442/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. septembra 2010
o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že vydáva do obehu pamätné obehové euromince v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (ďalej len „pamätná eurominca“).
b)
Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane bude použitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c)
Pamätná eurominca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla.
2.
Vzhľad pamätnej euromince
a)
Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)
b)
Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazená mapa štyroch krajín Vyšehradskej skupiny: Poľskej republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Mapa je v hornej časti doplnená štylizovanou skratkou neformálneho zoskupenia krajín „V IV“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je umiestnený v pravej spodnej časti mincového poľa šikmo zdola nahor. Letopočet „2011“ je umiestnený v ľavej spodnej časti mincového poľa šikmo zhora nadol. V opise vnútorného kruhu pamätnej euromince je zľava doprava text „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP“ a v spodnej časti je dátum „15.2.1991“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Miroslava Rónaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami sú umiestnené šikmo zdola nahor pod názvom štátu. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.
c)
Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
Obrázok 01
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: január 2011
Jozef Makúch v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1) v platnom znení.
2)
Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).