459/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje skončenie platnosti týchto medzinárodných zmlúv:
4. mája 2007 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísanej v Prahe 24. júna 1981 (oznámenie č. 111/1982 Zb.),
4. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike podpísanej v Prahe 14. apríla 1982 (oznámenie č. 43/1983 Zb.),
4. októbra 2006 sa skončila platnosť Protokolu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a na iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike podpísanej v Novom Dillí 17. októbra 1975 (oznámenie č. 21/1977 Zb.),
20. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike podpísanej v Bagdade 17. októbra 1989 (oznámenie č. 69/1990 Zb.),
11. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike podpísanej v Ulánbátare 27. mája 1988 (oznámenie č. 85/1989 Zb.),
30. novembra 2005 sa skončila vo vzťahu k Srbsku a Čiernej Hore platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej v Belehrade 12. septembra 1989 (oznámenie č. 89/1991 Zb.),
6. mája 2005 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine podpísanej v Kyjeve 3. septembra 1999 (oznámenie č. 326/2000 Z. z.),
4. júla 1996 sa skončila vo vzťahu k Ruskej federácii platnosť Protokolu o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík podpísaného v Prahe 6. júna 1972.
Skončenie platnosti uvedených medzinárodných zmlúv schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 220 z 10. marca 2004.