432/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií.
Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 8.
K oznámeniu č. 432/2010 Z. z.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií
Článok 1
Vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska federálna rada (ďalej len „zmluvné strany“) súhlasia, že na základe reciprocity rodinní príslušníci zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií pri medzinárodnej organizácii oficiálne akreditovaní jednou zo zmluvných strán v štáte druhej zmluvnej strany alebo pri medzinárodnej organizácii so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany môžu vykonávať platenú zárobkovú činnosť v prijímajúcom štáte v súlade s touto dohodou. Vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu týkajúce sa podmienok prístupu k niektorým zárobkovým činnostiam musia byť dodržané.
Článok 2
Na účely tejto dohody:
1.
„Zamestnanec diplomatickej misie“, „zamestnanec konzulárneho úradu“ a „zamestnanec stálej misie pri medzinárodnej organizácii“ znamená osoby podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo inej použiteľnej medzinárodnej zmluvy.
2.
„Rodinní príslušníci“ znamenajú
a)
manžel/manželka a druh/družka zamestnanca diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, alebo stálej misie pri medzinárodnej organizácii;
b)
slobodné, nezaopatrené dieťa mladšie ako 25 rokov zamestnanca diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo stálej misie alebo dieťa manžela/ manželky, druha/družky, ktoré vstúpilo na územie prijímajúceho štátu ako úradne uznaný rodinný príslušník, mladšie ako 21 rokov.
3.
„Platenou zárobkovou činnosťou“ sa rozumie každá závislá alebo nezávislá činnosť v plnom pracovnom pomere alebo v čiastočnom pracovnom pomere, z ktorej vyplýva peňažné plnenie alebo príjem.
4.
„Prijímajúci štát“ znamená štát zmluvnej strany, v ktorom je zamestnanec diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu oficiálne akreditovaný alebo v ktorom je zriadená medzinárodná organizácia, pri ktorej je zamestnanec stálej misie oficiálne akreditovaný.
Článok 3
1.
V Slovenskej republike, skôr ako rodinný príslušník začne vykonávať platenú zárobkovú činnosť, švajčiarska diplomatická misia musí podať oficiálnu žiadosť na odbor diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „odbor diplomatického protokolu“). Po overení, že tento rodinný príslušník patrí do niektorej zo skupín uvedených v tejto dohode, a po splnení platných vnútroštátnych procedúr odbor diplomatického protokolu najneskôr do tridsiatich (30) dní oficiálne informuje švajčiarsku diplomatickú misiu, že rodinný príslušník môže po splnení právnych podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonávať platenú zárobkovú činnosť na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo v prípade nezávislej činnosti na inom právnom základe.
2.
Vo Švajčiarsku na žiadosť rodinného príslušníka Spolkové ministerstvo zahraničných vecí vydá dokument potvrdzujúci, že táto osoba nie je subjektom kvóty zahraničných pracovníkov. Po predložení pracovnej zmluvy, pracovnej ponuky alebo vyhlásenia s uvedením zámeru začať vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a jej špecifikácie rodinný príslušník získa povolenie Ci od príslušných kantonálnych orgánov, ktoré ho oprávňuje na začatie vykonávania platenej zárobkovej činnosti. Povolenie Ci sa udeľuje na obdobie najviac dvoch rokov a môže byť predĺžené za predpokladu, že požadované podmienky sú splnené v čase obnovenia.
Článok 4
Oprávnenie na vykonávanie platenej zárobkovej činnosti bude ukončené, ak:
a)
oprávnená osoba stratí štatút rodinného príslušníka podľa ustanovení tejto dohody,
b)
bola ukončená platená zárobková činnosť a skončil sa aj nárok na dávky v nezamestnanosti,
c)
oprávnená osoba prestala byť v prijímajúcom štáte členom domácnosti zamestnanca podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody, alebo
d)
poverenie osoby, ktorú oprávnená osoba sprevádza, bolo ukončené.
Článok 5
1.
Rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú platenú zárobkovú činnosť podľa tejto dohody a ktorí požívajú v prijímajúcom štáte vyňatie z jurisdikcie v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch alebo inej použiteľnej medzinárodnej zmluvy, týmto vysielajúci štát zbavuje vyňatia z občianskej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu vo všetkých otázkach týkajúcich sa ich platenej zárobkovej činnosti.
2.
Ak rodinný príslušník, ktorý požíva v prijímajúcom štáte vyňatie z trestnej jurisdikcie v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch alebo inej použiteľnej medzinárodnej zmluvy, je obvinený zo spáchania trestného činu v súvislosti so svojou platenou zárobkovou činnosťou, vysielajúci štát dôkladne posúdi každú písomnú žiadosť prijímajúceho štátu o zbavenie imunity.
Článok 6
V súlade s medzinárodnými zmluvami, najmä so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku zo 14. februára 1997, rodinní príslušníci, ktorí vykonávajú platenú zárobkovú činnosť podľa tejto zmluvy, podliehajú daňovému systému a systému sociálneho zabezpečenia prijímajúceho štátu vo všetkých záležitostiach súvisiacich s platenou zárobkovou činnosťou v tomto štáte.
Článok 7
Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú riešené diplomatickou cestou.
Článok 8
Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po jej podpise.
Článok 9
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže kedykoľvek písomne diplomatickou cestou vypovedať s deväťdesiatdňovou (90-dňovou) výpovednou lehotou.
Dané v Bratislave 26. októbra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vo francúzskom a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Ježovica v. r.

Za Švajčiarsku federálnu radu:

Josef Aregger v. r.