423/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 7, § 6b ods. 10 a § 18 ods. 3 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 3. novembra 2010 č. 6/2010, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Výnos obsahuje vzory dokladov nevyhnutných na obchodovanie s vojenským materiálom, na nákup alebo predaj vojenského materiálu, dovozného certifikátu, žiadosti o udelenie licencie, oznámenia predaja vojenského materiálu, zápisu do registra zberateľov vojenského materiálu.
Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.
Výnos je uverejnený na webovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a v listinnej podobe bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010.