456/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 601/2007 Z. z., oznámenie č. 500/2008 Z. z., oznámenie č. 102/2009 Z. z. a oznámenie č. 526/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.