424/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
ZÁKON
z 26. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z. a zákona č. 442/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
1. máj – Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii,“.
Doterajšie písmená c) až r) sa označujú ako písmená d) až s).
2.
V § 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
10. august – Deň obetí banských nešťastí,“.
Doterajšie písmená j) až s) sa označujú ako písmená k) až t).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.