43/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave (oznámenie č. 137/1994 Z. z.). Podľa čl. VII ods. 2 platnosť tejto dohody skončila stratou platnosti Dohody o colnej únii.
Platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (oznámenie č. 199/1993 Z. z.) bola podľa ustanovenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 28/2004 Z. z.) skončená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy, na ktorej základe bolo založené členstvo zmluvných strán v Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 1. mája 2004 skončila platnosť Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie podpísaného v Bratislave 8. novembra 1999.