460/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. – 25. júna 2009 boli v Berne na zasadnutí 24. revízneho výboru Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu prijaté zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z. a oznámenia č. 165/2010 Z. z.) týkajúce sa článkov 9 a 27 dohovoru a dodatkov dohovoru B (CIM), E (CUI), F (APTU) a G (ATMF).
Pre Slovenskú republiku sú platné zmeny článkov 9 a 27 dohovoru a dodatku B (CIM) (oznámenie č. 165/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. decembra 2010.
V ten istý deň, t. j. 1. decembra 2010, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.