414/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie upravuje organizačnú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na zákon č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.