473/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

473
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal
výnos z 9. decembra 2010 č. 4/2010, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave (oznámenie č. 344/2010 Z. z.).
Výnos sa vydáva v nadväznosti na novelu ustanovení § 8 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.