421/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 2, 5 a 7 a § 6b ods. 10 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 3. novembra 2010 č. 4/2010 o zberateľskej činnosti vojenského materiálu.
Výnos obsahuje vojenský materiál, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.
Výnos je uverejnený na webovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a v listinnej podobe bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010.