477/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 26. októbra 2010 v Haagu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z. a oznámenie č. 476/2010 Z. z.) a zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z. a oznámenie č. 64/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2012.
Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2012.
K oznámeniu č. 477/2010 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
a
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
V pravidle 71 sa odseky 3 až 11 nahrádzajú odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a o súvisiacich bibliografických údajoch. V tomto oznámení prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby v lehote štyroch mesiacov zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie európskeho patentu a aby podal preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.
(4)
Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby zaplatil poplatok za šestnásty a za každý ďalší patentový nárok v lehote uvedenej v odseku 3, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.
(5)
Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 3 zaplatí poplatky podľa odseku 3 a prípadne podľa odseku 4 a predloží preklady podľa odseku 3, bude sa predpokladať, že súhlasí so znením, ktoré mu bolo oznámené podľa odseku 3 a že potvrdzuje bibliografické údaje.
(6)
Ak prihlasovateľ v lehote podľa odseku 3 požaduje odôvodnené zmeny alebo opravy oznámeného znenia alebo sa pridržiava posledného znenia, ktoré predložil, vydá prieskumové oddelenie nové oznámenie podľa odseku 3, ak s ním súhlasí; inak bude pokračovať v prieskumovom konaní.
(7)
Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za zverejnenie alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklady neboli včas podané.“.
2.
V časti IV hlava IV sa vkladá nové Pravidlo 71a, ktoré znie:
„Pravidlo 71a
Ukončenie procesu udelenia
(1)
Rozhodnutie o udelení európskeho patentu sa vydá, ak boli zaplatené všetky poplatky, ak bol predložený preklad patentových nárokov do dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania, a ak existuje dohoda, v akom znení má byť patent udelený. V rozhodnutí sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky tvorí základ pre rozhodnutie.
(2)
Do rozhodnutia o udelení európskeho patentu môže prieskumové oddelenie kedykoľvek pokračovať v prieskumovom konaní.
(3)
Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa pravidla 71 odseku 3, oznámenie o udelení európskeho patentu nebude zverejnené, pokiaľ nebude určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(4)
Ak sa udržiavací poplatok stane splatným po oznámení podľa pravidla 71 odseku 3 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie zverejnené, pokiaľ nebude udržiavací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(5)
Ak prihlasovateľ v odpovedi na výzvu podľa pravidla 71 odseku 3 už zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie alebo poplatok za patentové nároky, zaplatená suma sa započíta, ak bude vydaná ďalšia výzva.
(6)
Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť pred oznámením rozhodnutia o udelení európskeho patentu alebo sa v tom čase považuje za vzatú späť, poplatok za udelenie a zverejnenie sa vráti.“.
Článok 2
1.
Pravidlo 82 odsek 2 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:
„(2)
Ak účastník konania so znením oznámeným námietkovým oddelením nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby v lehote troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania.“.
2.
Pravidlo 95 odsek 3 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:
„(3)
Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby v lehote troch mesiacov podal preklad zmenených nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ vykoná tieto úkony včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí.“.
Článok 3
Článok 2 odsek 1 položka 15 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:
„Poplatky za patentové nároky (pravidlo 45 odsek 1, pravidlo 71 odsek 4 a pravidlo 162 odsek 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
– za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50         210
– za 51. a každý ďalší patentový nárok                                        525“.
Článok 4
(1)
Ustanovenia uvedené v článkoch 1, 2 a 3 tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť 1. apríla 2012.
(2)
Pravidlo 71 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) zmenené článkom 1 tohto rozhodnutia a pravidlo 71a Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) pridané článkom 1 tohto rozhodnutia a článok 2 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) zmenený článkom 3 tohto rozhodnutia sa budú uplatňovať pre tie európske patentové prihlášky, pre ktoré nebolo do dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení zaslané oznámenie podľa existujúceho pravidla 71 (3) Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru).
V Haagu 26. októbra 2010