Predpis bol zrušený predpisom 463/2011 Z. z.

469/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2010,
ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 a 6 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na obdobie školského roka 2010/2011 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 623/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k opatreniu č. 469/2010 Z. z.
ZÁKLADNÉ SUMY VÝDAVKOV NA VZDELANIE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
Krajina Kód meny  Základná suma
Belgicko EUR 8 115
Čína USD 20 525
Dánsko DKK 56 777
Fínsko EUR 7 921
Francúzsko EUR 5 388
Holandsko EUR 8 674
Indonézia USD 20 525
Írsko EUR 8 949
Japonsko JPY 1 220 169
Luxembursko EUR 8 115
Monako EUR 5 388
Nemecko EUR 9 972
Rakúsko EUR 8 777
Ruská federácia USD 20 525
Spojené štáty americké USD 20 525
Španielsko EUR 7 948
Švajčiarsko CHF 15 093
Švédsko SEK 82 923
Taliansko EUR 9 941
Veľká Británia GBP 11 904
Ostatné krajiny USD 10 139