464/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 2. decembra 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z. a vyhlášky č. 197/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 8 sa slová „s mesačnou platnosťou“ nahrádzajú slovami „s ročnou platnosťou“.
2.
V § 4 ods. 9 sa slová „s týždennou platnosťou“ nahrádzajú slovami „s mesačnou platnosťou“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s týždennou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 6.“.
4.
Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 01
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 02
Príloha č. 2 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 03
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 04
Príloha č. 3 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s týždennou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 05
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou dobou platnosti pr motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t
Obrázok 06
Príloha č. 4 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Obrázok 07
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Obrázok 08
Príloha č. 5 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Obrázok 09
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Obrázok 10
Príloha č. 6 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.
VZORY NÁLEPIEK s týždenno dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Obrázok 11
VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždennou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2“.
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ján Figeľ v. r.