466/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 31a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2009 Z. z. vydalo
výnos zo 6. decembra 2010 č. 19029/2010/SCLVD/z. 50646-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.
Týmto výnosom sa menia minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.