462/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal
výnos z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.
Výnosom sa ustanovujú maximálne úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.