430/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos z 15. októbra 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia požiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v čiastke č. 29/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.