446/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. apríla 2004 bola v Ríme otvorená na podpis Dohoda o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k dohode uznesením č. 1940 z 9. februára 2010.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 22. apríla 2010. Listina o prístupe bola uložená 28. mája 2010 u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), depozitára dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 21. októbra 2004 v súlade s článkom 5. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 28. mája 2010.
K oznámeniu č. 446/2010 Z. z.
DOHODA O ZALOŽENÍ SVETOVÉHO ZVERENSKÉHO FONDU PRE DIVERZITU PLODÍN
Preambula
Keďže stopäťdesiat krajín, ktoré sa stretli na Medzinárodnej technickej konferencii o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo v Lipsku v júni 1996, prijalo Globálny akčný plán na uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „Globálny akčný plán“), ktorý poskytuje medzinárodne odsúhlasený rámec pre uchovávanie, skúmanie, zber, charakterizáciu, hodnotenie a dokumentáciu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorého jedným z prvkov je rozvoj a podpora racionálneho, efektívneho a trvalo udržateľného systému kolekcií rastlinných genetických zdrojov na celom svete,
keďže na svojom tridsiatom prvom zasadnutí v novembri 2001 Konferencia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“) prijala Medzinárodnú zmluvu o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „Medzinárodná zmluva“), ktorá poskytuje odsúhlasený medzinárodný rámec pre uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite a v článku 5 stanovuje pre zmluvné strany, aby spolupracovali pri presadzovaní rozvoja účinného a trvalo udržateľného systému ex situ uchovávania,
keďže Medzinárodná zmluva stanovuje aj to, že sa má venovať patričná pozornosť potrebe adekvátnej dokumentácie, charakterizácie, regenerácie a hodnoteniu a podpore rozvoja a prevodu vhodných technológií na tento účel s cieľom zlepšiť trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a ďalej počíta s podporou a rozvojom sietí medzinárodných rastlinných genetických zdrojov a rozvojom a posilňovaním globálneho informačného systému,
keďže Poradná skupina pre medzinárodný poľnohospodársky výskum (ďalej len „PSMPV“) podporuje systém Medzinárodných poľnohospodárskych výskumných centier (ďalej len „Centrá zberu pre budúcnosť“), ktoré uzavreli dohody s FAO o umiestňovaní rastlinnej zárodočnej plazmy do ich génových bánk pod záštitou FAO, aby ju držali v úschove v prospech medzinárodného spoločenstva,
keďže FAO a Centrá zberu pre budúcnosť PSMPV presadzujú založenie Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín formou nadácie, s cieľom poskytovať stály zdroj finančných prostriedkov na podporu dlhodobého ex situ uchovávania zárodočnej plazmy vrátane charakterizácie, dokumentácie, hodnotenia a výmeny s tým spojených informácií, vedomostí a technológií, na ktorých závisí svet vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti, a aby fungoval ako základný prvok stratégie financovania Medzinárodnej zmluvy s usmerňovaním celkovej politiky zo strany Riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy a v rámci Medzinárodnej zmluvy,
keďže Komisia FAO pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo na svojom deviatom pravidelnom zasadnutí v októbri 2002 zaznamenala, že iniciatíva založiť Svetový zverenský fond pre diverzitu plodín bola všeobecne oceňovaná a podporovaná, apelovala na darcov, aby pomohli pri zakladaní daného zverenského fondu,
keďže FAO a Medzinárodný inštitút rastlinných genetických zdrojov (ďalej len „MIRGZ“) konajúc za Centrá zberu pre budúcnosť PSMPV založili Dočasné grémium popredných expertov a vymenovali dočasného výkonného tajomníka, aby dohliadal na založenie Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín,
keďže FAO a MIRGZ konajúc za Centrá zberu pre budúcnosť PSMPV vyzvali zmluvné strany tejto dohody, aby im pomáhali pri zakladaní Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín a pri udelení medzinárodnej právnej subjektivity tomuto zverenskému fondu,
keďže sa zmluvné strany tejto dohody konajúc za medzinárodné spoločenstvo dohodli, že založia Svetový zverenský fond pre diverzitu plodín ako medzinárodný fond s vlastnou medzinárodnou právnou subjektivitou a s takými inými právomocami a oprávneniami, ktoré sú potrebné na to, aby mu umožňovali byť účinne prevádzky schopným a dosahovať svoje ciele,
keďže zmluvné strany tejto dohody to chápu tak, že Riadiaci orgán Medzinárodnej zmluvy1) a zverenský fond uzatvoria samostatnú dohodu uznávajúcu zverenský fond za základný prvok stratégie financovania Medzinárodnej zmluvy, a to za predpokladu, že zverenský fond bude prevádzkovaný podľa usmerňovania celkovej politiky Riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy,
zmluvné strany tejto dohody sa dohodli takto:
Článok 1
Založenie
(1)
Týmto sa zakladá nezávislý medzinárodný fond, ktorý bude známy ako „Svetový zverenský fond pre diverzitu plodín“ (ďalej len „Zverenský fond“), ktorý sa má prevádzkovať v súlade so stanovami uvedenými v prílohe k tejto dohode, tak ako môžu byť tieto stanovy upravené v súlade s článkom 3 tejto dohody.
(2)
Príloha k tejto dohode tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 2
Urovnanie sporov
(1)
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa interpretácie alebo uplatňovania tejto dohody, ktorý nemožno vysporiadať priateľským spôsobom, sa predkladá arbitrážnemu senátu na žiadosť ktorejkoľvek strany tohto sporu.
(2)
Pri sporoch medzi dvoma stranami sporu sa arbitrážny senát skladá z troch členov. Každá strana vymenuje jedného arbitra a takto menovaní dvaja arbitri vymenujú spoločne tretieho arbitra ako svojho predsedu.
(3)
Pri sporoch medzi dvoma alebo viacerými stranami vymenujú stany sporu s tým istým záujmom spoločne na základe dohody jedného arbitra.
(4)
Ak jedna zo strán sporu nevymenuje svojho arbitra a nepostupuje tak, aby takéto vymenovanie urobila do dvoch mesiacov po výzve druhou stranou, druhá strana môže vyzvať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby arbitra vymenoval.
(5)
Ak nie sú arbitri schopní dosiahnuť dohodu týkajúcu sa výberu tretieho arbitra v priebehu dvoch mesiacov po ich vymenovaní, ktorákoľvek strana sporu môže vyzvať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby arbitra vymenoval.
(6)
V prípade neobsadeného miesta predsedu Medzinárodného súdneho dvora alebo neschopnosti predsedu vykonávať funkcie predsedníctva alebo v prípade, ak by bol predseda štátnym príslušníkom strany daného sporu, arbitra môže vymenovať podpredsedkyňa/podpredseda súdneho dvora alebo, ak by to neurobila/neurobil, potom najstarší sudca.
(7)
Ak strany sporu nerozhodnú inak, senát si stanoví svoj vlastný postup.
(8)
Senát dospeje k svojmu rozhodnutiu väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je konečné a záväzné pre strany sporu.
Článok 3
Zmeny dohody a jej prílohy
(1)
Ktorákoľvek zmluvná strana tejto dohody môže navrhnúť zmeny tejto dohody okrem zmien jej prílohy.
(2)
Zmeny tejto dohody okrem zmien jej prílohy nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany uložením ratifikačných listín alebo listín o ich prijatí alebo odsúhlasení dvoma tretinami zmluvných strán tejto dohody.
(3)
Zmeny prílohy sa môžu vykonať v súlade s postupmi stanovenými v článku 19 prílohy a depozitár ich oznámi všetkým zmluvným stranám tejto dohody. Zmeny prílohy nadobúdajú platnosť pre všetky zmluvné strany ich odsúhlasením väčšinou zmluvných strán tejto dohody.
Článok 4
Podpis a prístup
(1)
Táto dohoda je otvorená na podpis vo FAO od 1. apríla 2004 do 31. marca 2006 pre všetkých členov FAO a akékoľvek štáty, ktoré nie sú členmi FAO, ale sú členmi Organizácie Spojených národov, alebo akejkoľvek z jej špecializovaných agentúr alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
(2)
Táto dohoda je otvorená na prístup pre všetkých členov FAO a akékoľvek štáty, ktoré nie sú členmi FAO, ale sú členmi Organizácie Spojených národov, alebo akejkoľvek z jej špecializovaných agentúr alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu od dátumu, ku ktorému sa dohoda uzatvára na podpis. Listiny o prístupe sa ukladajú u depozitára.
Článok 5
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť ihneď po podpise alebo prístupe siedmich štátov za predpokladu, že takéto štáty zahŕňajú aspoň štyri rozvojové krajiny a zahŕňajú štáty z aspoň piatich zo siedmich regiónov FAO, ako je to uvedené v Základných textoch FAO.
Článok 6
Skončenie platnosti
Ktorákoľvek zmluvná strana môže písomným oznámením adresovaným depozitárovi túto dohodu vypovedať. Výpoveď dohody nadobudne platnosť po troch mesiacoch odo dňa prijatia oznámenia.
Článok 7
Depozitár
Generálny riaditeľ FAO je depozitárom tejto dohody.
Článok 8
Autentické texty
Text tejto dohody má rovnakú platnosť v arabskom, čínskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku.
Na dôkaz toho podpísali túto dohodu dolupodpísaní splnomocnenci, ktorí sú náležite oprávnení svojimi patričnými vládami.
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
Vykonané v (miesto) dňa
za vládu (koho)
PRÍLOHA
STANOVY SVETOVÉHO ZVERENSKÉHO FONDU PRE DIVERZITU PLODÍN
Článok
Postavenie
(1)
Svetový zverenský fond pre diverzitu plodín (ďalej len „Zverenský fond“) je autonómny medzinárodný fond založený podľa medzinárodného práva.
(2)
Zverenský fond má úplnú medzinárodnú právnu subjektivitu a má takú právnu spôsobilosť, aká môže byť potrebná na uplatňovanie jeho funkcií a plnenie jeho cieľov.
(3)
Hlavne, a bez dotknutia sa všeobecného charakteru predchádzajúceho, má Zverenský fond právnu spôsobilosť:
(a)
uzatvárať medzinárodné zmluvy a kontrakty,
(b)
získavať a disponovať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a
(c)
iniciovať a reagovať na právne konania.
(4)
Pri uskutočňovaní svojho cieľa podľa článku 2 pôsobí Zverenský fond v rámci Medzinárodnej zmluvy o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „Medzinárodná zmluva“) ako základný prvok jej stratégie financovania.
(5)
Zverenský fond je prevádzkovaný v súlade s usmerneniami celkovej politiky, ktoré poskytuje Riadiaci orgán Medzinárodnej zmluvy.
Článok 2
Cieľ Zverenského fondu
(1)
Cieľom Zverenského fondu je zabezpečiť dlhodobé uchovávanie a dostupnosť rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo s cieľom dosiahnuť svetovú potravinovú bezpečnosť a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.
(2)
Zverenský fond sa hlavne, bez dotknutia sa všeobecného charakteru predchádzajúceho,
(a)
snaží zabezpečiť kolekcie unikátnych a cenných rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo udržiavané ex situ, pričom sa dáva priorita tým, ktoré sú rastlinnými genetickými zdrojmi zahrnutými v prílohe I k Medzinárodnej zmluve alebo ktoré sú uvedené v článku 15.1(b) Medzinárodnej zmluvy,
(b)
podporuje účinný cielene zameraný a ekonomicky účinný a trvalo udržateľný celosvetový systém ex situ uchovávania v súlade s Medzinárodnou zmluvou a Globálnym akčným plánom na uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len ako „Globálny akčný plán“),
(c)
podporuje regeneráciu, charakterizáciu, dokumentáciu a hodnotenie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a výmenu s tým spojených informácií,
(d)
podporuje dostupnosť rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a
(e)
podporuje národné a regionálne budovanie kapacít vrátane odbornej prípravy kľúčového personálu v súvislosti s uvedeným.
Článok 3
Činnosť Zverenského fondu
(1)
Zverenský fond založí nadačný fond na poskytovanie grantov na podporu udržiavania vhodných kolekcií rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré spĺňajú odsúhlasené normy manažmentu a dostupnosti genetických zdrojov, s nimi spojených informácií, vedomostí a technológií a na pokrytie prevádzkových výdavkov a iných výdavkov s tým spojených. Na účely tohto článku zahŕňa výraz „udržiavanie“ všetky činnosti, ktoré sú spojené s článkom 2.
(2)
Zverenský fond bude oprávnený dostávať aj finančné prostriedky, ktoré sú iné, ako sú finančné prostriedky určené pre nadačný fond, a bude poskytovať granty na podporu držiteľov potenciálne oprávnených kolekcií na zlepšovanie ich kolekcií tak, aby dokázali spĺňať odsúhlasené normy manažmentu a aby sa tak stali oprávnenými na granty týkajúce sa udržiavania. Také finančné prostriedky sa môžu použiť aj na podporu všetkých činností týkajúcich sa článku 2 a na pokrytie prevádzkových výdavkov a iných výdavkov s tým spojených.
(3)
Zverenský fond môže vykonávať aj inú činnosť, a to takú, aká môže byť potrebná pre plnenie cieľov Zverenského fondu.
Článok 4
Orgány Zverenského fondu
Orgánmi Zverenského fondu sú:
(a)
Výkonná dozorná rada (ďalej len „Výkonná rada“),
(b)
Rada darcov,
(c)
výkonný tajomník a
(d)
také technické grémium alebo grémiá expertov alebo iné dojednania, ktoré môže zriadiť Výkonná rada podľa článku 6(4).
Článok 5
Výkonná rada
(1)
Výkonná rada pozostáva z týchto členov:
(a)
zo štyroch členov, pričom aspoň dvaja z nich budú z rozvojových krajín, vymenovaných Riadiacim orgánom Medzinárodnej zmluvy, alebo pred nadobudnutím platnosti Medzinárodnej zmluvy, Komisiou FAO pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo konajúcou ako Dočasný výbor Medzinárodnej zmluvy,
(b)
zo štyroch členov, pričom aspoň dvaja z nich budú z rozvojových krajín, vymenovaných Radou darcov,
(c)
z jedného člena vymenovaného generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“), ktorý funguje len na základe technickej spôsobilosti a nemá právo hlasovať,
(d)
z jedného člena vymenovaného predsedom Poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum (ďalej len „PSMPV“), ktorý funguje len na základe technickej spôsobilosti a nemá právo hlasovať,
(e)
výkonného tajomníka Zverenského fondu ako člena ex officio,
(f)
Výkonná rada môže vymenovať dvoch ďalších členov, aby sa zabezpečila celková rovnováha medzi jej členmi, hlavne pokiaľ ide o rozmanitosť disciplinárnych vzdelaní, geografické zastúpenie, rodovú príslušnosť a spôsobilosť pri získavaní finančných prostriedkov a vo finančnom manažmente.
(2)
Predtým ako strany, ktoré vymenovávajú členov Výkonnej rady, vymenujú svojich členov, si to vzájomne skonzultujú a skonzultujú to aj s Výkonnou radou, sledujúc cieľ zabezpečiť, aby bola Výkonná rada vyvážená a mala rozsah schopností a znalostí pre ňu potrebných k tomu, aby účinne vykonávala svoje funkcie.
(3)
Podľa článku 5(5) a s výnimkou člena vymenovaného generálnym riaditeľom FAO podľa článku 5(1)(c), o ktorého funkčnom období rozhodne generálny riaditeľ FAO, člena vymenovaného predsedom PSMPV podľa článku 5(1)(d), o ktorého funkčnom období rozhodne predseda PSMPV, a výkonného tajomníka, ktorý bude slúžiť počas svojho funkčného obdobia ako výkonný tajomník, členovia Výkonnej rady budú slúžiť počas funkčného obdobia nie dlhšieho ako tri roky, tak ako to určí Výkonná rada. Uvoľnené miesta medzi členmi z dôvodu odchodu do dôchodku, úmrtia, nespôsobilosti alebo akejkoľvek inej príčiny sa zaplnia takým istým spôsobom ako pri pôvodnej nominácii a vymenovaniach. Nový člen vymenovaný na to, aby nahradil niektorého člena počas jeho funkčného obdobia, môže byť vymenovaný na zostatok funkčného obdobia člena, ktorého nahrádza, alebo na iné funkčné obdobie, avšak nie dlhšie ako trojročné.
(4)
Členovia Výkonnej rady sú oprávnení byť opätovne vymenovaní na druhé funkčné obdobie, ale nebudú slúžiť viac ako dve za sebou idúce funkčné obdobia, s výnimkou toho, že člen zvolený za predsedu môže mať svoje funkčné obdobie predĺžené Výkonnou radou za predpokladu, že nebude slúžiť viac ako osem za sebou idúcich rokov vo Výkonnej rade.
(5)
Aby sa zabezpečila kontinuita politiky a operácií, funkčné obdobia členov Výkonnej rady sú časovo postupne rozložené. Členovia pôvodnej rady sú vymenovaní na také funkčné obdobia, aké určí Dočasné grémium popredných expertov.
(6)
Členovia Výkonnej rady slúžia ako osobne spôsobilí a schopní, s výnimkou výkonného tajomníka, ktorý bude členom ex officio, člena vymenovaného generálnym riaditeľom FAO podľa článku 5(1)(c) a člena vymenovaného predsedom PSMPV podľa článku 5(1)(d).
Článok 6
Funkcie a právomoci Výkonnej rady
(1)
Výkonná rada vykonáva dohľad nad operáciami a činnosťou Zverenského fondu pri sledovaní jeho cieľov, čo podlieha celkovému usmerňovaniu politiky Riadiacim orgánom Medzinárodnej zmluvy a iným relevantným ustanoveniam týchto stanov. Výkonná rada odsúhlasuje rozpočet Zverenského fondu a vykonáva iné právomoci, ktoré jej zverujú tieto stanovy.
(2)
Výkonná rada zabezpečuje hlavne to, že:
(a)
politika Zverenského fondu (v rôznych oblastiach) je v súlade s Medzinárodnou zmluvou a s celkovým usmerňovaním politiky vykonávaným zo strany jej Riadiaceho orgánu a je konzistentná s cieľmi Globálneho akčného plánu,
(b)
programy a plány Zverenského fondu sú konzistentné s jeho cieľom,
(c)
Zverenský fond účinne riadi výkonný tajomník v súlade s odsúhlasenými cieľmi, programami a rozpočtami podľa zákonných a regulačných požiadaviek a
(d)
budúci blahobyt Zverenského fondu nie je ohrozovaný exponovaním jeho finančných prostriedkov, jeho zamestnancami alebo jeho dôveryhodnosťou nerozumným rizikám.
(3)
Sledujúc tento cieľ, Výkonná rada plní nasledujúce funkcie:
(a)
definuje rozsah a druh operácií Zverenského fondu, stanovuje ciele a schvaľuje programy a plány Zverenského fondu a monitoruje dosahovanie čiastkových cieľov a realizáciu programov a plánov,
(b)
vymenováva výkonného tajomníka, určuje jeho/jej podmienky zamestnanosti, monitoruje jeho/jej výkonnosť a prepúšťa výkonného tajomníka, ak je jeho/jej výkonnosť nedostatočná,
(c)
schvaľuje ročný pracovný program a rozpočet Zverenského fondu,
(d)
schvaľuje výročnú správu Zverenského fondu,
(e)
prijíma finančné predpisy Zverenského fondu,
(f)
prijíma stratégiu uvoľňovania finančných prostriedkov pre Zverenský fond vrátane navrhovanej rovnováhy medzi podporovaním kolekcií, ktoré udržiavajú národné inštitúcie, a podporovaním kolekcií, ktoré udržiavajú medzinárodné inštitúcie, a udržiava rovnováhu medzi regiónmi. Výkonná rada tieto záležitosti prekonzultuje pred prijatím patričnej stratégie s Riadiacim orgánom a s Radou darcov,
(g)
prijíma princípy a realizačné kritériá týkajúce sa oprávnenosti kolekcií, projektov a činností spojených s ich financovaním, práve tak ako postupy týkajúce sa žiadostí o finančné prostriedky a vypracovávanie grantov a schvaľovanie všetkých grantov financovaných Zverenským fondom s výnimkou tých, pri ktorých sa taký súhlas deleguje na výkonného tajomníka, a monitoruje uplatňovanie akýchkoľvek právomocí odsúhlasovať granty zo strany výkonného tajomníka. Výkonná rada tieto záležitosti prekonzultuje pred prijatím daných zásad s Riadiacim orgánom a s Radou darcov,
(h)
prijíma politiku Zverenského fondu týkajúcu sa získavania finančných prostriedkov a dohliada na činnosť spojenú so získavaním finančných prostriedkov. Výkonná rada tieto záležitosti prekonzultuje pred prijatím politiky Zverenského fondu týkajúcej sa získavania finančných prostriedkov s Radou darcov,
(i)
schvaľuje investičnú politiku Zverenského fondu a monitoruje jej realizáciu. Výkonná rada tieto záležitosti prekonzultuje pred prijatím investičnej politiky Zverenského fondu s Radou darcov,
(j)
podľa článku 16(4) dohliada na pôžičky Zverenského fondu, na väčšiu expanziu vrátane kúpy významného zariadenia a vybavenia a na disponovanie s hlavnými aktívami,
(k)
dohliada na efektívnosť vynaložených nákladov Zverenského fondu, na finančnú bezúhonnosť a povinnosť skladať účty,
(l)
vymenováva nezávislého audítora a odsúhlasuje ročný plán auditu audítora,
(m)
uzatvára dojednania týkajúce sa fungovania sekretariátu Zverenského fondu a odsúhlasuje jeho personálnu politiku vrátane predpisov týkajúcich sa zamestnancov, platovej stupnice a výhod,
(n)
patrične zvažuje odporúčania a návrhy vykonané externými kontrolami týkajúcimi sa fungovania a činnosti Zverenského fondu,
(o)
prijíma rokovací poriadok Výkonnej rady,
(p)
prijíma postupy zabezpečujúce, že členovia Výkonnej rady nemajú nijaký konflikt záujmov,
(q)
podáva pravidelné správy o činnosti Zverenského fondu Riadiacemu orgánu Medzinárodnej zmluvy a Rade darcov,
(r)
uľahčuje zavádzanie takých mechanizmov v rámci národných jurisdikcií, aké môžu byť vhodné na prijímanie príspevkov do Zverenského fondu a pre poskytovanie daňových výhod prispievateľom podľa národnej legislatívy,
(s)
podľa potreby vyhľadáva nezávislé poradenstvo a
(t)
plní také iné úkony, aké sa môžu považovať za potrebné, vhodné a náležité na dosahovanie cieľa Zverenského fondu.
(4)
Výkonná rada má právomoc založiť také vedľajšie orgány, aké môže považovať za potrebné.
(5)
Výročná správa Zverenského fondu sa publikuje tou najvhodnejšou formou a odovzdáva sa Riadiacemu orgánu a Rade darcov a široko sa rozposiela iným darcom a iným záujmovým stranám. Výkonná rada zvažuje a berie do úvahy akékoľvek pripomienky vznesené k výročnej správe zo strany Riadiaceho orgánu, Rady darcov a iných záujmových strán.
Článok 7
Vzťah Zverenského fondu k Medzinárodnej zmluve
(1)
Výkonná rada uzavrie dohodu s Riadiacim orgánom Medzinárodnej zmluvy,1) definujúcu vzťah Zverenského fondu a Medzinárodnej zmluvy, len čo to bude prakticky možné po nadobudnutí platnosti Medzinárodnej zmluvy.
(2)
Dohoda o vzťahu zahŕňa nasledujúce:
(a)
uznávanie Zverenského fondu ako základného prvku stratégie financovania Medzinárodnej zmluvy,
(b)
právomoc Riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy poskytovať celkové usmerňovanie politiky Zverenského fondu vo všetkých záležitostiach v rámci rozsahu Medzinárodnej zmluvy,
(c)
záväzky Zverenského fondu týkajúce sa podávania správ Riadiacemu orgánu Medzinárodnej zmluvy a
(d)
uznávanie toho, že Zverenský fond bude môcť urobiť svoje vlastné výkonné rozhodnutia o uvoľňovaní finančných prostriedkov vo všeobecnom rámci celkového usmerňovania politiky zo strany Riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy.
Článok 8
Hlasovanie Výkonnej rady
(1)
Každý člen má jeden hlas s výnimkou nehlasujúceho člena vymenovaného generálnym riaditeľom FAO podľa článku 5(1)(c) a nehlasujúceho člena vymenovaného predsedom PSMPV podľa článku 5(1)(d).
(2)
Výkonná rada vynaloží všetko úsilie na to, aby dosiahla dohodu konsenzom pri všetkých záležitostiach, pri ktorých sa požaduje súhlas Rady. Ak bolo vyčerpané všetko úsilie v snahe dosiahnuť konsenzus pri konkrétnej záležitosti a nedosiahla sa nijaká dohoda, rozhodnutie o tejto záležitosti sa urobí hlasovaním v súlade s rokovacím poriadkom Výkonnej rady ako posledná zostávajúca možnosť.
Článok 9
Postup Výkonnej rady
(1)
Výkonná rada si zvolí jedného zo svojich členov za svojho predsedu. Normálne funkčné obdobie predsedu predstavuje tri roky. Podľa článku 5(4) môže Výkonná rada opätovne zvoliť predsedu na druhé funkčné obdobie, ktoré nie je dlhšie ako trojročné.
(2)
Výkonná rada sa stretáva aspoň raz do roka.
(3)
Väčšina hlasujúcich členov predstavuje uznášaniaschopnosť na zasadnutiach Výkonnej rady.
(4)
Výkonná rada prijíma svoj vlastný rokovací poriadok, ktorý je konzistentný s týmito stanovami.
Článok 10
Rada darcov
(1)
Výkonná rada založí Radu darcov, aby jej radila pri získavaní finančných prostriedkov a v iných finančných záležitostiach týkajúcich sa činnosti Zverenského fondu a aby poskytovala fórum na vyjadrovanie názorov zo strany darcov o fungovaní Zverenského fondu, aby poskytovala finančný prehľad o operáciách Zverenského fondu a aby vykonávala také iné funkcie, aké sú jej zverené podľa týchto stanov. Prvých členov Rady darcov vymenuje Dočasné grémium popredných expertov po konzultáciách so všetkými záujmovými skupinami.
(2)
Rada darcov pozostáva z verejných a súkromných darcov, tak z rozvojových, ako aj z rozvinutých krajín, ktorí na Zverenský fond prispeli významným príspevkom. Výkonná rada stanoví, po konzultáciách so všetkými záujmovými skupinami, a bude mať pod kontrolou veľkosť príspevku darcu požadovaného podľa rozličných kategórií darcov pre oprávnenosť na členstvo v Rade darcov, sledujúc ako cieľ zabezpečenie rovnováhy zastúpenia v Rade darcov.
(3)
Rada darcov si stanovuje svoje vlastné postupy a volí si svojho vlastného predsedu.
(4)
Radu darcov zvoláva predseda a stretáva sa na riadnom zasadnutí aspoň raz ročne.
Článok 11
Technické poradenstvo
Pokiaľ je to prakticky možné a na základe zásady od prípadu k prípadu sa Výkonná rada primerane opiera o technické poradenstvo existujúcich organizácií, sietí a jednotlivcov, ktorí sú kompetentní v príslušných oblastiach týkajúcich sa cieľa a činnosti Zverenského fondu.
Článok 12
Vymenovanie výkonného tajomníka
O vymenovaní výkonného tajomníka Zverenského fondu, jeho/jej funkčnom období a jeho akomkoľvek ukončení s udaním dôvodu rozhoduje Výkonná rada. Predtým, ako ho Výkonná rada vymenuje, to patrične prekonzultuje s Radou darcov a s Riadiacim orgánom.
Článok 13
Funkcie a právomoci výkonného tajomníka
(1)
Výkonný tajomník zodpovedá Výkonnej rade za prevádzku a riadenie Zverenského fondu a za zabezpečovanie toho, že jeho ciele, programy a plány sú patrične vypracované a vykonané. Je hlavným výkonným funkcionárom Zverenského fondu a, podliehajúc dohľadu zo strany Výkonnej rady, má plnú právomoc a oprávnenie riadiť prácu Zverenského fondu a jeho sekretariátu.
(2)
Výkonný tajomník realizuje rozhodnutia, ktoré prijme Výkonná rada, a odporúčania, ktoré táto urobí, a pod dohľadom Výkonnej rady hlavne:
(a)
vypracováva strategický plán fungovania Zverenského fondu a tento plán podrobuje sústavnej revízii,
(b)
vypracováva ročný program a návrhy rozpočtu a pripravuje výročnú správu Zverenského fondu,
(c)
pripravuje iné záležitosti na rozhodovanie, schvaľovanie alebo prijatie zo strany Výkonnej rady,
(d)
riadi plánovanie, smerovanie a vykonávanie činnosti Zverenského fondu, aby sa zabezpečovalo účinné programovanie a realizácia projektu, analýza a hodnotenie prebiehajúcich programov a projektov, načrtáva predstavy o budúcnosti a pomáha porozumieť rozpracovávaným stratégiám pre budúce programy,
(e)
plánuje a realizuje mobilizáciu zdrojov,
(f)
vypracováva a realizuje stratégiu na zvyšovanie povedomia verejnosti a zlepšovanie komunikácie,
(g)
robí nábor a riadi zamestnancov Zverenského fondu,
(h)
priebežne vedie finančné účty a záznamy a má ich k dispozícii na kontrolu zo strany Výkonnej rady,
(i)
zabezpečuje, že sa každý rok urobí nezávislý audit finančných záznamov,
(j)
poskytuje informácie predsedovi Výkonnej rady o dôležitých záležitostiach, ktoré sa týkajú Zverenského fondu, a
(k)
vykonáva také iné funkcie, ktoré na neho/na ňu deleguje Výkonná rada.
(3)
Výkonný tajomník je zákonným zástupcom Zverenského fondu. Podpisuje všetky listiny, zmluvy, dohody, medzinárodné zmluvy a iné právne dokumenty, ktoré sú potrebné na zabezpečovanie normálneho fungovania Zverenského fondu. Výkonná rada môže stanoviť rozsah, v rámci ktorého je možné, aby tieto právomoci delegoval výkonný tajomník na iných zamestnancov Zverenského fondu. Zmluvy, dohody a medzinárodné zmluvy, ktoré ovplyvňujú riadenie a vedenie, ciele, umiestnenie, rozširovanie alebo zrušenie Zverenského fondu alebo hlavné otázky vzťahu s hostiteľskou krajinou, podliehajú odsúhlaseniu Výkonnou radou.
Článok 14
Zamestnanci
(1)
Zamestnancov sekretariátu vymenováva výkonný tajomník na základe predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov odsúhlasených Výkonnou radou.
(2)
Prvoradými požiadavkami pri zamestnávaní zamestnancov a pri určovaní podmienok ich služby je nutnosť zabezpečovať najvyššie normy kvality, efektívnosti, kompetentnosti a bezúhonnosti. Nesmie existovať nijaká diskriminácia na základe príslušnosti k pohlaviu, na základe rasy, vierovyznania alebo národnosti v praktikách Zverenského fondu týkajúcich sa otázok zamestnanosti.
Článok 15
Umiestnenie ústredia
(1)
Umiestnenie ústredia Zverenského fondu stanoví Výkonná rada.
(2)
Výkonná rada môže práve tak zriadiť podľa potreby kancelárie v iných lokalitách tak, aby sa podporoval program Zverenského fondu.
Článok 16
Financovanie
(1)
Zverenský fond sa snaží získať od vlád, korporácií, nadácií, syndikátov a iných, vrátane jednotlivcov, adekvátne finančné prostriedky vrátane nadačných finančných prostriedkov na dosahovanie svojho cieľa.
(2)
Vynaloží sa hlavne úsilie na zabezpečenie neobmedzených finančných prostriedkov pre nadačný fond. Výkonná rada bude zodpovedať za zabezpečovanie toho, že je Zverenský fond schopný udržiavať si vyrovnané portfólio grantov, pokiaľ ide o konkrétne plodiny, kolekcie, regióny, génové banky a činnosti. Môžu sa prijímať aj finančné prostriedky určené na niečo konkrétne, pokiaľ sú plne v súlade s cieľom Zverenského fondu, v rámci limitov a za takých podmienok, ktoré sa môžu stanoviť v politike Zverenského fondu zameranej na získavanie finančných prostriedkov.
(3)
Finančné prostriedky Zverenského fondu sa investujú a sú riadené takým spôsobom, aby sa dosiahli výnosy, ktoré sú konzistentné s tým spojenými rizikami, v súlade s investičnou politikou odsúhlasenou Výkonnou radou. Rada nastolí politiku na minimalizáciu výkyvov v sume výnosov, ktoré sú každý rok k dispozícii na granty.
(4)
Väčšie priame pôžičky nad istý prah alebo za podmienok predpísaných Výkonnou radou so súhlasom Rady darcov podliehajú predchádzajúcemu súhlasu zo strany Rady darcov.
(5)
Každoročne vykonáva nezávislá medzinárodná účtovnícka firma určená Výkonnou radou nezávislý finančný audit operácií Zverenského fondu. Výsledky takýchto auditov dáva výkonný tajomník k dispozícii Výkonnej rade a Rade darcov a Riadiacemu orgánu Medzinárodnej zmluvy.
(6)
Nijaká časť príjmov Zverenského fondu nepoplynie v prospech členov Výkonnej rady, funkcionárov Zverenského fondu alebo iných súkromných osôb a ani sa medzi nich nebude deliť s výnimkou toho, že Zverenský fond je oprávnený a splnomocnený zaplatiť primeranú kompenzáciu za poskytnuté služby a za vzniknuté výdavky a urobiť platby a rozdelenia podporujúce cieľ Zverenského fondu.
Článok 17
Externé kontroly
Zverenský fond podlieha periodickým externým kontrolám svojho programu a svojho riadenia zo strany nezávislej kontrolnej skupiny vymenovanej Výkonnou radou po konzultáciách s Riadiacim orgánom a Radou darcov, pričom táto kontrolná skupina má primerané právomoci a zloženie. Takéto kontroly sa budú konať každé tri až päť rokov alebo častejšie, ak to tak určí Výkonná rada. Riadiaci orgán Medzinárodnej zmluvy alebo Rada darcov môžu požiadať o mimoriadne externé kontroly.
Článok 18
Práva, výsady a imunity
(1)
Zverenský fond uzavrie dohodu ústredia s vládou krajiny, v ktorej sa nachádza, aby sa zabezpečilo, že Zverenský fond, jeho zamestnanci, členovia a oficiálni návštevníci požívajú na území hostiteľskej krajiny tie isté práva, výsady a imunity, aké sa bežne udeľujú iným medzinárodným organizáciám, ich funkcionárom, zamestnancom a oficiálnym návštevníkom. Také práva, výsady a imunity sa špecificky definujú v dohode ústredia s hostiteľskou krajinou.
(2)
Podobne môže vstupovať Zverenský fond do dohôd s inými krajinami, v ktorých pracuje, s cieľom udeliť Zverenskému fondu, jeho funkcionárom a pracovníkom také výsady a imunity, aké sa pre takúto prácu požadujú.
(3)
Výsady a imunity spomínané v predchádzajúcich odsekoch sa majú poskytovať výlučne na zabezpečenie nebránenému fungovaniu Zverenského fondu za všetkých okolností a úplnej nezávislosti osôb, ktorým sú tieto udelené.
Článok 19
Zmeny
(1)
Zmeny týchto stanov môže prijať Výkonná rada trojštvrtinovou väčšinou všetkých hlasujúcich členov Výkonnej rady za predpokladu, že oznámenie o takejto navrhovanej zmene spolu s jej úplným textom bolo zaslané poštou všetkým členom Výkonnej rady aspoň osem týždňov pred jej zasadnutím, pokiaľ sa takého oznámenia nevzdali všetci členovia Výkonnej rady.
(2)
Výkonná rada prekonzultuje s Riadiacim orgánom Medzinárodnej zmluvy primerane navrhované zmeny pred ich prijatím.
(3)
Akákoľvek zmena týchto stanov prijatá Výkonnou radou sa oznámi zmluvným stranám Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín na ich odsúhlasenie v súlade s článkom 3.3 Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín.
Článok 20
Zrušenie
(1)
Ak Výkonná rada určí, že boli na uspokojivom stupni dosiahnuté účely Zverenského fondu, alebo ak určí, že Zverenský fond už nie je schopný účinne fungovať, môže prijať trojštvrtinovou väčšinou všetkých hlasujúcich členov Výkonnej rady uznesenie o zrušení Zverenského fondu.
(2)
Výkonná rada toto konzultuje s Riadiacim orgánom Medzinárodnej zmluvy a s Radou darcov pred akýmkoľvek rozhodnutím zrušiť Zverenský fond.
(3)
Uznesenie o zrušení Zverenského fondu sa nestáva účinným až do toho času, kým zrušenie neodsúhlasili zmluvné strany Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín.
(4)
V prípade zrušenia sa nezaťažené nadačné finančné prostriedky Zverenského fondu, čo podlieha podmienkam platným na tieto finančné prostriedky, vrátia pôvodným darcom alebo sa rozdelia na základe dohody s pôvodnými darcami organizáciám, ktoré plnia podobné účely, ako sú účely tohto Zverenského fondu.
(5)
S ostatnými čistými aktívami Zverenského fondu sa disponuje takým spôsobom, aký môže určiť Výkonná rada.
1)
Pretože Riadiaci orgán nemá vlastnú medzinárodnú právnu subjektivitu, dohodu uzavrie FAO, konajúc za Riadiaci orgán a s jeho súhlasom.