449/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. novembra 2001 bola v Ríme otvorená na podpis Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k zmluve uznesením č. 1940 z 9. februára 2010.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 22. apríla 2010. Listina o prístupe bola uložená 8. júna 2010 u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), depozitára zmluvy.
Zmluva nadobudla platnosť 29. júna 2004 v súlade s článkom 28 ods. 28.1. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 6. septembra 2010 v súlade s článkom 28 ods. 28.2.
OBSAH
PREAMBULA
I. ČASŤ
ÚVOD
Článok 1 Ciele
Článok 2 Používanie výrazov
Článok 3 Rozsah
II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 4 Všeobecné záväzky
Článok 5 Uchovávanie, skúmanie, zber, charakterizácia, hodnotenie a dokumentácia rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo
Článok 6 Trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov
Článok 7 Vnútroštátne záväzky a medzinárodná spolupráca
Článok 8 Technická pomoc
III. ČASŤ
PRÁVA FARMÁROV
Článok 9 Práva farmárov
IV. ČASŤ
MULTILATERÁLNY SYSTÉM PRÍSTUPU A DELENIA SA O VÝHODY
Článok 10 Multilaterálny systém prístupu a delenia sa o výhody
Článok 11 Pokrytie multilaterálneho systému
Článok 12 Uľahčený prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci multila- terálneho systému
Článok 13 Delenie sa o výhody v multilaterálnom systéme
V. ČASŤ
PODPORNÉ ZLOŽKY
Článok 14 Globálny akčný plán
Článok 15 Ex situ kolekcie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo udržiavané Me- dzinárodnými poľnohospodárskymi výskumnými centrami Poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum a ďalšími medzinárodnými inštitúciami
Článok 16 Medzinárodné siete rastlinných genetických zdrojov
Článok 17 Globálny informačný systém o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
VI. ČASŤ
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 18 Finančné zdroje
VII. ČASŤ
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
Článok 19 Riadiaci orgán
Článok 20 Tajomník
Článok 21 Zhoda
Článok 22 Riešenie sporov
Článok 23 Zmeny zmluvy
Článok 24 Prílohy
Článok 25 Podpis
Článok 26 Ratifikácia, prijatie alebo schválenie
Článok 27 Prístup
Článok 28 Nadobudnutie platnosti
Článok 29 Členské organizácie FAO
Článok 30 Výhrady
Článok 31 Nezmluvné strany
Článok 32 Odstúpenia
Článok 33 Skončenie platnosti
Článok 34 Depozitár
Článok 35 Autentické texty
PRÍLOHA I
ZOZNAM PLODÍN, KTORÉ ZAHŔŇA MULTILATERÁLNY SYSTÉM
PRÍLOHA II
1. ČASŤ
ARBITRÁŽ
2. ČASŤ
ZMIEROVACIE KONANIE
MEDZINÁRODNÁ ZMLUVA O RASTLINNÝCH GENETICKÝCH ZDROJOCH PRE VÝŽIVU A POĽNOHOSPODÁRSTVO
PREAMBULA
Zmluvné strany,
presvedčené o špeciálnom charaktere rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ich odlišných charakteristických črtách a problémoch, ktoré potrebujú odlišné riešenia;
hlboko znepokojené pokračujúcou eróziou týchto zdrojov;
vedomé si toho, že rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo sú spoločným problémom všetkých krajín, keďže všetky krajiny sú závislé vo veľmi veľkej miere od rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré majú pôvod niekde inde;
uznávajúce, že zachovávanie, skúmanie, zber, charakterizácia, hodnotenie a dokumentácia rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo sú zásadne dôležité na plnenie cieľov Rímskej deklarácie o svetovej potravinovej bezpečnosti a Akčného plánu Svetového potravinového summitu, ako aj pre trvalo udržateľný poľnohospodársky rozvoj pre túto generáciu a pre budúce generácie a že kapacita rozvojových krajín a krajín s ekonomikami, ktoré prechádzajú transformáciou, sa musí veľmi urýchlene posilniť na plnenie takých úloh;
konštatujúce, že Globálny akčný plán pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo je medzinárodne odsúhlasený rámec pre takú činnosť;
uznávajúce ďalej, že rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo sú nevyhnutnou surovinou na genetické zlepšenie plodín, či prostredníctvom výberu farmármi, klasickým šľachtením rastlín, alebo modernými biotechnológiami, a sú zásadne dôležité na prispôsobovanie sa nepredvídaným environmentálnym zmenám a budúcim potrebám ľudí;
potvrdzujúce, že minulé, súčasné a budúce prínosy farmárov pri zachovávaní, zlepšovaní a poskytovaní týchto zdrojov vo všetkých regiónoch sveta, najmä v tých, ktoré sú v centrách pôvodu a diverzity, sú základom práv farmárov;
potvrdzujúce aj to, že práva uznávané v tejto zmluve, a to zachovávať, využívať, vymieňať a predávať na farmách udržiavané semená a iný rozmnožovací materiál a zúčastňovať sa na rozhodovaní o využívaní rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, a to čestným a spravodlivým delením sa o výhody, ktoré z toho vyplývajú, sú zásadne dôležitými na realizáciu práv farmárov práve tak ako na presadzovanie práv farmárov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;
uznávajúce, že táto zmluva a iné medzinárodné dohody relevantné pre túto zmluvu by sa mali vzájomne podporovať, sledujúc tým cieľ trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť;
potvrdzujúce, že nič v tejto zmluve sa nemá interpretovať ako niečo, čo by malo akýmkoľvek spôsobom naznačovať zmenu v právach a záväzkoch zmluvných strán na základe medzinárodných dohôd;
chápajúce, že uvedená úvodná časť nie je mienená tak, že by mala vytvárať hierarchiu medzi touto zmluvou a inými medzinárodnými dohodami;
uvedomujúce si, že otázky týkajúce sa hospodárenia s rastlinnými genetickými zdrojmi pre výživu a poľnohospodárstvo sú bodom, v ktorom sa stretáva poľnohospodárstvo, životné prostredie a obchod, a presvedčené, že by mala existovať spolupráca medzi týmito odvetviami;
uvedomujúce si svoju zodpovednosť voči minulým a budúcim generáciám zachovávať svetovú diverzitu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo;
uznávajúce, že pri uplatňovaní si svojich suverénnych práv nad svojimi rastlinnými genetickými zdrojmi pre výživu a poľnohospodárstvo štáty môžu vzájomne získavať výhody z vytvorenia účinného multilaterálneho systému na uľahčený prístup k prerokovanému výberu týchto zdrojov a na čestné a spravodlivé delenie sa o výhody, ktoré vyplývajú z ich používania; a
želajúce si uzavrieť medzinárodnú dohodu v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo, ďalej uvádzanej len ako FAO, podľa článku XIV Ústavy FAO;
sa dohodli takto:
I. ČASŤ
ÚVOD
Článok 1
Ciele
1.1 Cieľom tejto zmluvy je zachovanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a čestné a spravodlivé delenie sa o výhody, ktoré vyplývajú z ich využívania, v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť.
1.2 Tieto ciele sa dosiahnu úzkym prepojením tejto zmluvy na Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a na Dohovor o biologickej diverzite.
Článok 2
Používanie výrazov
Na účely tejto zmluvy majú nasledujúce výrazy uvedený význam, ktorý im bol pripísaný. Tieto definície nie sú určené na to, aby pokrývali obchod s komoditami.
„In situ uchovávanie“ znamená uchovávanie ekosystémov a prirodzených stanovíšť, ako aj udržiavanie a obnovu životaschopných populácií druhov v ich prirodzenom prostredí i v prípade domestikovaných alebo pestovaných rastlinných druhov v prostredí, kde nadobudli svoje charakteristické vlastnosti.
„Ex situ uchovávanie“ znamená uchovávanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo mimo ich prirodzených stanovíšť.
„Rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo“ znamenajú akýkoľvek genetický materiál rastlinného pôvodu skutočnej alebo potenciálnej hodnoty pre výživu a poľnohospodárstvo.
„Genetický materiál“ znamená akýkoľvek materiál rastlinného pôvodu vrátane reprodukčného a vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu, obsahujúci funkčné jednotky dedičnosti.
„Odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu a ďalších genetických charakteristík.
„Ex situ kolekcia“ znamená kolekciu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo udržiavaných mimo ich prirodzených stanovíšť.
„Centrum pôvodu“ znamená geografickú oblasť, kde si určitý rastlinný druh, buď domestikovaný, alebo divorastúci, po prvý raz vyvinul svoje charakteristické vlastnosti.
„Centrum diverzity plodín“ znamená geografickú oblasť, ktorá obsahuje vysokú úroveň genetickej diverzity pre rastlinné druhy v podmienkach in situ.
Článok 3
Rozsah
Táto zmluva sa týka rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 4
Všeobecné záväzky
Každá zmluvná strana musí zabezpečiť súlad svojich zákonov, predpisov a postupov so svojimi záväzkami tak, ako sú stanovené v tejto zmluve.
Článok 5
Uchovávanie, skúmanie, zber, charakterizácia, hodnotenie a dokumentácia rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo
5.1 Každá zmluvná strana musí podľa vnútroštátnej legislatívy a v spolupráci s inými zmluvnými stranami, ak je to možné, podporovať integrovaný prístup k skúmaniu, uchovávaniu a trvalo udržateľnému využívaniu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a najmä primerane
a)
vykonávať prieskum a inventarizáciu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, berúc do úvahy postavenie a stupeň variability pri existujúcich populáciách vrátane tých, ktoré sú potenciálne využiteľné, a ak je to realizovateľné, stanovovať ich akékoľvek ohrozenia,
b)
podporovať zber rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a získavať závažné informácie o tých rastlinných genetických zdrojoch, ktoré sú ohrozené alebo sú potenciálne využiteľné,
c)
propagovať alebo podporovať, ak je to možné, úsilie farmárov a miestnych komunít, riadiť a uchovávať na farmách ich rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo,
d)
podporovať in situ uchovávanie divorastúcich príbuzných plodín a divorastúcich rastlín na produkciu potravín vrátane tých, čo sú v chránených oblastiach, inter alia, podporovaním úsilia domorodých a miestnych komunít,
e)
spolupracovať tak, aby sa propagoval rozvoj efektívneho a trvalo udržateľného systému ex situ uchovávania, venujúc patričnú pozornosť potrebe adekvátnej dokumentácie, charakterizácie, regenerácie a hodnoteniu, a propagoval rozvoj a transfer technológií vhodných na tento účel, sledujúc tým cieľ zlepšiť trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo,
f)
monitorovať udržiavanie životaschopnosti, stupeň variability a genetickú integritu kolekcií rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
5.2 Zmluvné strany musia urobiť primerané kroky na minimalizáciu ohrozenia rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo alebo, ak je to možné, ohrozenie eliminovať.
Článok 6
Trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov
6.1 Zmluvné strany rozpracujú a dodržiavajú patričnú politiku a zákonné opatrenia, ktoré podporujú trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
6.2 Trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo môže zahŕňať také opatrenia ako
a)
presadzovanie čestných poľnohospodárskych politík, ktoré primerane podporujú rozvoj a udržiavanie rôznych systémov farmárčenia, ktoré posilňujú trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej biodiverzity a iných prírodných zdrojov,
b)
posilňovanie výskumu, ktorý zvyšuje a uchováva biodiverzitu maximalizáciou intra- a interšpecifickej variability v prospech farmárov, najmä tých, ktorí vytvárajú a využívajú svoje vlastné odrody a uplatňujú ekologické princípy pri zachovávaní úrodnosti pôdy a v boji proti chorobám, burinám a škodcom,
c)
primerané podporovanie úsilia zameraného na šľachtenie rastlín za účasti farmárov, najmä v rozvojových krajinách, a posilňovanie kapacity vyšľachtených odrôd zvlášť prispôsobených sociálnym, ekonomickým a ekologickým podmienkam vrátane okrajových oblastí,
d)
rozširovanie genetickej základne plodín a zvyšovanie rozsahu genetickej diverzity, ktorú majú k dispozícii farmári,
e)
primerané podporovanie rozšíreného využívania miestnych a miestne prispôsobených plodín, odrôd a nedostatočne využívaných druhov,
f)
primerané podporovanie širšieho využívania diverzity odrôd a druhov v hospodárení na farmách, pri zachovávaní a trvalo udržateľnom využívaní plodín a vytváraní silných prepojení na pestovanie rastlín a poľnohospodársky rozvoj, aby sa zredukovala ohrozenosť plodín a genetická erózia a podporovala zvýšená svetová produkcia potravín kompatibilná s trvalo udržateľným rozvojom a
g)
revidovanie a primerané prispôsobovanie šľachtiteľských stratégií a predpisov týkajúcich sa povoľovania odrody a distribúcie semien.
Článok 7
Vnútroštátne záväzky a medzinárodná spolupráca
7.1 Každá zmluvná strana musí primerane integrovať činnosti uvedené v článkoch 5 a 6 do svojho poľnohospodárstva a politiky rozvoja vidieka a do programov a spolupracovať s inými zmluvnými stranami, priamo alebo cez FAO, a s inými relevantnými medzinárodnými organizáciami pri uchovávaní a trvalo udržateľnom využívaní rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
7.2 Medzinárodná spolupráca sa zameriava najmä na
a)
zavedenie alebo posilňovanie schopností v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, pokiaľ ide o uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo,
b)
rozširovanie medzinárodných činností na propagovanie uchovávania, hodnotenia, dokumentácie, genetického zlepšovania, šľachtenia rastlín, rozmnožovania semien a spoločné využívanie za predpokladu poskytovania prístupu k nim a výmeny rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a vhodných informácií a technológií v súlade so IV. časťou,
c)
uchovávanie a posilňovanie inštitucionálnych dojednaní stanovených v V. časti a
d)
realizovanie stratégie financovania v článku 18.
Článok 8
Technická pomoc
Zmluvné strany súhlasia s podporovaním poskytovania technickej pomoci zmluvným stranám, najmä tým, ktoré sú rozvojovými krajinami, alebo krajinám s ekonomikami v procese transformácie, buď bilaterálne, alebo prostredníctvom vhodných medzinárodných organizácií, s cieľom uľahčovať realizáciu tejto zmluvy.
III. ČASŤ
PRÁVA FARMÁROV
Článok 9
Práva farmárov
9.1 Zmluvné strany uznávajú enormný prínos toho, čo urobili miestne a domorodé komunity a farmári všetkých regiónov sveta, najmä tí, ktorí sú v centrách pôvodu a diverzity plodín a budú pokračovať v prácach na uchovávanie a vývoj rastlinných genetických zdrojov, ktoré predstavujú základ produkcie potravín a poľnohospodárstva na celom svete.
9.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že zodpovednosť za zrealizovanie práv farmárov, tak ako sa vzťahujú na rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, leží na národných vládach. V súlade s ich potrebami a prioritami by mala každá zmluvná strana primerane a tak, ako to zapadá do jej vnútroštátnej legislatívy, prijímať opatrenia na ochranu a podporovanie práv farmárov vrátane
a)
ochrany tradičných poznatkov dôležitých pre rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo,
b)
práva zúčastňovať sa na spravodlivom delení sa o výhody, ktoré vyplývajú z využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a
c)
práva zúčastňovať sa na vnútroštátnej úrovni na rozhodovaní o záležitostiach týkajúcich sa uchovávania a trvalo udržateľného využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
9.3 Nič v tomto článku sa nesmie interpretovať tak, že by obmedzovalo akékoľvek práva, ktoré majú farmári pri uchovávaní, využívaní, vymieňaní a predávaní na farme uchovávaných semien/rozmnožovacieho materiálu, čo primerane podlieha vnútroštátnemu právu.
IV. ČASŤ
MULTILATERÁLNY SYSTÉM PRÍSTUPU A DELENIA SA O VÝHODY
Článok 10
Multilaterálny systém prístupu a delenia sa o výhody
10.1 Zmluvné strany uznávajú vo svojich vzťahoch s inými štátmi suverénne práva štátov nad ich vlastnými rastlinnými genetickými zdrojmi pre výživu a poľnohospodárstvo vrátane toho, že právomoc určovať prístup k týmto zdrojom je na národných vládach a podlieha vnútroštátnej legislatíve.
10.2 Pri uplatňovaní si svojich suverénnych práv súhlasia zmluvné strany s tým, že zavedú multilaterálny systém, ktorý je efektívny, účinný a transparentný, aby uľahčoval aj prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo, aj delenie sa spravodlivým spôsobom o výhody, ktoré vyplývajú z využívania týchto zdrojov, a to na komplementárnom a vzájomne sa posilňujúcom základe.
Článok 11
Pokrytie multilaterálneho systému
11.1 Pri ďalšom presadzovaní cieľov uchovávania a trvalo udržateľného využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo a čestnom a spravodlivom delení sa o výhody vyplývajúce z ich používania, ako je to uvedené v článku 1, multilaterálny systém musí pokrývať rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo uvedené na zozname v prílohe I zostavenom podľa kritérií potravinovej bezpečnosti a vzájomnej závislosti.
11.2 Multilaterálny systém, tak ako je identifikovaný v článku 11.1, zahŕňa všetky rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo uvedené na zozname v prílohe I, ktoré zmluvné strany riadia a kontrolujú a ktoré sú verejným majetkom. Sledujúc cieľ dosiahnuť najširšie možné pokrytie multilaterálneho systému, zmluvné strany vyzývajú všetkých ostatných držiteľov rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, uvedených na zozname v prílohe I, aby zahrnuli tieto rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo do multilaterálneho systému.
11.3 Zmluvné strany súhlasia aj s tým, že urobia vhodné opatrenia na podporu fyzických a právnických osôb v rámci ich právomocí, ktoré udržiavajú rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, uvedené na zozname v prílohe I, aby zahrnuli tieto rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo do multilaterálneho systému.
11.4 Do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy zhodnotí Riadiaci orgán pokrok v zaraďovaní rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, uvedených v odseku 11.3, do multilaterálneho systému. Následne po tomto zhodnotení Riadiaci orgán rozhodne o tom, či sa bude naďalej pokračovať v pomoci fyzickým a právnickým osobám uvedeným v odseku 11.3, ktoré nezaradili tieto rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo do multilaterálneho systému, alebo prijme iné opatrenia, ktoré považuje za vhodné.
11.5 Multilaterálny systém musí práve tak zahŕňať rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, uvedené na zozname v prílohe I a uchovávané v ex situ kolekciách Medzinárodných poľnohospodárskych výskumných centier Poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum (PSMPV), ako to stanovuje článok 15.1a, a v iných medzinárodných inštitúciách v súlade s článkom 15.5.
Článok 12
Uľahčený prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci multilaterálneho systému
12.1 Zmluvné strany súhlasia s tým, že uľahčený prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo podľa multilaterálneho systému, tak ako je definovaný v článku 11, musí byť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
12.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že urobia potrebné zákonné alebo iné vhodné opatrenia, aby poskytli prístup iným zmluvným stranám prostredníctvom multilaterálneho systému. S týmto cieľom sa taký prístup poskytuje aj právnickým, aj fyzickým osobám pod jurisdikciou akejkoľvek zmluvnej strany, čo podlieha ustanoveniam článku 11.4.
12.3 Taký prístup sa umožňuje v súlade s týmito podmienkami:
a)
prístup sa umožňuje výlučne s cieľom využívania a uchovávania pre výskum, šľachtenie a odbornú prípravu pre výživu a poľnohospodárstvo za predpokladu, že taký účel nezahŕňa chemické, farmaceutické a/alebo iné nepotravinárske/krmovinárske využitie. V prípade viacnásobne využiteľných plodín (potravinárskych a nepotravinárskych) by mala byť určujúcou na zaradenie do multilaterálneho systému ich dôležitosť pre potravinovú bezpečnosť a ich dostupnosť vďaka uľahčenému prístupu k nim,
b)
prístup by mal byť povolený urýchlene, bez potreby sledovať individuálny prístup, a bezplatne alebo tam, kde sa účtuje poplatok, by tento nemal prekročiť s ním spojené minimálne náklady,
c)
všetky pasportné dáta a akékoľvek iné s tým spojené dostupné popisné informácie, ktoré nie sú tajné, podliehajúc aplikovateľnému právu, sa dávajú k dispozícii spolu s rastlinnými genetickými zdrojmi pre výživu a poľnohospodárstvo,
d)
prijímatelia si nenárokujú akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo iné práva, ktoré obmedzujú uľahčený prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo alebo k ich genetickým častiam alebo komponentom vo forme, v ktorej ich dostali z multilaterálneho systému,
e)
o prístupe k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo vo vývoji vrátane materiálu, ktorý vyvíjajú farmári, rozhoduje podľa vlastného zváženia jeho autor počas obdobia jeho vývoja,
f)
prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo chráneným právami duševného vlastníctva alebo inými vlastníckymi právami je zhodný s príslušnými medzinárodnými dohodami a s príslušnými vnútroštátnymi zákonmi,
g)
rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, ku ktorým je prístup na základe multilaterálneho systému a ktoré sú uchovávané, sú aj naďalej k dispozícii pre multilaterálny systém zo strany prijímateľov týchto rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo na základe podmienok tejto zmluvy a
h)
zmluvné strany súhlasia s tým, bez dotknutia sa iných ustanovení tohto článku, že prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo nájdeným v podmienkach in situ sa bude poskytovať podľa vnútroštátnej legislatívy alebo v prípade absencie takej legislatívy v súlade s takými normami, ktoré môže stanoviť Riadiaci orgán.
12.4 S týmto cieľom sa uľahčený prístup, v súlade s uvedenými článkami 12.2 a 12.3, poskytuje podľa štandardnej Dohody o prevode materiálu (DPM), ktorú prijme Riadiaci orgán a ktorá obsahuje ustanovenia článku 12.3a, d a g, práve tak ako ustanovenia o delení sa o výhody ustanovené v článku 13.2d(ii) a iné príslušné ustanovenia tejto zmluvy a ustanovenie, že prijímateľ rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo požaduje, aby platili podmienky DPM na prevod rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo na inú osobu alebo subjekt práve tak ako aj na akékoľvek iné následné prevody týchto rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
12.5 Zmluvné strany zabezpečujú, že je k dispozícii možnosť žiadať prístupné zdroje, v súlade s aplikovateľnými požiadavkami právomoci podľa ich právnych systémov v prípade zmluvných sporov, ktoré by vznikli na základe takých DPM, uznávajúc, že záväzky, ktoré vznikajú na základe takých DPM, sa týkajú výlučne zmluvných strán týchto DPM.
12.6 V situáciách náhlych katastrof súhlasia zmluvné strany s tým, že poskytnú uľahčený prístup k vhodným rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo v multilaterálnom systéme s cieľom prispievať k znovuobnoveniu poľnohospodárskych systémov v spolupráci s koordinátormi záchranárskych prác pri katastrofách.
Článok 13
Delenie sa o výhody v multilaterálnom systéme
13.1 Zmluvné strany uznávajú, že uľahčený prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré sú zahrnuté do multilaterálneho systému, predstavuje sám osebe veľkú výhodu multilaterálneho systému a súhlasia s tým, že výhody z neho vyplývajúce sa majú deliť čestne a spravodlivo v súlade s ustanoveniami tohto článku.
13.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že výhody vyplývajúce z užívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci multilaterálneho systému vrátane komerčných, sa delia čestne a spravodlivo prostredníctvom nasledujúcich mechanizmov: výmenou informácií, prístupom k technológiám, budovaním kapacít a delením sa o výhody vyplývajúce z komercionalizácie, zohľadňujúc prioritné oblasti činnosti v platnom Globálnom akčnom pláne, pod vedením Riadiaceho orgánu
a)
Výmena informácií
Zmluvné strany súhlasia s tým, že dajú k dispozícii informácie, ktoré musia okrem iného obsahovať katalógy a súpisy, informácie o technológiách, výsledky technického, vedeckého a sociálno-ekonomického výskumu vrátane charakterizácie, hodnotenia a využívania, týkajúce sa tých rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré patria pod multilaterálny systém. Také informácie sa musia dávať k dispozícii, pokiaľ nie sú tajnými, čo podlieha aplikovateľnému zákonu a je v súlade s vnútroštátnymi možnosťami. Také informácie sa dávajú k dispozícii všetkým zmluvným stranám tejto zmluvy prostredníctvom informačného systému ustanoveného v článku 17.
b)
Prístup k technike a jej prevod
i)
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať a/alebo uľahčovať prístup k technológiám na uchovávanie, charakterizáciu, hodnotenie a využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré patria pod multilaterálny systém. Uvedomujúc si, že niektoré technológie môžu byť prevedené len cez genetický materiál, zmluvné strany poskytujú a/alebo uľahčujú prístup k takýmto technológiám a genetickému materiálu, ktorý patrí pod multilaterálny systém, a k vylepšeným odrodám a genetickému materiálu vyvinutému prostredníctvom využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré patria pod multilaterálny systém, v súlade s ustanoveniami článku 12. Prístup k týmto technológiám, vylepšeným odrodám a genetickému materiálu sa poskytuje a/alebo uľahčuje, pričom sa rešpektujú aplikovateľné práva týkajúce sa vlastníctva a zákony o prístupe, a v súlade s vnútroštátnymi schopnosťami.
ii)
Prístup k technike a prevod techniky na krajiny, najmä na rozvojové krajiny a na krajiny s ekonomikami v procese transformácie, sa vykonáva prostredníctvom istej rady opatrení, akými je založenie a udržiavanie tematických skupín na základe príslušných plodín, ktoré sa zaoberajú využívaním rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, a účasťou v nich, a všetkých typov partnerstva vo výskume a rozvoji a v komerčných spoločných podnikoch týkajúcich sa prijatého materiálu, rozvoja ľudských zdrojov a účinného prístupu k výskumným zariadeniam.
iii)
Prístup k technike a prevod techniky na rozvojové krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami, a najmä na najmenej rozvinuté krajiny a krajiny s ekonomikami v procese transformácie, ako to je uvedené vyššie v bodoch (i) a (ii), vrátane tej, ktorá je chránená právami duševného vlastníctva, sa poskytuje a/alebo uľahčuje za čestných a najvýhodnejších podmienok, najmä v prípade technológií, ktoré sa používajú na uchovávanie, práve tak ako technológií v prospech farmárov v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, vrátane koncesných a preferenčných podmienok, kde sa vzájomne dohodnú, okrem iného, prostredníctvom partnerstiev vo výskume a vývoji, ktoré patria pod multilaterálny systém. Takýto prístup a prevod sa poskytuje na základe podmienok, ktoré uznávajú adekvátnu a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva a sú s ňou zhodné.
c)
Budovanie kapacít
Zohľadňujúc potreby rozvojových krajín a krajín s ekonomikami v procese transformácie, ako je to vyjadrené touto prioritou, ktorú pripisujú budovaniu kapacity v rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo v ich plánoch a programoch, keď sú zavedené, v súvislosti s tými rastlinnými genetickými zdrojmi pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré pokrýva multilaterálny systém, zmluvné strany súhlasia s tým, že dajú prioritu (i) zakladaniu a/alebo posilňovaniu programov pre vedecké a technické vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti uchovávania a trvalo udržateľného využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, (ii) rozvoju a posilňovaniu zariadení pre uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, najmä v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie a (iii) vykonávaniu vedeckého výskumu, kde je to možné, dávajúc prednosť rozvojovým krajinám a krajinám s ekonomikami v procese transformácie, v spolupráci s inštitúciami týchto krajín, a rozvoju kapacít pre takýto výskum v oblastiach, kde sú potrebné.
d)
Delenie sa o finančné a iné výhody komercionalizácie
i)
Zmluvné strany súhlasia v rámci multilaterálneho systému s tým, že prijmú opatrenia, aby dosiahli komerčné delenie sa o výhody, prostredníctvom angažovanosti súkromného a verejného sektora v činnostiach identifikovaných v tomto článku, prostredníctvom partnerstiev a spolupráce vrátane súkromného sektora v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, vo výskume a v rozvoji techniky.
ii) Zmluvné strany súhlasia s tým, že štandardná Dohoda o prevode materiálu uvedená v článku 12.4 zahrnie požiadavku, že prijímateľ, ktorý skomercionalizuje istý produkt, ktorý je rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo a ktorý zahŕňa materiál sprístupnený z multilaterálneho systému, zaplatí podľa mechanizmu uvedeného v článku 19.3f za spravodlivý podiel výhod vyplývajúcich z komercionalizácie takého produktu, s výnimkou prípadov, keď je taký produkt kedykoľvek bez obmedzenia k dispozícii pre ostatných pre ďalší výskum a šľachtenie, a v takom prípade bude prijímateľ, ktorý komercionalizuje, nabádaný k tomu, aby takúto platbu uhradil.
Riadiaci orgán určí na svojom prvom zasadnutí úroveň, formu a spôsob platby v súlade s obchodnými praktikami. Riadiaci orgán môže rozhodnúť, že zavedie rozličné úrovne platieb pre rozličné kategórie prijímateľov, ktorí komercionalizujú také produkty; práve tak môže rozhodnúť o potrebe vyňať z takýchto platieb malých farmárov v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie. Riadiaci orgán môže z času na čas revidovať úrovne platieb, sledujúc tým cieľ dosiahnuť čestné a spravodlivé delenie sa o výhody, a práve tak môže zhodnotiť v rámci obdobia piatich rokov od vstupu tejto zmluvy do platnosti, či bude požiadavka povinnej platby v DPM platiť aj v prípadoch, kde sú takéto komercionalizované produkty bez obmedzenia k dispozícii pre iných na ďalší výskum a šľachtenie.
13.3 Zmluvné strany súhlasia s tým, že výhody vyplývajúce z využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, o ktoré sa delia v rámci multilaterálneho systému, by mali primárne plynúť, priamo a nepriamo, farmárom vo všetkých krajinách, najmä v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, ktorí uchovávajú a trvalo udržateľne využívajú rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo.
13.4 Riadiaci orgán na svojom prvom zasadnutí zváži relevantnú politiku a kritériá osobitnej pomoci v rámci odsúhlasenej stratégie financovania podľa článku 18 na uchovávanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, ktorých príspevok k diverzite rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v multilaterálnom systéme je významný a/alebo ktoré majú osobitné potreby.
13.5 Zmluvné strany sú si vedomé toho, že schopnosť plne realizovať Globálny akčný plán, najmä schopnosť rozvojových krajín a krajín s ekonomikami v procese transformácie, bude prevažne závisieť od účinnej realizácie tohto článku a od stratégie financovania uvedenej v článku 18.
13.6 Zmluvné strany zvažujú modality stratégie dobrovoľných príspevkov súvisiacich s delením sa o výhody, pričom potravinárske priemyselné odvetvia, ktoré ťažia výhody z rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, prispievajú do multilaterálneho systému.
V. ČASŤ
PODPORNÉ ZLOŽKY
Článok 14
Globálny akčný plán
Uznávajúc, že platný Globálny akčný plán na zachovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo je pre zmluvu dôležitý, zmluvné strany by mali podporovať jeho účinnú realizáciu i prostredníctvom vnútroštátnych akcií a medzinárodnej spolupráce, a tak primerane poskytovať súvislý rámec, okrem iného na budovanie kapacity, prevod techniky a výmenu informácií, zohľadňujúc ustanovenia článku 13.
Článok 15
Ex situ kolekcie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo udržiavané Medzinárodnými poľnohospodárskymi výskumnými centrami Poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum a ďalšími medzinárodnými inštitúciami
15.1 Zmluvné strany uznávajú dôležitosť tejto zmluvy pre ex situ kolekcie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré majú v zverenskej držbe Medzinárodné poľnohospodárske výskumné centrá (MPVC) Poradnej skupiny pre medzinárodný poľnohospodársky výskum (PSMPV). Zmluvné strany sa budú obracať na MPVC, aby podpisovali dohody s Riadiacim orgánom v súvislosti s takými ex situ kolekciami, v súlade s nasledujúcimi podmienkami a dojednaniami:
a)
rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo uvedené v prílohe I k tejto zmluve, ktoré majú v držbe MPVC, sa dávajú k dispozícii v súlade s ustanoveniami ustanovenými v IV. časti tejto zmluvy,
b)
iné rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe I k tejto zmluve, a tie, ktoré boli zozbierané pred jej vstupom do platnosti a ktoré majú v držbe MPVC, sa dávajú k dispozícii v súlade s ustanoveniami DPM, ktorá sa v súčasnosti používa, v súlade s dohodami medzi MPVC a FAO. Túto DPM upraví Riadiaci orgán najneskôr na svojom druhom pravidelnom zasadnutí na základe konzultácií s MPVC a v súlade s relevantnými ustanoveniami tejto zmluvy, najmä s článkami 12 a 13, a podľa nasledujúcich podmienok:
i)
MPVC periodicky informujú Riadiaci orgán o DPM, ktoré sa uzavreli, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý zavedie Riadiaci orgán,
ii)
zmluvným stranám, na ktorých území boli zozbierané rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo v podmienkach in situ, sa poskytujú na základe ich žiadosti vzorky takýchto rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, bez akejkoľvek DPM,
iii)
výhody vyplývajúce z vyššie uvedených DPM, ktoré vyplývajú z mechanizmu uvedeného v článku 19.3f, sa uplatňujú predovšetkým na uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, o ktoré ide, najmä vo vnútroštátnych a regionálnych programoch v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikami v procese transformácie, hlavne v centrách diverzity a v rozvojových krajinách a
iv)
MPVC prijímajú vhodné opatrenia, v súlade s ich možnosťami, na zachovanie účinného súladu s podmienkami DPM a bezodkladne informujú Riadiaci orgán o prípadoch ich porušenia;
c)
MPVC uznávajú právomoc Riadiaceho orgánu poskytovať usmernenia týkajúce sa politiky v súvislosti s ex situ kolekciami, ktoré udržiavajú a ktoré podliehajú ustanoveniam tejto zmluvy,
d)
vedecké a technické zariadenia, v ktorých sa udržiavajú ex situ kolekcie, zostávajú pod právomocou MPVC, ktoré sa zaväzujú riadiť a spravovať tieto ex situ kolekcie v súlade s medzinárodne akceptovanými normami, zvlášť s Normami génovej banky, tak ako boli schválené Komisiou FAO pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo,
e)
na základe žiadosti MPVC sa snaží tajomník poskytovať vhodnú technickú podporu,
f)
tajomník má v akomkoľvek čase právo prístupu do daných zariadení, ako aj právo urobiť kontrolu všetkých činností, ktoré sa tam vykonávajú a sú priamo spojené s udržiavaním a výmenou materiálu, ktorý pokrýva tento článok,
g)
ak zabraňuje akákoľvek udalosť v riadnom udržiavaní týchto ex situ kolekcií, ktoré má v držbe MPVC, alebo ak sú ňou ohrozené vrátane vyššej moci, tajomník pomáha do najvyššej možnej miery pri ich evakuácii alebo prenose so súhlasom hostiteľskej krajiny.
15.2 Zmluvné strany súhlasia s poskytovaním uľahčeného prístupu k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo v prílohe I v rámci multilaterálneho systému pre MPVC, ktoré patria k PSMPV, ktoré podpísali dohody s Riadiacim centrom v súlade s touto zmluvou. Také centrá sa zaradia na zoznam, ktorý má v držbe tajomník, aby sa dali k dispozícii zmluvným stranám na základe ich žiadosti.
15.3 Iný materiál, ako je materiál uvedený na zozname v prílohe I, ktorý prijmú a zachovajú MPVC potom, ako táto zmluva nadobudne platnosť, je k dispozícii a je k nemu možný prístup na základe podmienok zhodných s tými, ktoré si vzájomne dohodli MPVC, ktoré dostávajú daný materiál, a krajina pôvodu takýchto zdrojov alebo krajina, ktorá získala tieto zdroje v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite alebo s iným použiteľným zákonom.
15.4 Zmluvné strany, ktoré podpísali dohody s Riadiacim orgánom, sa podporujú v tom, aby poskytovali MPVC na základe vzájomne dohodnutých podmienok prístup k rastlinným genetickým zdrojom pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré nie sú uvedené v prílohe I a sú dôležité pre programy a činnosti MPVC.
15.5 Riadiaci orgán sa bude práve tak snažiť uzavrieť dohody s inými relevantnými medzinárodnými inštitúciami, sledujúc účely uvedené v tomto článku.
Článok 16
Medzinárodné siete rastlinných genetických zdrojov
16.1 Existujúca spolupráca v medzinárodných sieťach rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo sa bude podporovať alebo ďalej rozvíjať na základe existujúcich dojednaní a v zhode s podmienkami tejto zmluvy, aby sa tak dosiahlo čo možno najúplnejšie pokrytie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.
16.2 Zmluvné strany budú podporovať všetky relevantné inštitúcie, ak to bude vhodné, vrátane vládnych, súkromných, mimovládnych, výskumných, šľachtiteľských a iných inštitúcií, aby sa zúčastňovali medzinárodných sietí.
Článok 17
Globálny informačný systém o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
17.1 Zmluvné strany spolupracujú tak, aby rozvíjali a posilňovali globálny informačný systém na uľahčovanie výmeny informácií, na základe existujúcich informačných systémov o vedeckých, technických a environmentálnych záležitostiach týkajúcich sa rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, s očakávaním, že takáto výmena informácií prispeje k deleniu sa o výhody tým, že sprístupní informácie o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo pre všetky zmluvné strany. Pri rozvoji Globálneho informačného systému sa budú snažiť o spoluprácu s Mechanizmom clearingového domu Dohovoru o biologickej diverzite.
17.2 Na základe oznámenia zmluvných strán by malo byť poskytnuté skoré varovanie o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú účinné udržiavanie rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, sledujúc ako cieľ zabezpečenie daného materiálu.
17.3 Zmluvné strany spolupracujú s Komisiou FAO pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo pri jej periodickom opätovnom zhodnotení stavu rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo na svete, aby sa uľahčovala aktualizácia platného Globálneho akčného plánu uvedeného v článku 14.
VI. ČASŤ
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 18
Finančné zdroje
18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú realizovať stratégiu financovania na realizáciu tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami tohto článku.
18.2 Cieľmi stratégie financovania je posilňovať dostupnosť, transparentnosť, efektívnosť a účinnosť ustanovenia o finančných zdrojoch na realizáciu činností na základe tejto zmluvy.
18.3 Aby sa zmobilizovalo financovanie prioritných činností, plánov a programov, najmä v rozvojových krajinách a krajinách s ekonomikou v procese transformácie, a berúc do úvahy Globálny akčný plán, Riadiaci orgán pravidelne stanovuje cieľ týkajúci sa takého financovania.
18.4 Podľa tejto stratégie financovania:
a)
zmluvné strany prijímajú potrebné a vhodné opatrenia v rámci riadiacich orgánov relevantných medzinárodných mechanizmov, fondov a orgánov, aby zabezpečili príslušnú prioritu a pozornosť týkajúcu sa účinného prideľovania predpokladaných a odsúhlasených zdrojov na realizáciu plánov a programov na základe tejto zmluvy,
b)
rozsah, do ktorého zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, a zmluvné strany s ekonomikami v procese transformácie budú účinne realizovať svoje záväzky na základe tejto zmluvy, bude závisieť od účinného prideľovania zdrojov uvedených v tomto článku, najmä zo strany zmluvných strán, ktoré sú rozvinutými krajinami. Zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, a zmluvné strany s ekonomikami v procese transformácie budú pripisovať príslušnú prioritu vo svojich vlastných plánoch a programoch budovaniu kapacity v oblasti rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo,
c)
zmluvné strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, môžu navyše poskytnúť a zmluvné strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, a zmluvné strany s ekonomikami v procese transformácie zas použiť finančné zdroje viazané na uplatňovanie tejto zmluvy prostredníctvom dvojstranných, regionálnych a iných mnohostranných kanálov. Takéto kanály musia zahŕňať mechanizmus uvedený v článku 19.3f,
d)
každá zmluvná strana súhlasí s tým, že sa zaväzuje a poskytuje finančné zdroje pre vnútroštátne aktivity spojené s uchovávaním a trvalo udržateľným využívaním rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v súlade s jej vnútroštátnymi schopnosťami a finančnými zdrojmi. Poskytnuté finančné zdroje sa nebudú používať na účely, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, najmä v oblastiach týkajúcich sa medzinárodného obchodu s komoditami,
e)
zmluvné strany súhlasia s tým, že finančné výhody vyplývajúce z článku 13.2d sú súčasťou stratégie financovania,
f)
dobrovoľné príspevky môžu poskytovať zmluvné strany, súkromný sektor, berúc do úvahy ustanovenia článku 13, aj mimovládne organizácie a iné zdroje. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Riadiaci orgán zvažuje modality stratégie na presadzovanie takých príspevkov.
18.5 Zmluvné strany súhlasia s tým, že sa udeľuje priorita realizácii odsúhlasených plánov a programov pre farmárov v rozvojových krajinách, najmä v tých najmenej rozvinutých krajinách a v krajinách s ekonomikami v procese transformácie, ktorí uchovávajú a trvalo využívajú rastlinné genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo.
VII. ČASŤ
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
Článok 19
Riadiaci orgán
19.1 Týmto sa zriaďuje Riadiaci orgán pre túto zmluvu, ktorý pozostáva zo všetkých zmluvných strán.
19.2 Všetky rozhodnutia Riadiaceho orgánu sa prijímajú na základe konsenzu, a pokiaľ nie konsenzom, tak inou metódou, ktorou sa dosiahne rozhodnutie o istých opatreniach, s tou výnimkou, že sa konsenzus musí vždy vyžadovať vo vzťahu k článkom 23 a 24.
19.3 Funkciami Riadiaceho orgánu je podporovať úplnú realizáciu tejto zmluvy, majúc na zreteli jej ciele, a najmä, že je potrebné
a)
poskytovať usmerňovanie v politike a viesť k tomu, aby sa monitorovali a prijímali také odporúčania, aké sú potrebné na realizáciu tejto zmluvy, a najmä na fungovanie multilaterálneho systému,
b)
prijímať plány a programy na realizáciu tejto zmluvy,
c)
prijať na svojom prvom zasadnutí a periodicky revidovať stratégiu financovania na realizáciu tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 18,
d)
prijímať rozpočet tejto zmluvy,
e)
zvážiť a založiť také pomocné orgány, aké môžu byť potrebné, a ich príslušné mandáty a zloženie, čo je podmienené dostupnosťou potrebných fondov,
f)
založiť tak, ako je potrebné, vhodný mechanizmus, a to taký, akým je zverenský účet na prijímanie a využívanie finančných zdrojov, ktoré sa na ňom nahromadia na účely realizácie tejto zmluvy,
g)
založiť a udržiavať spoluprácu s inými relevantnými medzinárodnými organizáciami a orgánmi zmluvy v záležitostiach, ktoré pokrýva táto zmluva vrátane ich účasti na stratégii financovania, osobitne vrátane Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite,
h)
zvážiť a prijať podľa požiadaviek zmeny tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 23,
i)
zvážiť a prijať podľa požiadaviek zmeny príloh k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami článku 24,
j)
zvážiť modality stratégie na podporovanie získavania dobrovoľných príspevkov, najmä v nadväznosti na články 13 a 18,
k)
plniť ďalšie funkcie, ktoré môžu byť potrebné na plnenie cieľov tejto zmluvy,
l)
zobrať na vedomie relevantné rozhodnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a iných relevantných medzinárodných organizácií a orgánov zmluvy,
m)
informovať primerane Konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a iné relevantné medzinárodné organizácie a orgány zmluvy o záležitostiach týkajúcich sa realizácie tejto zmluvy a
n)
odsúhlasiť podmienky dohôd s MPVC a inými medzinárodnými inštitúciami podľa článku 15 a revidovať a upravovať DPM v článku 15.
19.4 Podľa článku 19.6 má každá zmluvná strana jeden hlas a môže byť zastúpená na zasadnutiach Riadiaceho orgánu jediným delegátom, ktorého môže sprevádzať náhradník a experti a poradcovia. Náhradníci, experti a poradcovia sa môžu zúčastňovať zasadnutí Riadiaceho orgánu, ale nemôžu hlasovať, s výnimkou takého prípadu, keď sú príslušne oprávnení zastupovať daného delegáta.
19.5 Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu práve tak, ako akýkoľvek štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy, môžu byť zastúpené ako pozorovatelia na rokovaniach Riadiaceho orgánu. Akémukoľvek inému orgánu alebo agentúre, či vládnej alebo mimovládnej, kvalifikovanej v oblastiach týkajúcich sa uchovávania a trvalo udržateľného využívania rastlinných genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorá informovala tajomníka o svojom želaní byť zastúpená ako pozorovateľ na zasadnutí Riadiaceho orgánu, môže byť účasť povolená, pokiaľ proti tomu nevznesie námietky aspoň jedna tretina prítomných zmluvných strán. Povolenie a účasť pozorovateľov podliehajú rokovaciemu poriadku prijatému Riadiacim orgánom.
19.6 Členská organizácia FAO, ktorá je zmluvnou stranou, a členské štáty tejto členskej organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami, si uplatňujú svoje členské práva a plnia svoje členské záväzky, mutatis mutandis, v súlade so Stanovami FAO a Všeobecnými pravidlami FAO.
19.7 Riadiaci orgán prijíma a upravuje podľa požiadaviek svoj vlastný rokovací poriadok a finančné pravidlá, ktoré nesmú byť v rozpore s touto zmluvou.
19.8 Prítomnosť delegátov zastupujúcich väčšinu zmluvných strán je potrebná na to, aby boli uznášania- schopnými na akomkoľvek zasadnutí Riadiaceho výboru.
19.9 Riadiaci orgán organizuje pravidelné zasadnutia aspoň raz za dva roky. Tieto zasadnutia by sa mali konať do tej miery, do akej je to možné, bezprostredne nadväzujúc na pravidelné zasadnutia Komisie pre genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo.
19.10 Osobitné zasadnutia Riadiaceho orgánu sa konajú aj v iných termínoch, ktoré sa môžu považovať za potrebné zo strany Riadiaceho orgánu alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, za predpokladu, že túto žiadosť podporí aspoň jedna tretina zmluvných strán.
19.11 Riadiaci orgán si zvolí svojho predsedu a svojich podpredsedov (kolektívne uvádzaní ako „predsedníctvo“) v súlade so svojím rokovacím poriadkom.
Článok 20
Tajomník
20.1 Tajomníka Riadiaceho orgánu vymenuje generálny riaditeľ FAO so súhlasom Riadiaceho orgánu. Tajomníkovi pomáhajú takí pracovníci, akí sa môžu požadovať.
20.2 Tajomník vykonáva nasledujúce funkcie:
a)
zariaďuje a poskytuje administratívnu pomoc zasadnutiam Riadiaceho orgánu a akýmkoľvek pomocným orgánom, ktoré sa môžu založiť,
b)
pomáha Riadiacemu orgánu pri vykonávaní si funkcií vrátane plnenia osobitných úloh, o ktorých môže Riadiaci orgán rozhodnúť, že ho nimi poverí,
c)
podáva správy o svojej činnosti Riadiacemu orgánu.
20.3 Tajomník oznamuje všetkým zmluvným stranám a generálnemu riaditeľovi
a)
rozhodnutia Riadiaceho orgánu do šesťdesiatich dní po ich prijatí,
b)
informácie, ktoré dostane od zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
20.4 Tajomník zabezpečuje na zasadnutiach Riadiaceho orgánu dokumentáciu v šiestich jazykoch Organizácie Spojených národov.
20.5 Tajomník spolupracuje s inými organizáciami a orgánmi zmluvy pri dosahovaní cieľov tejto zmluvy, najmä so sekretariátom Dohovoru o biologickej diverzite.
Článok 21
Zhoda
Riadiaci orgán zváži a odsúhlasí na svojom prvom zasadnutí kooperatívne a účinné postupy a prevádzkové mechanizmy na podporovanie dodržiavania ustanovení tejto zmluvy a riešenie otázok jej nedodržiavania. Tieto postupy a mechanizmy zahŕňajú monitorovanie a ponúkanie poradenstva alebo pomoci vrátane právneho poradenstva alebo právnej pomoci vtedy, keď je to potrebné, najmä rozvojovým krajinám a krajinám s ekonomikami v procese transformácie.
Článok 22
Riešenie sporov
22.1 Dotknuté zmluvné strany sa snažia vyriešiť spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy rokovaním.
22.2 Ak dotknuté zmluvné strany nedokážu dosiahnuť rokovaním dohodu, môžu spoločne požiadať o pomoc pri dosahovaní zmieru alebo požiadať o sprostredkovanie zmieru treťou stranou.
22.3 Pri ratifikácii, prijímaní, schvaľovaní alebo prístupe k tejto zmluve, alebo kedykoľvek neskôr môže zmluvná strana vyhlásiť písomne depozitárovi zmluvy, že pri spore nevyriešenom podľa článku 22.1 alebo článku 22.2 sa zaväzuje prijať jeden alebo oba z týchto prostriedkov zmieru ako povinné:
a)
arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v 1. časti prílohy II k tejto zmluve,
b)
predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.
22.4 Ak strany sporu neprijali v súlade s článkom 22.3 rovnaký postup alebo akýkoľvek iný postup, spor sa predloží na zmierovacie konanie v súlade s 2. časťou prílohy II k tejto zmluve, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Článok 23
Zmeny zmluvy
23.1 Zmeny tejto zmluvy môže navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana.
23.2 Zmeny tejto zmluvy sa prijímajú na zasadnutí Riadiaceho orgánu. Text akejkoľvek navrhnutej zmeny oznámi tajomník zmluvným stranám aspoň šesť mesiacov pred zasadnutím, na ktorom sa navrhuje jej prijatie.
23.3 Všetky zmeny tejto zmluvy sa robia len na základe konsenzu zmluvných strán prítomných na zasadnutí Riadiaceho orgánu.
23.4 Akákoľvek zmena prijatá Riadiacim orgánom nadobúda platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ju ratifikovali, prijali alebo schválili v deväťdesiaty deň po uložení ratifikačných listín, prijímacích alebo schvaľovacích listín dvoma tretinami zmluvných strán. Takáto zmena nadobudne platnosť pre ktorúkoľvek ďalšiu zmluvnú stranu deväťdesiat dní po tom, ako táto zmluvná strana uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o prístupe, listinu o prijatí alebo listinu o schválení týkajúcu sa tejto zmeny.
23.5 Na účely toho článku sa listina uložená členskou organizáciou FAO nepočíta ako dodatočná k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie.
Článok 24
Prílohy
24.1 Prílohy k tejto zmluve tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy a odkaz na túto zmluvu predstavuje súčasne aj odkaz na ktorúkoľvek z jej príloh.
24.2 Ustanovenia článku 23 týkajúce sa zmien tejto zmluvy sa uplatňujú pri zmene príloh.
Článok 25
Podpis
Táto zmluva je otvorená na podpis vo FAO od 3. novembra 2001 do 4. novembra 2002 pre všetky členské štáty FAO a pre ktorékoľvek štáty, ktoré nie sú členskými štátmi FAO, ale sú členmi Organizácie Spojených národov alebo ich akýchkoľvek špecializovaných agentúr, alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Článok 26
Ratifikácia, prijatie alebo schválenie
Táto zmluva podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu členskými štátmi a nečlenskými štátmi FAO uvedenými v článku 25. Ratifikačné listiny a listiny o jej prijatí alebo schválení sa ukladajú u depozitára zmluvy.
Článok 27
Prístup
Táto zmluva je otvorená na prístup pre všetky členské štáty FAO a ktorékoľvek štáty, ktoré nie sú členmi FAO, ale sú členmi Organizácie Spojených národov alebo akejkoľvek z jej špecializovaných agentúr, alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu odo dňa, keď bola zmluva uzavretá na podpis. Listiny o prístupe sa ukladajú u depozitára zmluvy.
Článok 28
Nadobudnutie platnosti
28.1 Podľa ustanovení článku 29 ods. 2 zmluva nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po dni uloženia štyridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo listiny o prístupe za predpokladu, že bolo uložených aspoň dvadsať ratifikačných listín, listín o prijatí, listín o schválení alebo listín o prístupe zo strany členov FAO.
28.2 Pre každého člena FAO a ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom FAO, ale je členom Organizácie Spojených národov alebo akejkoľvek z jej špecializovaných agentúr, alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorý túto zmluvu ratifikuje, prijíma alebo schvaľuje, alebo pristupuje k tejto zmluve v súlade s článkom 28.1, po uložení štyridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo listiny o prístupe nadobudne táto zmluva platnosť deväťdesiatym dňom nasledujúcim po uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo listiny o prístupe.
Článok 29
Členské organizácie FAO
29.1 Keď členská organizácia FAO uloží ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, listinu o schválení alebo listinu o prístupe týkajúcu sa tejto zmluvy, členská organizácia oznámi, v súlade s ustanoveniami článku II.7 Stanov FAO, akúkoľvek zmenu týkajúcu sa rozdelenia právomocí, pokiaľ ide o jej vyhlásenie o právomociach predkladané podľa článku II.5 Stanov FAO, aká môže byť potrebná v rámci akceptovania tejto zmluvy. Ktorákoľvek zmluvná strana tejto zmluvy môže kedykoľvek požiadať členskú organizáciu FAO, ktorá je zmluvnou stranou tejto zmluvy, aby poskytla informácie, pokiaľ ide o to, kto je medzi členskou organizáciou a jej členskými štátmi zodpovedný za realizáciou akejkoľvek jednotlivej záležitosti, ktorú pokrýva táto zmluva. Členská organizácia poskytne tieto informácie v primeranom čase.
29.2 Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, listiny o schválení alebo listiny o prístupe, alebo o odstúpení uložené členskou organizáciou FAO sa nepočítajú ako dodatočné k listinám uloženým jej členskými štátmi.
Článok 30
Výhrady
K tejto zmluve nie je možné uplatniť nijaké výhrady.
Článok 31
Nezmluvné strany
Zmluvné strany vyzývajú na prijatie tejto zmluvy ktoréhokoľvek člena FAO alebo iný štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy.
Článok 32
Odstúpenia
32.1 Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov, keď zmluva pre ňu nadobudla platnosť, písomne oznámiť depozitárovi svoje odstúpenie od zmluvy. Depozitár o tom bezodkladne informuje všetky zmluvné strany.
32.2 Odstúpenie nadobudne platnosť jeden rok po dni prijatia oznámenia depozitárom.
Článok 33
Skončenie platnosti
33.1 Platnosť tejto zmluvy sa automaticky skončí vtedy, keď v dôsledku odstúpení poklesne počet zmluvných strán pod štyridsať, pokiaľ sa zostávajúce zmluvné strany nerozhodnú jednomyseľne inak.
33.2 Depozitár o tom informuje všetky zostávajúce zmluvné strany, hneď ako počet zmluvných strán poklesne na štyridsať.
33.3 V prípade skončenia platnosti sa riadi nakladanie s majetkom finančnými pravidlami, ktoré prijme Riadiaci orgán.
Článok 34
Depozitár
Generálny riaditeľ FAO je depozitárom tejto zmluvy.
Článok 35
Autentické texty
Texty tejto zmluvy majú rovnakú platnosť v arabskom, čínskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku.
PRÍLOHA I
ZOZNAM PLODÍN, KTORÉ ZAHŔŇA MULTILATERÁLNY SYSTÉM
Potravinárske plodiny
     
Plodina Rod Poznámky
     
Chlebovník Artocarpus Len chlebovník.
Špargľa Asparagus  
Ovos Avena  
Repa Beta  
Kapustoviny – komplexne Brassica et al. Zahrnuté sú tieto rody: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa Sinapis (kapusta, chren, barborka, laničník, katran, dvojradovka, eruka, farbovník, žerucha, reďkev, roripa, horčica). Tieto obsahujú olejnaté semená a zeleninové plodiny, akými je kapusta, semeno repky, horčica, žerucha, večernica, reďkev a okrúhlica. Druh Lepidium meyenii (maca) nie je zahrnutý.
Kajan Cajanus  
Cícer Cicer  
Citrónovník Citrus Rody Poncirus Fortunella sú zaradené ako  podpníky.
Kokosovník Cocos  
Kolokázia, xantozóma Colocasia, Hlavné áronovité zahŕňajú: taro, cocoyam, dasheen a tannia.
    Xanthosoma
Mrkva Daucus  
Dioskórea Dioscorea  
Eleuzína Eleusine  
Jahoda Fragaria  
Slnečnica Helianthus  
     
Plodina Rod Poznámky
     
Jačmeň Hordeum  
Povojník Ipomoea  
Hrachor Lathyrus  
Šošovica Lens  
Jabloň Malus  
Maniok Manihot Len Manihot esculenta.
Banánovník Musa S výnimkou Musa textilis.
Ryža Oryza  
Perovec Pennisetum  
Fazuľa Phaseolus S výnimkou Phaseolus polyanthus.
Hrach Pisum  
Raž Secale  
Ľuľok zemiakový Solanum Sekcia tuberosa je zahrnutá s výnimkou Solanum phureja.
Ľuľok baklažánový Solanum Sekcia melongena je zahrnutá.
Cirok Sorghum  
Triticale Triticosecale  
Pšenica Triticum et al. Zahŕňa Agropyron, Elymus a Secale.
Vika Vicia  
Vigna Vigna  
Kukurica Zea S výnimkou Zea perennis, Zea diploperennis a Zea luxurians.
     
     
Krmoviny
     
Rod Druhy  
     
STRUKOVINOVÉ KRMOVINY
     
Astragalus chinensis, cicer, arenarius
Canavalia ensiformis
Coronilla varia
Hedysarum coronarium
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus albus, angustifolius, luteus
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus sativus
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Peuraria phaseoloides
Trifolium   alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, ruepellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum 
     
Rod Druhy  
     
TRÁVY    
     
Andropogon gayanus
Agropyron cristatum, desertorum
Agrostis stolonifera, tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris aquatica, arundinacea
Phleum pratense
Poa alpina, annua, pratensis
Tripsacum laxum
     
     
INÉ Objemové krmivá
     
Atriplex halimus, nummularia
Salsola vermiculata
PRÍLOHA II
1. ČASŤ
ARBITRÁŽ
2. ČASŤ
ZMIEROVACIE KONANIE
1. ČASŤ
ARBITRÁŽ
Článok 1
Zmluvná strana navrhovateľa oznámi tajomníkovi, že zmluvné strany sporu tento spor postupujú arbitráži podľa článku 22. Oznámenie musí uvádzať predmet arbitráže a obsahovať najmä články tejto zmluvy, ktorých interpretácia alebo uplatňovanie sú predmetom sporu. Ak sa strany sporu nedohodnú na predmete sporu pred ustanovením predsedu senátu, predmet sporu určí arbitrážny senát. Tajomník odovzdá takto získané informácie všetkým zmluvným stranám tejto zmluvy.
Článok 2
1.
Pri sporoch medzi dvoma stranami sporu sa arbitrážny senát skladá z troch členov. Každá zo zmluvných strán sporu vymenuje jedného arbitra a dvaja takto vymenovaní arbitri určia na základe vzájomnej dohody tretieho arbitra, ktorý je predsedom senátu. Predseda senátu nesmie byť štátnym príslušníkom jednej zo strán sporu, nesmie mať trvalé bydlisko na území ani jednej zo strán sporu, nesmie byť zamestnancom žiadnej zo strán sporu a nezaoberal sa daným prípadom v žiadnom inom postavení.
2.
V sporoch medzi viacerými ako dvoma zmluvnými stranami sa strany sporu s rovnakým záujmom dohodnú na spoločnom vymenovaní jedného arbitra.
3.
Ktorékoľvek voľné miesto sa obsadí spôsobom predpísaným na úvodné vymenovanie.
Článok 3
1.
Ak nebol predseda arbitrážneho senátu určený do dvoch mesiacov od vymenovania druhého arbitra, vymenuje ho na žiadosť jednej zo strán sporu generálny riaditeľ FAO v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia.
2.
Ak jedna zo strán sporu nevymenuje arbitra v priebehu dvoch mesiacov od prijatia žiadosti, druhá strana o tom môže informovať generálneho riaditeľa FAO, ktorý vykoná vymenovanie v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia.
Článok 4
Arbitrážny senát vydáva svoje rozhodnutie v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a medzinárodným právom.
Článok 5
Ak sa strany sporu nedohodnú inak, arbitrážny senát si určí vlastný rokovací poriadok.
Článok 6
Arbitrážny senát môže odporučiť základné dočasné ochranné opatrenia na základe žiadosti jednej zo strán sporu.
Článok 7
Strany sporu podporujú prácu arbitrážneho senátu a využívajúc všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, mu najmä
a)
poskytujú všetky relevantné dokumenty, informácie a prostriedky, a
b)
ak je to nevyhnutné, umožnia predvolať svedkov alebo odborníkov a získať ich svedectvo.
Článok 8
Strany sporu a ich arbitri podliehajú záväzku chrániť akékoľvek dôverné informácie, ktoré získajú počas konania arbitrážneho senátu.
Článok 9
Ak arbitrážny senát vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu neustanoví inak, náklady tohto senátu uhrádzajú strany sporu rovnakým dielom. Arbitrážny senát vedie záznamy o všetkých svojich nákladoch a predkladá stranám sporu konečné vyúčtovanie.
Článok 10
Každá zmluvná strana, ktorá má v predmete sporu záujem právneho charakteru, ktorý môže byť dotknutý rozhodnutím vo veci, môže zasahovať do konania so súhlasom arbitrážneho senátu.
Článok 11
Arbitrážny senát môže vypočuť a určiť protinávrhy vyplývajúce priamo z predmetu sporu.
Článok 12
Procesné aj vecné rozhodnutia arbitrážneho senátu sa prijímajú väčšinou hlasov jeho členov.
Článok 13
Ak sa jedna zo strán sporu nedostaví na konanie arbitrážneho senátu ani nedokáže obhájiť svoj prípad, druhá strana môže požiadať senát, aby pokračoval v svojom konaní a aby rozhodol. Neprítomnosť strany sporu alebo neschopnosť obhájiť svoj prípad nie je prekážkou v konaní. Pred vydaním konečného rozhodnutia musí byť arbitrážny senát uspokojivo presvedčený, že je návrh vecne aj právne dobre podložený.
Článok 14
Arbitrážny senát vydá konečné rozhodnutie do piatich mesiacov odo dňa, keď bol zriadený, ak nepredpokladá nevyhnutne predĺžiť lehotu o ďalšie obdobie, ktoré nemá presiahnuť viac ako päť ďalších mesiacov.
Článok 15
Konečné rozhodnutie arbitrážneho senátu sa obmedzuje na predmet sporu a obsahuje odôvodnenie. Obsahuje aj mená zúčastnených členov a dátum konečného rozhodnutia. Ktorýkoľvek člen arbitrážneho senátu môže pripojiť ku konečnému rozhodnutiu svoje rozdielne alebo nesúhlasné stanovisko.
Článok 16
Rozhodnutie je záväzné pre strany sporu. Odvolať sa proti nemu nie je možné okrem prípadu, ak sa strany sporu dohodli vopred na odvolacom postupe.
Článok 17
Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi stranami sporu a týka sa výkladu alebo spôsobu výkonu konečného rozhodnutia, môže predložiť ktorákoľvek strana sporu na rozhodnutie arbitrážnemu senátu, ktorý toto rozhodnutie vydal.
2. ČASŤ
ZMIEROVACIE KONANIE
Článok 1
Zmierovacia komisia sa vytvorí na žiadosť jednej zo strán sporu. Ak sa strany sporu nedohodnú inak, komisia sa bude skladať z piatich členov, z dvoch vymenovaných každou stranou a z predsedu, ktorého si títo členovia vybrali spoločne.
Článok 2
V sporoch medzi viacerými ako dvoma zmluvnými stranami sporu strany sporu s rovnakým záujmom vymenujú svojich členov komisie spoločne na základe dohody. Ak majú dve alebo viaceré strany sporu rozdielne záujmy alebo existuje rozpor v tom, či majú rovnaký záujem, musia vymenovať svojich členov oddelene.
Článok 3
Ak strany sporu v priebehu dvoch mesiacov odo dňa žiadosti o vytvorenie zmierovacej komisie nevymenujú jej členov, vymenuje ich v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia generálny riaditeľ FAO, ak ho o to požiada strana sporu, ktorá predložila túto žiadosť.
Článok 4
Ak nebol po vymenovaní posledného člena zmierovacej komisie určený v priebehu dvoch mesiacov predseda zmierovacej komisie, generálny riaditeľ FAO určí predsedu v priebehu ďalšieho dvojmesačného obdobia, ak ho o to požiada jedna zo strán sporu.
Článok 5
Zmierovacia komisia rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Ak sa strany sporu nedohodli inak, určuje si vlastný postup. Vydáva návrh na riešenie sporu, ktorý strany sporu zvážia v dobrom úmysle.
Článok 6
Rozpor vo veci, či je zmierovacia komisia kompetentná, rozhodne táto komisia.