422/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 3. novembra 2010 č. 5/2010, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Výnos v prílohe č. 1 obsahuje podrobnosti o rozdelení zbraní na jednotlivé skupiny podľa viacerých kritérií a zoznam vojenského materiálu významného z hľadiska efektívnosti jeho bojového použitia alebo jeho množstva je uvedený v prílohe č. 2.
Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.
Výnos je uverejnený na webovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a v listinnej podobe bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010.