427/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
výnos z 5. novembra 2010 č. S 19152-OL-2010, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011.
Obsahom materiálu je nová tabuľka indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011 na účely prerozdelenia poistného, ktorý sa určuje podľa veku a pohlavia poistencov a podľa toho, či štát je, alebo nie je platiteľom poistného za poistenca.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 29/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.