417/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množitelského materiálu týchto druhov a odrôd na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c), d) a e), ktoré znejú:
„c)
výnimky na registráciu druhov a odrôd zelenín, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a ktorým hrozí genetická erózia (ďalej len „odroda na zachovanie“),
d)
výnimky na registráciu odrôd zelenín, ktoré nemajú významnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach (ďalej len „odroda vyšľachtená na pestovanie v určitých podmienkach“), a
e)
požiadavky na uvádzanie osiva odrôd podľa písmena c) na trh.“.
2.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zelenín2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písm. d) sa za slovo „riep“ vkladá čiarka a slovo „zelenín“.
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
5.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Podmienky registrácie odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach
(1)
O registrácii odrody na zachovanie môže Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) rozhodnúť, ak odroda spĺňa tieto podmienky:
a)
má význam z hľadiska zachovania genetických zdrojov rastlín,
b)
je odlišná,
c)
je stála,
d)
je dostatočne vyrovnaná,
e)
má názov, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,3)
f)
má zabezpečené udržiavacie šľachtenie v oblasti pôvodu.
(2)
O registrácii odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach môže kontrolný ústav rozhodnúť, ak nepredstavuje významnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín a ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) až e).
(3)
Na účely určenia odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti sa uplatňujú požiadavky na vykonávanie odrodových skúšok uvedené v technických dotazníkoch týkajúcich sa protokolov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín a metodík Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín.4) Ak sa vyrovnanosť určuje na základe odchylných typov, uplatňuje sa populačný štandard 10 % a hladina pravdepodobnosti najmenej 90 %.
(4)
Žiadateľ o registráciu odrody na zachovanie je povinný kontrolnému ústavu
a)
podať žiadosť s vyznačením, že ide o odrodu na zachovanie,
b)
doložiť technický dotazník,5)
c)
poskytnúť bezplatne osivo v množstve, kvalite a v termíne, ktorý mu určí kontrolný ústav,
d)
doložiť doklad od orgánu ochrany genetických zdrojov rastlín,6) že ide o odrodu na zachovanie, a jej oblasť pôvodu,
e)
uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.
(5)
Žiadateľ o registráciu odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach je povinný kontrolnému ústavu podať žiadosť s vyznačením, že ide o odrodu vyšľachtenú na pestovanie v určitých podmienkach, a splniť povinnosti podľa odseku 4 písm. b), c) a e).
(6)
Pri registrácii odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach kontrolný ústav zohľadní konkrétne vlastnosti odrody, závery neoficiálnych testov, ktorých výsledkom je podrobný opis odrody, a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, reprodukciou a využívaním odrody od žiadateľa. Ak sú závery neoficiálnych testov dostatočné, vykonanie odrodových skúšok na registráciu odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach sa nevyžaduje.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v už existujúcom zápise sa vyznačí jej použitie ako odrody na zachovanie“.
7.
V § 4 ods. 4 písm. a) sa za slovo „druhov“ vkladajú slová „alebo spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov“ a slová „zo spoločného katalógu“ sa nahrádzajú slovami „z týchto katalógov“.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Kontrolný ústav zapíše odrodu na zachovanie u druhov zelenín ako odrodu, ktorej osivo môže byť uvádzané na trh ako
a)
certifikované osivo odrody na zachovanie alebo overené štandardné osivo odrody na zachovanie,
b)
len overené štandardné osivo odrody na zachovanie.
(6)
Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na zápis odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach do Štátnej odrodovej knihy.
(7)
Kontrolný ústav zapíše odrodu vyšľachtenú na pestovanie v určitých podmienkach ako odrodu, ktorej osivo môže byť overené a uvádzané na trh ako štandardné osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zelenín1)“.
10.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Osivo odrody na zachovanie musí mať dostatočnú odrodovú čistotu.“.
12.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Overovanie osiva
Osivo odrody na zachovanie a osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach sa môže overovať a uvádzať na trh ako štandardné osivo, ak spĺňa požiadavky na príslušný druh zelenín ustanovené v osobitných predpisoch,2a) okrem požiadaviek týkajúcich sa minimálnej odrodovej čistoty, a ak má dostatočnú odrodovú čistotu.“.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kontrolný ústav schváli dodatočnú oblasť produkcie osiva, ak Komisia ani zodpovedné orgány iných členských štátov v lehote 20 pracovných dní od doručenia informácie podľa odseku 2 nepožiadajú o postúpenie veci Stálemu výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo.“.
14.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Skúšanie osiva
(1)
Osivo odrody na zachovanie musí spĺňať požiadavky na uznávanie podľa § 6 alebo požiadavky na overovanie podľa § 6a a osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach musí spĺňať požiadavky na overovanie podľa § 6a na základe skúšok vykonaných podľa medzinárodných metód alebo ak takéto metódy neexistujú, inými vhodnými metódami.
(2)
Na účely skúšky osiva odrody podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky z homogénnych dávok podľa požiadaviek na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky ustanovených v osobitných predpisoch.14)“.
15.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dodávateľ, ktorý osivo odrody na zachovanie alebo osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach uvádza na trh v oblasti pôvodu odrody, je povinný predložiť kontrolnému ústavu správu o množstve osiva každej odrody na zachovanie a každej odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach, ktoré uviedol na trh, za každú pestovateľskú sezónu.
(6)
Kontrolný ústav oznamuje Komisii a iným členským štátom údaje podľa odseku 5, ak o to požiadajú.“.
16.
V § 10 ods. 3 sa za slová „jedného druhu“ vkladajú slová „poľných plodín“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne najviac také množstvo osiva zelenín z každej odrody na zachovanie, ktoré neprekročí množstvo osiva potrebné na produkciu zeleniny na rozlohe ustanovenej pre jednotlivé druhy zelenín v prílohe č. 1.
(5)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh osivo odrôd vyšľachtených na pestovanie v určitých podmienkach len v malých baleniach, ktorých hmotnosť neprekročí maximálnu čistú hmotnosť podľa prílohy č. 2.“.
18.
V § 13 písmeno f) znie:
„f)
slová „odroda na zachovanie“ pri poľných plodinách a slová „certifikované osivo odrody na zachovanie“ alebo „štandardné osivo odrody na zachovanie“ pri osivách zelenín,“.
19.
Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na obale s osivom odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach musí byť umiestnená náveska dodávateľa alebo vytlačené oznámenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 1 okrem písmen f), g) a h), a slová „odroda vyšľachtená na pestovanie v určitých podmienkach“.
20.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Záverečné ustanovenia
§ 13a
Kontrolný ústav oznamuje Komisii orgány ochrany genetických zdrojov rastlín.6)“.
21.
§ 14 znie:
㤠14
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
22.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Obmedzenia týkajúce sa plochy na pestovanie osiva zelenín odrôd na zachovanie
Botanický názov Maximálna rozloha na pestovanie
osiva pre každú odrodu na zachovanie

[ha]
Allium cepa L. – skupina Cepa 
(Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená)
 
Brassica oleracea L.
(Kel kučeravý, karfiol, brokolica, kel ružičkový, kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kaleráb)
 
Brassica rapa L.
(Kapusta pekinská /čínska, okrúhlica)
 
Capsicum annuum L.
(Paprika ročná)
 
Cichorium intybus L.
[Čakanka obyčajná, čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová), čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)]
 
Cucumis melo L.
(Melón cukrový)
 
Cucurbita maxima Duchesne
(Tekvica obrovská)
 
Cynara cardunculus L.
(Artičoka kardová, artičoka zeleninová)
 
Daucus carota L.
(Mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmna)
 
Lactuca sativa L.
(Šalát siaty)
 
Lycopersicon esculentum Mill.
(Rajčiak jedlý)

Phaseolus vulgaris L.
(Fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová)
 
Pisum sativum L. (partim) 
(Hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrový)
 
Vicia faba L. (partim)
(Bôb obyčajný)
 
40
Allium cepa L. – skupina Aggregatum
(Šalotka)
 
Allium porrum L.
(Pór pestovaný)
 
Allium sativum L.
(Cesnak kuchynský)
 
Beta vulgaris L.
[Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej, repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)]
 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
(Dyňa červená)
 
Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L.
(Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)
 
Foeniculum vulgare Mill.
(Fenikel obyčajný)
 
Solanum melongena L.
[Ľuľok baklažánový (baklažán)]
 
Spinacia oleracea L.
(Špenát siaty)
 
20
Allium fistulosum L.
(Cibuľa zimná)
 
Allium schoenoprasum L.
[Cesnak pažítkový (pažítka)]
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
(Trebuľka voňavá)

Apium graveolens
L.
(Zeler voňavý stopkový, zeler voňavý buľvový)
 
Asparagus officinalis L.
[Asparágus lekársky (špargľa)]
 
Cichorium endivia L.
(Čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistá)
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill 
(Petržlen záhradný)
 
Phaseolus coccineus L.
(Fazuľa šarlátová)
 
Raphanus sativus L.
[Reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna]
 
Rheum rhabarbarum L.
(Rebarbora vlnitá)
 
Scorzonera hispanica L.
(Hadomor španielsky)
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
(Valeriánka poľná)
 
Zea mays L. (partim)
(Kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová)

10
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Maximálna čistá hmotnosť balenia osiva odrôd zelenín vyšľachtených na pestovanie v určitých podmienkach
Botanický názov Maximálna čistá hmotnosť balenia
pre jednotlivé druhy osív odrôd

[g]
Phaseolus coccineus L.
(Fazuľa šarlátová)
 
Phaseolus vulgaris L.
(Fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová)
 
Pisum sativum L. (partim)
(Hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý,
hrach siaty pravý cukrový)
 
Vicia faba L. (partim)
(Bôb obyčajný)
 
Spinacia oleracea L.
(Špenát siaty)
 
Zea mays L. (partim)
(Kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová)
 
 
250
Allium cepa L. (skupina Cepa, skupina Aggregatum) 
(Šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená)
 
Allium fistulosum L.
(Cibuľa zimná)
 
Allium porrum L.
(Pór pestovaný)
 
Allium sativum L.
(Cesnak kuchynský)
 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
(Trebuľka voňavá)
 
Beta vulgaris L.
[Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej, repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)]
 
Brassica rapa L. (Kapusta pekinská /čínska, okrúhlica)

Cucumis sativus
L.
(Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)
 
Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L.
(Tekvica obrovská)
 
Daucus carota L.
(Mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmna)
 
Lactuca sativa L.
(Šalát siaty)
 
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
(Petržlen záhradný)
 
Raphanus sativus L.
[Reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna]
 
Scorzonera hispanica L.
(Hadomor španielsky)
 
Valerianella locusta (L.) Laterr.
(Valeriánka poľná)
 
 25
Allium schoenoprasum L.
[Cesnak pažítkový (pažítka)]
 
Apium graveolens L.
(Zeler voňavý stopkový, zeler voňavý buľvový)
 
Asparagus officinalis L.
[Asparágus lekársky (špargľa)]
 
Brassica oleracea L. (all)
(Kel kučeravý, karfiol, brokolica, kel ružičkový, kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kaleráb)
 
Capsicum annuum L.
(Paprika ročná)
 
Cichorium endivia L.
(Čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistá)
 
Cichorium intybus L.
[Čakanka obyčajná, čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová), čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)]

Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. et Nakai 
(Dyňa červená)
 
Cucumis melo L.
(Melón cukrový)
 
Cynara cardunculus L.
(Artičoka kardová, artičoka zeleninová)
 
Lycopersicon esculentum Mill.
(Rajčiak jedlý)
 
Foeniculum vulgare Mill.
(Fenikel obyčajný)
 
Rheum rhabarbarum L.
(Rebarbora vlnitá)
 
Solanum melongena L.
[Ľuľok baklažánový (baklažán)]

5
“.
23.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 162, 21. 6. 2008).
2. Smernica Komisie 2009/145/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre schvaľovanie krajových odrôd a odrôd zeleniny, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a sú ohrozené genetickou eróziou, a odrôd zeleniny, ktoré nemajú vlastnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach, a pre uvádzanie osiva týchto krajových odrôd a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Iveta Radičová v. r.