451/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo
výnos z 29. novembra 2010 č. SEOPMVL-3-52/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka (oznámenie č. 646/2008 Z. z.) v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL (oznámenie č. 561/2009 Z. z.).
Výnosom sa mení metodika výpočtu koeficientu regulácie a indexu vývoja životných nákladov, ktoré vplývajú na výpočet platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos bude uverejnený v čiastke 99/2010 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.