písmomaliarov)
732401 maliar, dekoratér keramiky
732402 maliar skla
732403 maliar písma
732404 maliar ozdobných vzorov
732405 výrobca zrkadiel (striebrič zrkadiel)
732406 výrobca vianočných ozdôb (prevažne ručný)
732407 kontrolór sklárskej a keramickej výroby (robotník)
732408 smaltér skla a keramiky
732409 umelecký mozaikár
733 umeleckí remeselníci spracúvajúci a vyrábajúci predmety z kameňa, dreva, textilu, kože a z podobných materiálov (ručná ľudová tvorba)
Číselný kód Názov zamestnania
   
7331 umeleckí spracovatelia dreva, kameňa, kostí, hliny a podobných materiálov tradičnými postupmi
733101 košikár, výrobca predmetov zo slamy, prútia a tŕstia
733102 výrobca drevených bižutérnych predmetov
733103 umelecký spracovateľ dreva
733104 umelecký spracovateľ hliny
733105 umelecký sklár, keramikár
733106 umelecký kamenár
733107 umelecký rezbár
733108 perletiar (gombikár)
733109 výrobca v umeleckej ľudovej tvorbe (drevo, kameň, sklo, hlina), i. n.
7332 umeleckí remeselníci spracúvajúci textil, kožu a príbuzné materiály tradičnými postupmi (ľudová tvorba)
733201 výrobca odevov, obuvi a tašiek
733202 výrobca sediel, ohlávok a podobne
733203 výrobca kožených a iných doplnkov
733204 tkáč gobelínov, tapisérií, kobercov
733205 čipkárka a paličkárka
733206 vyšívačka a pletiarka
733207 umelecký čalúnnik a dekoratér
733208 vlásenkár
733209 umelecký textilný tlačiar
733210 výrobca v umeleckej ľudovej tvorbe (papier, textil, koža), i. n.
734 polygrafi, knihári a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov)
7341 tlačiari a sadzači (okrem obsluhy tlačiarenských strojov)
734101 tlačiar nastavovač a obsluha (prevažne ručný)
734102 tlačiar sadzač
734103 tlačiar na kníhtlačiarskych, hĺbkotlačových strojoch (prevažne ručný)
734104 perforatér (prevažne ručný)
734105 montážnik v polygrafii
734106 typograf a litograf
734107 kontrolór v polygrafii (robotník)
734108 robotník v polygrafii, tlačiar (prevažne ručný)
7342 stereotypéri a galvanotypéri
734201 stereotypér
734202 stereotypér a lejár
734203 galvanotypér
734204 galvanoplastik
734205 výrobca tlačových dosák Brailleovho písma
734206 robotník v polygrafii stereotypér, galvanotypér (prevažne ručný)
7343 rytci a leptári (vrátane ručných rytcov do dreva, gumy, linolea a podobne)
734301 rytec kovov v polygrafii
734302 rytec do dreva, gumy a linolea
734303 rytec do litografického kameňa
734304 retušér
734305 typograf, autotypér
734306 výrobca hĺbkotlačových dosák a šablón pre tlačové formy
734307 tlačiar leptár
734308 robotník v polygrafii, rytec a leptár (prevažne ručný)
7344 fotografi a zamestnanci v príbuzných odboroch
734401 priemyselný fotograf
734402 reprodukčný fotograf (grafik)
734403 fotograf textilných tlačiarní (hĺbkotlače)
734404 fotograf retušér
734405 fotolitograf
734406 laborant spracovania filmov
734407 laboratórny robotník v tmavej komore
734408 fotograf, i. n.
7345 knihári a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane výrobcov reliéfnych obrazov a titulov na knihách)
734501 kníhviazač
734502 knihár zdobenia a potlače
734503 knihár, reštaurátor
734504 knihár, výrobca obrazov a titulov na knihách
734505 knihár raziaceho stroja
734506 robotník v knihárni
734507 knihár, i. n.
7346 sieťotlačiari, doskotlačiari a textilní tlačiari
734601 sieťotlačiar
734602 tlačiar reliéfneho kalandra
734603 tlačiar tkanín a pletenín, textilný tlačiar
734604 tlačiar filmovej tlače a svetlotlače
734605 montážnik v polygrafii pri sieťotlači
734606 výrobca šablón pre sieťotlač a filmovú tlač
734607 doskotlačiar
734608 robotník v polygrafii, sieťotlačiar (prevažne ručný)
734609 typograf heraldickej tlače
74 ostatní kvalifikovaní spracovatelia a výrobcovia, i. n. (okrem obsluhy strojov a zariadení)
741 kvalifikovaní spracovatelia, výrobcovia potravinárskych výrobkov
7411 spracovatelia mäsa a rýb vrátane údenárov a konzervovačov mäsa a rýb
741101 spracovateľ mäsa a spracovateľ kostí
741102 spracovateľ rýb
741103 spracovateľ hydiny
741104 mäsiar údenár
741105 mäsiar porážač a vyvrhovač zvierat
741106 mäsiar vykosťovač a vyrezávač mäsa
741107 konzervovač mäsa a rýb
741108 robotník v potravinárskej výrobe pri spracovaní mäsa a rýb
741109 čistič rýb a mäsa
741110 nasoľovač mäsa
741111 párkar
741112 porcovač
741113 preparátor črievok
741114 spracovateľ mäsa a rýb, i. n.
7412 spracovatelia pekárskych a cukrárskych výrobkov (napríklad pekári, múčnikári, cukrári, cukrovinkári)
741201 pekár (prevažne ručný)
741202 pečivár a cestovinár
741203 formovač čokolády
741204 šéfcukrár
741205 cukrár a múčnikár
741206 cukrovinkár
741207 miesič
741208 robotník potravinárskej výroby v pekárenstve (prevažne ručný)
741209 výrobca a spracovateľ pekárenských a cukrárskych výrobkov, i. n.
7413 výrobcovia a spracovatelia mliekarenských výrobkov
741301 mliekar, výrobca mliečnych výrobkov (prevažne ručný)
741302 mliekar, spracovateľ mlieka (prevažne ručný)
741303 výrobca masla (prevažne ručný)
741304 výrobca syrov (prevažne ručný)
741305 výrobca tvarohu (prevažne ručný)
741306 výrobca mrazených mliečnych výrobkov a výrobca zmrzliny (prevažne ručný)
741307 mliekar, biochemik
741308 robotník potravinárskej výroby v mliekarenstve (prevažne ručný)
741309 výrobca a spracovateľ mliekarenských výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
7414 konzervovači ovocia, zeleniny a príbuzných produktov
741401 spracovateľ ovocia a zeleniny (prevažne ručný)
741402 konzervovač zeleniny a zeleninových štiav
741403 konzervovač ovocia a ovocných štiav
741404 lisovač (odlučovač) oleja
741405 liehovarník (prevažne ručný)
741406 chemik tukového priemyslu a kozmetiky (prevažne ručný)
741407 robotník potravinárskej výroby v konzervárenstve (prevažne ručný)
741408 konzervovač ovocia a zeleniny, i. n.
7415 ochutnávači potravín a nápojov
741501 ochutnávač kávy a čaju
741502 ochutnávač vína
741503 ochutnávač likérov
741504 ochutnávač štiav
741505 ochutnávač piva
741506 kvalitár spracovania ovocia a zeleniny
741507 kvalitár výroby potravín (okrem mäsa, ovocia a zeleniny)
741508 kvalitár spracovania mäsa (robotník)
741509 ochutnávač potravín a nápojov, i. n.
7416 spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
741601 tabakár, výrobca cigariet (prevažne ručný)
741602 výrobca tabakových zmesí a šnupavého tabaku (prevažne ručný)
741603 výrobca cigár
741604 aromatizátor, lisovač a zavinovač tabaku
741605 prípravár tabaku
741606 kvalitár tabaku
741607 robotník výroby a spracovania tabaku (prevažne ručný)
741608 spracovateľ tabaku a tabakových výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
7419 ostatní spracovatelia – výrobcovia potravinárskych výrobkov, i. n.
741901 sladovník a pivovarník (prevažne ručný)
741902 spracovateľ medu
741903 výrobca droždia
741904 výrobca škrobu (prevažne ručný)
741905 spracovateľ a výrobca soli (prevažne ručný)
741906 vinár (výrobca ovocného vína)
741907 robotník potravinárskej výroby, i. n. (prevažne ručný)
741908 výrobca a spracovateľ potravinárskych výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
742 spracovatelia dreva, stolári a robotníci v príbuzných odboroch
7421 impregnátori a úpravári dreva
742101 impregnátor dreva
742102 úpravár dreva
742103 špecialista na vyzrievanie dreva
742104 prípravár chemikálií v drevárskej výrobe
742105 sušič dreva
742106 kvalitár dreva
742107 robotník drevospracujúcej výroby, úpravár dreva
742108 triedič dreva
742109 impregnátor a úpravár dreva, i. n.
7422 umeleckí stolári, rezbári a výrobcovia výrobkov z dreva vrátane opravárov (pomocou jednoduchých nástrojov)
742201 umelecký stolár a rezbár
742202 ramár a kolár
742203 debnár a obalár
742204 stolár a stolár opravár
742205 výrobca drevených športových a fajčiarskych potrieb, bižutérie a hračiek
742206 výrobca dreveného nábytku, rakiev a povozov
742207 drevomodelár
742208 robotník v drevospracujúcej výrobe, stolár
742209 leštič dreveného nábytku
742210 vykladač umeleckej intarzie
742211 značkovač spracovaného dreva
742212 výrobca predmetov z dreva, i. n.
7423 nastavovači a nastavovači-obsluhovači drevoobrábacích strojov
742301 nastavovač drevoobrábacích strojov
742302 nastavovač a obsluha stolárskych strojov
742303 nastavovač a obsluha drevoobrábacieho sústruhu
742304 nastavovač a obsluha píly
742305 nastavovač a obsluha vŕtacieho stroja na drevo
742306 robotník drevospracujúcej výroby, nastavovač a obsluha
742307 nastavovač a obsluha drevoobrábacích strojov, i. n.
7424 košikári a pletiari nábytku a robotníci v príbuzných odboroch (výrobcovia metiel a podobne)
742401 košikár (výrobca košíkov)
742402 výrobca lykovej obuvi
742403 výrobca slamených výrobkov
742404 výrobca metiel, kefár
742405 výrobca pleteného a prúteného nábytku
742406 výrobca korkového tovaru
742407 robotník v drevospracujúcej výrobe, košikár a pletiar
743 kvalifikovaní výrobcovia textílií, odevov a výrobkov z kože, kožušín a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch
7431 kvalifikovaní robotníci pripravujúci prírodné vlákna na ďalšie spracovanie (napríklad vlnu, bavlnu, ľan, konope a podobne)
743101 triedič a klasifikátor vlákien a priadzí
743102 pradiar prípravy prírodných vlákien
743103 trepáč
743104 zušľachťovač textilných surovín a vlákien
743105 česač vlákien
743106 prípravár výroby plsti
743107 kvalitár spracovania vlákna
743108 robotník v textilnej výrobe, prípravár
7432 pradiari, ruční tkáči, pletiari a iní výrobcovia ručne vyrábaných tkanín
743201 pradiar
743202 tkáč
743203 tkáč, navliekač osnovy
743204 pletiar a opravár pleteného tovaru
743205 čipkár, prámikár a sieťovač
743206 retiazkovačka a opravárka pančúch
743207 kvalitár spracovania tkanín
743208 robotník textilnej výroby, ručný tkáč, pletiar
743209 ručný navíjač priadze
743210 výrobca tkanín (prevažne ručný), i. n.
7433 dámski a pánski krajčíri a klobúčnici (vrátane opravárov odevov a výrobcov scénických kostýmov a krojov)
743301 dámsky krajčír
743302 pánsky krajčír
743303 krajčír v konfekcii
743304 krajčír scénických kostýmov a krojov
743305 krajčír zákazkových výrobkov
743306 plstiar klobúčnický
743307 výrobca klobúkov, čiapok, baretov, fezov
743308 modistka zákazkových výrobkov
743309 opravár odevov a bielizne
743310 garderobiér
7434 kožušníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
743401 kožušník
743402 krajčír (opravár) kožušinových odevov
743403 napínač kožušiny
743404 kožušník zákazkový
743405 prípravár kožušníckej výroby
743406 kvalitár kožušín a kožušník triedič
743407 kožušnícky robotník
743408 opravár kožušín
7435 modelári a strihači textilu, kože a podobných materiálov (vrátane modelárov a strihačov klobúkov, rukavíc a čiapok)
743501 modelár odevov
743502 modelár klobúkov, čiapok, baretov a rukavíc
743503 modelár technickej konfekcie
743504 strihač textilu v technickej konfekcii
743505 strihač rukavičkár
743506 strihač textilu v odevnej výrobe
743507 strihač vo výrobe klobúkov, čiapok, baretov a fezov
743508 strihač pri spracúvaní koží a kožušín
743509 prípravár a značkovač odevných dielov
7436 krajčírky, vyšívači a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane šitia technickej konfekcie a výroby dáždnikov)
743601 šička, krajčír odevnej konfekcie
743602 šička, krajčír technickej konfekcie, dáždnikár
743603 šička bielizne a textílií
743604 šička kožušín a koží
743605 ručná vyšívačka
743606 sieťovačka pančúch
743607 rukavičkár
743608 robotník v odevnej výrobe, i. n.
7437 čalúnnici a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane autočalúnnikov a výrobcov matracov)
743701 čalúnnik nábytku
743702 čalúnnik a dekoratér
743703 autočalúnnik, čalúnnik vozidiel
743704 čalúnnik umelecký
743705 výrobca matracov
743706 výrobca špeciálnych bytových textílií (prikrývok)
743707 robotník v čalúnnickej výrobe
7439 ostatní robotníci pri výrobe textilu, odevov a výrobkov z kože, kožušín a podobných materiálov, i. n.
743901 spracovateľ textilného odpadu
743902 výrobca netkaných textílií
743903 výrobca textilných hračiek
743904 výrobca umelých kvetov (z textilu, kože, plastov, papiera)
743905 kvalitár výroby textilu
743906 úpravár textílií, zušľachťovač
743907 robotník textilnej výroby, i. n.
744 spracovatelia kože, kožušín a obuvníci
7441 kvalifikovaní robotníci v irchárňach a garbiarňach
744101 klasifikátor, triedič koží, usní, kožiek a kožušín
744102 garbiar koží, usní a kožušín
744103 garbiar úpravár pri spracúvaní koží, usní a kožušín
744104 farbiar kože
744105 irchár
744106 garbiarsky chemik
744107 kvalitár výroby koží a kožušín
744108 garbiarsky robotník
744109 opravár koží a usní
744110 leštič kože
744111 morič kože
744112 škrabač kožušiny
744113 zamestnanec, ručné farbenie surovej kože
744114 zamestnanec, ručné odstraňovanie srsti a mäsa zo surovej kože
7442 obuvníci vrátane opravárov obuvi (okrem strojových obuvníkov)
744201 obuvník prípravár
744202 obuvník zvrškár a lepič obuvi
744203 ortopedický obuvník
744204 výrobca scénickej a krojovej obuvi
744205 zákazkový výrobca obuvi a opravár obuvi
744206 kvalitár výroby obuvi
744207 robotník v obuvníckej výrobe
744208 leštič obuvi vo výrobe
744209 modelár obuvi
744210 opravár obuvi
744211 žliabkovač podrážok
744212 obuvník, i. n.
7443 výrobcovia a opravári koženej technickej konfekcie, galantérneho tovaru a robotníci v príbuzných odboroch
744301 sedlár
744302 výrobca koženej technickej konfekcie a postrojov
744303 brašnár, výrobca tašiek a kabeliek
744304 výrobca koženej galantérie
744305 krajčír galantérneho tovaru okrem rukavíc a klobúkov
744306 výrobca a opravár koženej technickej konfekcie a galantérneho tovaru na zákazku
744307 robotník koženej konfekcie
744308 výrobca a opravár koženej technickej konfekcie, i. n.
8 obsluha strojov a zariadení
81 obsluha priemyselných zariadení
811 obsluha banského zariadenia, raziacich štítov a zariadení na spracovanie nerastov
8111 obsluha banského zariadenia a raziacich štítov
811101 strojný baník hlbinnej ťažby
811102 strojný baník povrchovej ťažby
811103 obsluha raziacich strojov, štítov (strojník tunelár)
811104 obsluha banských vŕtacích strojov
811105 obsluha rýpadiel
811106 banský narážač
811107 strojník banského zariadenia
811108 robotník člen osádky rýpadiel (zakladačov)
811109 razič v bani
8112 obsluha zariadení na úpravu rudných a nerudných surovín
811201 strojný banský úpravár surovín
811202 strojník zariadení na úpravu rúd
811203 strojník briketárne
811204 strojník zariadení na úpravu nerudných surovín (uhlia)
811205 obsluha drviča nerastov
811206 obsluha flotačného (usadzovacieho) zariadenia
811207 robotník pri úprave nerudných surovín
811208 robotník pri úprave rúd
8113 vŕtači, žeriavnici na ropných alebo plynových vrtoch a robotníci v príbuzných odboroch
811301 vŕtač ropných a plynových vrtov
811302 vŕtač studní
811303 ťažiar ropy, prírodného plynu
811304 strojník žeriavu ropných a plynových vrtov
811305 vŕtač pri geologickom (hydrologickom) prieskume
811306 injektážnik, karotážnik, kesonár geologického prieskumného zariadenia
811307 vŕtač pri stavebnej činnosti
811308 robotník pri ťažbe ropy a plynu
811309 čerpadlár na ropných a plynových vrtoch
812 obsluha zariadení na spracovanie kovov
8121 obsluha zariadení v hutníckej výrobe kovov (obsluha pecí a konvertorov)
812101 hutník oceliar
812102 hutník vysokopeciar
812103 hutník neželezných kovov
812104 peciar rafinácie kovov
812105 práškový metalurg strojný
812106 robotník pri hutníckej výrobe kovov (obsluha strojov a zariadení)
812107 obsluha zariadení pri hutníckej výrobe kovov, i. n.
8122 obsluha zariadení v zlievarenstve (taviči, zlievači)
812201 strojný zlievač
812202 strojný odlievač v zlievarenstve
812203 tavič kovov
812204 obsluha pece v zlievarenstve
812205 zakladač v zlievarni kovov
812206 kontrolór výroby kovov (robotník)
812207 zlievarenský robotník (robotník prípravy vsádzky)
812208 obsluha strojov a zariadení v zlievarenstve, i. n.
8123 obsluha zariadení na tvarovanie kovov vo valcovniach
812301 valcovač plechov
812302 valcovač rúr a rúrok
812303 valcovač profilov
812304 hutnícky lisovač
812305 strojník na valcovacej trati
812306 robotník pri hutníckej výrobe vo valcovniach
812307 obsluha strojov a zariadení na tvárnenie kovov, i. n.
8124 obsluha zariadení na tepelné spracovanie kovov
812401 kalič
812402 žíhač kovov
812403 popúšťač kovov
812404 strojník vysokofrekvenčného kalenia
812405 strojník cementovania (nitridovania) kovov
812406 zušľachťovač kovov
812407 robotník pri tepelnom spracovaní kovov
812408 miesič v hutníctve (obsluha strojov)
812409 obsluha strojov a zariadení na tepelné spracovanie kovov, i. n.
8125 obsluha zariadení na ťahanie a pretláčanie kovov
812501 ťahač drôtov
812502 ťahač profilov
812503 ťahač rúrok
812504 pletiar lán
812505 obsluha zariadenia na výrobu pružín
812506 obsluha pretláčacieho zariadenia
812507 obsluha zariadenia na výrobu elektród
812508 robotník v hutnej druhovýrobe
812509 upravovač výrobkov v druhovýrobe
812510 obsluha strojov a zariadení na ťahanie a pretláčanie kovov, i. n.
8126 obsluha zariadení na úpravu kovového odpadu
812601 spracovateľ železného odpadu
812602 spracovateľ odpadu z neželezných kovov
812603 obsluha stroja na páranie a strihanie elektrických káblov
812604 obsluha mechanizmov na manipuláciu s kovovým odpadom
812605 úpravár (demontážnik) železného odpadu
812606 úpravár (demontážnik) odpadu z neželezných kovov
812607 strojársky robotník pri úprave kovového odpadu
812608 obsluha zariadení na rozbíjanie liatiny
812609 obsluha zariadení na úpravu kovového odpadu, i. n.
813 obsluha pecí a zariadení na výrobu skla, keramiky a obsluha zariadení v príbuzných odboroch
8131 obsluha pecí na výrobu skla a keramiky
813101 sklár (obsluha konvenčných strojov) a strojník sklárskych zariadení
813102 strojník zariadení na tvarovanie skloviny
813103 strojník zariadení na dokončovanie výroby skla a keramiky
813104 strojník zariadení na zušľachťovanie skla
813105 strojník (peciar) vypaľovania výrobkov z hliny, keramiky a porcelánu
813106 strojník zariadení na výrobu stavebnej kameniny a keramiky
813107 strojník (peciar) pri výrobe tehál
813108 úpravár sklárskych, keramických a žiaruvzdorných výrobkov
813109 obsluha zariadenia na spracovanie zrkadlového skla
813110 zakladač v sklárni
8139 ostatná obsluha zariadení na výrobu skla a keramiky a obsluha v príbuzných odboroch, i. n. (napríklad pri príprave hliny, glazúr a podobne)
813901 obsluha strojov a zariadení na prípravu sklárskych a keramických surovín
813902 strojník zariadení na výrobu glazovanej (polievanej) keramiky a kameniny
813903 strojný výrobca elektrokeramiky
813904 strojný výrobca sklených vlákien
813905 strojný výrobca sklenej bižutérie
813906 strojný výrobca brúsnych prostriedkov
813907 strojný výrobca sklokeramickej izolácie a špeciálnej keramiky
813908 obsluha strojov a zariadení (robotník) v sklárskej, keramickej a v tehlárskej výrobe
813909 laborant vo výrobe skla
813910 obsluha stroja na výrobu porcelánového tovaru
813911 obsluha zariadenia na miešanie
813912 úpravár keramiky (obsluha strojov)
813913 tavič minerálnych vlákien
813914 strojník zariadení na výrobu minerálnych vlákien
813915 obsluha stroja a zariadenia na výrobu minerálnych vlákien
813916 kontrolný robotník pri výrobe minerálnych vlákien
813917 laborant vo výrobe minerálnych vlákien
813918 obsluha zariadení na výrobu skla a keramiky, i. n.
814 obsluha zariadení na spracovanie dreva a zariadení v papierňach
8141 obsluha píly a iného zariadenia na spracovanie dreva
814101 strojník sušiarne dreva
814102 strojník píly na drevo
814103 strojník drtiča dreva
814104 preglejkár a dyhár (obsluha konvenčných strojov)
814105 debnár obalár (obsluha konvenčných strojov)
814106 ramár (obsluha konvenčných strojov)
814107 stolár, výrobca drevárskych polotovarov (obsluha konvenčných strojov)
814108 robotník základnej drevovýroby (obsluha strojov a zariadení)
814109 obsluha strojov a zariadení na spracovanie dreva, i. n.
8142 obsluha zariadení na výrobu vlákniny
814201 strojník sekania, drvenia, mletia a brúsenia dreva pri výrobe vlákniny
814202 strojný celulózar
814203 strojník výroby vlákniny
814204 bielič
814205 strojník variča buničiny
814206 strojník bielenia vlákniny
814207 strojný výrobca buničiny a obväziva
814208 obsluha strojov a zariadení na výrobu vlákniny (robotník)
814209 obsluha strojov a zariadení na výrobu vlákniny, i. n.
8143 obsluha zariadení na výrobu papiera, kartónu a lepenky
814301 strojný papiernik
814302 strojvodca papierenského stroja
814303 obsluha čerpadla na výrobu papiera
814304 strojník zariadenia na výrobu kartónu a lepenky
814305 strojník zariadenia na výrobu zušľachteného papiera
814306 lisovač drevovláknitých dosák
814307 výrobca izolačných materiálov na báze papiera
814308 obsluha strojov a zariadení na výrobu papiera (robotník)
814309 obsluha natieracieho stroja
814310 obsluha superkalandera
814311 obsluha strojov a zariadení na výrobu papiera, kartónu a lepenky, i. n.
8149 ostatná obsluha zariadení na spracovanie dreva v papierňach, i. n.
814901 ceruzkár, obsluha konvenčných strojov na spracovanie dreva
814902 strojný kefár
814903 výrobca zápaliek, obsluha konvenčných strojov na spracovanie dreva
814904 strojný trstinár
814905 mlynár korku
814906 obsluha strojov a zariadení (robotník) v drevospracujúcej výrobe
814907 obsluha zariadenia v papierňach, i. n.
815 obsluha zariadení v chemickej výrobe
8151 obsluha drvičov, mlynov a miešadiel v chemickej výrobe
815101 strojník zariadení na výrobu chemických zlúčenín drvením a miešaním
815102 chemik, obsluha drvičov a mlynov
815103 chemik, obsluha miešadiel a homogenizátorov
815104 robotník zariadení na drvenie, mletie a miešanie v chemickej výrobe
815105 obsluha zariadení na prípravu surovín chemickej výroby, i. n.
8152 obsluha varných a pražiacich zariadení a iných zariadení na tepelné spracovanie (vrátane obsluhy sušičov)
815201 chemik, obsluha sušičov, výmenníkov
815202 chemik, obsluha varných zariadení (autoklávu)
815203 chemik, obsluha pražiacich zariadení, pecí
815204 peciar v chemickej výrobe
815205 vypaľovač (chemické procesy)
815206 robotník pri varných a tepelných procesoch v chemickej výrobe
815207 obsluha strojov a zariadení na tepelné spracovanie v chemickej výrobe, i. n.
8153 obsluha filtrov a triedičov (vrátane obsluhy výparníkov, podtlakových nádob a podobne)
815301 chemik, obsluha filtrov a filtračných zariadení
815302 chemik, obsluha presievacích, triediacich, dávkovacích zariadení
815303 chemik, obsluha výparníkov
815304 chemik, obsluha podtlakových nádob
815305 strojník zariadenia na dehydratáciu
815306 robotník pri filtrácii a triedení v chemickej výrobe
815307 obsluha filtrov a triedičov v chemickej výrobe, i. n.
8154 obsluha chemických destilačných kolón a reaktorov (okrem obsluhy zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu)
815401 chemik, obsluha konvertorov
815402 chemik, obsluha reaktora
815403 chemik, obsluha destilačných zariadení (kolón, staníc, rafinačných zariadení)
815404 chemik, obsluha tlakových nádob
815405 chemik, obsluha zahusťovacích, odparovacích, suspenzačných a vsádzkových zariadení
815406 chemik, obsluha riadiacich panelov a velínov výrobných systémov
815407 kontrolór výroby pri destilácii a rafinácii (robotník)
815408 robotník pri destilačných procesoch v chemickej výrobe
8155 obsluha zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu (vrátane obsluhy zariadení na výrobu parafínu)
815501 chemik spracovania ropy, obsluha riadiaceho systému (panelov)
815502 chemik spracovania ropy, obsluha destilačnej stanice
815503 chemik spracovania ropy, obsluha odsírovacieho zariadenia
815504 strojník v krakovacej stanici na spracovanie ropy
815505 strojník v čerpacej stanici ropy a zemného plynu
815506 strojník plynárne, plynárenský robotník
815507 laborant, kontrolór spracovania ropy a plynu (robotník)
815508 robotník spracovania a rozvodu ropy a zemného plynu
815509 obsluha miešadla pri rafinácii ropy
815510 obsluha zariadenia na výrobu parafínu
815511 obsluha strojov a zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu, i. n.
8156 obsluha zariadení na spracovanie rádioaktívneho materiálu
815601 strojník zariadenia na separovanie a spracovanie rádioaktívneho materiálu
815602 strojník skladu na vyhoreté palivo
815603 strojník zariadenia na spracovanie rádioaktívneho odpadu
815604 chemik dozimetrista (obsluha zariadenia)
815605 obsluha strojov a zariadení (robotník) na dezaktivácu a dekontaminácu
815606 laborant vo výrobe a spracovaní rádioaktívneho materiálu
815607 robotník v chemickej výrobe pri spracovaní rádioaktívneho materiálu
815608 obsluha zariadení na spracovanie rádioaktívneho materiálu, i. n.
8159 obsluha ostatných zariadení v chemickej výrobe, i. n.
815901 chemik, obsluha strojov a zariadení na chemické bielenie
815902 chemik, obsluha strojov a zariadení na výrobu umelých hnojív
815903 chemik, obsluha strojov na výrobu plynu z uhlia
815904 koksár, strojník koksárenskej pece
815905 laborant chemický, i. n.
815906 obsluha strojov a zariadení (robotník) v chemickej výrobe, i. n.
815907 obsluha zariadenia na výrobu syntetických vlákien
815908 obsluha zariadení chemickej výroby, i. n.
816 obsluha elektrárenských a príbuzných zariadení
8161 obsluha zariadení na výrobu a rozvod elektriny
816101 strojník energetických zariadení tepelnej elektrárne
816102 strojník energetických zariadení hydroelektrárne
816103 strojník energetických zariadení jadrovej elektrárne
816104 strojník energetických zariadení veternej a slnečnej elektrárne
816105 obsluha zariadení na rozvod elektriny
816106 obsluha turbíny (elektráreň)
816107 laborant pri výrobe a rozvode elektriny
816108 robotník pri výrobných a rozvodných energetických zariadeniach
816109 obsluha zariadení na výrobu a rozvod elektriny, i. n.
8162 obsluha parných turbín, ohrievačov a motorov
816201 kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacích zariadení a výmenníkov
816202 strojník parných turbín
816203 troskár, obsluha strojov na odpopolnenie
816204 strojný zauhľovač
816205 obsluha kremačného zariadenia
816206 kurič, obsluha tepelných motorov
816207 kurič na lodi a lokomotíve
816208 kurič v plynovej kotolni
816209 robotník pri výrobe a rozvode tepla
8163 obsluha zariadení na úpravu, čistenie a rozvod vody a obsluha zariadení v príbuzných odboroch
816301 strojník zariadení na čistenie vody
816302 obsluha zariadení na úpravu vody
816303 obsluha strojov a zariadení na hrádzach a hatiach (hrádzny, hatiar)
816304 strojník čerpacej stanice vody a zariadení na rozvod vody
816305 strojník chladiacieho (mraziaceho) zariadenia a kompresorovne
816306 vodohospodársky robotník
816307 vodárenský robotník
816308 obsluha ohrievacieho a ventilačného zariadenia
816309 obsluha plavebného priepustu
816310 úpravár vody v teplárni
816311 vrátnik v plavebnej komore
816312 vzduchár vodohospodárskych zariadení
8164 obsluha zariadení v spaľovni (spaľovanie odpadkov a podobne)
816401 strojník zariadenia na spaľovanie odpadkov
816402 kurič v spaľovni odpadkov
817 obsluha automatických montážnych liniek a priemyselných robotov
8171 obsluha automatických alebo poloautomatických montážnych liniek
817101 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v strojárskej výrobe
817102 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v chemickej výrobe
817103 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v sklárskej a keramickej výrobe
817104 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v elektrotechnickej a elektronickej výrobe
817105 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v polygrafii a v drevospracujúcej výrobe
817106 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v potravinárskej výrobe
817107 obsluha poloautomatickej a automatickej baliacej linky
817108 obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky, i. n.
8172 obsluha priemyselných robotov
817201 obsluha priemyselných robotov v strojárskej a hutníckej výrobe
817202 obsluha priemyselných robotov v chemickej výrobe
817203 obsluha priemyselných robotov v sklárskej a keramickej výrobe
817204 obsluha priemyselných robotov v elektrotechnickej a elektronickej výrobe
817205 obsluha priemyselných robotov v stavebníctve
817206 obsluha priemyselných robotov v potravinárskej výrobe
817207 obsluha priemyselných robotov v prieskume a diagnostikovaní
817208 obsluha priemyselných robotov v manipulácii a skladovaní
817209 obsluha priemyselných robotov, i. n.
818 obsluha strojov a zariadení pri prácach na železničnom zvršku
8180 obsluha strojov a zariadení pri prácach na železničnom zvršku
818001 traťový strojník pokladač
818002 traťový strojník čističky štrkového ložiska
818003 traťový strojník podbíjacieho stroja
818004 traťový strojník zariadení na úpravu koľají
818005 traťový strojník viacúčelového stroja
818006 vodič stroja na prácu na železničnom zvršku
818007 obsluha strojov a zariadení na práce na železničnom zvršku, i. n.
82 obsluha stacionárnych zariadení a montážni robotníci
821 obsluha strojov na výrobu výrobkov z kovov a nerastov
8211 obsluha automatických alebo poloautomatických obrábacích strojov (okrem nastavovačov)
821101 sústružník kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821102 frézar kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821103 vŕtač kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821104 brusič kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821105 nástrojár, obsluha poloautomatického a automatického obrábacieho stroja
821106 zvárač kovov, obsluha poloautomatického a plne automatizovaného zváracieho stroja
821107 výrobca spojovacích súčastí, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821108 obsluha poloautomatického a automatického kovoobrábacieho stroja, i. n.
8212 obsluha strojov na výrobu maltovín, vápna, cementu, prefabrikátov, výrobkov z betónu, azbestocementu
821201 strojník stroja na výrobu liateho betónu
821202 strojník stroja na výrobu cementu a pece na pálenie cementu
821203 strojník stroja na výrobu maltovín
821205 strojník betonár, obsluha stroja na výrobu prefabrikátov
821206 strojník železiar, obsluha stroja na výrobu prefabrikátov
821207 strojník stroja na výrobu azbestocementových výrobkov
821208 obsluha strojov na výrobu stavebných látok, i. n.
8219 obsluha strojov na výrobu výrobkov z iných materiálov (napríklad z kameňa)
821901 strojník strojov na výrobu výrobkov zo syntetického kameňa
821902 strojník strojov na rezanie, leštenie a zarovnávanie kameňa
821903 strojník zariadení na vykonávanie kamenných rezieb
821904 strojný brusič technického kameňa
821905 strojný rytec kameňa
821906 strojník strojov na výrobu syntetických diamantov
821907 obsluha strojov a zariadení na výrobu výrobkov z kameňa, i. n.
822 obsluha strojov na výrobu chemických výrobkov
8221 obsluha strojov vo farmaceutickej výrobe
822101 chemik, obsluha granulovacieho stroja vo farmaceutickej výrobe
822102 chemik, obsluha strojov a zariadení na výrobu liečiv
822103 chemik, obsluha strojov a zariadení na spracovanie liečiv
822104 obsluha stroja na brúsenie farmaceutických výrobkov
822105 obsluha stroja na výrobu tabletiek
822106 obsluha strojov a zariadení farmaceutickej výroby, i. n.
8222 obsluha strojov na výrobu streliva a výbušnín
822201 výbušninár, obsluha strojov na výrobu výbušnín
822202 výbušninár, obsluha strojov na výrobu streliva
822203 výbušninár, obsluha strojov na výrobu pyrotechnického tovaru
822204 kontrolór výroby streliva a výbušnín
822205 obsluha strojov a zariadení na výrobu streliva a výbušnín, i. n.
8223 obsluha strojov na výrobu toaletných a kozmetických výrobkov
822301 chemik, obsluha strojov v tukovom priemysle a kozmetike (okrem 815)
822302 chemik, obsluha strojov na výrobu toaletných potrieb (okrem 815)
822303 chemik, obsluha strojov na výrobu mydla (okrem 815)
822304 chemik, obsluha zariadení na výrobu voňaviek (okrem 815)
822305 obsluha strojov na výrobu toaletných a kozmetických výrobkov, i. n.
8224 obsluha strojov pri konečnej úprave a nanášaní ochranných povlakov na kovové predmety
822401 strojný galvanizér
822402 obsluha strojov na čistenie kovových predmetov
822403 obsluha strojov na pokovovanie predmetov (okrem galvanizéra)
822404 obsluha strojov na morenie kovov
822405 obsluha zariadení na protikoróznu ochranu materiálov
822406 obsluha strojov na smaltovanie a metalizáciu kovov
822407 lakovač, obsluha zariadení na striekanie lakov a farieb a obsluha vypaľovacích pecí
822408 obsluha strojov a zariadení na konečnú úpravu kovových predmetov, i. n.
8225 obsluha strojov na výrobu fotografických materiálov (vrátane tlače fotografií)
822501 chemik, obsluha strojov na výrobu fotografických papierov a dosiek
822502 strojník, obsluha stroja na výrobu fotografického papiera
822503 chemik, obsluha stroja na výrobu fotografických filmov
822504 chemik, obsluha stroja na vyvolávanie fotografických filmov
822505 obsluha zväčšovacieho zariadenia
822506 tlačiar, obsluha strojového lisu fotografií
822508 obsluha zariadení na výrobu fotografických materiálov, i. n.
8226 obsluha strojov na výrobu linolea alebo iných krytín z plastov
822601 strojník, obsluha stroja na výrobu linolea
822602 strojník, obsluha stroja na výrobu plastových krytín (okrem linolea)
822603 strojník, obsluha stroja na výrobu asfaltových izolačných pásov
822604 obsluha strojov na výrobu plastových krytín, i. n.
8229 obsluha ostatných strojov na výrobu chemických výrobkov, i. n. (napríklad detergentov, sviečok, zápaliek a podobne)
822901 chemik, obsluha stroja na výrobu detergentov, čistiacich a pracích prostriedkov
822902 chemik, obsluha stroja na výrobu sviečok
822903 obsluha stroja na chemickú úpravu zápaliek
822904 obsluha stroja na výrobu technických a halogénových plynov
822905 chemik, obsluha strojov v ceruzkárni
822906 obsluha strojov a zariadení na výrobu chemických výrobkov, i. n.
823 obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy a plastov
8231 obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy (napríklad obuvi, pneumatík, výrobkov pre priemysel, domácnosť)
823101 gumár, obsluha stroja na výrobu technických gumových výrobkov
823102 gumár, obsluha stroja na výrobu spotrebných gumových výrobkov
823103 gumár, strojník gumárenského kalandra
823104 gumár, strojník gumárenského konfekčného stroja
823105 gumár, obsluha stroja na lisovanie a vulkanizáciu gumy (vulkanizér, lisár)
823106 gumár, obsluha stroja na výrobu gumových zmesí
823107 obsluha stroja na protektorovanie pneumatík
823108 obsluha miešacieho dvojvalca
823109 obsluha strojov na výrobu gumových výrobkov, i. n.
8232 obsluha strojov na výrobu výrobkov z plastov (vrátane laminovania plastov)
823201 plastikár, obsluha stroja na lisovania plastov
823202 plastikár, obsluha stroja na odlievanie, nanášanie plastov
823203 plastikár, obsluha stroja na vyfukovanie a vytláčanie plastov
823204 plastikár, obsluha stroja na laminovanie plastov
823205 plastikár, obsluha granulovacieho, leptacieho a rezacieho stroja na spracovanie plastov
823206 plastikár, obsluha stroja na výrobu umelých čriev
823207 plastikár, obsluha stroja na výrobu gramofónových platní, audionosičov a gombíkov z plastov
823208 obsluha strojov na výrobu plastových výrobkov, i. n.
824 obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov
8240 obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov
824001 sústružník dreva, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824002 výrobca drevárskych polotovarov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824003 obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu nábytku
824004 preglejkár, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824005 obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu konštrukčných dosiek
824006 ramár, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824007 obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu drevených výrobkov, i. n.
824008 obrábač, sústružník, leštič dreva, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824009 prípravár drevárskej výroby
824010 tuhár
824011 obsluha poloautomatického a automatického drevoobrábacieho stroja, i. n.
825 obsluha tlačiarenských a knihárskych strojov a strojov na výrobu predmetov z papiera
8251 obsluha tlačiarenských strojov
825101 strojný sadzač
825102 tlačiar, obsluha tlačiarenských strojov
825103 tlačiar, obsluha stroja na valcovú tlač
825104 tlačiar, obsluha rotačky
825105 tlačiar, obsluha ofsetových a litografických strojov
825106 tlačiar, obsluha hĺbkotlačových strojov
825107 strojný tlačiar tapiet a tlačiar textílií
825108 obsluha platňového lisu
8252 obsluha kopírovacích strojov
825201 tlačiar, obsluha kopírovacieho stroja
825202 plánograf, rozmnožovač, obsluha ofsetu, xeroxu
825203 obsluha kopírovacieho stroja
8253 obsluha automatických a poloautomatických knihárskych strojov
825301 knihár papierenský, obsluha poloautomatického a automatického stroja
825302 knihár, obsluha poloautomatického a automatického kníhviazačského lisu
825303 knihár, obsluha poloautomatickej a automatickej knihárskej rezačky
825304 knihár, obsluha poloautomatického a automatického stroja na vytláčanie titulov a vzorov
825305 obsluha stroja na viazanie kníh
825306 obsluha poloautomatického, automatického kníhviazačského stroja, i. n.
8254 obsluha strojov na výrobu predmetov z lepenky (vrátane kartonáže)
825401 obsluha stroja na výrobu predmetov z lepenky
825402 obsluha stroja na výrobu predmetov z kartónu
825403 obsluha stroja na výrobu kartonáží
825404 obsluha stroja na výrobu lepenkových izolácií
825405 obsluha stroja na poťahovanie a skladanie kartónov
825406 obsluha stroja na spracovanie lepenky
825407 obsluha stroja na výrobu vriec z lepenky
825408 obsluha strojov a zariadení na výrobu predmetov z lepenky, i. n.
8255 obsluha strojov na výrobu predmetov z papiera (vrecká, obálky, tégliky vrátane celofánových predmetov)
825501 obsluha stroja na výrobu papierových vreciek, obálok, vriec
825502 obsluha stroja na výrobu a spracovanie celofánu
825503 obsluha stroja na spracovanie papiera
825504 obsluha stroja na výrobu kancelárskych potrieb z papiera
825505 obsluha stroja na výrobu školských potrieb z papiera
825506 obsluha strojov na výrobu predmetov z papiera, i. n.
826 obsluha strojov na úpravu a výrobu textilných, kožušinových a kožených výrobkov
8261 obsluha strojov na úpravu vlákien, dopriadanie a navíjanie priadze a nití
826101 pradiar, obsluha strojov a zariadení na úpravu vlákien
826102 pradiar, obsluha spriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
826103 obsluha súkacieho a skrucovacieho stroja
826104 obsluha navíjacieho a pásmového stroja na priadzu, nite a stuhy
826105 pradiar (trepáč), obsluha trepárenského stroja
826106 strojník spracovania vlákien
826107 obsluha práčky a miešačky textilných vlákien
826108 obsluha stroja na prípravu vlákien na ďalšie spracovanie
826109 obsluha strojov na úpravu vlákien, i. n.
8262 obsluha tkacích a pletacích strojov
826201 tkáč, obsluha snovadiel (strojov na navíjanie osnovy)
826202 strojný tkáč tkanín
826203 strojný tkáč čipkovín (čipkár)
826204 strojný tkáč kobercov
826205 obsluha stroja na výrobu čipiek
826206 pletiar, obsluha pletacích strojov
826207 obsluha strojov na výrobu záclon a sietí
826208 obsluha stroja na výrobu nití
826209 obsluha tkacích a pletacích strojov, i. n.
8263 obsluha šijacích a vyšívacích strojov
826301 strojná vyšívačka
826302 strojná šička textilnej konfekcie
826303 strojná šička ochranných odevov
826304 strojná šička rukavíc a čiapok
826305 strojná šička kožuchov
826306 obsluha šijacích a vyšívacích strojov, i. n.
8264 obsluha strojov na bielenie, farbenie, čistenie, pranie, žehlenie textilu (vrátane nepremokavej úpravy textilu)
826401 obsluha strojov a zariadení na chemické pranie a čistenie textilu
826402 obsluha strojov na čistenie, odstreďovanie a sušenie textilu
826403 strojný žehliar
826404 obsluha strojov na farbenie a bielenie tkanín a odevov
826405 obsluha strojov na nepremokavú úpravu textilu
826406 obsluha strojov a zariadení na úpravu textilu, i. n.
8265 obsluha strojov na úpravu kožušín a kože
826501 úpravár usní, obsluha strojov na činenie koží a usní
826502 úpravár usní, obsluha strojov na úpravu, farbenie a hladenie koží a usní
826503 úpravár usní, obsluha strojov na čistenie a odchlpovanie koží a usní
826504 garbiar, obsluha strojov na spracovanie koží a usní, vysekávač usní
826505 plstiar, obsluha strojov na strihanie a spracovanie srsti
826506 kožušník, obsluha strojov na vypracovanie kožušín
826507 kožušník, obsluha strojov na čistenie a spracovanie kožušín
826508 obsluha strojov a zariadení na úpravu koží a kožušín, i. n.
8266 obsluha strojov na výrobu a dokončovacie úpravy obuvi
826601 obuvník, obsluha strojov a zariadení na výrobu obuvi
826602 obuvník, obsluha strojov a zariadení na prípravu obuvníckych dielcov
826603 obuvník, obsluha vysekávacieho a vyrezávacieho stroja
826604 obuvník, obsluha strojov a zariadení na úpravu obuvníckych polotovarov
826605 obuvník, obsluha strojov a zariadení na dokončovanie obuvi
826606 obsluha stroja na výrobu šablón na strihanie častí topánok
826607 zvrškár, obsluha obuvníckeho šijacieho stroja
826608 úpravár obuvníckych polotovarov
826610 obsluha strojov a zariadení na výrobu a dokončovanie obuvi, i. n.
8267 obsluha strojov na výrobu galantérneho a príbuzného tovaru
826701 strojný rukavičkár
826702 obsluha stroja na výrobu kožených predmetov
826703 brašnár, obsluha strojov a zariadení na výrobu tašiek, kabeliek a kufrov
826704 strojný výrobca koženej galantérie
826705 sedlár, manžetár – obsluha strojov a zariadení na výrobu postrojov a sediel
826706 strojný výrobca gombíkov
826707 strojný výrobca zapínadiel
826708 obsluha strojov na sekanie kože (galantérny tovar)
826709 obsluha strojov na výrobu galantérneho tovaru, i. n.
8268 obsluha strojov na výrobu klobúkov (vrátane obsluhy strojov na výrobu foriem na klobúky)
826801 plstiar, obsluha strojov a zariadení na spracovanie plsti
826802 strojný plstiar klobúčnický
826803 strojný klobúčnik
826804 strojný výrobca čiapok, baretov a fezov
826805 strojný výrobca foriem na klobúky
826806 obsluha strojov na výrobu klobúkov, i. n.
8269 obsluha ostatných strojov na výrobu textilných, kožušinových a kožených výrobkov, i. n.
826901 prámikár, strojník výroby stúh, prámikov, šnúrok
826902 strojný výrobca textilnej vaty
826903 strojný výrobca povrazov
826904 strojný výrobca netkaných textílií
826905 strojný výrobca umelých kvetín
826906 strojný opravár pančúch
826907 výrobca háčkovaných výrobkov
826908 obsluha strojov a zariadení výroby textilu a kožených výrobkov, i. n.
827 obsluha strojov na výrobu potravín a príbuzných výrobkov
8271 obsluha strojov na spracovanie a konzervovanie mäsa a rýb
827101 priemyselný hydinár, obsluha strojov a zariadení na porážanie a spracovanie hydiny
827102 priemyselný hydinár, obsluha strojov a zariadení na výrobu hydinových špecialít
827103 obsluha stroja na zabíjanie rýb a zvierat
827104 konzervár, obsluha strojov a zariadení na konzervovanie rýb
827105 obsluha strojov a zariadení na mrazenie mäsa
827106 mäsiar a údenár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie mäsa a rýb
827107 mäsiar a údenár, obsluha strojov a zariadení na údenie mäsa, údenín a rýb
827108 obsluha strojov a zariadení na spracovanie mäsa, i. n.
8272 obsluha strojov na výrobu mliekarenských výrobkov
827201 mliekar, obsluha strojov a zariadení na prípravu surovín a polotovarov
827202 mliekar, obsluha strojov a zariadení na spracovanie a pasterizáciu mlieka a mliečnych výrobkov
827203 mliekar, obsluha strojov a zariadení na výrobu mliekarenského tovaru
827204 obsluha strojov a zariadení na výrobu sušeného mlieka a mliečnych práškov
827205 obsluha strojov a zariadení na mrazenie mliečnych výrobkov
827206 obsluha strojov a zariadení na výrobu mliekarenských výrobkov, i. n.
8273 obsluha strojov na mletie zŕn a korenia
827301 mlynár, obsluha mlyna na mletie obilnín
827302 mlynár, obsluha mlyna na mletie korení
827303 obsluha lúpačky a lúštičky zŕn a ryže
827304 obsluha strojov a zariadení na výrobu krmív
827305 obsluha strojov na výrobu potravinárskych výrobkov zo zŕn a korení
827306 obsluha strojov na mletie zŕn a korení, i. n.
8274 obsluha strojov na spracovanie múky, výrobu pečiva, čokolády a cukroviniek
827401 pekár, obsluha strojov a zariadení na prípravu a spracovanie cesta
827402 pekár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie obilných výrobkov
827403 pekár, obsluha zariadení na pečenie chleba
827404 pekár, obsluha strojov a zariadení na výrobu cestovín
827405 pečivár, obsluha strojov a zariadení na výrobu pečiva
827406 cukrovinkár, obsluha strojov a zariadení na výrobu cukroviniek a múčnikov
827407 cukrovinkár, obsluha strojov a zariadení na výrobu a spracovanie čokolády
827408 obsluha strojov na spracovanie múky a výrobu pečiva, i. n.
8275 obsluha strojov na spracovanie ovocia, zeleniny a orechov (vrátane sušenia, konzervovania, mrazenia, výroby tukov a podobne)
827501 obsluha strojov a zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny
827502 obsluha strojov a zariadení na konzervovanie a sterilizáciu ovocia a zeleniny
827503 obsluha strojov a zariadení na výrobu ovocných a zeleninových štiav
827504 obsluha lisu na ovocie, zeleninu a orechy
827505 obsluha strojov a zariadení v mraziarni ovocia a zeleniny
827506 obsluha strojov a zariadení na spracovanie olejov a tukov
827507 obsluha lisu na výrobu jedlých olejov
827508 obsluha stroja na miešanie zeleniny
827509 obsluha stroja na rezanie zeleniny
827510 obsluha stroja na sušenie ovocia a zeleniny
827511 obsluha strojov na spracovanie ovocia, zeleniny, i. n.
8276 obsluha strojov na spracovanie cukru a jeho rafináciu (vrátane spracovania medu)
827601 cukrovarník, obsluha strojov na umývanie a drvenie suroviny
827602 cukrovarník, obsluha stroja na vylúhovanie cukru z cukrovej repy (difuzéra)
827603 cukrovarník, obsluha strojov a zariadení na rafináciu cukru
827604 cukrovarník, obsluha kryštalizátora
827605 obsluha strojov a zariadení na spracovanie medu a medoviny
827606 obsluha strojov na spracovanie cukru, i. n.
8277 obsluha strojov na spracovanie čaju, kávy a kakaa
827701 mlynár, obsluha mlyna na mletie kávy a kakaa
827702 strojný spracovateľ kávy
827703 strojný spracovateľ kakaa
827704 strojný spracovateľ čaju
827705 obsluha strojov a zariadení na praženie kávy
827706 obsluha lisov na kakaové bôby
8278 obsluha strojov na výrobu nápojov
827801 strojný sladovník
827802 strojný pivovarník
827803 strojný biochemik v liehovarníckej výrobe
827804 obsluha strojov a zariadení na výrobu octu
827805 obsluha strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
827806 strojný vinár
827807 strojný výrobca likérov
827808 obsluha zásobníka na klíčenie obilia
827809 peciar pri sladovníckej peci
827810 obsluha strojov na výrobu nápojov, i. n.
8279 obsluha strojov na spracovanie tabaku
827901 obsluha strojov a zariadení na výrobu cigariet
827902 obsluha strojov a zariadení na výrobu tabakových zmesí a šnupacieho tabaku
827903 obsluha strojov a zariadení na výrobu cigár
827904 tabakár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie tabaku
828 montážni robotníci (pracujúci na montážnych linkách)
8281 montážni robotníci montujúci mechanické zariadenia
828101 montážny robotník mechanických zariadení
828102 montážny robotník strojového priemyselného zariadenia
828103 montážny robotník točivých strojov a turbín
828104 montážny robotník leteckých, lodných a automobilových motorov
828105 obsluha strojov na montážnej linke lietadiel
828106 obsluha strojov a zariadení na montážnej linke vozidiel, stavebných a zemných strojov
828107 montážny robotník poľnohospodárskych strojov
828108 montážny robotník, i. n.
8282 montážni robotníci montujúci elektrické zariadenia
828201 montážny robotník elektromotorov
828202 montážny robotník elektrického zariadenia a prístrojov
828203 montážny robotník rozvodných zariadení
828204 montážny robotník elektrických hodín
828205 obsluha navíjačky vinutia cievok a prvkov elektrických strojov
828206 montážny robotník elektrického a energetického zariadenia, i. n.
8283 montážni robotníci montujúci elektronické zariadenia
828301 montážny robotník elektronických prvkov
828302 montážny robotník elektronických meracích a presných prístrojov
828303 montážny robotník elektronických rádiokomunikačných prístrojov a zariadení
828304 montážny robotník spotrebnej elektroniky a audiovizuálnej techniky
828305 montážny robotník elektronických systémov
828306 montážny robotník elektronických hodiniek
828307 montážny robotník elektronického zariadenia, i. n.
8284 montážni robotníci montujúci výrobky z kovov, gumy a plastov
828401 montážny robotník bicyklov a kočíkov
828402 montážny robotník kovových, plastových a gumových hračiek
828403 montážny robotník nábytku z kovov a plastov
828404 montážny robotník športových potrieb z kovov a plastov
828405 montážny robotník kancelárskych potrieb z kovov a plastov
828406 pečiatkar (výroba pečiatok)
828407 montážny robotník výrobkov z kovov, plastov a z gumy, i. n.
828408 montážny robotník výrobkov z kovov v kombinácii s gumou a plastmi, i. n.
8285 montážni robotníci montujúci výrobky z dreva a podobných materiálov
828501 montážny robotník fajčiarskych potrieb z dreva
828502 montážny robotník hračiek z dreva
828503 montážny robotník nábytku z dreva
828504 montážny robotník športových potrieb z dreva
828505 montážny robotník kancelárskych potrieb z dreva
828506 montážny robotník výrobkov z dreva, i. n.
828507 montážny robotník výrobkov z dreva v kombinácii s inými materiálmi, i. n.
8286 montážni robotníci montujúci výrobky z kartónu, textilu a podobných materiálov
828601 montážny robotník výrobkov z kože
828602 montážny robotník výrobkov z textilu
828603 montážny robotník výrobkov z kartónu a papiera
828604 montážny robotník výrobkov z kombinácie kože a textilu
828605 montážny robotník kancelárskych potrieb z kartónu a textilu
828606 montážny robotník výrobkov z kartónu a papiera v kombinácii s textilom, i. n.
8287 montážni robotníci montujúci výrobky z kombinovaných materiálov
828701 montážny robotník lustrov a sklených aparatúr v kombinácii s inými materiálmi
828702 montážny robotník hračiek z kombinovaných materiálov
828703 montážny robotník nábytku z kombinovaných materiálov
828704 montážny robotník športových potrieb z kombinovaných materiálov
828705 montážny robotník kancelárskych potrieb z kombinovaných materiálov
828706 montážny robotník výrobkov z kompozitných materiálov
828707 montážny robotník výrobkov z kombinácie dreva, kovu a textilu
828708 montážny robotník výrobkov z kombinácie gumy a textilu
828709 montážny robotník výrobkov z kombinovaných materiálov, i. n.
829 obsluha iných stacionárnych zariadení a ostatní montážni robotníci, i. n.
8290 obsluha iných stacionárnych zariadení a ostatní montážni robotníci, i. n.
829001 balič, strojník baliaceho a etiketovacieho stroja
829002 balič, strojník plniaceho a zátkovacieho zariadenia
829003 defektoskopista (skúšač kovov)
829004 obsluha strojov a zariadení v zberni surovín (okrem kovového odpadu)
829005 strojný výrobca akumulátorov a batérií
829006 obsluha zariadenia na lepenie nálepiek
829007 plnič fliaš plynom
829008 obsluha stacionárnych strojov a montážny robotník, i. n.
83 vodiči a obsluha pojazdných strojových zariadení
831 vodiči železničných koľajových vozidiel a robotníci v príbuzných odboroch
8311 strojvodcovia
831101 strojvodca banskej lokomotívy
831102 strojvodca lokomotívy vlaku
831103 strojvodca na podnikovej vlečke
831104 strojvodca metra podzemnej dráhy
831105 strojvodca súpravy na ozubnicovej železnici a nadzemnej dráhy
831106 pomocník strojvodcu
831107 strojvodca, i. n.
8312 vodiči koľajových motorových vozíkov a drezín
831201 vodič koľajového motorového vozíka a dreziny
831202 vodič koľajového motorového vozňa
8313 robotníci zabezpečujúci zostavovanie vlakov (brzdári, signalisti, výhybkári a podobne)
831301 vlakvedúci vlaku nákladnej dopravy
831302 vedúci posunu
831303 dozorca spádoviska (robotník)
831304 dopravár koľajovej dopravy pri ťažbe surovín
831305 signalista
831306 posunovač a brzdár
831307 výhybkár a výhybkár – točnár
831308 tranzitér (robotník)
831309 sprievodca nákladnej dopravy
8314 robotníci zabezpečujúci jazdu vlakov v medzistaničných úsekoch (hradlári, hláskari, závorári a podobne)
831401 staničný dozorca (robotník)
831402 dozorca výhybiek
831403 závorár
831404 závorár s predajom cestovných lístkov
831405 hradlár, hláskar
831406 hradlár, hláskar s predajom cestovných lístkov
831407 hlásničiar
831408 kontrolór, pochôdzkar (železničná prevádzka)
832 vodiči motorových vozidiel
8321 vodiči motocyklov
832100 vodiči motocyklov
8322 vodiči osobných a malých dodávkových automobilov, taxikári
832201 vodič osobného automobilu
832202 vodič malého dodávkového automobilu
Číselný kód Názov zamestnania
   
832203 taxikár osobnej dopravy
832204 taxikár malého dodávkového automobilu
8323 vodiči sanitných vozidiel a vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci
832301 vodič vozidla rýchlej lekárskej pomoci
832302 vodič vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci
832303 vodič vozidla dopravy chorých a zranených
832304 vodič sanitného vozidla
8324 vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
832401 vodič autobusu v mestskej hromadnej doprave
832402 vodič autobusu v cestnej doprave osôb
832403 vodič autobusu v diaľkovej preprave osôb
832404 vodič trolejbusu
832405 vodič električky
832406 vodič dopravného prostriedku osôb, i. n.
8325 vodiči nákladných automobilov a ťahačov
832501 vodič autožeriavu
832502 vodič nákladného automobilu v zahraničnej doprave
832503 vodič nákladného automobilu
832504 vodič sklápacieho auta
832505 vodič nákladného automobilu s prívesom, ťahača
832506 vodič banských dopravníkových elektrovozov
832507 vodič nákladného automobilu a ťahača, i. n.
8326 vodiči pásových vozidiel
832600 vodiči pásových vozidiel
8327 vodiči špeciálnych vozidiel
832701 vodič špeciálneho cestného vozidla
832702 vodič motorového technologického vozidla
832703 vodič smetiarskeho auta
832704 vodič cestného upratovacieho vozidla
832705 asanátor, vodič špeciálneho cestného vozidla
832706 vodič cisternového auta
832707 vodič hasiaceho auta
832708 vodič fekálneho vozidla
833 obsluha poľnohospodárskych, lesných, zemných, zdvíhacích a podobných pojazdných zariadení
8331 obsluha poľnohospodárskych a lesných strojov
833101 traktorista
833102 traktorista mechanizátor
833103 vodič poľnohospodárskych strojov
833104 vodič žatevného stroja (kombajnista)
833105 obsluha poľnohospodárskych strojov
833106 obsluha lesných strojov, zariadení a ostatných mechanizmov
833107 obsluha poľnohospodárskych zariadení, i. n.
8332 obsluha zemných a príbuzných strojov
833201 vodič banských mechanizmov
833202 vodič nakladača, dozéra a rýpadla
833203 vodič viacúčelového stroja pre zemné práce
833204 obsluha zariadenia na vrážanie pilót
833205 vodič stroja na hĺbenie jám (na pilotáž)
833206 vodič buldozéra, bagra a zhrňovača
833207 vodič frézy, finišéra a skrejpera
833208 robotník osádky zemných a príbuzných strojov
833209 strojník lanovej dráhy
833210 vodič valca
833211 obsluha zemných a príbuzných strojov, i. n.
8333 obsluha žeriavov, zdvíhacích a podobných manipulačných zariadení (vrátane lyžiarskych vlekov a zariadení na sklápanie a zdvíhanie mostov)
833301 obsluha stavebného a mostového žeriava
833302 obsluha prístavného (lokomotívneho) žeriava
833303 obsluha pojazdného (plávajúceho) žeriava
833304 obsluha zdvíhacieho zariadenia
833305 obsluha skladového zakladača a nakladača
833306 obsluha výťahu, zdviže a ťažobnej klietky
833307 obsluha lanovky a lyžiarskeho vleku
833308 obsluha zdvíhacieho mosta, otočného mosta a plavebnej komory
833309 obsluha pásového dopravníka (manipulačného zariadenia)
8334 obsluha vysokozdvižných vozíkov
833401 vodič vysokozdvižných vozíkov
833402 vodič paletovacích vozíkov
833403 vodič vozíkov v prístavoch
833404 vodič kontajnerového zakladača
833405 skladník, vodič vysokozdvižných vozíkov
833406 vodič upratovacích mechanizačných zariadení
833407 vodič motorových vozíkov, i. n.
834 posádky lodí a robotníci v príbuzných odboroch
8340 posádky lodí (námorníci, loďmajstri vrátane údržbárov lodného zariadenia, záchranného výstroja, hasiaceho zariadenia a podobne)
834001 bocman
834002 lodník riečnej lode (loďmajster)
834003 lodník námornej lode
834004 námorník – lodivod a kormidelník
834005 lodný strojník
834006 prievozník
834007 člnkár
834008 nekvalifikovaný lodník
834009 údržbár na lodi
9 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci
91 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci zameraní na predaj a služby
911 pouliční predavači a zamestnanci v príbuzných odboroch
9111 pouliční predavači potravín (okrem predavačov na trhoviskách – skupina 522)
911101 pouličný predavač občerstvenia
911102 pouličný predavač nápojov
911103 predavač občerstvenia v kultúrnom a v športovom zariadení
911104 pouličný predavač potravín, i. n.
9112 pouliční predavači nepotravinárskych výrobkov (okrem tlače)
911201 pouličný predavač kníh a žrebov
911202 pouličný predavač suvenírov
911203 pouličný predavač kvetov
911204 predavač programov v kultúrnom zariadení
911205 pouličný predavač nepotravinárskych výrobkov, i. n.
9113 pouliční predavači tlače, kameloti (vrátane rozvážačov tlače)
911301 pouličný predavač tlače, kamelot
9114 podomoví predavači a obchodní poslíčkovia
911401 podomový predavač
911402 predavač „na telefóne?
911403 obchodný poslíček
912 čističi topánok a iní pouliční nekvalifikovaní zamestnanci poskytujúci služby na ulici
9121 čističi topánok
912101 čistič (leštič) topánok
9129 iní nekvalifikovaní zamestnanci poskytujúci služby na ulici
912901 zamestnanec poskytujúci drobné služby na ulici
912903 drotár
912904 pouličný umývač
912905 nekvalifikovaný zamestnanec poskytujúci služby na ulici, i. n.
913 pomocníci, upratovači a práči
9131 pomocníci a upratovači v domácnostiach
913101 pomocnica v domácnosti na upratovanie, prípravu jedál, zabezpečovanie nákupov, pranie a žehlenie bielizne
913102 pomocnica v domácnosti pri starostlivosti o deti
913103 pomocník a upratovač v domácnosti, i. n.
9132 pomocníci a upratovači v kanceláriách, hoteloch, nemocniciach a v iných zariadeniach (vrátane upratovania lietadiel, autobusov, vlakov a podobne)
913201 pomocník a upratovač v kancelárii
913202 pomocník a upratovač vo vzdelávacom a kultúrnom zariadení
913203 upratovač výrobných priestorov a skladov, desiatar, desiatarka
913204 pomocník a upratovač v zdravotníckom zariadení
913205 pomocník a upratovač v hoteli a v reštaurácii, chyžná
913206 upratovač dopravných prostriedkov
913207 čistič lietadiel
913208 čistič železničných vagónov
913209 umývačka
913210 zamestnanec v zberni bielizne
913211 pomocný zamestnanec na rozvoz stravy
913212 pomocník a upratovač, i. n.
9133 ruční práči a žehliari (okrem obsluhy strojov na čistenie, pranie a žehlenie – skupina 826)
913301 ručný práč
913302 ručný čistič odevov
913303 ručný žehliar, obsluha ručného mangľa
913304 ručný opravár bielizne
913305 ručný čistič kobercov
913306 zamestnanec v čistiarni
913307 ručný práč a žehliar, i. n.
9134 sanitári
913401 pomocný zamestnanec v zdravotníctve
914 domovníci, školníci, čističi okien a zamestnanci v príbuzných odboroch
9141 domovníci, správcovia domov
914101 domovník
914102 chatár
914103 vrátnik, správca domu
9142 školníci vrátane školníkov údržbárov
914201 školník údržbár a upratovač
9143 čističi okien
914301 čistič okien v domácnostiach
914302 čistič okien a plášťa budov
914303 čistič okien, i. n.
9144 kostolníci, hrobári
914401 kostolník
914402 zriadenec v kostole
914403 hrobár
915 vrátnici, nosiči, poslovia a zamestnanci v príbuzných odboroch
9151 poslíčkovia, nosiči batožín a doručovatelia
915101 poslíček, posol
915102 doručovateľ zásielok
915103 hotelový zriadenec, poslíček
915104 nosič batožiny, bagážista
9152 vrátnici, strážnici, uvádzači a šatniarky
915201 vrátnik
915202 strážnik
915203 šatniar, šatniarka
915204 biletár
915205 dozorca v nocľahárni
915206 dozorca v zábavnom parku
915207 toaletárka
915208 uvádzačka v kultúrnom zariadení
915209 zriadenec na parkovisku
915210 zriadenec na trhovisku
915211 zriadenec v kultúrnom a sociálnom zariadení
9153 vyberači peňazí z predajných automatov
915301 zamestnanec starajúci sa o predajné automaty
9154 zamestnanci odčítavajúci stav elektromerov, plynomerov a vodomerov
915401 zamestnanec odčítavajúci stav elektromerov
915402 zamestnanec odčítavajúci stav plynomerov
915403 zamestnanec odčítavajúci stav vodomerov
915404 zamestnanec odčítavajúci stav meračov diaľkového kúrenia
9159 ostatní zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
915901 lepič plagátov
915902 zberač loptičiek
916 zberači odpadkov, smetiari a zamestnanci v príbuzných odboroch
9161 zberači odpadkov, smetiari
916101 robotník na čistenie mesta
916102 zberač odpadkov
916103 smetiar
916104 pomocník pri zbernom aute odpadu
916105 odvážač odpadkov
9162 zametači, čističi záchodov, žúmp, kanálov, kanalizačných sietí a podobných zariadení (napríklad čistenie ulíc, parkov, letísk)
916201 čistič kanalizačných zariadení, stôk, záchodov a žúmp
916202 zametač, zametač ulíc, parkov a letísk
916203 čistič nádrží ropných produktov
916204 čistič rušňov
916205 robotník, čistič ulíc (verejnoprospešné práce)
916206 pomocný robotník hygienickej služby, dezinfektor a dezinsektor
9169 ostatní zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
916901 nosič uhlia
916902 pomocná nekvalifikovaná sila
916903 príležitostný pomocný zamestnanec
916904 pomocný robotník v spaľovni
916905 nekvalifikovaný zamestnanec pri čistení mesta a v príbuzných odboroch, i. n.
92 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a v príbuzných odboroch
921 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
9211 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve
921101 manipulačný robotník v poľnohospodárstve
921102 oberač, zberač ovocia, robotník pri zbere úrody
921103 pastier, honelník, dojička
921104 poľnohospodársky sezónny zamestnanec
921105 pomocný robotník v rastlinnej výrobe
921106 pomocný robotník v živočíšnej výrobe
921107 pomocný poľnohospodársky asanátor
921108 pomocný robotník na farme (čeľadník)
921109 kŕmič v živočíšnej výrobe
921110 rašelinár v poľnohospodárstve
921111 nekvalifikovaný robotník v chmeliarstve
921112 nekvalifikovaný zamestnanec v poľnohospodárstve, i. n.
9212 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v lesníctve
921201 manipulačný robotník v lesníctve
921202 pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa
921203 pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva
921204 pomocný lesný robotník pri čistení lesa
921205 pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia
921206 robotník pri klčovaní pňov
921207 nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve, i. n.
9213 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v rybárstve
921301 pomocný rybársky robotník pri údržbe rybárskych zariadení
921302 pomocný rybársky robotník pri kŕmení rýb
921303 pomocný rybársky robotník pri výlove
921304 pomocný rybársky robotník pri čistení rybníkov a vodných nádrží
921305 upratovač pláže
921306 nekvalifikovaný zamestnanec v rybárstve, i. n.
9214 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v poľovníctve
921401 pomocník v poľovníctve pri výrobe a opravách konštrukcií a ohrád
921402 pomocník v poľovníctve pri kŕmení zveri
921403 pomocník v poľovníctve pri love zveri
921404 nekvalifikovaný zamestnanec v poľovníctve, i. n.
93 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v baniach a lomoch, v priemysle, stavebníctve, doprave a v príbuzných odboroch
931 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v baniach a lomoch, v stavebníctve a v príbuzných odboroch
9311 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v baniach a lomoch a v príbuzných odboroch
931101 pomocný robotník pri hlbinnej ťažbe (v baniach)
931102 pomocný robotník pri povrchovej ťažbe (v lomoch)
931103 pomocný robotník pri úprave (triedení) nerastných surovín
931104 pomocný robotník na povrchu baníckych prevádzok
931105 pomocný robotník pri ťažbe ropy a plynu
931106 pomocný lámač
931107 pomocný robotník pri údržbe banských zariadení
931108 mazač rýpadiel a ostatných banských zariadení
931109 nekvalifikovaný zamestnanec v baniach a lomoch, i. n.
9312 pomocní a nekvalifikovaní robotníci na stavbách a pri údržbe ciest, priehrad a na podobných stavbách
931201 manipulačný robotník na stavbách ciest a priehrad
931202 pomocný robotník na stavbách ciest
931203 pomocný robotník na stavbách priehrad a hrádzí
931204 pomocný robotník údržby ciest, priehrad a hrádzí
931205 pomocný ukladač potrubia
931206 pomocný robotník pri údržbe vodných tokov
931207 pomocný robotník pri melioračných prácach
931208 kopáč priekop, jám, studní (prevažne ručný)
931209 nekvalifikovaný zamestnanec na stavbách a pri údržbe ciest a priehrad, i. n.
9313 pomocní a nekvalifikovaní robotníci na stavbách budov
931301 manipulačný robotník na stavbách budov
931302 pomocný robotník hlavnej stavebnej výroby
931303 pomocný robotník pri demolácii budov
931304 nekvalifikovaný zamestnanec na stavbách a pri údržbe budov, i. n.
9314 figuranti v zememeračstve a pomocníci pri geodetických a kartografických prácach (v teréne)
931401 manipulačný robotník v zememeračstve
931402 pomocný robotník pri geodetických prácach
931403 pomocný robotník pri kartografických prácach v teréne
931404 figurant v zememeračstve
931405 nekvalifikovaný zamestnanec pri geologických a kartografických prácach, i. n.
9315 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci pri geologickom a inom prieskume
931501 manipulačný robotník pri geologickom a inom prieskume
931502 pomocný robotník pri geologickom prieskume
931503 pomocný robotník pri speleologickom prieskume
931504 figurant pri geologických prácach
931505 nekvalifikovaný zamestnanec pri geologickom a inom prieskume, i. n.
932 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v priemysle (vo výrobe)
9321 pomocní a nekvalifikovaní montážni a manipulační robotníci (jednoduché ručné úkony)
932101 manipulačný robotník v priemysle (vo výrobe)
932102 pomocný robotník v priemysle (vo výrobe)
932103 pomocný montážny robotník
932104 mazač strojov a zariadení
932105 pomocný mechanik
932106 triedič fliaš
932107 nekvalifikovaná šička
932108 nekvalifikovaný montážny a manipulačný zamestnanec v priemysle, i. n.
9322 ruční baliči a vrecovači
932201 ručný balič
932202 ručný balič, vrecovač
932203 stáčač fliaš
932204 ručný balič, plnič fliaš (pomocný)
932205 nekvalifikovaný zamestnanec pri balení a vrecovaní, i. n.
9323 robotníci nádvornej skupiny
932301 robotník nádvornej skupiny
932302 prekládkový robotník
932303 nekvalifikovaný zamestnanec, i. n.
933 pomocní a nekvalifikovaní robotníci v doprave, sklade, viazači bremien a ostatní pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci, i. n.
9331 vodiči vozidiel poháňaných rukami alebo nohami
933101 obsluha vozidiel poháňaných pedálmi
933102 obsluha vozidiel poháňaných rukami
933103 pomocný robotník ručnej dopravy v baniach a lomoch
933104 nekvalifikovaný zamestnanec pri manipulácii s vozidlami poháňanými rukami alebo nohami, i. n.
9332 obsluha povozov a zariadení poháňaných zvieratami
933201 kočiš v lesníctve a poľnohospodárstve
933202 kočiš fiakrista
933203 kočiš ťažného povozu v lomoch a pieskovňach
933204 obsluha povozov ťahaných zvieratami, i. n.
9333 viazači a nosiči bremien, prístavní robotníci (dokári)
933301 viazač bremien
933302 závozník
933303 nakladač, nosič bremien a tovaru
933304 manipulačný robotník pri sťahovaní nábytku
933305 pomocný a manipulačný robotník v službách
933306 prístavný robotník, dokár
933307 vážnik
9339 pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v doprave, skladoch, telekomunikáciách, na poštách a podobne, i. n.
933901 pomocný, manipulačný robotník v doprave
933902 pomocník na lodi
933903 pomocný skladník
933904 pomocný robotník zberných surovín
933905 pomocný robotník v autoservise
933906 pomocný staničný robotník
933907 pomocný zamestnanec v obchodnej prevádzke
933908 pomocný robotník v telekomunikáciách
933909 pomocný traťový robotník
933910 pomocný robotník, i. n.
933911 nekvalifikovaný zamestnanec v doprave, skladoch a v telekomunikáciách, i. n.
0 príslušníci ozbrojených síl (profesionálni vojaci)
01 príslušníci ozbrojených síl
011 príslušníci ozbrojených síl
0111 generáli a dôstojníci (riadiaci a odborní zamestnanci ústredného orgánu štátnej správy, jeho úradov a zariadení)
011101 dôstojník, vedec a odborník vo vojenských vedách
011102 dôstojník, vedec a odborník v lekárskych a príbuzných odboroch
011103 dôstojník, odborný pedagogický zamestnanec
011104 dôstojník, odborný zamestnanec v právnej oblasti
011105 dôstojník, odborný zamestnanec vo veliteľsko-štábnej oblasti, organizačnej a plánovacej oblasti, v oblasti kontroly a inšpekcie
011106 dôstojník, odborný zamestnanec riadenia leteckej prevádzky, manažmentu komunikačných a informačných systémov
011107 dôstojník, odborný zamestnanec systémov logistiky, vyzbrojovania, infraštruktúry a správy majetku a finančno-ekonomického manažmentu
011108 dôstojník, odborný zamestnanec personálneho manažmentu
011109 dôstojník, odborný zamestnanec, i. n.
0112 generáli a dôstojníci (velitelia, náčelníci a dôstojníci štábov veliteľstiev druhov vojsk, vojenských zväzkov, vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení podriadených veliteľstvám)
011201 dôstojník štábov veliteľstiev
011202 dôstojník štábov vojenských útvarov a zariadení podriadených veliteľstvám
011203 dôstojník, manažment vojenských systémov
011204 dôstojník, riadenie leteckej prevádzky
011205 dôstojník, personálny manažment
011206 dôstojník, elektrotechnické odbory
011207 dôstojník, strojné odbory
011208 dôstojník, finančno-ekonomický manažment
011209 dôstojník, systémy logistiky
011210 dôstojník, vedec a odborník vo vojenských vedách
011211 dôstojník, vedec a odborník v lekárskych a príbuzných odboroch
011212 dôstojník, odborný pedagogický zamestnanec
011213 dôstojník, odborný zamestnanec v právnej oblasti
011214 dôstojník, i. n.
0113 práporčíci (velitelia, náčelníci a špecialisti ústredného orgánu štátnej správy a jeho úradov a zariadení, velitelia, náčelníci a špecialisti veliteľstiev druhov vojsk, vojenských zväzkov, vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení)
011301 práporčík, veliteľ a náčelník
011302 práporčík, strojársky technik
011303 práporčík, elektrotechnik
011304 práporčík, elektronik a technik rádiokomunikačných a rádiotelekomunikačných zariadení
011305 práporčík, technik výpočtovej techniky
011306 práporčík, letecký technik
011307 práporčík, špecialista systémov logistiky
011308 práporčík, správca
011309 práporčík, špecialista, i. n.
0114 poddôstojníci (velitelia, náčelníci a špecialisti vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení)
011401 poddôstojník, veliteľ a náčelník
011402 poddôstojník, mechanik
011403 poddôstojník, vodič
011404 poddôstojník, správca
011405 poddôstojník, špecialista, i. n.
0115 mužstvo
011501 mužstvo, vodič
011502 mužstvo, špecialista
011503 mužstvo, i. n.
Použitá skratka:
i. n. – inde neklasifikované