444/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. októbra 2010,
ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami je
a)
50 eur na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane,
b)
14 eur na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane,
c)
7 eur na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane.
§ 2
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami nad 3,5 t tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G je
a)
50 eur na jeden kalendárny rok za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,
b)
14 eur na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,
c)
7 eur na jeden týždeň za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2010 Z. z.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 444/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).