409/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. októbra 2010
o sumách vianočného príspevku v roku 2010
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2009 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2010 je
a)
25 %,
b)
30 %,
c)
35 %,
d)
40 %,
e)
45 %,
f)
50 %,
g)
55 %,
h)
60 %.
(2)
Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2009 je
a)
podľa odseku 1 písm. a) 186,20 eura,
b)
podľa odseku 1 písm. b) 223,40 eura,
c)
podľa odseku 1 písm. c) 260,60 eura,
d)
podľa odseku 1 písm. d) 297,80 eura,
e)
podľa odseku 1 písm. e) 335,10 eura,
f)
podľa odseku 1 písm. f) 372,30 eura,
g)
podľa odseku 1 písm. g) 409,50 eura,
h)
podľa odseku 1 písm. h) 446,70 eura.
(3)
Suma vianočného príspevku v roku 2010 je
a)
66,39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 186,20 eura,
b)
62,69 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 186,30 eura do 223,40 eura,
c)
58,95 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 223,50 eura do 260,60 eura,
d)
55,23 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 260,70 eura do 297,80 eura,
e)
51,50 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 297,90 eura do 335,10 eura,
f)
47,78 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 335, 20 eura do 372,30 eura,
g)
44,06 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 372,40 eura do 409,50 eura,
h)
40,34 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 409,60 eura do 446,70 eura.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2010.
Iveta Radičová v. r.