437/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 11. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného funkčného platu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí podľa vzorca
PKs = K1 x K2s x Kr,
kde je
PKs – platový koeficient príslušného štátu,
s – príslušný štát,

K1 =
finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie
v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5
v prvom stupni (ďalej len „finančné ohodnotenie
úradníka Európskej komisie“)
---------------------------------------------------------------------------
finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho
zamestnanca vo funkcii odborný radca
K2s = priemer indexov životných nákladov príslušného štátu
dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie
Spojených národov bez ubytovania
------------------------------------------------------------------------
priemer indexov životných nákladov Belgicka
podľa štatistiky Organizácie Spojených národov
bez ubytovania
Vzorec 03
kde je
Kr – koeficient regulácie,
r1 – regulácia uplatnená pri zvýšení finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie,
r2 – regulácia finančného vyjadrenia indexov životných nákladov podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,
r3 – regulácia uplatnená pri ostatne vydanom platovom koeficiente,
0 = < r1 = < (zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie x 100 – 100),
0 = < r2 = < (index vývoja x 100 – 100), ak index vývoja je väčší ako 1,
ak je index vývoja menší ako 1, potom sa r2 rovná 0,
 
0 = < r3 = < (100 – Kr - 1 x 100),
kde Kr - 1 je koeficient regulácie použitý pri ostatne vydanom platovom koeficiente.“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
index vývoja, ktorý sa určí ako pomer
1.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania zistených podľa písmena c) k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov zistených podľa písmena c) k
2.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých štátoch dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a podielov priemerov indexov životných nákladov jednotlivých štátov dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente k priemeru indexov životných nákladov Belgicka bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente.“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Upravený spôsob výpočtu platového koeficientu sa prvýkrát použije pri výpočte platového koeficientu na kalendárny rok 2011.“.

Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.