416/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2010 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudne platnosť 14. novembra 2010 v súlade s článkom 5.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.