450/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej (vyhláška č. 138/1974 Zb. a oznámenie č. 199/1997 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 61 z 8. septembra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. októbra 2010.
Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 4.
K oznámeniu č. 450/2010 Z. z.
PROTOKOL medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
Slovenská republika a Holandské kráľovstvo,
prajúc si zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej, podpísanú v Prahe 4. marca 1974, v znení protokolu podpísaného 16. februára 1996 v Bratislave (v tomto protokole ďalej len „zmluva“),
dohodli sa takto:
Článok 1
V článku 19 zmluvy sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
Článok 2
Článok 20 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim článkom:
„Článok 20
Verejné funkcie
(1)
a)
Platy, mzdy a iné podobné odmeny platené jedným zo štátov alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom fyzickej osobe za služby poskytované tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa v tom štáte môžu zdaniť.
b)
Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak sa služby poskytujú v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte,
(i)
je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo
(ii)
sa nestala osobou majúcou bydlisko v tomto štáte iba z dôvodov poskytovania týchto služieb.
(2)
a)
Napriek ustanoveniam odseku 1 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril jeden zo štátov alebo jeho nižší správny útvar alebo miestny orgán, fyzickej osobe za služby preukázané tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa môžu zdaniť v tom štáte.
b)
Také penzie a podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak fyzická osoba je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte a štátnym príslušníkom tohto štátu.
(3)
Ustanovenia článkov 16, 17 a 19 sa použijú na platy, mzdy, penzie a iné podobné odmeny za služby poskytované v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou niektorým štátom alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom.“.
Článok 3
V článku 25 zmluvy sa v časti A bode 2 slová „článku 20“ nahrádzajú slovami „článku 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a)“.
Článok 4
Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si štáty diplomatickou cestou písomne oznámia, že boli splnené ústavné požiadavky alebo požiadavky vnútroštátnych predpisov pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu, a jeho ustanovenia sa budú vykonávať v zdaňovacích rokoch a obdobiach začínajúcich sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom protokol nadobudol platnosť.
Článok 5
Tento protokol ostane v platnosti počas platnosti zmluvy.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 7. júna 2010 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom jazyku, v holandskom jazyku a v anglickom jazyku, všetky tri texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a holandského textu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Miroslav Lajčák v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Daphne Bergsma v. r.