453/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 23. novembra 2010,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ján Figeľ v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 453/2010 Z. z.