415/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane.
Dohoda nadobudla platnosť 21. októbra 2010 v súlade s článkom 5.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.