448/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 14 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
obsah národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „národný register znečisťovania“) a formu umožňujúcu ministerstvu v národnom registri znečisťovania vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi,
b)
podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,
c)
obsah a vzorovú štruktúru oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania,
d)
kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy (ďalej len „plošný zdroj“) do národného registra znečisťovania,
e)
podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra znečisťovania,
f)
podrobnosti o zdieľaní údajov medzi osobami podľa § 6 ods. 8 zákona.
§ 2
Obsah národného registra znečisťovania
(1)
Národný register znečisťovania obsahuje údaje z oznámení od osôb povinných oznamovať údaje do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5 a 8 zákona (ďalej len „osoba povinná oznamovať“).
(2)
Údaje z oznámení podľa odseku 1 sú v národnom registri znečisťovania usporiadané do skupín tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov podľa § 6 ods. 2 zákona, ako aj prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6 zákona.
(3)
Národný register znečisťovania ďalej obsahuje
a)
register údajov podľa § 6 ods. 13 zákona usporiadaných podľa oznamovacích rokov,
b)
vzorové tlačivá pre osoby povinné oznamovať.
§ 3
Forma umožňujúca ministerstvu vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi
Používateľským dopytom sa rozumie softvérový nástroj umožňujúci ministerstvu získavať z národného registra znečisťovania údaje vo forme tabuľkového prehľadu a zoskupovať tieto údaje na účely
a)
podpory rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia,
b)
poskytovania informácií Európskej únii,
c)
poskytovania informácií podľa osobitného predpisu,1)
d)
zdieľania informácií s inými informačnými systémami,
e)
vyhľadávania informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov.
§ 4
Vedenie evidencie a uchovávanie údajov
(1)
Osoby povinné oznamovať vedú evidenciu údajov, ktoré boli podkladom pre oznamované údaje. Evidencia sa vedie podľa oznamovacích rokov.
(2)
Evidencia obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,
c)
oznamovací rok,
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
e)
doklad o mieste a spôsobe uloženia tej časti evidencie, pre ktorú uplynulo obdobie piatich rokov,
f)
rovnopis oznámenia zasielaného osobou povinnou oznamovať,
g)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
h)
príslušné doklady o metodike použitej pri zbere údajov2) v listinnej forme a v elektronickej forme na dátovom nosiči, ak je k dispozícii,
i)
zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
(3)
Evidencia sa každoročne aktualizuje k 31. marcu kalendárneho roka.
§ 5
Obsah a vzorová štruktúra oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania
(1)
Oznámenie podľa § 6 ods. 7 zákona spracúva a zasiela za každú prevádzkareň osoba povinná oznamovať právnickej osobe poverenej ministerstvom, ktorá v súlade s § 6 ods. 1 zákona údaje do národného registra znečisťovania zhromažďuje.
(2)
Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. b) zákona splní svoju povinnosť oznamovať údaje zapracovaním oznámení podávaných podľa osobitného predpisu3) do národného registra znečisťovania.
(3)
Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. a) zákona a osoba povinná oznamovať údaje podľa osobitného predpisu4) spracúva a zasiela oznámenie na tlačivách 1 až 8, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(4)
Osoba povinná oznamovať údaje podľa osobitného predpisu5) spracúva a zasiela oznámenie na tlačivách 1 až 12, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(5)
Oznámenie sa zasiela raz ročne do 31. marca nasledujúceho roka. Ak ide o osobu povinnú oznamovať podľa osobitného predpisu,5) tá zasiela oznámenie raz ročne do 15. februára nasledujúceho roka.
(6)
Oznámenie sa zasiela písomne, a ak ide o osobu povinnú oznamovať podľa § 6 ods. 5 zákona, tá môže zaslať oznámenie aj v elektronickej forme, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5)
§ 6
Kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov do národného registra znečisťovania
(1)
Plošný zdroj podľa § 6 ods. 3 zákona sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak spĺňa tieto kritériá:
a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov6) a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.7)
§ 7
Prenos údajov do európskeho registra znečisťovania
Prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok zabezpečuje právnická osoba poverená ministerstvom podľa § 6 ods. 6 zákona spôsobom podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
Zdieľanie údajov
Slovenská inšpekcia životného prostredia pri plnení povinnosti podľa § 6 ods. 11 zákona poskytuje údaje podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona právnickej osobe poverenej ministerstvom podľa § 6 ods. 8 za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
József Nagy v. r.
Príloha k vyhláške č. 448/2010 Z. z.
Základné údaje o prevádzkovateľovi
Vysvetlivky k tlačivu 1
1)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
3)
Uviesť počet všetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje.
4)
Uviesť počet prevádzkarní, ktoré
– uvoľnili znečisťujúce látky (ZL) do ovzdušia, vody a pôdy a/alebo
– preniesli ZL v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne, a/alebo
– preniesli odpady určené na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie mimo lokality prevádzkarne
nad prahovú hodnotu ukazovateľa podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
5)
Uviesť názvy všetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje.
6)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
7)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
8)
Položky týkajúce sa prevádzky vyplní len prevádzkovateľ, ktorý má vydané integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ). Tu prevádzkovateľ uvedie aj prevádzky, ktoré nespadajú pod výkon zákona o IPKZ, ale sú súčasťou prevádzkarne.
9)
Uviesť počet všetkých prevádzok, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje, a to spolu za všetky prevádzkarne.
10)
Uviesť všetky prevádzky, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje. Názov prevádzky sa uvedie, ako je u prevádzkovateľa zaužívané, v prípade IPKZ prevádzky sa uvedie jej názov v súlade s názvom uvedeným v integrovanom povolení.
11)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a prevádzkarňach, prípadne prevádzkach.
12)
V prípade, že údaje požadované v tlačive sú rovnaké, ako boli údaje uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
*
Podľa Obchodného registra Slovenskej republiky alebo Živnostenského registra Slovenskej republiky.
**
Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Základné údaje o prevádzkarni1)
Vysvetlivky k tlačivu 2a
1)
Tlačivo 2a a súvisiace tlačivá 1, 3 až 8 vypĺňajú všetci prevádzkovatelia, ktorí majú povinnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, a to za prevádzkarne, z ktorých boli uvoľnené znečisťujúce látky (ZL) do ovzdušia, vody a pôdy a/alebo boli prenesené ZL v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne, a/alebo boli prenesené odpady určené na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie mimo lokality prevádzkarne – nad prahovú hodnotu ukazovateľa podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej činnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2 podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4)
SK NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností (uviesť triedu) podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z.
5)
Uviesť značky názvov jednotlivých okresov a krajov podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.
6)
Uviesť číslo hydrologického poradia čiastkového povodia podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.
7)
Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
8)
Súradnicový systém ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne, jednotka stupne).
9)
Číslo a názov priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES. Ako prvá činnosť sa vždy uvedie hlavná priemyselná činnosť.
10)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni.
11)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
*** Tieto údaje sú nepovinné.
Základné údaje o prevádzke1)
Vysvetlivky k tlačivu 2b
1)
Tlačivo 2b a súvisiace tlačivá 1, 3 – 8 vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané integrované povolenie na základe zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za každú IPKZ prevádzku, ktorú prevádzkujú, a všetky činnosti, ktoré v nej vykonávajú, a ktorá je súčasťou prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej činnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2 podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4)
SK NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností (uviesť triedu) podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z.
5)
Uviesť značky názvov jednotlivých okresov a krajov podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.
6)
Uviesť číslo hydrologického poradia čiastkového povodia podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.
7)
Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
8)
Súradnicový systém ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne, jednotka stupne).
9)
V prípade, že tieto údaje sú totožné s údajmi uvedenými pri prevádzkarni, nie je potrebné ich tu uvádzať, ale treba uviesť túto skutočnosť v poznámke v dolnej časti tlačiva 2b.
10)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
11)
Číslo a názov priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Ako prvá činnosť sa vždy uvedie hlavná priemyselná činnosť.
12)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni a prevádzke.
13)
V prípade, že tieto údaje sú totožné s údajmi uvedenými v tlačive 2a, nie je potrebné ich tu uvádzať, ale treba uviesť túto skutočnosť v poznámke v dolnej časti tlačiva 2b.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
*** Tieto údaje sú nepovinné.
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 3a
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Celkové množstvo ZL uvoľnené do ovzdušia z činnosti.
7)
Množstvo uvoľnenej ZL do ovzdušia pri havarijnom úniku z celkového množstva uvoľnenej ZL.
8)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
9)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
10)
V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 3b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 3b
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
7)
Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
8)
Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
11)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva 3a uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka celého tlačiva 3b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 3a. Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej časti tlačiva 3b.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do vody z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 4a
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Celkové množstvo ZL uvoľnené do vody z činnosti.
7)
Množstvo uvoľnenej ZL do vody pri havarijnom úniku z celkového množstva uvoľnenej ZL.
8)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
9)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
10)
V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 4b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do vody z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 4b
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
7)
Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
8)
Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
11)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva 4a uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka celého tlačiva 4b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 4a. Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej časti tlačiva 4b.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do pôdy z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 5a
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznamovanie uvoľňovania do pôdy sa vzťahuje len na znečisťujúce látky v odpade, ktorý je predmetom zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
7)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
8)
V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 5b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do pôdy z jednotlivých činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 5b
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznamovanie uvoľňovania do pôdy sa vzťahuje len na znečisťujúce látky v odpade, ktorý je predmetom zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
7)
Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
8)
Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
11)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva 5a uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka celého tlačiva 5b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 5a. Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej časti tlačiva 5b.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Prenos ZL v OV určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 6a
1)
Prenos znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania. Pri prvom oznamovaní podľa tejto prílohy k vyhláške sa nevypĺňa, pri každom ďalšom oznamovaní pridelené IČS uvedie už prevádzkovateľ.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Celkové množstvo ZL v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne z činnosti/činností.
7)
Množstvo ZL v odpadových vodách pri havarijnom úniku z celkového „preneseného“ množstva ZL.
8)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
9)
Uvedie sa množstvo odpadových vôd v m3 z danej činnosti, ktorých čistenie je zabezpečené mimo lokality prevádzkarne.
10)
Uvedie sa cieľ prenosu odpadových vôd, a to názov cieľa prenosu – prevádzky/prevádzkarne, napr. čistiarne odpadových vôd (názov uviesť tak, ako je zaužívaný), adresa cieľa prenosu, IČO cieľa prenosu (ak je cieľom samostatný subjekt s IČO-m) a IČO prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje cieľ prenosu.
11)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
12)
V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 6b sú rovnaké, ako boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Prenos ZL v OV určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne z činností1)
Vysvetlivky k tlačivu 6b
1)
Prenos znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie vrátane čistenia odpadových vôd mimo lokality prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
6)
Spôsob zistenia množstva prenesenej znečisťujúcej látky (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
7)
Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
8)
Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
11)
V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v predchádzajúcom roku, nie je potrebné ich vypĺňať; v takom prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva 6a uveďte: „Údaje identické s predchádzajúcim rokom“. Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka celého tlačiva 6b, toto nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 6a. Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky v dolnej časti tlačiva 6b.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Prenos nebezpečných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
Vysvetlivky k tlačivu 7a
1)
Prenos nebezpečného odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie mimo lokality prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený (akronym 2 prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín).
6)
Uviesť kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a činnosť zhodnotenia (1 – 13) alebo zneškodnenia (1 –15).
7)
Uviesť množstvo vzniknutých odpadov, ktoré boli predmetom zhodnotenia alebo zneškodnenia.
8)
Spôsob zistenia množstva preneseného odpadu (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
9)
Popis metódy, ktorou sa stanovuje množstvo odpadu.
10)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
11)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá odpadu podľa R alebo D uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Prenos nebezpečných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
Vysvetlivky k tlačivu 7b
1)
Prevádzkovatelia vypĺňajú tlačivo 7b v prípade, ak sú pôvodcami odpadu, ktorý bol zneškodnený alebo zhodnotený.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Označenie odpadu: uvedie sa poradové číslo z tlačiva 7a.
6)
Obchodné meno spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
7)
Sídlo spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
8)
Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad zneškodnený alebo zhodnotený.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
* Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Prenos ostatných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
Vysvetlivky k tlačivu 8a
1)
Prenos odpadu, ktorý je kategorizovaný ako „ostatný“ podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie mimo lokality prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený (akronym 2 prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
6)
Uviesť kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a činnosť zhodnotenia (1 – 13) alebo zneškodnenia (1 – 15).
7)
Množstvo odpadov, ktoré vzniklo prevádzkovaním činnosti a bolo predmetom zhodnotenia alebo zneškodnenia.
8)
Spôsob zistenia množstva preneseného odpadu (M – meranie, C – výpočet, E – odhad).
9)
Popis metódy, ktorou sa stanovuje množstvo odpadov.
10)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
11)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a množstvá odpadu podľa R alebo D uvádzajte sumárne za všetky uvedené činnosti.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Prenos ostatných odpadov mimo lokality prevádzkarne1)
Vysvetlivky k tlačivu 8b
1)
Prevádzkovatelia vypĺňajú tlačivo 8b v prípade, keď sú pôvodcami odpadu, ktorý bol prenesený mimo lokality prevádzkarne.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Vypĺňa len prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
5)
Označenie odpadu: uvedie sa poradové číslo z tlačiva 8a.
6)
Obchodné meno spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
7)
Sídlo spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
8)
Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad zneškodnený alebo zhodnotený.
9)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
10)
V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Preukazovanie dodržiavania emisných limitov - ovzdušie1)
Vysvetlivky k tlačivu 9
1)
Tlačivo vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené pracovníkom ObÚ ŽP. Pri časti zdroja uviesť číslo časti zdroja.
4)
Nehodiace sa prečiarknite.
5)
Kód znečisťujúcej látky podľa číselníka uvedeného v NEIS. V prípade, že nie je známy kód, uveďte názov.
6)
Množstvo emisií znečisťujúcej látky v kg/rok.
7)
Určený emisný limit pre znečisťujúcu látku v právoplatnom integrovanom povolení.
8)
Hodnota emisnej veličiny (koncentrácia) podľa výsledkov merania alebo výpočtu podľa vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zákonu č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
9)
Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržanie emisného limitu.
10)
Uviesť jeden zo spôsobov zisťovania: TV – technický výpočet, JDM – jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie, DM – diskontinuálne meranie, KM – kontinuálne meranie.
11)
V prípade periodického merania uviesť periodicitu merania.
12)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade ďalšej časti zdroja znečisťovania alebo nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
13)
V prípade, že údaje boli oznámené do NEIS, nie je potrebné ich uvádzať. Túto skutočnosť je potrebné uviesť do poznámky v dolnej časti tlačiva ako „Údaje nahlásené do NEIS“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté. Aj v tomto prípade je však potrebné uviesť VAR PCZ častí zdrojov v rámci danej prevádzky, tieto vypíšte v časti tlačiva určenej pre „Popis časti zdroja znečisťovania“.
14)
V prípade, že nie sú stanovené emisné limity v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky „IČO“, „List“, „Oznamovací rok“, „IČS“ a „Poznámka“; do poznámky v dolnej časti tlačiva sa uvedie: „Emisné limity nie sú stanovené“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt - voda1)
Vysvetlivky k tlačivu 10
1)
Tlačivo vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Označenie miesta vypúšťania (výust), ako je to uvedené v právoplatnom integrovanom povolení.
4)
Splašková (S) / priemyselná (P) odpadová voda.
5)
Čo sa nehodí, prečiarknite.
6)
Vyplňte v prípade, ak odpadové vody sú vypúšťané do recipienta. V položke „označenie recipienta“ sa uvedie breh a názov recipienta.
7)
Kontinuálne/diskontinuálne.
8)
Krátky popis čistenia odpadových vôd pred vypúšťaním do recipienta alebo verejnej kanalizácie. V prípade, že zariadenie na čistenie neexistuje, táto skutočnosť sa uvedie.
9)
Označenie ukazovateľa znečistenia podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
10)
Limitná hodnota určená v právoplatnom integrovanom povolení.
11)
Hodnota ukazovateľa znečistenia podľa výsledkov merania.
12)
Dátum odberu vzorky na stanovenie hodnoty ukazovateľa znečistenia.
13)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade ďalšieho miesta vypúšťania alebo nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
14)
V prípade, že údaje boli oznámené do Súhrnnej evidencie o vodách, nie je potrebné ich uvádzať. Túto skutočnosť je potrebné uviesť do poznámky v dolnej časti tlačiva ako „Údaje nahlásené do SEoV“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté. Aj v tom prípade je však potrebné uviesť „Označenie miesta vypúšťania“ v rámci danej prevádzky, tieto vypíšte v časti tlačiva určenej pre „Spôsob čistenia“.
15)
V prípade, že nie sú stanovené limitné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky „IČO“, „List“, „Oznamovací rok“, „IČS“ a „Poznámka“; do poznámky v dolnej časti tlačiva sa uvedie: „Limitné hodnoty nie sú stanovené“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt - hluk1)
Vysvetlivky k tlačivu 11
1)
Tlačivo vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Uviesť zariadenie, ktoré sa podieľa na vzniku hluku a jeho šírení do vonkajšieho prostredia.
4)
Kategória územia podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
5)
Prípustná hodnota podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.
6)
Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržiavanie prípustných hodnôt pre hluk.
7)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade ďalšieho zdroja alebo nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzke.
8)
V prípade, že nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky „IČO“, „List“, „Oznamovací rok“, „IČS“ a „Poznámka“; do poznámky v dolnej časti tlačiva sa uvedie: „Prípustné hodnoty nie sú stanovené“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt - vibrácie1)
Vysvetlivky k tlačivu 12
1)
Tlačivo vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí majú vydané právoplatné integrované povolenie podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzke a časti zdroja znečisťovania organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do národného registra znečisťovania.
3)
Uviesť zariadenie, ktoré sa podieľa na vzniku vibrácií.
4)
Chránená miestnosť podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
5)
Prípustná hodnota podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.
6)
Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržiavanie prípustných hodnôt pre vibrácie.
7)
Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade nepostačujúcich riadkov skopírujte list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo listu z celkového počtu skopírovaných listov.
8)
V prípade, že nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky „IČO“, „List“, „Oznamovací rok“, „IČS“ a „Poznámka“; do poznámky v dolnej časti tlačiva sa uvedie: „Prípustné hodnoty nie sú stanovené“; použitie poznámky pre iné informácie tým nie je dotknuté.
*
Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
1)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
3)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
6)
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 2 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
8)
Čl. 7 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.166/2006.