461/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 25. júna 2010, 29. júna 2010 a 30. augusta 2010 v Ženeve Zmeny a doplnky priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody.
Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.
Do textu zmien a dohôd možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.