431/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody.
Dohoda nadobudla platnosť 28. októbra 2010 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.