412/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominikánska republika sa 1. októbra 2010 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008, oznámenie č. 343/2009 Z. z. a oznámenie č. 76/2010 Z. z.).
Dominikánska republika zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
K oznámeniu č. 412/2010 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Dominikánska republika:
a)
Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2010.
b)
Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Dominikánska republika určila ústredný orgán:
Consejo Nacional Para la Ninez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescence) (CONANI)
Avenida Máximo Gómez No. 154, esq. Rep. de Paraguay Ensanche la Fé
Apartado Postal 2081
SANTO DOMINGO
Dominican Republic.“.