454/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 29. novembra 2010 č. MF/24301/2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/027059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.) a opatrenia č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č. 554/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.