441/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „do 5 000 ton“ nahrádzajú slovami „lodí s hrubou priestornosťou do 1 000 registrovaných ton“.
2.
V § 5 ods. 4 sa slová „námorného nešťastia,10) ktoré sa stalo“ nahrádzajú slovami „námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Loď, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,12) požiadavky Medzinárodnej námornej organizácie a ktorá vstupuje do prístavu členského štátu, musí byť vybavená systémom identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT), ktorý je v súlade s osobitným predpisom.12)
(2)
V rámci spolupráce12a) s Európskou komisiou sa určujú požiadavky na inštaláciu zariadení na zasielanie informácií v systéme identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) na palube lode plaviacej sa v morských oblastiach v dosahu staníc automatického identifikačného systému so sídlom v pobrežných členských štátoch a predkladajú Medzinárodnej námornej organizácii vhodné opatrenia na ich inštaláciu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 12a znejú:
„12)
Kapitola V pravidlo 19 bod 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
12a)
§ 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.“.
4.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Systém námorných informácií SafeSeaNet je elektronický systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu elektronických námorných informácií a správ a pozostáva zo siete národných systémov SafeSeaNet a centrálnej databázy SafeSeaNet, ktoré sú navzájom prepojené.
(2)
Národný systém SafeSeaNet je zriadený a prevádzkovaný podľa osobitného predpisu12b) v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými Európskou komisiou, je vedený v elektronickej forme a umožňuje prenos námorných informácií 24 hodín denne.
(3)
Národný systém SafeSeaNet musí byť zriadený v súlade s priemyselnými štandardmi a schopný komunikovať s verejnými a súkromnými elektronickými systémami používanými na tvorbu, poskytovanie alebo prijímanie námorných informácií v rámci systému námorných informácií. Námorné informácie z národného systému SafeSeaNet musia byť použiteľné vo všetkých ohlasovacích a oznamovacích informačných systémoch, plavebnoprevádzkových, monitorovacích a informačných systémoch.
(4)
Národný systém SafeSeaNet musí umožniť na požiadanie príslušného orgánu iného členského štátu bez zbytočného odkladu zaslanie námornej informácie získanej o lodi a o nebezpečnom alebo znečisťujúcom tovare na palube lode.
(5)
Národný systém SafeSeaNet musí umožniť výmenu námorných informácií medzi používateľmi; používateľom môže byť oprávnený operátor, agent, veliteľ lode alebo zasielateľ. Národný systém SafeSeaNet zabezpečí, aby používateľom raz vložená námorná informácia do tohto systému nebola opätovne týmto systémom vyžadovaná.
(6)
Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, možno použiť len v súlade s týmto nariadením vlády.
(7)
Správy v elektronickej forme vymieňané v súlade s týmto nariadením vlády sa zasielajú prostredníctvom národného systému SafeSeaNet.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 4 ods. 10 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.“.
5.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Zasielateľ je povinný predložiť veliteľovi lode alebo operátorovi vyhlásenie obsahujúce informácie podľa prílohy č. 1 bodu 2 a núdzové telefónne čísla zasielateľa, ktorejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý má informácie o fyzikálno-chemických charakteristikách výrobkov a o opatreniach potrebných prijať v núdzovej situácii. Ak ide o látky podľa osobitného predpisu,4) zasielateľ predloží aj kartu bezpečnostných údajov, ktorá upresňuje fyzikálno-chemické charakteristiky výrobkov; ak je to potrebné, aj údaje o ich viskozite vyjadrenej v cSt pri teplote 50 oC a ich hustote vyjadrenej v kg/m3 pri teplote 15 oC a ďalšie údaje v súlade s rezolúciou MSC.150(77). Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby zásielka určená na prepravu bola identická so zásielkou zodpovedajúcou tomuto vyhláseniu.“.
6.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na palube lode plávajúcej z prístavu tretieho štátu, vstupujúcej do prístavu členského štátu a prepravujúcej nebezpečný tovar alebo znečisťujúci tovar musí byť vyhlásenie obsahujúce informácie podľa odseku 1.“.
7.
V § 11 písm. a) prvom bode sa slová „udalostiach alebo námorných nešťastiach10)“ nahrádzajú slovami „námorných nehodách alebo námorných mimoriadnych udalostiach“.
8.
§ 11 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
lode, ktorých vlastníci neuzatvorili alebo neohlásili uzatvorenie zmluvy o poistení podľa osobitného predpisu13a) a podľa medzinárodných dohovorov,
e)
lode, na ktoré lodivodi alebo prístavné orgány upozornili z dôvodu zjavných nedostatkov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť plavby alebo predstavovať riziko pre životné prostredie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 40 písm. s) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.“.
9.
V § 12 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „udalosť alebo námorné nešťastie,10) ktoré“ nahrádzajú slovami „námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť, ktorá“.
10.
V § 12 ods. 2 sa za slová „podrobnosti o“ vkladajú slová „námornej nehode alebo námornej mimoriadnej“.
11.
V § 13 ods. 1 sa slová „udalosti alebo námorného nešťastia.10)“ nahrádzajú slovami „námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti.“ a na konci sa pripája táto veta: „Na tento účel musia odovzdať na požiadanie príslušným úradom pobrežného členského štátu informácie podľa § 9 ods. 1.“.
12.
V § 13 ods. 2 sa slová „udalosti alebo námornom nešťastí10)“ nahrádzajú slovami „námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
13.
V § 15 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.
14.
Nadpis prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
15.
Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Iveta Radičová v. r.