42/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 27. januára 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
identifikácii koňovitých zvierat,
b)
registrácii koňovitých zvierat.
§ 2
Identifikácia koňovitých zvierat
(1)
Identifikačný dokument koňovitého zvieraťa (ďalej len „pas“) vydaný na základe žiadosti uvedenej v prílohe č. 1 obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Ak dôjde k strate pasu, osoba poverená vydávaním pasov podľa § 5 písm. k) zákona v závislosti od toho, či sa dá určiť totožnosť koňovitého zvieraťa, alebo nie, vydá duplikát alebo náhradný pas podľa osobitného predpisu2) do 14 dní od doručenia žiadosti.
(3)
Ak dôjde k úhynu, utrateniu, zabitiu alebo strate koňovitého zvieraťa alebo sa po vydaní duplikátu alebo náhradného pasu nájde pôvodný pas, posledný držiteľ bezodkladne vráti pas osobe, ktorá ho vydala.
§ 3
Registrácia koňovitých zvierat
(1)
Držiteľ prihlási do centrálneho registra zvierat chov koňovitých zvierat na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa v centrálnom registri zvierat zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa.
(3)
Individuálny register koňovitých zvierat v chove obsahuje tieto údaje:
a)
o chove
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby držiteľa,
2.
registračné číslo chovu,
3.
adresu chovu,
b)
o koňovitých zvieratách
1.
životné číslo a číslo transpondéra,3) ak ním bolo koňovité zviera označené,
2.
druh,
3.
meno,
4.
pohlavie,
5.
plemeno,
6.
meno a priezvisko alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka koňovitého zvieraťa,
7.
dátum premiestnenia do chovu a dátum premiestnenia z chovu,
8.
registračné číslo chovu, bitúnku, spracovateľského závodu, odkiaľ alebo kam boli koňovité zvieratá premiestnené, a kód krajiny, ak ide o koňovité zvieratá dovezené alebo vyvezené.
§ 4
Hlásenie zmien
(1)
Ak dôjde k zmene vlastníka koňovitého zvieraťa, úhynu, utrateniu, zabitiu, strate, kastrácii alebo k premiestneniu koňovitého zvieraťa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti alebo športovom podujatí, zasiela držiteľ osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona hlásenie zmien do 14 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(2)
Vzor hlásenia podľa odseku 1 a § 3 ods. 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Na účely vyznačenia zmeny vlastníka zasiela držiteľ osobe poverenej vydávaním pasov pas v lehote podľa odseku 1. Zmena v pase sa vyznačí po jej zaregistrovaní v centrálnom registri zvierat.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Výpalom, ako jediným spôsobom identifikácie,4) možno označiť kone plemien Shagya arab, Arabský kôň, Lipican, Hucul, Norik muránskeho typu, Nonius a Furioso do 30. júna 2010.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2010.
Vladimír Chovan v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O VYDANIE PASU KOŇOVITÉHO ZVIERAŤA
Príloha č. 2 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.
REGISTRÁCIA CHOVU
Príloha č. 3 k vyhláške č. 42/2010 Z. z.
1)
Čl. 5 a príloha I nariadenia (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).
2)
Čl. 16 a 17 nariadenia (ES) č. 504/2008.
3)
Čl. 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 504/2008.
4)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 504/2008.