474/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

474
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2010 bola v Ríme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 474/2010 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových hroboch
Vláda Slovenskej republiky a vláda Talianskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
vzhľadom na to, že na územiach ich štátov sa nachádzajú vojnové hroby, v ktorých sú uložené telesné pozostatky vojakov a civilných obetí slovenskej alebo talianskej štátnej príslušnosti, ktorí zomreli v dôsledku vojnových udalostí počas prvej a druhej svetovej vojny,
s cieľom uctiť si týchto padlých a zabezpečiť im dôstojné miesto posledného odpočinku, na základe princípov a ustanovení Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a dodatkových protokolov k nim, ako aj ďalších noriem medzinárodného humanitárneho práva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely vykonávania tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:
1.
Talianski padlí vo vojne:
a)
príslušníci talianskych ozbrojených síl padlí v dôsledku vojnových udalostí počas prvej a druhej svetovej vojny,
b)
osoby, ktoré mali podľa talianskych právnych predpisov rovnaké právne postavenie ako padlí uvedení v písmene a),
c)
talianski vojnoví zajatci, ktorí zomreli v zajateckých táboroch.
2.
Slovenskí padlí vo vojne:
a)
príslušníci ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorí boli občanmi Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, padlí počas prvej svetovej vojny,
b)
príslušníci ozbrojených síl Československej republiky, ktorí boli občanmi Československej republiky s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, a príslušníci ozbrojených síl Slovenského štátu a Slovenskej republiky, padlí počas druhej svetovej vojny,
c)
vojnoví zajatci alebo civilné obete, občania štátov uvedených v písmenách a) a b) tohto článku s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, ktorí zomreli v dôsledku vojnových udalostí počas prvej a druhej svetovej vojny.
3.
Vojnové hroby: miesta odpočinku slovenských a talianskych padlých vo vojne, ktorými sú
a)
vojnové svätyne,
b)
vojnové cintoríny a vymedzené časti civilných cintorínov, v ktorých sú uložené pozostatky týchto padlých,
c)
spoločné hroby, v ktorých sú uložené pozostatky týchto padlých.
4.
Vojnové pamätníky: diela postavené vo vojnových svätyniach alebo na vojnových hroboch na pamiatku tam pochovaných padlých vo vojne.
Článok 2
1.
Zmluvné strany si vzájomne vymieňajú informácie týkajúce sa umiestnenia známych vojnových hrobov a hrobov, ktoré budú objavené v budúcnosti, ako aj zoznamy padlých, ktorí sú v nich pochovaní.
2.
Zmluvné strany umožnia podľa tejto dohody blízkym osobám, členom diplomatického zboru, oficiálne uznávaným asociáciám, nadáciám a občianskym združeniam prístup k vojnovým hrobom na účel uctenia si pamiatky tam pochovaných padlých vo vojne v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 3
1.
Zmluvné strany zabezpečujú ochranu existujúcich vojnových hrobov, ako aj vojnových hrobov, ktoré budú objavené v budúcnosti, a vojnových pamätníkov uvedených v článku 1 tejto dohody.
2.
Zmluvné strany zabezpečia právo na posledný odpočinok všetkým padlým vo vojne uvedeným v článku 1 tejto dohody.
3.
Zmluvné strany zabraňujú umiestneniu stavieb a zariadení, ktoré nie sú zlučiteľné s dôstojnosťou pietneho miesta, v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov.
Článok 4
1.
Zmluvné strany si vzájomne zabezpečia právo na bezodplatné užívanie pozemku, na ktorom sa nachádzajú vojnové hroby, keďže ide o miesta posledného odpočinku padlých vo vojne. Tým nie sú dotknuté vlastnícke alebo iné práva.
2.
Ak by z dôvodu verejného záujmu jedna zo zmluvných strán zamýšľala použiť pozemok, na ktorom je vojnový hrob, na iné účely, v dôsledku čoho by mal byť vojnový hrob upravený, mali by byť zmenené jeho hranice, a to i čiastočne, alebo by mal byť premiestnený, je táto strana povinná zabezpečiť pre druhú zmluvnú stranu iný vhodný pozemok. Výber nového pozemku alebo nové hranice pozemku dohodnú príslušné orgány podľa článku 9 tejto dohody.
3.
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody sú oprávnené požiadať o zmenu hraníc pozemkov, na ktorých sú vojnové hroby, alebo o ich premiestnenie na iný pozemok. Určenie nových hraníc alebo výber novej parcely sa vykoná spôsobom uvedeným v odseku 2 tohto článku.
4.
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody dohodnú prevoz telesných pozostatkov padlých, ako aj spôsob úpravy vojnových hrobov a vojnových pamätníkov.
5.
Ak dôjde k zrušeniu vojnového hrobu, zaniká príslušnej zmluvnej strane právo užívania pozemku.
6.
Zmluvná strana, ktorá požiada o úpravu alebo premiestnenie vojnového hrobu podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, hradí všetky náklady s tým spojené.
Článok 5
1.
Každá zmluvná strana zabezpečí na vlastné náklady starostlivosť, údržbu a obnovu vojnových hrobov a vojnových pamätníkov druhej zmluvnej strany, ktoré sa nachádzajú na území jej štátu.
2.
Každá zmluvná strana môže na vlastné náklady vykonávať zmeny alebo úpravy a zlepšovať stav svojich vojnových hrobov a vojnových pamätníkov podľa článku 1 tejto dohody, nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 6
1.
Ak je potrebné na území štátu druhej zmluvnej strany opätovné uloženie telesných pozostatkov padlých na spoločnom mieste, zmluvná strana, ktorá o to požiadala, postupuje na základe vopred predloženého projektu odsúhlaseného druhou zmluvnou stranou. Exhumácia slovenských padlých vo vojne sa realizuje osobami, ktoré určí slovenská zmluvná strana, pričom exhumácia talianskych padlých vo vojne sa realizuje osobami, ktoré určí talianska zmluvná strana.
2.
Prevoz sa uskutoční vždy za prítomnosti osôb poverených orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody podľa článku 9.
3.
O každom opätovnom uložení telesných pozostatkov do vojnového hrobu sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie predchádzajúce a nové miesto vojnového hrobu, osobné údaje, identifikačné údaje z osobnej známky, ako aj iné identifikačné znaky.
4.
Ak by v dôsledku zmien infraštruktúry nebolo možné nájsť existujúce vojnové hroby a exhumácia telesných pozostatkov by tak nebola možná, zmluvná strana, na území štátu ktorej sa nachádzajú, na žiadosť druhej zmluvy strany a na vlastné náklady povolí postaviť vojnový pamätník dôstojný a hodný pamiatky padlých. Na tento účel zabezpečí od miestnych orgánov potrebné povolenia a v prípade potreby zabezpečí vhodný pozemok.
Článok 7
1.
Zmluvné strany môžu požiadať o exhumáciu a následnú repatriáciu telesných pozostatkov padlých na územie svojho štátu alebo na územie tretieho štátu. Zmluvná strana požiada druhú zmluvnú stranu o súhlas s exhumáciou a prevozom. Talianska strana požiada slovenskú stranu o súhlas s exhumáciou a prevozom talianskych padlých, ktorí sú pochovaní na území Slovenskej republiky, na územie Talianskej republiky; rovnako slovenská strana požiada taliansku stranu o súhlas s exhumáciou a prevozom slovenských padlých, ktorí sú pochovaní na území Talianskej republiky, na územie Slovenskej republiky. Zmluvná strana môže uskutočniť prevoz telesných pozostatkov, len ak jej bol daný požadovaný súhlas. Exhumácia a prevoz telesných pozostatkov padlých sa vykoná v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, na ktorého území sa tieto nachádzajú, a za účasti orgánov podľa článku 9 tejto dohody.
2.
Ak sa na vojnových cintorínoch alebo vo svätyniach nachádzajú okrem slovenských a talianskych padlých vo vojne aj padlí vo vojne tretích štátov, zmluvné strany preskúmajú túto skutočnosť na účel rozhodnutia o opatreniach potrebných na primeranú ochranu a starostlivosť o takéto vojnové hroby.
3.
Všetky náklady a výdavky spojené s presunom a prevozom telesných pozostatkov padlých do zahraničia hradí strana, ktorá o to požiada.
Článok 8
1.
Zmluvná strana môže dočasne doviezť na územie štátu druhej zmluvnej strany prístroje, dopravné prostriedky, materiál, zariadenia, príslušenstvo atď. (ďalej len „materiály“) na účel realizácie prác uvedených v článkoch 5 a 6 tejto dohody.
2.
Vzhľadom na to, že sú obe zmluvné strany členskými štátmi Európskej únie, realizácia prác, dovoz a prevoz materiálov sa uskutočňujú v súlade s právnymi aktmi ES/EÚ.
Článok 9
1.
Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú za Slovenskú republiku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a za Taliansku republiku Generálny komisariát pre uctievanie padlých vo vojne Ministerstva obrany Talianskej republiky. Prípadné zmeny v príslušných orgánoch si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou.
2.
Orgány podľa odseku 1 tohto článku môžu poveriť tretie osoby činnosťami spojenými s vykonávaním tejto dohody.
Článok 10
Na riešenie sporných prípadov týkajúcich sa obsahu alebo vykonávania tejto dohody sa zriaďuje zmiešaná medzivládna komisia. Táto komisia je zložená z troch členov za každú zmluvnú stranu, ktorých určia orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody.
Článok 11
1.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Platnosť nadobudne dňom doručenia neskoršieho z oznámení, ktorými si zmluvné strany oficiálne oznamujú splnenie všetkých vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.
2.
Túto dohodu možno meniť po vzájomnej dohode výmenou diplomatických nót. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť po splnení všetkých vnútroštátnych podmienok na to potrebných.
3.
Túto dohodu možno kedykoľvek vypovedať a výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka od doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, z poverenia príslušných vlád, podpísali túto dohodu.

Dané v Ríme 5. mája 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku a v talianskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Stanislav Vallo v. r.

Za vládu Talianskej republiky:

Vittorio Barbato v. r.