41/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. januára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „na 50 eurocentov smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na najbližších desať eurocentov smerom nahor“.
2.
V § 3 ods. 4 druhá veta znie: „Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.“.
3.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010
Ustanoveniami tohto nariadenia účinnými od 10. februára 2010 sa spravuje výška pracovných taríf obvinených a odsúdených od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.“.
4.
Prílohy č. 3 a 4 znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 140,40 152,40 164,90 269,90
2 od 5 do 10 rokov 146,70 158,60 172,20 281,90
3 nad 10 rokov 152,90 165,40 179,40 293,30
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,807 0,876 0,948 1,551
2 od 5 do 10 rokov 0,843 0,911 0,990 1,620
3 nad 10 rokov 0,879 0,951 1,031 1,686
."
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2010.
Robert Fico v. r.