478/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010
o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy pozostáva z úsekov verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, a k nim priradených agend verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
(1)
Zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy v číselníku podľa § 1 sa predkladá bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
slovenský názov úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,
b)
anglický názov úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,
c)
názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom sa upravuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a dátum účinnosti tejto zmeny,
d)
údaj o príslušnosti agendy verejnej správy k úseku verejnej správy,
e)
názov subjektu, ktorý vykonáva príslušnú agendu verejnej správy,
f)
ďalšie údaje nevyhnutné na identifikáciu zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy.
(2)
Číselník podľa § 1 sa spravuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy podľa § 2 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k výnosu č. 478/2010 Z. z.
ÚSEKY VEREJNEJ SPRÁVY
Kód úseku
vere
jnej
správy
Názov úseku verejnej správy Poznámka
U00001 Priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov MH SR
U00002 Energetika vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetická efektívnosť MH SR
U00003 Teplárenstvo MH SR
U00004 Plynárenstvo MH SR
U00005 Ťažba a úprava tuhých palív MH SR
U00006 Ťažba ropy a zemného plynu MH SR
U00007 Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažba MH SR
U00008 Podpora malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií MH SR
U00009 Stratégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti  spracovania dreva a biotechnológií MH SR
U00010 Vnútorný obchod MH SR
U00011 Zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky MH SR
U00012 Ochrana spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb   MH SR
U00013 Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únie MH SR
U00014 Ochrana a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov MH SR
U00015 Hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín MH SR
U00016 Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov MH SR
U00017 Kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu MH SR
U00018 Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie MH SR
U00019 Odštátnenie a privatizácia majetku štátu MH SR
U00020 Správa majetku štátu v podnikateľskej sfére MH SR
U00021 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úsekoch U00001 až U00007 MH SR
U00022 Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických oddelení MH SR
U00023 Financie MF SR
U00024 Dane a poplatky MF SR
U00025 Colníctvo MF SR
U00026 Finančná kontrola MF SR
U00027 Vnútorný audit MF SR
U00028 Vládny audit MF SR
U00029 Informatizácia spoločnosti MF SR
U00030 Koordinácia štátnej pomoci MF SR
U00031 Ceny a cenová kontrola s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi MF SR
U00032 Rozpočtovanie súhrnného schodku verejného rozpočtu MF SR
U00033 Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu MF SR
U00034 Finančný trh vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb MF SR
U00035 Politika spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej sfére a nepodnikateľskej sfére MF SR
U00036 Správa štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív Slovenskej republiky MF SR
U00037 Hypotekárne bankovníctvo MF SR
U00038 Stavebné sporenie s výnimkou poskytovania štátnej prémie
k stavebnému sporeniu
MF SR
U00039 Devízové hospodárstvo a devízová kontrola MF SR
U00040 Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo MF SR
U00041 Hazardné hry MF SR
U00042 Štátny dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne MF SR
U00043 Dráhy a doprava na dráhach MDVRR SR
U00044 Cestná doprava MDVRR SR
U00045 Kombinovaná doprava MDVRR SR
U00046 Pozemné komunikácie MDVRR SR
U00047 Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách MDVRR SR
U00048 Vnútrozemská plavba a prístavy, námorná plavba MDVRR SR
U00049 Civilné letectvo MDVRR SR
U00050 Pošty MDVRR SR
U00051 Telekomunikácie MDVRR SR
U00052 Funkcie štátneho dopravného úradu MDVRR SR
U00053 Funkcie námorného úradu MDVRR SR
U00054 Verejné práce MDVRR SR
U00055 Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov MDVRR SR
U00056 Stavebná výroba a stavebné výrobky MDVRR SR
U00057 Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky MDVRR SR
U00058 Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom MDVRR SR
U00059 Cestovný ruch MDVRR SR
U00060 Energetická hospodárnosť budov MDVRR SR
U00061 Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja MDVRR SR
U00062 Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie MDVRR SR
U00063 Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja MDVRR SR
U00064 Poľnohospodárstvo MPRV SR
U00065 Vinohradníctvo a vinárstvo MPRV SR
U00066 Lesné hospodárstvo MPRV SR
U00067 Pozemkové úpravy a ochrana poľnohospodárskej pôdy MPRV SR
U00068 Závlahové systémy a odvodňovacie systémy MPRV SR
U00069 Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia a veterinárny dozor MPRV SR
U00070 Veterinárska farmácia MPRV SR
U00071 Rastlinolekárska starostlivosť MPRV SR
U00072 Plemenársky dozor MPRV SR
U00073 Rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu MPRV SR
U00074 Poľovníctvo MPRV SR
U00075 Potravinárstvo a potravinový dozor MPRV SR
U00076 Spracovanie dreva vrátane biotechnológií MPRV SR
U00077 Regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie MPRV SR
U00078 Rozvoj vidieka MPRV SR
U00079 Ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky MV SR
U00080 Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku MV SR
U00081 Ochrana štátnych hraníc MV SR
U00082 Správa štátnych hraníc MV SR
U00083 Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky MV SR
U00084 Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy MV SR
U00085 Zbrane a strelivá MV SR
U00086 Súkromné bezpečnostné služby MV SR
U00087 Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území MV SR
U00088 Občianske preukazy a štátne občianstvo MV SR
U00089 Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel MV SR
U00090 Otázky azylantov a odídencov MV SR
U00091 Evidencia obyvateľov MV SR
U00092 Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel MV SR
U00093 Integrovaný záchranný systém MV SR
U00094 Civilná ochrana a krízové riadenie MV SR
U00095 Ochrana pred požiarmi MV SR
U00096 Všeobecná vnútorná správa vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky MV SR
U00097 Štátne symboly, heraldický register MV SR
U00098 Archívy a registratúry MV SR
U00099 Matričné veci MV SR
U00100 Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví osobitný zákon MV SR
U00101 Voľby a referendum MV SR
U00102 Vojnové hroby MV SR
U00103 Živnostenské podnikanie MV SR
U00104 Povoľovanie verejných zbierok MV SR
U00105 Koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy MV SR
U00106 Policajný zbor MV SR
U00107 Železničná polícia MV SR
U00108 Hasičský a záchranný zbor MV SR
U00109 Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí a zamestnancov vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy MV SR
U00110 Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republiky MO SR
U00111 Výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl Slovenskej republiky MO SR
U00112 Koordinácia činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky MO SR
U00113 Koordinácia obranného plánovania MO SR
U00114 Zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky MO SR
U00115 Koordinácia vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou MO SR
U00116 Vojenské spravodajstvo MO SR
U00117 Alternatívna služba MO SR
U00118 Správa vojenských obvodov a vojenských lesov MO SR
U00119 Súdy a väzenstvo MS SR
U00120 Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného MS SR
U00121 Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov MS SR
U00122 Kontrola nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb MS SR
U00123 Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť a tlmočnícka činnosť MS SR
U00124 Vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka MS SR
U00125 Zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie MS SR
U00126 Plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste MS SR
U00127 Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám MZV SR
U00128 Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí MZV SR
U00129 Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí vrátane riadenia obchodno-ekonomických oddelení MZV SR
U00130 Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí MZV SR
U00131 Hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky MZV SR
U00132 Koordinácia prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv MZV SR
U00133 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR
U00134 Koordinácia realizácie politík  Európskej únie MZV SR
U00135 Pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy MPSVR SR
U00136 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci MPSVR SR
U00137 Inšpekcia práce MPSVR SR
U00138 Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce MPSVR SR
U00139 Sociálne poistenie MPSVR SR
U00140 Starobné dôchodkové sporenie MPSVR SR
U00141 Doplnkové dôchodkové sporenie MPSVR SR
U00142 Štátne sociálne dávky MPSVR SR
U00143 Sociálne služby MPSVR SR
U00144 Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti MPSVR SR
U00145 Pomoc v hmotnej núdzi MPSVR SR
U00146 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela MPSVR SR
U00147 Koordinácia štátnej rodinnej politiky MPSVR SR
U00148 Výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb MPSVR SR
U00149 Ochrana prírody a krajiny MŽP SR
U00150 Vodné hospodárstvo MŽP SR
U00151 Verejné vodovody a verejné kanalizácie MŽP SR
U00152 Ochrana pred povodňami MŽP SR
U00153 Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu MŽP SR
U00154 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme MŽP SR
U00155 Obchod s emisnými kvótami MŽP SR
U00156 Ekologické aspekty územného plánovania MŽP SR
U00157 Odpadové hospodárstvo MŽP SR
U00158 Prevencia a nápravy environmentálnych škôd MŽP SR
U00159 Prevencia závažných priemyselných havárií MŽP SR
U00160 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie MŽP SR
U00161 Jednotný informačný systém o životnom prostredí a plošnom monitoringu MŽP SR
U00162 Geologický výskum a prieskum MŽP SR
U00163 Ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín MŽP SR
U00164 Geneticky modifikované organizmy MŽP SR
U00165 Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia MŠVVŠ SR
U00166 Vysoké školy MŠVVŠ SR
U00167 Celoživotné vzdelávanie MŠVVŠ SR
U00168 Veda a technika MŠVVŠ SR
U00169 Štátna starostlivosť o mládež a šport MŠVVŠ SR
U00170 Štátny jazyk MK SR
U00171 Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo MK SR
U00172 Umenie MK SR
U00173 Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom MK SR
U00174 Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba MK SR
U00175 Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí MK SR
U00176 Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami MK SR
U00177 Médiá a audiovízia MK SR
U00178 Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia MK SR
U00179 Zdravotná starostlivosť MZ SR
U00180 Humánna farmácia MZ SR
U00181 Ochrana  zdravia MZ SR
U00182 Verejné zdravotné poistenie MZ SR
U00183 Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov MZ SR
U00184 Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody MZ SR
U00185 Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach MZ SR
U00186 Kontrola zákazu biologických zbraní MZ SR
U00187 Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie činnosti vlády Slovenskej republiky ÚV SR
U00188 Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy ÚV SR
U00189 Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky ÚV SR
U00190 Kontrola vybavovania petícií a sťažností ÚV SR
U00191 Koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti ÚV SR
U00192 Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti ÚV SR
U00193 Ochrana a podpora hospodárskej súťaže PMÚ SR
U00194 Štátna štatistika ŠÚ SR
U00195 Geodézia a kartografia ÚGKK SR
U00196 Kataster nehnuteľností ÚGKK SR
U00197 Jadrový dozor ÚJD SR
U00198 Technická normalizácia ÚNMS SR
U00199 Metrológia ÚNMS SR
U00200 Kvalita ÚNMS SR
U00201 Posudzovanie zhody ÚNMS SR
U00202 Akreditácia orgánov posudzovania zhody ÚNMS SR
U00203 Verejné obstarávanie ÚVO
U00204 Priemyselné vlastníctvo ÚPV SR
U00205 Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovanie výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv ÚPV SR
U00206 Štátne hmotné rezervy a koordinácia a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze SŠHR SR
U00207 Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba a elektronický podpis NBÚ
U00208 Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu MS SR
U00209 Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky MS SR
U00210 Dohľad nad verejným zdravotným poistením MZ SR
U00211 Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti MZ SR
U00212 Ochrana osobných údajov MS SR
U00213 Národná regulácia a cenová regulácia v oblasti elektronických komunikácií MDVRR SR
U00214 Štátna regulácia poštových služieb MDVRR SR
U00215 Regulácia v sieťových odvetviach MH SR
U00216 Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby MS SR
U00217 Výkon funkcie prezidenta, politická a verejná činnosť prezidenta MS SR
U00218 Činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky MS SR
U00219 Činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky MS SR
U00220 Ochrana základných práv a slobôd MS SR
U00221 Sprístupnenie dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989 MS SR
U00222 Ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu MO SR
U00223 Vnútorná správa viaceré
Poznámka:
V stĺpci je uvedená skratka ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich do jeho pôsobnosti podľa § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a nahlasovanie zmien úseku verejnej správy a agendy verejnej správy.
Zoznam skratiek:
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MZV SR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NBÚ Národný bezpečnostný úrad
PÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
Príloha č. 2 k výnosu č. 478/2010 Z. z.
AGENDY VEREJNEJ SPRÁVY
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správy Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0000001 Podpora priemyselných parkov U00001
A0000002 Poskytovanie dotácií na zriadenie priemyselného parku U00001
A0000003 Definovanie kritérií výberového konania na výstavbu nového energetického zariadenia U00002
A0000004 Navrhovanie opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu U00002
A0000005 Odsúhlasovanie návrhu regulačnej politiky U00002
A0000006 Prijímanie a analyzovanie plnenia prijatých opatrení na zabezpečenie zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie U00002
A0000007 Realizovanie opatrení uložených Európskou komisiou U00002
A0000008 Riadenie energetickej siete U00002
A0000009 Rozhodovanie o uplatnení opatrení pri ohrození celistvosti a integrity energetickej sústavy a siete U00002
A0000010 Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia U00002
A0000011 Určovanie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v energetike U00002
A0000012 Určovanie rozsahu kritérií technickej bezpečnosti energetickej sústavy a siete U00002
A0000013 Určovanie zodpovednosti za vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území U00002
A0000014 Uverejňovanie správ o stave plnenia zámerov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a opatrení prijatých na zabezpečenie spoľahlivosti potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny U00002
A0000015 Uverejňovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o všetkých prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny U00002
A0000016 Uverejňovanie správ o zámeroch vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov a o prijatých opatreniach zameraných na zabezpečenie zámerov vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov U00002
A0000017 Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických osôb U00002
A0000018 Vypracovanie a aktualizovanie energetickej politiky U00002
A0000019 Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a z domáceho uhlia U00002
A0000020 Zabezpečovanie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu U00002
A0000021 Zabezpečovanie plnenia prijatých záväzkov v oblasti energetiky U00002
A0000022 Zasielanie žiadosti o udelenie výnimky z povinností Európskej komisii U00002
A0000023 Poskytovanie informácií o povoleniach na výrobu a rozvod tepla U00003
A0000024 Prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom U00003
A0000025 Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení U00003
A0000026 Rozhodovanie o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku tepelnej energetiky U00003
A0000027 Uplatňovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti nových tepelných zariadení a na zvýšenie hospodárnosti jestvujúcich sústav tepelných zariadení U00003
A0000028 Vydávanie, zmena a zrušenie povolení na podnikanie v tepelnej energetike U00003
A0000029 Vykonávanie cenovej regulácie vo výrobe, distribúcii a dodávke tepla U00003
A0000030 Vykonávanie štátneho dozoru na úseku tepelnej energetiky U00003
A0000031 Zabezpečovanie plnenia záväzkov na úseku teplárenstva U00003
A0000032 Plynárenstvo U00004
A0000033 Ťažba a úprava tuhých palív U00005
A0000034 Ťažba ropy a zemného plynu U00006
A0000035 Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažba U00007
A0000036 Posudzovanie investičného zámeru, poskytovanie a rozhodovanie
o schválení investičnej pomoci
U00008
A0000037 Stretégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií
U00009
A0000038 Kontrola neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ak tovarom je nepotravinársky výrobok U00010
A0000039 Poskytovanie informácií a pomoci v medzinárodnej spolupráci
v elektronickom obchode
U00010
A0000040 Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov
a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na trh
U00010
A0000041 Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode U00010
A0000042 Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o obchodných reťazcoch U00010
A0000043 Zahraničný obchod U00011
A0000044 Kontrola uvádzania výrobku alebo služby na trh zo štátu, ktorý nie je členským štátom U00012
A0000045 Vykonávanie kontroly bezpečnosti výrobku alebo služby U00012
A0000046 Objasňovanie priestupkov za porušenie zákona o obecnom zriadení pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach U00012
A0000047 Schvaľovanie trhového poriadku U00012
A0000048 Utváranie podmienok na zásobovanie obce, určovanie pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravovanie trhovísk U00012
A0000049 Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku ochrany spotrebiteľa U00012
A0000050 Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únie U00013
A0000051 Odpisovanie zásob, určenie, zmeny a zrušenie, oprávňovanie
na dobývanie výhradného ložiska
U00014
A0000052 Potvrdzovanie a vydávanie osvedčení o vhodnosti horninových štruktúr U00014
A0000053 Zabezpečovanie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov U00014
A0000054 Znižovanie úhrady za vydobyté nerasty a úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín na základe žiadosti U00014
A0000055 Konanie o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní
o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu
U00015
A0000056 Nariaďovanie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia U00015
A0000057 Oznamovanie diskriminačného konania tretích krajín pri udeľovaní
a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov Európskej komisii
U00015
A0000058 Posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v banskej činnosti U00015
A0000059 Povoľovanie používania výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať
v podzemí
U00015
A0000060 Riadenie činností obvodných banských úradov a rozhodovanie
o odvolaniach proti ich rozhodnutiam
U00015
A0000061 Riadenie výkonu štátnej banskej správy U00015
A0000062 Rozhodovanie o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad U00015
A0000063 Rozhodovanie v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom U00015
A0000064 Určovanie organizácie alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky U00015
A0000065 Určovanie podmienok používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, schvaľovanie typov dopravníkových pásov
a plastických látok na ich použitie v podzemí
U00015
A0000066 Vedenie evidencie organizácií, ktorým vydali povolenie na odber výbušnín, vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác a užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín U00015
A0000067 Vedenie súhrnnej evidencie dobývacích priestorov a ich zmien U00015
A0000068 Vydávanie a odnímanie poverení na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľovanie učebných textov na ich výučbu a vydávanie skúšobných poriadkov U00015
A0000069 Vydávanie osvedčení o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzie U00015
A0000070 Vydávanie povolení na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických výrobkov vrátane povolení na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín alebo na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky U00015
A0000071 Vydávanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky U00015
A0000072 Vydávanie záväzných stanovísk o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných oprávnených osôb U00015
A0000073 Vykonávanie hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín U00015
A0000074 Vypracúvanie súhrnnej záverečnej správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov a verejné sprístupnenie a oznámenie záverečnej správy Európskej komisii U00015
A0000075 Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy U00015
A0000076 Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou U00015
A0000077 Overovanie alebo zisťovanie rýdzosti výrobkov z drahých kovov U00016
A0000078 Overovanie rýdzosti dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí U00016
A0000079 Overovanie rýdzosti lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov na žiadosť U00016
A0000080 Prideľovanie a zrušovanie výrobných značiek výrobcom tuzemského tovaru U00016
A0000081 Prideľovanie a zrušovanie zodpovednostných značiek dovozcom cudzieho tovaru U00016
A0000082 Ukladanie pokút na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov U00016
A0000083 Vedenie registra výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov s neopracovanými diamantmi U00016
A0000084 Vedenie zoznamu registrovaných zliatin z drahých kovov U00016
A0000085 Vydávanie a odnímanie osvedčenia o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti výrobcom zliatin drahých kovov U00016
A0000086 Vykonávanie expertíznej činnosti v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu U00016
A0000087 Vykonávanie identifikácie drahých kameňov U00016
A0000088 Vykonávanie kontroly vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi U00016
A0000089 Vykonávanie expertnej činnosti v odbore puncovníctva, skúšania
a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov
U00016
A0000090 Vykonávanie puncovnej kontroly a inšpekcie U00016
A0000091 Hodnotenie rizík existujúcich a nových chemických látok U00017
A0000092 Informovanie o zistených poznatkoch z posudzovania chemickej látky
a údajov z hodnotenia rizík
U00017
A0000093 Klasifikovanie chemických látok a chemických prípravkov U00017
A0000094 Kontrola dodržiavania povinností vo veciach drogových prekurzorov U00017
A0000095 Obmedzovanie a zakazovanie uvedenia chemických látok na trh U00017
A0000096 Overovanie možností vývozu chemických látok a prípravkov U00017
A0000097 Oznamovanie skutočností týkajúcich sa prekročenia určeného limitu na vývoz určených látok kategórie 3 podľa prílohy nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 U00017
A0000098 Plnenie úloh voči Európskej komisii v oblasti chemických látok U00017
A0000099 Posudzovanie dokumentácie o novej chemickej látke, informovanie
o zistených poznatkoch z posudzovania, obmedzovanie a zakazovanie uvedenia chemických látok na trh
U00017
A0000100 Povoľovanie označovania obalov chemických látok a chemických prípravkov U00017
A0000101 Prijímanie informácií od podnikateľov o uvádzaní detergentov na trh U00017
A0000102 Prijímanie žiadostí o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov na trh
od výrobcov
U00017
A0000103 Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti chemických látok U00017
A0000104 Spolupráca orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov U00017
A0000105 Spracovanie súhrnných správ vo veciach drogových prekurzorov U00017
A0000106 Spracúvanie súhrnných správ o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh U00017
A0000107 Udeľovanie súhlasu na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov U00017
A0000108 Ukladanie pokút na úseku kontroly zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi U00017
A0000109 Uvádzanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov na trh U00017
A0000110 Vedenie evidencie podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú vybrané nebezpečné chemické látky U00017
A0000111 Vedenie evidencie prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami kategórie 1 a 2 alebo vyvážajú určené látky kategórie 3 podľa prílohy nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 U00017
A0000112 Vedenie evidencie vývozu a vývozcov určených látok do tretích krajín
a do členských štátov Európskej únie a dovozov a dovozcov určených látok z tretích krajín a z členských štátov Európskej únie
U00017
A0000113 Vydávanie povolení na označovanie obalov chemických látok
a chemických prípravkov
U00017
A0000114 Vydávanie súhlasu na dovoz chemických látok a prípravkov U00017
A0000115 Vydávanie súhlasu na predĺženie lehoty uvedenia nových chemických látok používaných pri technologicky orientovanom výskume a vývoji na trh U00017
A0000116 Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na dovoz určených látok U00017
A0000117 Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na vývoz určených látok a uskutočňovanie predvývozných oznámení U00017
A0000118 Vyjadrovanie sa k dovozu chemických látok U00017
A0000119 Vykonávanie inventarizácie rizík chemických látok U00017
A0000120 Vykonávanie kontroly v oblasti chemických látok U00017
A0000121 Vypracúvanie zoznamu prioritných chemických látok U00017
A0000122 Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti voľného pohybu chemických látok a chemických prípravkov U00017
A0000123 Zabezpečovanie hodnotenia rizika chemických látok z hľadiska ich vplyvu na život a zdravie ľudí U00017
A0000124 Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií v oblasti chemických látok U00017
A0000125 Informovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o nariadeniach na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000126 Konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov v oblasti hospodárskej mobilizácie U00018
A0000127 Koordinovanie udržiavania a využívania jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie U00018
A0000128 Koordinovanie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti U00018
A0000129 Nakladanie s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie U00018
A0000130 Poskytovanie aktualizovaných údajov o subjektoch hospodárskej mobilizácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie dvakrát v roku ústredným orgánom a obvodným úradom v sídle kraja U00018
A0000131 Poskytovanie informácií z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie obvodným úradom v územnom obvode kraja U00018
A0000132 Požadovanie poskytnutia vysielacieho času na informovanie verejnosti
o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu
U00018
A0000133 Predkladanie návrhov a určenie subjektov hospodárskej mobilizácie, návrhov na predaj alebo likvidáciu majetku a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu U00018
A0000134 Riadenie a koordinovanie činnosti obvodných úradov v oblasti hospodárskej mobilizácie U00018
A0000135 Rozhodovanie o odvolaní obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení U00018
A0000136 Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja U00018
A0000137 Spolupráca pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti organizácie dopravného zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných a sanačných činností U00018
A0000138 Spolupráca s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri príprave štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu U00018
A0000139 Sústreďovanie informácií z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie od obvodných úradov v územnom obvode kraja U00018
A0000140 Uplatňovanie požiadaviek na uchovanie výrobných schopností
v subjektoch hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000141 Uplatňovanie požiadaviek obvodných úradov v územnom obvode kraja
a požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000142 Uplatňovanie požiadaviek ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu od subjektov hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000143 Vedenie centrálnej evidencie odberných oprávnení U00018
A0000144 Vedenie evidencie odberných oprávnení U00018
A0000145 Vedenie evidencie výdajní odberných oprávnení a vykonávanie ich kontroly U00018
A0000146 Vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením hospodárskej mobilizácie U00018
A0000147 Zabezpečovanie vedenia evidencie o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie U00018
A0000148 Uplatňovanie požiadaviek na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie U00018
A0000149 Uplatňovanie požiadaviek na odberné oprávnenia U00018
A0000150 Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie U00018
A0000151 Zriaďovanie výdajne odberných oprávnení a vytváranie materiálnych
a organizačných podmienok na ich činnosť
U00018
A0000152 Rozhodovanie o privatizácii a privatizačných projektoch U00019
A0000153 Likvidácia podniku U00020
A0000154 Zaniknutie podniku U00020
A0000155 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku priemyslu s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov U00021
A0000156 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovaním rádioaktívnych odpadov a energetickej efektívnosti U00021
A0000157 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku teplárenstva U00021
A0000158 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku plynárenstva U00021
A0000159 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby a úpravy tuhých palív U00021
A0000160 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby ropy a zemného plynu U00021
A0000161 Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby rudných a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby U00021
A0000162 Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických oddelení U00022
A0000163 Overovanie porušenia povinností územných samospráv vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy U00023
A0000164 Plnenie funkcie zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácii U00023
A0000165 Poskytovanie úverov U00023
A0000166 Predkladanie limitov počtu zamestnancov v kapitolách štátneho rozpočtu U00023
A0000167 Predkladanie návrhu rozpočtu verejnej správy U00023
A0000168 Predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok U00023
A0000169 Predkladanie rozpočtu verejnej správy na schválenie vláde Slovenskej republiky U00023
A0000170 Predkladanie systemizácie colníkov v štátnej službe U00023
A0000171 Prerokovávanie návrhu finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom
a rozpočtami územných samospráv
U00023
A0000172 Prerokovávanie rozpočtových dôsledkov návrhov právnych predpisov U00023
A0000173 Riadenie a usmerňovanie návrhu rozpočtu verejnej správy U00023
A0000174 Rozhodovanie o zavedení a zrušení nútenej správy U00023
A0000175 Príprava návrhu na predĺženie hospodárenia obce v ozdravnom režime U00023
A0000176 Rozpisovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu U00023
A0000177 Ručenie za zaplatenie zmenky U00023
A0000178 Spravovanie kapitoly Všeobecná pokladničná správa U00023
A0000179 Spravovanie štátnych finančných aktív U00023
A0000180 Udeľovanie súhlasu a vykonanie rozpočtového opatrenia U00023
A0000181 Udeľovanie súhlasu na zriadenie rozpočtovej organizácie U00023
A0000182 Ukladanie pokút subjektom na úseku financií U00023
A0000183 Ukladanie pokuty za nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy U00023
A0000184 Upravovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rok U00023
A0000185 Určovanie spôsobu povinného ročného zúčtovania použitia dotácií so štátnym rozpočtom U00023
A0000186 Vedenie prechodných prostriedkov U00023
A0000187 Vedenie prostriedkov zo zahraničia poskytnutých Slovenskej republike
na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
U00023
A0000188 Spravovanie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii U00023
A0000189 Vykazovanie finančnej pomoci priamo z Európskej únie a súhrnné rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie U00023
A0000190 Certifikácia a certifikačné overovanie pomoci z fondov Európskej únie U00023
A0000191 Príjem pomoci z fondov Európskej únie a výkon platieb platobným jednotkám a prijímateľom v rámci cezhraničnej spolupráce U00023
A0000192 Vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie U00023
A0000193 Viazanie výdavkov v rozpočte kapitoly U00023
A0000194 Vydávanie opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
U00023
A0000195 Vydávanie stanoviska z hľadiska dôsledkov koncesnej zmluvy
na stavebné práce
U00023
A0000196 Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvy U00023
A0000197 Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy U00023
A0000198 Vymáhanie odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou U00023
A0000199 Vypracovávanie a predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správy U00023
A0000200 Vypracovávanie vojnového štátneho rozpočtu U00023
A0000201 Zabezpečovanie realizácie finančných vzťahov U00023
A0000202 Zverejňovanie informácií o štátnom rozpočte U00023
A0000203 Zverejňovanie výsledkov hospodárenia verejnej správy U00023
A0000204 Oznamovanie ustanovenia nových daní Európskej komisii a príslušným úradom zmluvných štátov U00024
A0000205 Preskúmavanie právoplatného rozhodnutia na úseku daní a poplatkov U00024
A0000206 Rozhodovanie o oslobodení od daní z príjmov novovzniknutých daňových subjektov U00024
A0000207 Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti daní a poplatkov U00024
A0000208 Rozhodovanie v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia U00024
A0000209 Schvaľovanie vnútornej organizácie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky U00024
A0000210 Spracúvanie osobných údajov daňových subjektov U00024
A0000211 Určovanie daňového orgánu alebo colného orgánu na poskytovanie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní U00024
A0000212 Určovanie vzoru potvrdenia o zaplatení dane U00024
A0000213 Určovanie vzoru prehľadu a hlásenia U00024
A0000214 Určovanie vzoru registračného tlačiva U00024
A0000215 Ustanovenie opatrenia o zmene kódu kombinovanej nomenklatúry U00024
A0000216 Vydávanie opatrenia k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry U00024
A0000217 Vydávanie opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých
z uplatňovania ustanovení daňového predpisu
U00024
A0000218 Vydávanie vzoru tlačiva na daňové priznanie alebo hlásenie U00024
A0000219 Vydávanie vzoru tlačiva na vývoz tovaru U00024
A0000220 Vydávanie vzoru tlačiva súhrnného výkazu U00024
A0000221 Vykonávanie vzájomnej medzinárodnej spolupráce vo veciach daní U00024
A0000222 Vymenovávanie generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky U00024
A0000223 Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd pre oblasť daní U00024
A0000224 Rozhodovanie vo veciach miestnych daní, miestnych poplatkov, verejnej dávky, prijatia úveru alebo pôžičky a vykonávanie ich správy U00024
A0000225 Povoľovanie zriadenia slobodného skladu U00025
A0000226 Vydávanie rozhodnutí o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch U00025
A0000227 Určenie miestnej príslušnosti na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru U00025
A0000228 Povoľovanie zriadenia slobodného pásma U00025
A0000229 Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry Colného riaditeľstva Slovenskej republiky U00025
A0000230 Vykonávanie úloh súvisiacich s otváraním colných priechodov, zrušením colných priechodov a zmenou ich charakteru U00025
A0000231 Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd v colnej oblasti U00025
A0000232 Koordinovanie plánovania a vykonávania následnej finančnej kontroly
s inými kontrolnými orgánmi
U00026
A0000233 Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu U00026
A0000234 Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly U00026
A0000235 Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly U00026
A0000236 Vykonávanie následnej finančnej kontroly U00026
A0000237 Vypracovávanie správ o výsledkoch následnej finančnej kontroly U00026
A0000238 Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní finančnej kontroly U00026
A0000239 Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na úseku finančnej kontroly U00026
A0000240 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce U00026
A0000241 Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce U00026
A0000242 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami vyšších územných celkov U00026
A0000243 Kontrola príjmov a výdavkov vyšších územných celkov U00026
A0000244 Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu U00027
A0000245 Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vnútorný audit U00027
A0000246 Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti vnútorného auditu U00027
A0000247 Vykonávanie vnútorného auditu U00027
A0000248 Vypracovávanie správ o výsledkoch vnútorného auditu U00027
A0000249 Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní vnútorného auditu U00027
A0000250 Koordinovanie plánovania a vykonávania vládneho auditu s inými auditujúcimi orgánmi U00028
A0000251 Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu U00028
A0000252 Udeľovanie predchádzajúceho písomného súhlasu na vykonávanie vládneho auditu U00028
A0000253 Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vládny audit U00028
A0000254 Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti vládneho auditu U00028
A0000255 Vykonávanie vládneho auditu U00028
A0000256 Vypracovávanie správ o výsledkoch vládneho auditu U00028
A0000257 Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní vládneho auditu U00028
A0000258 Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na úseku vládneho auditu U00028
A0000259 Konzultovanie návrhov dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správy U00029
A0000260 Koordinovanie budovania informačných systémov verejnej správy U00029
A0000261 Sledovanie stavu a hodnotenie rozvoja informačných systémov verejnej správy U00029
A0000262 Spravovanie ústredného portálu verejnej správy U00029
A0000263 Schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy U00029
A0000264 Vydávanie štandardov pre informačné systémy verenej správy U00029
A0000265 Spravovanie základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy U00029
A0000266 Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti integrovaných obslužných miest U00029
A0000267 Spravovanie integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej správy U00029
A0000268 Vedenie registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest U00029
A0000269 Kontrola dodržiavania štandardov a povinností na úseku informatizácie spoločnosti U00029
A0000270 Riadenie a koordinácia informačnej bezpečnosti informačných systémov verejnej správy U00029
A0000271 Koordinovanie štátnej pomoci vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci U00030
A0000272 Posudzovanie súladu žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci U00030
A0000273 Predkladanie informácií o poskytnutej štátnej pomoci U00030
A0000274 Vedenie evidencie o štátnej pomoci U00030
A0000275 Vykonávanie auditu súladu poskytnutia štátnej pomoci U00030
A0000276 Vyžadovanie informácií potrebných na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci U00030
A0000277 Poskytovanie informácií a správ o poskytnutí štátnej pomoci U00030
A0000278 Poskytovanie, vymáhanie a pozastavenie poskytovania štátnej pomoci U00030
A0000279 Informovanie o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny U00031
A0000280 Poverovanie vo veciach cenovej kontroly U00031
A0000281 Rozhodovanie vo veciach regulácie cien U00031
A0000282 Určovanie zásad cenovej kontroly U00031
A0000283 Usmerňovanie výkonu cenovej kontroly vykonávanej správami finančnej kontroly U00031
A0000284 Ustanovovanie podmienok na dohodovanie a reguláciu cien tovarov U00031
A0000285 Vykonávanie cenovej kontroly a uskutočňovanie konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny U00031
A0000286 Zabezpečovanie informačného systému a potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny U00031
A0000287 Rozpočtovanie schodku štátneho rozpočtu U00032
A0000288 Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu U00033
A0000289 Spracovávanie informácií o zozname klientov bánk, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie U00034
A0000290 Uhrádzanie majetkovej ujmy banke U00034
A0000291 Vykonávanie funkcie notifikačného orgánu v oblasti finančných služieb na diaľku U00034
A0000292 Rozhodovanie sporov o správu majetku štátu U00035
A0000293 Určovanie správcu majetku štátu U00035
A0000294 Vedenie registra osobitných ponukových konaní U00035
A0000295 Vydávanie súhlasu s nakladaním majetku štátu U00035
A0000296 Realizovanie dohľadu nad činnosťou Štátnej pokladnice U00036
A0000297 Vypracovávanie stratégie systému Štátnej pokladnice U00036
A0000298 Informovanie o celkovom nároku na štátny príspevok za jednotlivé hypotekárne banky U00037
A0000299 Kontrola činnosti banky U00037
A0000300 Prerokovávanie bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov U00037
A0000301 Spracovávanie informácie o záznamoch z registra hypoték U00037
A0000302 Vykonávanie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch U00037
A0000303 Vykonávanie práv akcionára spojené s akciami, ktoré patria štátu U00037
A0000304 Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku U00037
A0000305 Ukladanie povinnosti stavebnej sporiteľni vrátiť sumu vo výške neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu U00038
A0000306 Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení U00038
A0000307 Vydávanie opatrenia o štátnej prémii U00038
A0000308 Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie U00038
A0000309 Realizovanie funkcie devízového orgánu U00039
A0000310 Určovanie základných sadzieb stravného v cudzej mene U00039
A0000311 Vykonávanie pôsobnosti voči ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy na úseku devízového hospodárstva a devízovej kontroly U00039
A0000312 Zabezpečovanie devízových súpisov a podkladov na medzištátne rokovania o majetkovoprávnych nárokoch a vnútroštátne vykonanie výsledkov týchto rokovaní U00039
A0000313 Ustanovovanie skúšobného poriadku komisie na audítorskú skúšku U00040
A0000314 Ustanovovanie opatrení pre účtovné jednotky U00040
A0000315 Vypracovávanie konsolidovanej účtovnej závierky U00040
A0000316 Vypracovávanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy U00040
A0000317 Vypracovávanie výročnej správy účtovnej jednotky U00040
A0000318 Zabezpečovanie výkonu štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a riadenia štátnych finančných pasív U00040
A0000319 Odnímanie poverenia poverenej skúšobni U00041
A0000320 Odnímanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hier U00041
A0000321 Povoľovanie denného vyúčtovania U00041
A0000322 Rozhodovanie o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu U00041
A0000323 Rozhodovanie o žiadosti na udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie U00041
A0000324 Schvaľovanie hodnôt hracích žetónov U00041
A0000325 Schvaľovanie prevádzkovania stávkových kancelárií U00041
A0000326 Určovanie povinnosti uhradiť sumu z neoprávneného majetkového prospechu U00041
A0000327 Určovanie výšky odvodu z hazardných hier U00041
A0000328 Vydávanie súhlasu o dočasnom uvoľnení finančnej zábezpeky U00041
A0000329 Vydávanie súhlasu o zrušení vinkulácie U00041
A0000330 Vydávanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hier U00041
A0000331 Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním podmienok pri licencii udelenej alebo vydanej ministerstvom alebo obcou U00041
A0000332 Vykonávanie kontroly nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku hazardných hier Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami U00041
A0000333 Vypracovávanie zoznamu prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie U00041
A0000334 Zastupovanie Národnej lotériovej spoločnosti U00041
A0000335 Zverejňovanie zoznamu overených skúšobní U00041
A0000336 Rozhodovanie o udelení individuálnej licencie na úseku hazardných hier U00041
A0000337 Vykonávanie správy odvodov do rozpočtu obce U00041
A0000338 Zabezpečovanie výkonu dozoru na úseku hazardných hier, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii U00041
A0000339 Vykonávanie štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporenia U00042
A0000340 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu železniciam U00043
A0000341 Odvolávanie proti rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov a vyšších územných celkov U00043
A0000342 Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb určených na vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel a na výkon funkcie predsedu skúšobnej komisie U00043
A0000343 Poskytovanie technických údajov a oznamovanie orgánov nespĺňajúcich požadované kritériá Európskej komisii a Európskej železničnej agentúre U00043
A0000344 Poverovanie právnických osôb na overovanie zdravotnej, zmyslovej
a psychickej spôsobilosti
U00043
A0000345 Predkladanie dokumentácie obsahujúcej technické špecifikácie alebo ich časti Európskej komisii U00043
A0000346 Rozhodovanie o zaradení alebo zrušení železničnej trate U00043
A0000347 Schvaľovanie štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady U00043
A0000348 Schvaľovanie typov dráhových vozidiel a ich podstatných zmien od schváleného typu dráhového vozidla U00043
A0000349 Ukladanie povinností prevádzkovateľovi dráh a dopravcovi U00043
A0000350 Určovanie vybraných skupín cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo verejnej osobnej železničnej doprave povinní prepravovať za osobitné cestovné U00043
A0000351 Určovanie priorít štátnej dopravnej politiky v oblasti železničnej dopravy
a regulácie
U00043
A0000352 Určovanie taríf cestovného pre osoby podľa zákona o Železniciach Slovenskej republiky U00043
A0000353 Vydávanie osvedčení alebo poverovanie právnických osôb na vydávanie osvedčení o školení bezpečnostného poradcu U00043
A0000354 Vydávanie súhlasu na povolenie výnimky na križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami na úrovni koľají U00043
A0000355 Vykonávanie dohľadu nad systematickým zvyšovaním bezpečnosti dopravy U00043
A0000356 Vykonávanie dohľadu nad obsahom skúšok vykonávaných podľa zákona
o dráhach a zákona o doprave na dráhach
U00043
A0000357 Vykonávanie dozoru nad plnením záväzkov vo verejnom záujme a na presadzovanie zásad štátnej dopravnej politiky U00043
A0000358 Zvolávanie správnej rady v prípade mimoriadnych okolností U00043
A0000359 Určovanie hlavných a vedľajších železničných tratí U00043
A0000360 Pripravovanie a vyhodnocovanie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme U00043
A0000361 Udeľovanie výnimiek z uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1371/2007
o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
U00043
A0000362 Zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej železničnej agentúre U00043
A0000363 Spolupráca s bezpečnostnými orgánmi členských štátov Európskej únie na úseku dráh a dopravy na dráhach U00043
A0000364 Dohliadanie nad bezpečnosťou dopravy a prevenciou nehôd U00043
A0000365 Informovanie Európskej železničnej agentúry o vydaní, zmene alebo zrušení bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia U00043
A0000366 Kontrola dodržiavania licencií dopravcami U00043
A0000367 Kontrola plnenia podmienok uvedených v bezpečnostných povoleniach
a osvedčeniach
U00043
A0000368 Poskytovanie konzultácií v otázkach bezpečnosti s dotknutými osobami U00043
A0000369 Poskytovanie potrebných dokumentov žiadateľom o bezpečnostné osvedčenie U00043
A0000370 Poverovanie právnických osôb na overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a lanovej dráhy U00043
A0000371 Povoľovanie prevádzky štrukturálnych subsystémov železničného systému a kontrola ich správneho prevádzkovania a udržiavania U00043
A0000372 Rozhodovanie v druhom stupni odvolacieho konania vo veciach týkajúcich sa sieťového vyhlásenia U00043
A0000373 Schvaľovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku, prideľovanie evidenčných čísel dráhovým vozidlám U00043
A0000374 Schvaľovanie typov dráhových vozidiel železničných dráh a ich podstatných zmien U00043
A0000375 Sledovanie nediskriminačného zaobchádzania prevádzkovateľa dráhy so žiadateľmi o prístup k železničnej infraštruktúre U00043
A0000376 Spolupráca a výmena informácií s regulačnými úradmi alebo obdobnými úradmi iných štátov U00043
A0000377 Vedenie národného registra dráhových vozidiel, vedenie národného registra železničnej infraštruktúry U00043
A0000378 Vydávanie a odnímanie licencií dopravcom U00043
A0000379 Vydávanie a odnímanie povolenia na prevádzkovanie dráhy U00043
A0000380 Vydávanie, zmena a odnímanie bezpečnostných osvedčení
a bezpečnostných povolení
U00043
A0000381 Vyhodnocovanie správy o bezpečnosti a prijímanie potrebných bezpečnostných opatrení U00043
A0000382 Pripravovanie, vykonávanie dohľadu a vyhodnotenie zmluvy
o prevádzkovaní dráhy
U00043
A0000383 Vykonávanie dohľadu nad uplatňovaním právnych predpisov v oblasti bezpečnosti U00043
A0000384 Vykonávanie dohľadu nad vydanými bezpečnostnými osvedčeniami U00043
A0000385 Vykonávanie regulácie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
a regulácia cestovného vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave
U00043
A0000386 Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave
v obvode dráhy
U00043
A0000387 Zabezpečovanie regulácie bezpečnosti U00043
A0000388 Zasielanie a zverejnenie správ o vyšetrovaniach, o vydaných bezpečnostných odporúčaniach a opatreniach U00043
A0000389 Zriaďovanie stálych a dočasných pracovísk Úradu pre reguláciu železničnej dopravy U00043
A0000390 Prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhy U00043
A0000391 Uhradenie preukázateľnej straty v osobnej železničnej doprave dopravcovi U00043
A0000392 Vykonávanie pôsobnosti vo veciach električkových a trolejbusových dráh U00043
A0000393 Zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti vzájomným prepojením verejnej osobnej dopravy na dráhe s verejnou pravidelnou autobusovou dopravou U00043
A0000394 Zabezpečovanie primeranej dopravy počas všetkých dní v týždni z dôvodu verejného záujmu U00043
A0000395 Oznamovanie počtu dopravcov a počtu vydaných kópií povolení alebo licencií Európskej únie Európskej komisii U00044
A0000396 Oznamovanie údajov týkajúcich sa cestných kontrol prepravy nebezpečných vecí Európskej komisii U00044
A0000397 Poverovanie krajských úradov dopravy odovzdávaním jednorazových prepravných povolení U00044
A0000398 Prideľovanie prepravných povolení pre zahraničných dopravcov na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy U00044
A0000399 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru v cestnej doprave U00044
A0000400 Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti cestnej dopravy U00044
A0000401 Schvaľovanie cestovných poriadkov v medzinárodnej autobusovej doprave U00044
A0000402 Sledovanie a vyhodnocovanie vykonávania prepravy osôb a oznamovanie údajov Európskej komisii U00044
A0000403 Spolupráca s inými orgánmi vo veciach cestnej dopravy U00044
A0000404 Spracúvanie a predkladanie návrhov na zmenu podmienok regulácie cien pravidelnej autobusovej dopravy U00044
A0000405 Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií v medzinárodnej autobusovej doprave U00044
A0000406 Udeľovanie povolenia zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky U00044
A0000407 Určovanie okruhu osôb, ktoré budú prepravované v pravidelnej autobusovej doprave, dopravcovi U00044
A0000408 Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry krajských úradov dopravy
a obvodných úradov dopravy
U00044
A0000409 Vydávanie a odnímanie licencie Európskej únie v medzinárodnej autobusovej doprave U00044
A0000410 Vydávanie a odnímanie povolenia Európskej únie v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave U00044
A0000411 Vydávanie osvedčení o odbornej príprave poradcov v oblasti prepravy nebezpečných vecí U00044
A0000412 Vydávanie osvedčenia vodiča U00044
A0000413 Vykonávanie odborného dozoru na úseku cestnej dopravy U00044
A0000414 Zabezpečovanie jednotného informačného systému v cestnej doprave U00044
A0000415 Zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov krajských úradov dopravy, obvodných úradov dopravy, obcí a vyšších územných celkov na úseku cestnej dopravy U00044
A0000416 Zabezpečovanie schválenia, výroby a distribúcie prepravných povolení, licencií, osvedčení a potvrdení U00044
A0000417 Udeľovanie zákazu výkonu medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému dopravcovi U00044
A0000418 Riadenie celoštátneho systému vydávania a používania pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave vrátane kľúčov a certifikátov U00044
A0000419 Vedenie centrálneho registra pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave U00044
A0000420 Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad vydávaním a používaním pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave U00044
A0000421 Vedenie celoštátneho registra zabezpečovacích značiek používaných na plomby záznamových zariadení a použitých elektronických bezpečnostných dát U00044
A0000422 Udeľovanie a odnímanie povolenie na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu U00044
A0000423 Vydávanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely U00044
A0000424 Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji U00044
A0000425 Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy U00044
A0000426 Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu U00044
A0000427 Ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu U00044
A0000428 Uzatváranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom
a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie dopravcovi
U00044
A0000429 Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide
o pravidelnú autobusovú dopravu
U00044
A0000430 Zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave U00044
A0000431 Povoľovanie zriadenia autobusovej linky U00044
A0000432 Prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané v pôsobnosti obce U00044
A0000433 Schvaľovanie a ukladanie zmien cestovného poriadku U00044
A0000434 Udeľovanie, zmena a odňatie dopravnej licencie U00044
A0000435 Ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností U00044
A0000436 Ukladanie pokút v oblasti cestnej dopravy U00044
A0000437 Ustanovenie prevádzkového poriadku stanovišťa taxislužby U00044
A0000438 Ustanovenie výkonu práce vodiča taxislužby na území obce U00044
A0000439 Uzatváranie a plnenie zmlúv s dopravcom vo verejnom záujme U00044
A0000440 Vykonávanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách U00044
A0000441 Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v obci U00044
A0000442 Vykonávanie odborného dozoru týkajúceho sa cestnej dopravy, technickej základne alebo osádky vozidla U00044
A0000443 Zabezpečovanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách U00044
A0000444 Zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy U00044
A0000445 Zabezpečovanie výstavby, údržby a výkonu správy miestnych komunikácií U00044
A0000446 Zostavovanie plánu a zabezpečovanie dopravnej obslužnosti U00044
A0000447 Zriaďovanie vymedzených priestorov, stanovíšť pre vozidlá používané na podnikanie U00044
A0000448 Zabezpečovanie podmienok kombinovanej dopravy U00045
A0000449 Koordinovanie celoštátneho sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách U00046
A0000450 Posudzovanie a schvaľovanie operačných plánov zimnej údržby diaľnic a ciest U00046
A0000451 Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice a cesty U00046
A0000452 Povoľovanie zvláštneho užívania diaľnic a ciest U00046
A0000453 Prejednávanie priestupkov a správnych deliktov v oblasti pozemných komunikácií U00046
A0000454 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovaná obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami U00046
A0000455 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy a obvodnými úradmi dopravy U00046
A0000456 Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti pozemných komunikácií U00046
A0000457 Rozhodovanie o zaradení a vyradení pozemných komunikácií do cestnej siete a z cestnej siete a o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete U00046
A0000458 Schvaľovanie plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu a Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti U00046
A0000459 Udeľovanie súhlasu na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie U00046
A0000460 Určovanie hlavných smerov cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva U00046
A0000461 Určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení a povoľovanie zriadenia vyhradených parkovísk U00046
A0000462 Vyjadrovanie sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón U00046
A0000463 Zabezpečovanie centrálnej databanky diaľnic a ciest U00046
A0000464 Zabezpečovanie finančných transferov obciam v oblasti pozemných komunikácií U00046
A0000465 Zabezpečovanie jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti U00046
A0000466 Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu a Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti U00046
A0000467 Zabezpečovanie ústrednej technickej evidencie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií U00046
A0000468 Zabezpečovanie zriadenia a prevádzky váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov U00046
A0000469 Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve a správe samosprávneho kraja U00046
A0000470 Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné komunikácie vo vlastníctve samosprávneho kraja U00046
A0000471 Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja U00046
A0000472 Zabezpečovanie technickej evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja U00046
A0000473 Poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií U00046
A0000474 Vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách a miestnych komunikáciách U00046
A0000475 Poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávnych krajov a obcí U00046
A0000476 Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve
a správe obce
U00046
A0000477 Vyhlasovanie verejnej účelovej komunikácie za neverejnú so súhlasom vlastníka U00046
A0000478 Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie U00046
A0000479 Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami
a účelovými komunikáciami obce
U00046
A0000480 Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné komunikácie vo vlastníctve obce U00046
A0000481 Zabezpečovanie plánovania, prípravy a výstavby ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja a obce U00046
A0000482 Zabezpečovanie regionálnej databanky ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja a obce v súlade s centrálnou databankou diaľnic a ciest U00046
A0000483 Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia miestnych komunikácií vo vlastníctve obce U00046
A0000484 Zabezpečovanie technickej evidencie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce U00046
A0000485 Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti U00046
A0000486 Poskytovanie údajov o zjazdnosti miestnych komunikácií a údajov
z technickej evidencie miestnych komunikácií
U00046
A0000487 Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení U00047
A0000488 Nariaďovanie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii časť II
a technických osvedčení vozidiel
U00047
A0000489 Notifikovanie technických služieb Slovenskej republiky v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie U00047
A0000490 Rozhodovanie o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia U00047
A0000491 Povoľovanie a schvaľovanie hromadných prestavieb typu vozidiel a vedenie ich evidencie U00047
A0000492 Povoľovanie výnimiek prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000493 Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného krajskými úradmi dopravy U00047
A0000494 Riadenie, kontrola a koordinovanie výkonu štátnej správy vykonávaného obvodnými úradmi dopravy v jeho územnej pôsobnosti U00047
A0000495 Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy vykonávaného krajskými úradmi dopravy a obvodnými úradmi dopravy U00047
A0000496 Rozhodovanie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN U00047
A0000497 Rozhodovanie o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovanie o schválení jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov U00047
A0000498 Rozhodovanie o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľovanie značky typového schválenia ES a vedenie ich evidencie U00047
A0000499 Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencie U00047
A0000500 Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedenie ich evidencie U00047
A0000501 Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencie U00047
A0000502 Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností technických služieb a vedenie ich zoznamu U00047
A0000503 Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov Európskej únie U00047
A0000504 Rozhodovanie o uznaní typového schválenia ES vozidiel udeleného inými členskými štátmi Európskej únie a vedenie ich evidencie U00047
A0000505 Rozhodovanie o dočasnom vyradení alebo o trvalom vyradení vozidiel
z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
U00047
A0000506 Schvaľovanie pred začatím výroby vzorových výtlačkov tlačív dokladov
a kontrolných nálepiek
U00047
A0000507 Schvaľovanie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení U00047
A0000508 Spolupráca pri výkone štátnej správy na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000509 Udeľovanie značky typového schválenia ES a značky typového schválenia
a vedenie ich evidencie
U00047
A0000510 Určenie siete staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol
a pracovísk kontroly originality
U00047
A0000511 Ustanovenie podmienok na vedenie jednotného informačného systému
v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení
U00047
A0000512 Vedenie evidencie dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov Európskej únie U00047
A0000513 Vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000514 Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad hromadnou výrobou typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel U00047
A0000515 Zabezpečovanie výroby, distribúcie a evidencie vyrobených osvedčení
o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
U00047
A0000516 Zasielanie údajov o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti žiadateľov z iných členských štátov Európskej únie Európskej komisii U00047
A0000517 Zasielanie údajov týkajúcich sa cestných technických kontrol Európskej komisii U00047
A0000518 Zastupovanie Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrol U00047
A0000519 Zriaďovanie skúšobných komisií na preukázanie odbornej spôsobilosti
a vymenúvanie a odvolávanie ich členov
U00047
A0000520 Vydávanie osvedčenia o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov U00047
A0000521 Rozhodovanie o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek U00047
A0000522 Schvaľovanie a prijímanie opatrení súvisiacich so stiahnutím vozidiel U00047
A0000523 Odvolávanie proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými úradmi dopravy v ich územnej pôsobnosti U00047
A0000524 Vykonávanie hlavného štátneho odborného dozoru v oblasti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000525 Poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy pri zisťovaní žiadateľov
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
U00047
A0000526 Povoľovanie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľovanie prestavby jednotlivého vozidla U00047
A0000527 Povoľovanie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení U00047
A0000528 Prejednávanie priestupkov na úseku prevádzky vozidiel pri premávke na komunikáciách U00047
A0000529 Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení U00047
A0000530 Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení
U00047
A0000531 Rozhodovanie o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách U00047
A0000532 Schvaľovanie jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla U00047
A0000533 Schvaľovanie jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencie U00047
A0000534 Sledovanie, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám, emisným kontrolám, a porovnávanie údajov s databázou evidovaných vozidiel U00047
A0000535 Vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel U00047
A0000536 Poskytovanie súčinnosti na účely štátneho odborného dozoru v oblasti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000537 Vydávanie súhlasu na zriadenie prístavov a vymedzení ich územia U00048
A0000538 Informovanie o uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti U00048
A0000539 Kontrola činnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti U00048
A0000540 Kontrola vývoja ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov U00048
A0000541 Odvolávanie proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy U00048
A0000542 Poverovanie osôb vykonávaním kvalifikačných kurzov, vykonávaním dohľadu nad ich priebehom a ich odnímaním U00048
A0000543 Poverovanie právnických osôb na vykonávanie klasifikácie plavidiel, kontajnerov a výmenných nadstavieb U00048
A0000544 Poverovanie uznanej klasifikačnej spoločnosti výkonom činností  U00048
A0000545 Povoľovanie výnimiek na prepravu nebezpečných tovarov U00048
A0000546 Rozhodovanie o odňatí a vrátení preukazu odbornej spôsobilosti, o odňatí a pozastavení platnosti registračného listu a odňatí dočasne zadržaného registračného listu U00048
A0000547 Schvaľovanie a potvrdzovanie denníkov a iných lodných dokladov U00048
A0000548 Schvaľovanie pravidiel na klasifikáciu a stavbu lodí, kontajnerov
a výmenných nadstavieb
U00048
A0000549 Schvaľovanie spôsobilosti rekreačného plavidla na plavbu a vydávanie medzinárodných osvedčení rekreačného plavidla U00048
A0000550 Schvaľovanie učebných osnov kvalifikačných kurzov a školiteľov U00048
A0000551 Sledovanie vývoja ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy U00048
A0000552 Udeľovanie, odnímanie povolení a licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy U00048
A0000553 Udeľovanie výnimiek z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu U00048
A0000554 Ukladanie sankcií v oblasti vnútrozemskej plavby U00048
A0000555 Určovanie minimálneho obsadenia námornej lode lodnou posádkou
z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky
U00048
A0000556 Uzatváranie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa námornej plavby U00048
A0000557 Povoľovanie výnimky z požadovanej odbornej praxe na úseku vnútrozemskej plavby, prístavov a námornej plavby v odôvodnených prípadoch U00048
A0000558 Vedenie evidencie držiteľov kvalifikačných kurzov U00048
A0000559 Vedenie námorného registra Slovenskej republiky U00048
A0000560 Vydávanie lodných listín, námorníckych knižiek, osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu a povolení na prepravu cestujúcich U00048
A0000561 Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov lodných posádok, veliteľov rekreačných lodí, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti a potvrdení o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti U00048
A0000562 Vydávanie registračného listu oprávňujúceho plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky U00048
A0000563 Vyhodnocovanie činnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasielanie hodnotenia jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únie U00048
A0000564 Vyhodnocovanie intenzity vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavu U00048
A0000565 Vyjadrovanie sa pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie U00048
A0000566 Vykonávanie kontroly odbornej spôsobilosti členov lodných posádok
a veliteľov rekreačných plavidiel
U00048
A0000567 Vykonávanie kontroly spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu U00048
A0000568 Vyšetrovanie námorných nehôd a ukladanie opatrení na odstránenie chýb a nedostatkov U00048
A0000569 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti prepravy nebezpečných tovarov U00048
A0000570 Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu U00048
A0000571 Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach vnútrozemskej plavby U00048
A0000572 Prerokovávanie vymedzenia územia verejných prístavov U00048
A0000573 Vykonávanie správy a ochrany informácií v systéme riečnych informačných služieb U00048
A0000574 Nariaďovanie okamžitého zastavenia plavby U00048
A0000575 Povoľovanie zaradenia plavidiel do prevádzky U00048
A0000576 Rozhodovanie o odstránení plavidla z vodnej cesty alebo prístavu U00048
A0000577 Rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch U00048
A0000578 Rozhodovanie o zriadení požičovní malých plavidiel U00048
A0000579 Schvaľovanie technickej a typovej dokumentácie na individuálnu stavbu
a rekonštrukciu malého plavidla
U00048
A0000580 Ukladanie plavebných opatrení U00048
A0000581 Ukladanie sankcií za porušenie zákona o vnútrozemskej plavbe
a prejednávanie priestupkov
U00048
A0000582 Určovanie podmienok prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch U00048
A0000583 Vedenie evidencie vodných ciest, plavidiel, vedenie záznamu o pobyte plavidiel vo verejných prístavoch a vedenie evidencie lodných listín
a dokladov
U00048
A0000584 Vydávanie a odnímanie ciachových preukazov U00048
A0000585 Vydávanie a odnímanie lodného osvedčenia, preukazov odbornej spôsobilosti a lodníckych knižiek U00048
A0000586 Vydávanie osvedčení v oblasti vnútrozemskej plavby U00048
A0000587 Vydávanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla U00048
A0000588 Vydávanie súhlasu na výkon činností na vodnej ceste U00048
A0000589 Vydávanie súhlasu na výstavbu vodných ciest a prístavov U00048
A0000590 Vydávanie súhlasu na zriadenie odstavných miest na vodnej ceste pre plavidlá vyradené z prevádzky U00048
A0000591 Vydávanie typových osvedčení malého plavidla U00048
A0000592 Vydávanie záväzného stanoviska v územnoplánovacích činnostiach U00048
A0000593 Vydávanie záväzných stanovísk v konaniach zasahujúcich do vodnej cesty alebo prístavu U00048
A0000594 Vykonávanie ciachovania plavidiel U00048
A0000595 Vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd U00048
A0000596 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby U00048
A0000597 Zabezpečovanie odoberania vzoriek lodných palív U00048
A0000598 Zriaďovanie regionálnych centier riečnych informačných služieb U00048
A0000599 Hodnotenie plnenia požiadaviek a dostatočnosti zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku U00049
A0000600 Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel U00049
A0000601 Kontrola poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla U00049
A0000602 Odsúhlasovanie vykonania letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel a overovanie letovej spôsobilosti lietadiel U00049
A0000603 Odsúhlasovanie vykonania letu zahraničného prevádzkovateľa U00049
A0000604 Odsúhlasovanie zmeny konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke U00049
A0000605 Odsúhlasovanie zriadenia leteckých pozemných zariadení, ich zmeny alebo zrušenia U00049
A0000606 Odsúhlasovanie zriadenia určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem U00049
A0000607 Overovanie typovej spôsobilosti lietadiel a ich súčastí a použiteľnosti výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve U00049
A0000608 Poverovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby dozorom nad stavbou
a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení
U00049
A0000609 Poverovanie právnických osôb a fyzických osôb vykonávaním letových prevádzkových služieb a leteckej informačnej služby U00049
A0000610 Poverovanie zdravotníckych zariadení a lekárov posudzovaním zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu U00049
A0000611 Povoľovanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve U00049
A0000612 Povoľovanie prevádzkovania letísk a leteckých pozemných zariadení
a vedenie ich evidencie
U00049
A0000613 Povoľovanie usporiadania leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia U00049
A0000614 Povoľovanie vykonávania leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb a vykonávania leteckej meteorologickej služby U00049
A0000615 Prideľovanie frekvencie a frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb U00049
A0000616 Pripravovanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv vo veciach civilného letectva U00049
A0000617 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach civilného letectva
a vykonávanie štátneho odborného dozoru
U00049
A0000618 Rozhodovanie o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení U00049
A0000619 Rozhodovanie o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určovanie koordinátora na výkon koordinačnej činnosti U00049
A0000620 Schvaľovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
a ich zmeny
U00049
A0000621 Schvaľovanie prepravných podmienok, taríf pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu U00049
A0000622 Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb U00049
A0000623 Udeľovanie licencie a vydávanie povolenia na vykonávanie leteckej dopravy U00049
A0000624 Udeľovanie súhlasu na zriadenie letísk, ich podstatnej zmeny alebo zrušenia a na zriadenie stavieb U00049
A0000625 Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám a prejednávanie priestupkov na úseku civilného letectva U00049
A0000626 Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie na úseku civilného letectva U00049
A0000627 Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska U00049
A0000628 Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska určených na dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel alebo na vzlety
a pristátia lietajúcich športových zariadení
U00049
A0000629 Určenie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota U00049
A0000630 Určenie podmienok stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení U00049
A0000631 Určovanie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení U00049
A0000632 Vedenie registra lietadiel U00049
A0000633 Vydávanie, uznávanie osvedčení a odbornej spôsobilosti v oblasti civilného letectva U00049
A0000634 Vydávanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve U00049
A0000635 Vydávanie typového osvedčenia lietadla a vydávanie súhlasu na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve U00049
A0000636 Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letov U00049
A0000637 Vykonávanie funkcie špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo U00049
A0000638 Vykonávanie kontroly dodržiavania pravidiel na určovanie výšky
a vyberanie odplát za použitie verejných letísk a leteckých navigačných služieb
U00049
A0000639 Vykonávanie overovania spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia
a letových meraní
U00049
A0000640 Vytváranie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd
a incidentov
U00049
A0000641 Vytváranie systému opatrení na ochranu civilného letectva U00049
A0000642 Vytváranie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb U00049
A0000643 Vytváranie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov U00049
A0000644 Zabezpečovanie činnosti odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov U00049
A0000645 Zabezpečovanie leteckej informačnej služby U00049
A0000646 Zabezpečovanie postupov a prostriedkov koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov U00049
A0000647 Zabezpečovanie požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby U00049
A0000648 Zakazovanie alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru U00049
A0000649 Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach civilného letectva U00049
A0000650 Vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách U00049
A0000651 Vykonávanie ochrany civilného letectva U00049
A0000652 Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení U00049
A0000653 Schvaľovanie poštových známok a poštových lístkov a obálok, schvaľovanie začiatku a konca platnosti poštových známok a poštových cenín U00050
A0000654 Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v štátnej správe v poštových službách U00050
A0000655 Vypracúvanie návrhov národnej tabuľky frekvenčného spektra
a predkladanie ho vláde na schválenie
U00051
A0000656 Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií U00051
A0000657 Schvaľovanie štatútu a rokovacieho poriadku medzirezortnej komisie na prípravu národnej tabuľky frekvenčného spektra U00051
A0000658 Vypracúvanie návrhov národnej politiky pre elektronické komunikácie
a predkladanie ho vláde na schválenie
U00051
A0000659 Funkcie štátneho dopravného úradu U00052
A0000660 Funkcie námorného úradu U00053
A0000661 Spracúvanie súhrnného programu verejných prác U00054
A0000662 Ukladanie pokút v oblasti verejných prác U00054
A0000663 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti verejných prác U00054
A0000664 Vykonávanie štátnej expertízy U00054
A0000665 Vytváranie a vedenie informačného systému verejných prác U00054
A0000666 Zostavovanie rozvojového programu priorít verejných prác U00054
A0000667 Koordinovanie činnosti ústredných orgánov štátnej správy, krajských stavebných úradov, samosprávnych krajov a obcí U00055
A0000668 Vypracovanie metodiky obstarávania územných plánov a metodické usmerňovanie orgánov územného plánovania U00055
A0000669 Overovanie skúškou odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcí
a samosprávnych krajov
U00055
A0000670 Vedenie registra odborne spôsobilých osôb U00055
A0000671 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania U00055
A0000672 Obstarávanie územno-technických podkladov a poverovanie obstarávaním územnotechnických podkladov U00055
A0000673 Posudzovanie zadania a návrhu územného plánu regiónu a návrhu zmien a doplnkov územného plánu regiónu U00055
A0000674 Spracovanie stanovísk v prerokovaniach územného plánu regiónu U00055
A0000675 Spolupráca s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier U00055
A0000676 Riadenie a kontrola výkonu štátnej stavebnej správy U00055
A0000677 Zabezpečovanie hlavného štátneho stavebného dohľadu U00055
A0000678 Preskúmanie rozhodnutia krajského stavebného úradu vydané v správnom konaní U00055
A0000679 Koordinovanie uplatňovania stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými
a inými stavebnými úradmi
U00055
A0000680 Koordinovanie postupov správnych orgánov v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania U00055
A0000681 Rozhodovanie o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona U00055
A0000682 Určovanie obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupu pri overovaní
a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu
U00055
A0000683 Určovanie v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsahu odbornej skúšky, vymenúvanie členov skúšobnej komisie, navrhovanie preskúšania a koordinovanie činnosti týchto komôr U00055
A0000684 Vyjadrovanie k splneniu podmienok na vyvlastnenie pri prevode majetku štátu U00055
A0000685 Posudzovanie zadania pre územný plán obce a zadania pre územný plán zóny U00055
A0000686 Vydávanie stanoviska pri prerokovaní konceptu územného plánu obce
a konceptu územného plánu zóny
U00055
A0000687 Vydávanie stanoviska pri prerokovaní návrhu územného plánu obce
a návrhu územného plánu zóny
U00055
A0000688 Preskúmavanie návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny U00055
A0000689 Riešenie rozporov pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie U00055
A0000690 Metodická činnosť pre obce na úseku územného plánovania U00055
A0000691 Obstarávanie a prerokúvanie územnoplánovacích podkladov U00055
A0000692 Spolupôsobenie pri vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní U00055
A0000693 Preskúmavanie rozhodnutí stavebného úradu vydaných v správnom konaní U00055
A0000694 Riadenie a kontrola výkonu prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi U00055
A0000695 Plnenie úlohy štátneho stavebného dohľadu U00055
A0000696 Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu krajským stavebným úradom U00055
A0000697 Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí U00055
A0000698 Určovanie, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie
v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu
U00055
A0000699 Podieľanie sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb U00055
A0000700 Evidovanie a zabezpečenie ukladania územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a iných opatrení U00055
A0000701 Konanie o dodatočnom povolení stavby U00055
A0000702 Nariadenie odstraňovania stavieb U00055
A0000703 Nariadenie zabezpečovacích prác U00055
A0000704 Nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbách a na stavebných pozemkoch U00055
A0000705 Návrh, vydanie a zrušenie rozhodnutia vo veci vyvlastnenia U00055
A0000706 Obstarávanie, schvaľovanie, zmena a zverejnenie územnoplánovacej dokumentácie U00055
A0000707 Oznámenie začatia stavebného konania U00055
A0000708 Oznámenie začatia stavebného pojednávania U00055
A0000709 Poskytovanie štátneho stavebného príspevku U00055
A0000710 Povolenie, zmena, odstránenie alebo údržba stavby U00055
A0000711 Vydávanie rozhodnutia o využívaní územia U00055
A0000712 Rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupu na cudzie pozemky a stavby U00055
A0000713 Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí U00055
A0000714 Spracovanie, schvaľovanie, zverejnenie a vyhodnotenie územného plánu U00055
A0000715 Sprístupnenie dokumentácie oprávneným osobám U00055
A0000716 Stanovenie úľav pri živelných pohromách a pri haváriách U00055
A0000717 Ukladanie pokút v oblasti stavebného konania U00055
A0000718 Uloženie nevyhnutných úľav stavebníkovi U00055
A0000719 Upustenie od niektorých technických požiadaviek na stavenisko U00055
A0000720 Určenie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere U00055
A0000721 Určenie súpisného a orientačného čísla stavbám a vedenie ich evidencie U00055
A0000722 Určovanie a menenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev U00055
A0000723 Vydanie kolaudačného rozhodnutia U00055
A0000724 Vydanie, rozšírenie a zamietnutie stavebného povolenia U00055
A0000725 Vykonávanie informačných činností podľa štandardov a na základe schválených projektov U00055
A0000726 Vykonávanie konania pri občianskoprávnych a iných námietkach U00055
A0000727 Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho plnenia U00055
A0000728 Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvoja U00055
A0000729 Zabezpečovanie štátneho stavebného dohľadu U00055
A0000730 Zabezpečovanie záväzných stanovísk U00055
A0000731 Začatie územného konania U00055
A0000732 Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konania U00055
A0000733 Začatie, vykonávanie, prerušenie a upustenie od kolaudačného konania U00055
A0000734 Začatie, zmena a vydanie územného rozhodnutia U00055
A0000735 Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorý napomáha hospodársky a sociálny rozvoj obce U00055
A0000736 Zrušenie rozhodnutia o chránenej časti krajiny U00055
A0000737 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu U00055
A0000738 Pôsobnosť orgánu územného plánovania U00055
A0000739 Schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu U00055
A0000740 Schvaľovanie územného plánu regiónu a vyhlasovanie jeho záväzných častí U00055
A0000741 Navrhovanie slovenských technických noriem U00056
A0000742 Spolupráca v oblasti stavebných výrobkov U00056
A0000743 Udeľovanie a odnímanie autorizácie a kontrola autorizovanej osoby
v oblasti stavebných výrobkov
U00056
A0000744 Udeľovanie, odnímanie a kontrola oprávnenia na výkon činnosti osvedčovacieho miesta U00056
A0000745 Ukladanie pokút v oblasti stavebnej výroby U00056
A0000746 Ukladanie povinnosti odstránenia nedostatkov v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000747 Vydávanie stanovísk a poskytovanie vysvetlení v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000748 Vykonávanie dozoru nad preukazovaním zhody a nad technickým osvedčovaním U00056
A0000749 Zabezpečovanie a zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanie U00056
A0000750 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000751 Evidencia a vyhodnocovanie energetických certifikátov U00056
A0000752 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti bytovej politiky U00057
A0000753 Navrhovanie základných cieľov štátnej bytovej politiky s väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku U00057
A0000754 Spolupráca v oblasti bytovej politiky na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni U00057
A0000755 Vykonávanie správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami Štátneho fondu rozvoja bývania U00057
A0000756 Navrhovanie riešení v oblasti nájomného bývania U00057
A0000757 Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania U00057
A0000758 Poskytovanie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom U00057
A0000759 Poskytovanie úverov a nenávratných príspevkov na rozvoj bývania U00057
A0000760 Posudzovanie a overovanie žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania U00057
A0000761 Vykonávanie kontroly a finančných operácií v oblasti poskytovania podpory na rozvoj bývania U00057
A0000762 Spracúvanie koncepcií, podkladov a návrhov na rozvoj bývania
v príslušnom kraji
U00057
A0000763 Metodická činnosť a spolupráca v oblasti rozvoja bývania na úrovni kraja U00057
A0000764 Zabezpečovanie kontroly dodržiavania zmluvných podmienok a kontroly čerpania podpory U00057
A0000765 Zabezpečovanie obstarávania a schvaľovania programov rozvoja bývania
a spolupôsobenia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci
U00057
A0000766 Zabezpečovanie predkladania a overovania žiadosti o podporu rozvoja bývania a overovanie jej úplnosti U00057
A0000767 Zabezpečovanie preskúmavania bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory U00057
A0000768 Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu U00058
A0000769 Propagácia a marketing cestovného ruchu U00059
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správy Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0000770 Medzinárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchu U00059
A0000771 Registrácia organizácií cestovného ruchu U00059
A0000772 Podpora rozvoja cestovného ruchu U00059
A0000773 Energetická hospodárnosť budov U00060
A0000774 Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja U00061
A0000775 Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie U00062
A0000776 Zabezpečenie tvorby informačného monitorovacieho systému a plnenie úloh súvisiacich s prevádzkou informačného monitorovacieho systému U00062
A0000777 Riadenie a implementácia Operačného programu Technická pomoc U00062
A0000778 Overovanie výkonu úloh delegovaných na sprostredkovateľské orgány U00062
A0000779 Zabezpečovanie kontroly vykonávania právomocí U00062
A0000780 Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja U00063
A0000781 Vydávanie stanoviska z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na pôde U00064
A0000782 Kontrola dodržiavania povinností a podmienok pestovania modifikovaných rastlín U00064
A0000783 Kontrola kvality a správnosti postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej prítomnosti a rozširovania modifikovaných rastlín U00064
A0000784 Kontrola plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000785 Kontrola výskytu škodcov a burín v porastoch modifikovaných rastlín U00064
A0000786 Koordinovanie spolupráce s pôdnou službou U00064
A0000787 Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu U00064
A0000788 Plnenie úloh štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00064
A0000789 Plnenie úloh v oblasti agrochémie a výživy rastlín U00064
A0000790 Plnenie úloh v oblasti certifikácie hnojív U00064
A0000791 Plnenie úloh v zmysle dohody uzatvorenej s pôdohospodárskou platobnou agentúrou U00064
A0000792 Poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín U00064
A0000793 Poverovanie odborne spôsobilých osôb vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín U00064
A0000794 Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za správne delikty na úseku poľnohospodárstva U00064
A0000795 Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000796 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
U00064
A0000797 Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti pestovania modifikovaných rastlín U00064
A0000798 Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav U00064
A0000799 Rozhodovanie o odvolaniach v oblasti pestovania modifikovaných rastlín U00064
A0000800 Rozhodovanie o registrácii do ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000801 Rozhodovanie o registrácii, predĺžení a zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000802 Rozhodovanie o zmene druhu, odňatí a usporiadaní druhu poľnohospodárskeho pozemku U00064
A0000803 Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti poľnohospodárstva U00064
A0000804 Rozhodovanie v pochybnostiach ohľadom povinnej osoby v oblasti poľnohospodárstva U00064
A0000805 Schvaľovanie projektu mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde U00064
A0000806 Sledovanie, vyhodnocovanie, odsúhlasovanie a riešenie nesúladu úbytkov poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000807 Spolupráca s pôdnou službou U00064
A0000808 Spolupráca v súlade s právnymi aktmi Európskej únie na úseku poľnohospodárstva U00064
A0000809 Ukladanie pokút v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000810 Ukladanie pokút v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a v oblasti uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh U00064
A0000811 Ukladanie sankcií za porušovanie ustanovení zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe U00064
A0000812 Určovanie postupov a metód kontroly, monitoringu a inšpekcie pre bezpečné nakladanie s modifikovanými rastlinami v zmiešaných pestovateľských systémoch U00064
A0000813 Vedenie databázy bioosív U00064
A0000814 Vedenie evidencie dodávateľov a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov U00064
A0000815 Vedenie evidencie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaného organizmu U00064
A0000816 Vedenie evidencie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín U00064
A0000817 Vedenie evidencie pestovateľských plôch U00064
A0000818 Vedenie registra ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000819 Vedenie registra ovocných sadov a chmeľníc U00064
A0000820 Vedenie Štátnej odrodovej knihy, zostavovanie Listiny registrovaných odrôd a rozhodovanie o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy U00064
A0000821 Vydávanie metodiky a metodických pokynov na vykonávanie odrodových skúšok U00064
A0000822 Vydávanie oprávnení na výkon inšpekcie a certifikácie v ekologickom poľnohospodárstve U00064
A0000823 Vydávanie osvedčení o spôsobilosti držiteľom registrácie v ekologickom poľnohospodárstve U00064
A0000824 Vydávanie osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín
a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
U00064
A0000825 Vydávanie povolení na používanie konvenčných uznaných osív v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby U00064
A0000826 Vydávanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000827 Vydávanie súhlasu na dovoz produktov a potravín z ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000828 Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000829 Vykonávanie detekcie, identifikácie a kvantifikácie obsahu nežiaducej prítomnosti modifikovaných rastlín U00064
A0000830 Vykonávanie dohľadu nad uvedenými činnosťami a zabezpečovanie odbornej prípravy a odborných skúšok na uvedené účely U00064
A0000831 Vykonávanie dozoru nad inšpekčnou a certifikačnou činnosťou oprávnených inšpekčných organizácií U00064
A0000832 Vykonávanie inšpekcie a kontroly pestovateľov a vydávanie záväzných posudkov a protokolov U00064
A0000833 Vykonávanie kontroly udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania U00064
A0000834 Vykonávanie odrodových skúšok na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000835 Vykonávanie uznávania množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000836 Vypracúvanie a predkladanie informácie o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000837 Vydávanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000838 Zastupovanie Slovenskej republiky na zasadaniach pre oblasť ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000839 Zostavovanie prehľadu registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností U00064
A0000840 Zostavovanie zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a pôdnych pomocných látok povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby U00064
A0000841 Zverejňovanie informácií a údajov o pestovaní modifikovaných rastlín U00064
A0000842 Kontrola vykonávania činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000843 Odnímanie osvedčenia o zatriedení vína alebo štátneho kontrolného čísla U00065
A0000844 Odporúčanie udelenia alebo odobratia osvedčenia a kontrola činnosti Tokajského združenia U00065
A0000845 Osvedčovanie hrozna na účely výroby akostných vín U00065
A0000846 Osvedčovanie pôvodu vína na sprievodných dokladoch U00065
A0000847 Posudzovanie podkladov na uznanie akostných vín a kontrola dodržiavania stanovených podmienok U00065
A0000848 Prideľovanie štátneho kontrolného čísla pre akostné vína U00065
A0000849 Registrovanie Tokajského združenia U00065
A0000850 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti vinohradníctva
a vinárstva
U00065
A0000851 Rozhodovanie o nepovolenej výsadbe U00065
A0000852 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu
a štátnej veterinárnej a potravinovej správy
U00065
A0000853 Rozhodovanie o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv
a výsadbových práv z rezervy
U00065
A0000854 Rozhodovanie o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu U00065
A0000855 Rozhodovanie o udelení povolenia na dovoz tokajského vína U00065
A0000856 Rozhodovanie o znížení kategórie akostných vín U00065
A0000857 Schvaľovanie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy U00065
A0000858 Spravovanie rezervy výsadbových práv U00065
A0000859 Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly U00065
A0000860 Ukladanie povinnosti vyklčovať vinohradnícku plochu U00065
A0000861 Ukladanie povinnosti zničiť zdraviu škodlivé vinárske produkty U00065
A0000862 Určovanie priorít v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000863 Uznávanie súťaží vín a výstav vín U00065
A0000864 Vedenie evidencie hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína
a ich použití
U00065
A0000865 Vydávanie osvedčení o uznaní združenia výrobcov U00065
A0000866 Vydávanie registračných čísel vinohradov, registrovanie vinohradov
a vedenie vinohradníckeho registra
U00065
A0000867 Vyhlasovanie začiatku zberu hrozna U00065
A0000868 Vykonávanie činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000869 Vykonávanie kontroly v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000870 Vykonávanie preskúšania a zatriedení vinárskych produktov a vydávanie osvedčení o zatriedení a preskúšaní vína U00065
A0000871 Zasielanie kópií osvedčení o zatriedení vína a kópií rozhodnutí štátnej veterinárnej a potravinovej správe U00065
A0000872 Vydávanie stanovísk z hľadiska ochrany pôdy U00066
A0000873 Vydávanie súhlasu k návrhom v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000874 Vydávanie súhlasu k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny U00066
A0000875 Vydávanie súhlasu na správu, zmenu, zámenu, nájom a výpožičku správy lesného a ostatného majetku vo vlastníctve štátu U00066
A0000876 Vydávanie súhlasu na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok U00066
A0000877 Vydávanie záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu U00066
A0000878 Vydávanie záväzných stanovísk v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000879 Nariaďovanie vykonania národnej inventarizácie lesov U00066
A0000880 Obmedzovanie alebo iné upravovanie činností vykonávaných v lese U00066
A0000881 Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov U00066
A0000882 Riadenie a dozeranie na výkon činnosti krajských lesných úradov
a obvodných lesných úradov
U00066
A0000883 Riadenie hospodárskej úpravy lesov U00066
A0000884 Rozhodovanie o predčasnej obnove plánu lesa U00066
A0000885 Rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára U00066
A0000886 Rozhodovanie o zmene plánu v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000887 Rozhodovanie v odvolacom konaní vo veciach lesného hospodárstva U00066
A0000888 Rozhodovanie v správnom konaní vo veciach lesného hospodárstva U00066
A0000889 Schvaľovanie postupu rekonštrukcie lesa U00066
A0000890 Schvaľovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok U00066
A0000891 Kontrola dodržiavania zákona o lesoch U00066
A0000892 Spolupráca pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov U00066
A0000893 Ukladanie opatrení na ochranu lesa U00066
A0000894 Určovanie lesných celkov U00066
A0000895 Usmerňovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000896 Ustanovovanie a odvolávanie členov lesnej stráže, zabezpečovanie preskúšania odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu členov lesnej stráže U00066
A0000897 Vedenie evidencie lesných pozemkov U00066
A0000898 Vedenie evidencie o odbornej správe lesov U00066
A0000899 Vedenie registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva U00066
A0000900 Vydávanie a odnímanie osvedčení, zabezpečovanie vedenia evidencie osvedčení a oprávnení a evidencie rozhodnutí o odňatí osvedčení na úseku lesného hospodárstva U00066
A0000901 Vydávanie a odvolávanie zákazov a obmedzení využívania lesov verejnosťou U00066
A0000902 Vydávanie osvedčení, rozhodovanie o odnímaní osvedčenia, vedenie registra hospodárov a rozhodovanie o vyčiarknutí z registra hospodárov U00066
A0000903 Vydávanie pokynov a usmernení v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000904 Vydávanie záväzných vyjadrení k návrhom plánov a pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000905 Vyhlasovanie ochranných lesov U00066
A0000906 Vykonávanie hlavného dozoru v oblasti lesného hospodárstva a ukladanie pokút U00066
A0000907 Vykonávanie poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva U00066
A0000908 Vykonávanie štátnej správy lesného hospodárstva, riadenie a dozeranie na výkon činnosti obvodných lesných úradov U00066
A0000909 Zabezpečovanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára, vedenie zoznamu hospodárov a organizovanie školenia hospodárov U00066
A0000910 Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000911 Zabezpečovanie, organizácia, schvaľovanie, výber vyhotovovateľa plánu a schvaľovanie návrhu plánu U00066
A0000912 Vydávanie súhlasu na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu U00067
A0000913 Nariaďovanie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000914 Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu U00067
A0000915 Organizovanie vykonávania pozemkových úprav U00067
A0000916 Plnenie úloh pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám U00067
A0000917 Predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav U00067
A0000918 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000919 Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav U00067
A0000920 Rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom U00067
A0000921 Rozhodovanie o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000922 Rozhodovanie v odvolacom konaní o pozemkových úpravách U00067
A0000923 Rozhodovanie v pochybnostiach o povinnej osobe na úseku pozemkových úprav U00067
A0000924 Rozhodovanie v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000925 Rozhodovanie v správnom konaní o pozemkových úpravách U00067
A0000926 Spolupráca pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností U00067
A0000927 Udeľovanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000928 Vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav U00067
A0000929 Vydávanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladanie na zápis do katastra nehnuteľností U00067
A0000930 Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000931 Zabezpečovanie prác na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim U00067
A0000932 Zabezpečovanie práce spojenej s realizáciou spoločných zariadení a opatrení budovaných v rámci pozemkových úprav U00067
A0000933 Zabezpečovanie vypracovania podkladov, návrhov a vykonávanie schváleného projektu pozemkových úprav U00067
A0000934 Určovanie vody na závlahy a podmienok ich využitia U00068
A0000935 Vydávanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe U00068
A0000936 Zabezpečovanie sledovania kvality vôd určených na závlahy U00068
A0000937 Zabezpečovanie vypracovania, kontrola plnenia a pravidelné prehodnocovanie Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach U00068
A0000938 Autorizovanie a zrušovanie autorizácie referenčných laboratórií U00069
A0000939 Kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej štátnou veterinárnou a potravinovou správou U00069
A0000940 Kontrola zabezpečovania systému identifikácie a registrácie zvierat a označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa U00069
A0000941 Kontrola a koordinovanie zabezpečovania systému identifikácie a registrácie zvierat U00069
A0000942 Koordinovanie komunikácie medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov Európskej únie U00069
A0000943 Koordinovanie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a spolupracovanie pri ochrane životného prostredia U00069
A0000944 Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných plánov U00069
A0000945 Nariaďovanie a zrušovanie opatrení pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí U00069
A0000946 Nariaďovanie a zrušovanie opatrení v oblasti ohrozenia zdravia zvierat alebo ľudí U00069
A0000947 Nariaďovanie a zrušovanie opatrení vyplývajúcich z výkonu pôsobností alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí U00069
A0000948 Overovanie spôsobilosti kontrolných subjektov a navrhovanie ich poverenia alebo zrušenia poverenia U00069
A0000949 Overovanie súladu pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom U00069
A0000950 Plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci U00069
A0000951 Plnenie úloh v oblasti veterinárnej farmácie U00069
A0000952 Podporovanie vypracovania, šírenia a používania vnútroštátnych príručiek v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000953 Posudzovanie alternatívnych spôsobov zmrazovania na usmrcovanie parazitu Trichinella v bravčovom mäse U00069
A0000954 Posudzovanie vnútroštátnych príručiek v oblasti produktov živočíšneho pôvodu U00069
A0000955 Potvrdzovanie a zrušovanie núdzových opatrení na úseku veterinárnej kontroly U00069
A0000956 Poverovanie kontrolných subjektov osobitnými úlohami súvisiacimi s veterinárnymi kontrolami a zrušovanie poverenia kontrolných subjektov U00069
A0000957 Poverovanie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000958 Poverovanie veterinárnych lekárov U00069
A0000959 Povoľovanie činnosti, prevádzkarne a zariadení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000960 Povoľovanie použitia krmív U00069
A0000961 Povoľovanie prepravy a spracúvania v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000962 Povoľovanie prípravy medikovaných krmív U00069
A0000963 Povoľovanie vykosťovania zmrazeného mäsa alebo hlboko zmrazeného mäsa U00069
A0000964 Povoľovanie výnimiek na používanie živočíšnych vedľajších produktov U00069
A0000965 Povoľovanie výnimiek z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek U00069
A0000966 Povoľovanie výnimiek z používania živočíšnych vedľajších produktov U00069
A0000967 Povoľovanie zberných stredísk a garbiarní U00069
A0000968 Povoľovanie zberu, prepravy, spracúvania a skladovania mlieka a mliečnych výrobkov U00069
A0000969 Predkladanie národných pohotovostných plánov a údajov pre výročné správy U00069
A0000970 Prejednávanie priestupkov, ukladanie pokút a opatrení na úseku veterinárnej starostlivosti U00069
A0000971 Prideľovanie výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat U00069
A0000972 Prijímanie opatrení na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov na úseku veterinárnej starostlivosti U00069
A0000973 Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného viacročného plánu kontrol v oblasti veterinárnej starostlivosti Európskej komisii U00069
A0000974 Riadenie, kontrola, usmerňovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy, vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol U00069
A0000975 Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola úradných veterinárnych laboratórií a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a vykonávanie vnútorného auditu U00069
A0000976 Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy, určovanie dokumentárnych postupov veterinárnych kontrol a vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol U00069
A0000977 Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku veterinárnej kontroly U00069
A0000978 Schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat a rozhodovanie o úhrade nákladov a škôd v súvislosti s chorobami U00069
A0000979 Schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív U00069
A0000980 Schvaľovanie prvkov systému identifikácie a registrácie zvierat a poverovanie na zabezpečenie ich distribúcie U00069
A0000981 Schvaľovanie úradných laboratórií na vyšetrovanie trichinel v mäse U00069
A0000982 Schvaľovanie zariadení, stredísk, špecifického označovania hovädzieho mäsa, schvaľovanie karantén a prevádzkarní na produkciu vajec
a hydiny
U00069
A0000983 Schvaľovanie, pozastavovanie a zrušovanie rozhodnutí a schválení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000984 Vydávanie povolení v oblasti bitúnkov, potravín živočíšneho pôvodu, prepravy mäsa a zmrazených produktov rybolovu, zabíjaní hydiny a prepravu mlieka U00069
A0000985 Ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív U00069
A0000986 Ukladanie pokút v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000987 Určovanie a vedenie zoznamu dočasných a definitívnych obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúry U00069
A0000988 Určovanie a zabezpečovanie školení zamestnancov, kontrola a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia U00069
A0000989 Určovanie spôsobu preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov a metód na dosiahnutie cieľov U00069
A0000990 Ustanovovanie a sledovanie výkonu zásadných smerov, priorít a cieľov vo veterinárnej oblasti U00069
A0000991 Uzatváranie zmlúv v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000992 Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov a veterinárnych asistentov U00069
A0000993 Uznávanie zmlúv s príslušnými referenčnými laboratóriami v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000994 Vedenie aktuálnych zoznamov v oblasti veterinárnej kontroly, veterinárnej inšpekcie a veterinárneho dozoru U00069
A0000995 Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o povolení prepravcov zvierat U00069
A0000996 Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o schválení vo veciach veterinárnej starostlivosti U00069
A0000997 Vydávanie certifikátov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000998 Vydávanie potvrdení o výkone odborných veterinárnych činností a o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach U00069
A0000999 Vydávanie povolení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001000 Vydávanie výsledkov vyšetrení, laboratórnych diagnóz, výsledkov analýz a testov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001001 Vydávanie záväzných posudkov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001002 Vykonávanie a zabezpečovanie zberu, prenosu a spracúvania informácií a údajov určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou a ich predkladanie na vyhodnotenie U00069
A0001003 Vykonávanie certifikácie pri obchode s členskými štátmi Európskej únie a pri vývoze do tretích krajín U00069
A0001004 Vykonávanie hodnotenia rizika a rozhodovanie o odbere vzoriek z konkrétnych druhov zvierat z farmových chovov alebo voľne žijúcich druhov zvierat U00069
A0001005 Vykonávanie hraničnej veterinárnej kontroly U00069
A0001006 Vykonávanie kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi U00069
A0001007 Vykonávanie kvalifikácie chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb U00069
A0001008 Vykonávanie odhadu počtu úradných veterinárnych lekárov a úradných veterinárnych asistentov U00069
A0001009 Vykonávanie skúšok vyškolených osôb a vydávanie certifikátu o spôsobilosti U00069
A0001010 Vykonávanie veterinárnych kontrol nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek U00069
A0001011 Vykonávanie veterinárnych kontrol ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín U00069
A0001012 Vykonávanie veterinárnych kontrol prevádzkarní, zariadení a činností U00069
A0001013 Vykonávanie zberu základných údajov, vyhodnocovanie výsledkov, zabezpečovanie ich prenosu U00069
A0001014 Vypracúvanie a pravidelné aktualizovanie okresných pohotovostných plánov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001015 Vypracúvanie pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti U00069
A0001016 Zasielanie hlásení Európskej komisii U00069
A0001017 Zasielanie zoznamu obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúr U00069
A0001018 Zriaďovanie štátnych veterinárnych a potravinových ústavov, štátneho veterinárneho ústavu a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov U00069
A0001019 Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečovanie jej prevádzky U00069
A0001020 Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register zvierat a zabezpečovanie jej prevádzky U00069
A0001021 Zúčastňovanie sa na príprave a tvorbe učebných osnov postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov a vykonávanie školení zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ a úradných veterinárnych lekárov U00069
A0001022 Nariaďovanie pozastavenia alebo stiahnutia veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky U00070
A0001023 Povoľovanie klinického skúšania veterinárnych liekov U00070
A0001024 Riadenie a odborné usmerňovanie výkonu štátnej správy v oblasti veterinárskej farmácie U00070
A0001025 Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru a vydávanie záväzných opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti veterinárskej farmácie U00070
A0001026 Rozhodovanie o opravných prostriedkoch v oblasti veterinárskej farmácie U00070
A0001027 Schvaľovanie veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001028 Ukladanie pokút v oblasti veterinárskej farmácie U00070
A0001029 Vedenie zoznamu registrovaných veterinárnych liekov, schválených veterinárnych prípravkov a schválených veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001030 Vydávanie a rušenie rozhodnutí o registrácii veterinárnych liekov U00070
A0001031 Vydávanie povolení na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov U00070
A0001032 Vykonávanie kontroly reklamy veterinárnych liekov U00070
A0001033 Vykonávanie posudkovej činnosti pri registrácii veterinárnych liekov a pri schvaľovaní veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001034 Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001035 Kontrola úplnosti dokumentačného súboru údajov U00071
A0001036 Navrhovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmov U00071
A0001037 Navrhovanie príslušným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení U00071
A0001038 Odskúšavanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie poverení U00071
A0001039 Overovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001040 Poskytovanie údajov, informácií a správ v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001041 Posudzovanie technických vlastností balenia a etikiet prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001042 Prijímanie žiadostí na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok a zabezpečovanie procesu hodnotenia účinných látok U00071
A0001043 Riadenie výkonu správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001044 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu U00071
A0001045 Rozhodovanie o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín U00071
A0001046 Schvaľovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmov U00071
A0001047 Ukladanie pokút v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001048 Určovanie hlavných úloh rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumu U00071
A0001049 Vedenie zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a registra výrobcov a dovozcov, vydávanie osvedčení o registrácii U00071
A0001050 Vydávanie fytocertifikátov, rastlinných pasov a náhradných rastlinných pasov a udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov U00071
A0001051 Vydávanie rozhodnutí o registrácii, zmene a zrušení registrácie prípravkov a prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001052 Vyhlasovanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov U00071
A0001053 Vyhodnocovanie miery rizika škodlivých organizmov U00071
A0001054 Vykonávanie kontroly mechanizačných prostriedkov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001055 Vykonávanie kontroly vlastností a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane ich nežiaducich účinkov U00071
A0001056 Vykonávanie monitoringu prípravkov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001057 Vykonávanie overovania a skúšania prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001058 Vykonávanie prieskumu a monitoringu vybraných škodlivých organizmov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001059 Vykonávanie prognózy a signalizácie ošetrenia proti škodlivým organizmom a overovanie metód prognózy a signalizácie U00071
A0001060 Vykonávanie rozborov rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie záväzných posudkov a osvedčení U00071
A0001061 Vykonávanie signalizácie ošetrenia proti škodlivým organizmom U00071
A0001062 Vypracúvanie štatistických prehľadov spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov U00071
A0001063 Zabezpečovanie diagnostiky škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov, zisťovanie príčin poškodenia rastlín U00071
A0001064 Zabezpečovanie evidencie a vedenie zoznamu evidovaných typov mechanizačných prostriedkov U00071
A0001065 Zabezpečovanie pravidelných odborných vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov U00071
A0001066 Zabezpečovanie výkonu rastlinolekárskej kontroly U00071
A0001067 Zisťovanie a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov U00071
A0001068 Zisťovanie výskytu a vedenie evidencie škodlivých organizmov v lesoch U00071
A0001069 Zriaďovanie odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín U00071
A0001070 Navrhovanie odobrania oprávnenia, poverenia, povolenia a zrušenie rozhodnutia, zrušenie programu a zrušenie šľachtiteľského chovu v oblasti plemenárskeho dozoru U00072
A0001071 Plnenie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby v populáciách a chovoch hospodárskych zvierat U00072
A0001072 Podporovanie chovu a plemenitby a usmerňovanie plemenitby U00072
A0001073 Poverovanie plemenárskej organizácie zodpovedajúcej za systémy označovania, zabezpečovania a za distribúciu pomôcok na označovanie U00072
A0001074 Poverovanie vedením plemennej knihy U00072
A0001075 Povoľovanie zriadenia a prevádzkovania inseminačných staníc U00072
A0001076 Priznávanie a zrušovanie postavenia chovateľskej a uznanej chovateľskej organizácii U00072
A0001077 Ukladanie kastrácie plemenníka, zákazu predaja plemenných zvierat, zákazu predaja a využívania semena a embryí, zákazu predaja násadových vajec a mláďat hydiny a zákazu liahnutia U00072
A0001078 Ukladanie pokút v oblasti plemenárskeho dozoru U00072
A0001079 Ukladanie zhabania a likvidácie semena alebo embryí U00072
A0001080 Určovanie predmetu oprávnenia a lehoty na začatie činnosti a uverejňovanie oprávnenia v publikačnom orgáne U00072
A0001081 Uznanie a vyhlásenie jednotlivých chovov určitého plemena za chránené chovy U00072
A0001082 Uznávanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov U00072
A0001083 Vydávanie osvedčení na chov rýb U00072
A0001084 Vydávanie poverení v oblasti plemenárskeho dozoru U00072
A0001085 Vydávanie súhlasu na výmenu plemenného materiálu a génových rezerv z chránených chovov s členskými štátmi Európskej únie U00072
A0001086 Vydávanie, zmena a zrušenie oprávnenia na šľachtenie a plemenitbu U00072
A0001087 Vymenúvanie hodnotiteľov na návrh uznaných chovateľských organizácií a plemenárskych organizácií U00072
A0001088 Zostavovanie zoznamu organizácií tretích krajín pre jednotlivé druhy alebo plemená plemenných zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky povoľuje ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíčok a embryí U00072
A0001089 Zverejňovanie údajov o držiteľoch osvedčení na chov rýb U00072
A0001090 Dočasné obmedzovanie výkonu rybárskeho práva, zmena charakteru alebo hranice rybárskeho revíru a zrušenie rybárskeho revíru U00073
A0001091 Evidovanie rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží U00073
A0001092 Poverovanie Slovenského rybárskeho zväzu úlohami v oblasti rybolovu U00073
A0001093 Povoľovanie a zrušovanie lovu generačných rýb U00073
A0001094 Povoľovanie vykonania ichtyologického prieskumu U00073
A0001095 Povoľovanie výnimiek v oblasti rybárstva U00073
A0001096 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku rybárstva U00073
A0001097 Rozhodovanie o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva U00073
A0001098 Rozhodovanie pri pochybnostiach o ostatnej vodnej ploche U00073
A0001099 Schvaľovanie zarybňovacieho plánu U00073
A0001100 Vydávanie osobitného povolenia na rybolov U00073
A0001101 Vyhlasovanie rybárskeho revíru za chránenú rybársku oblasť U00073
A0001102 Vytváranie rybárskych revírov, vedenie evidencie rybárskych revírov a určovanie účelu ich využitia U00073
A0001103 Zrušovanie chránenej rybárskej oblasti U00073
A0001104 Vydávanie rybárskych lístkov a vedenie ich evidencie U00073
A0001105 Ustanovenie a odvolanie rybárskeho hospodára U00073
A0001106 Ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže a vedenie evidencie členov rybárskej stráže U00073
A0001107 Ukladanie pokút za správne delikty a priestupky na úseku rybárstva U00073
A0001108 Odvolacie konanie vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhoduje obvodný úrad životného prostredia na úseku rybárstva U00073
A0001109 Zmena výpočtu zveri U00074
A0001110 Obmedzovanie alebo zastavenie výkonu práva poľovníctva, určovanie podmienok a vydávanie pokynov na schvaľovanie plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu U00074
A0001111 Povoľovanie poľovačky na vedecké účely v čase ochrany U00074
A0001112 Schvaľovanie stanov Slovenského poľovníckeho zväzu U00074
A0001113 Upravovanie kvalifikácie poľovníckych hospodárov, ich povinností a oprávnení U00074
A0001114 Určovanie akostných tried pre poľovné revíry U00074
A0001115 Určovanie celoštátneho plánu a času poľovačiek U00074
A0001116 Určovanie spôsobu likvidácie zaniknutých poľovníckych organizácií a opatrení na likvidáciu prebytkov U00074
A0001117 Určovanie úhrady škody spôsobenej na včelstvách a domácich zvieratách medveďom U00074
A0001118 Určovanie zakázaných, obmedzených alebo určitých spôsobov poľovania U00074
A0001119 Vydávanie disciplinárneho poriadku na posudzovanie konania pri výkone práva poľovníctva U00074
A0001120 Vydávanie pokynov na používanie poľovných psov, ich kvalifikáciu
a na ich počet pre jednotlivé poľovné revíry
U00074
A0001121 Vydávanie predpisov na vydávanie, odoberanie a odopieranie poľovných lístkov U00074
A0001122 Vydávanie vzorových stanov poľovníckych združení U00074
A0001123 Vyhlasovanie nepoľovných pozemkov U00074
A0001124 Vyhradenie výkonu práva poľovníctva v niektorých poľovných revíroch za odplatu U00074
A0001125 Zavádzanie lístkov o pôvode zveri U00074
A0001126 Informovanie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky o zániku povolenia na výrobu a uvádzanie liehu na trh U00075
A0001127 Koordinovanie využívania laboratórnych kapacít v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk U00075
A0001128 Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných plánov pre oblasť potravín U00075
A0001129 Oznamovanie národných referenčných laboratórií Európskej komisii U00075
A0001130 Podávanie podnetov na živnostenský úrad vo veciach nepreukázaného pôvodu liehu U00075
A0001131 Podporovanie vypracúvania, šírenia a používania vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe U00075
A0001132 Poverovanie úradných laboratórií vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín U00075
A0001133 Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného viacročného plánu kontrol potravín Európskej komisii U00075
A0001134 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňované orgánmi úradnej kontroly potravín U00075
A0001135 Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu zhody U00075
A0001136 Ukladanie opatrení, pokút a prerokúvanie priestupkov U00075
A0001137 Ukladanie pokút v oblasti výroby a uvádzania liehu na trh U00075
A0001138 Určovanie miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu a informovanie o miestach vstupu U00075
A0001139 Vedenie registra podnikateľov s ovocím a zeleninou U00075
A0001140 Vydávanie povolenia na výrobu, spracovanie a uvádzanie liehu na trh U00075
A0001141 Vykonávanie kontroly dodržiavania povinností v oblasti výroby a uvádzania liehu na trh U00075
A0001142 Vykonávanie kontroly dovozu potravín rastlinného pôvodu U00075
A0001143 Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze a vývoze U00075
A0001144 Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu U00075
A0001145 Vykonávanie systému rýchlej výmeny informácií o potravinách U00075
A0001146 Vykonávanie úradnej kontroly liehovín s chráneným zemepisným označením U00075
A0001147 Vykonávanie úradnej kontroly poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality U00075
A0001148 Vykonávanie úradnej kontroly potravín U00075
A0001149 Vykonávanie úradnej kontroly potravín nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh U00075
A0001150 Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy U00075
A0001151 Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctva U00075
A0001152 Vymenúvanie spolupracujúcich orgánov v oblasti potravinárstva a potravinového dozoru U00075
A0001153 Vypracúvanie programu kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi U00075
A0001154 Zjednocovanie postupu realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi a výkonu úradnej kontroly U00075
A0001155 Spracovanie dreva vrátane biotechnológií U00076
A0001156 Analýza a monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v jednotlivých regiónoch U00077
A0001157 Poskytovanie finančného príspevku slovenským častiam euroregiónov a regionálnym rozvojovým agentúram v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr U00077
A0001158 Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia národnej stratégie, predkladanie správy o jej realizácii vláde Slovenskej republiky U00077
A0001159 Ukladanie pokút na úseku regionálneho rozvoja U00077
A0001160 Umožňovanie vypracovávania výpisov z registra európskych zoskupení územnej spolupráce U00077
A0001161 Vedenie a spravovanie registra európskych zoskupení územnej spolupráce U00077
A0001162 Vydávanie rozhodnutí na úseku regionálneho rozvoja U00077
A0001163 Vyhodnocovanie obsahu výročných správ U00077
A0001164 Riadenie a realizácia pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie regionálneho rozvoja U00077
A0001165 Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce U00077
A0001166 Príprava regionálnych operačných programov U00077
A0001167 Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí U00077
A0001168 Uskutočňovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja U00077
A0001169 Vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja U00077
A0001170 Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho plnenia U00077
A0001171 Vypracúvanie programov rozvoja obcí U00077
A0001172 Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvoja U00077
A0001173 Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju obce U00077
A0001174 Koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja vyššieho územného celku U00077
A0001175 Koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia U00077
A0001176 Monitorovanie a hodnotenie rozvoja územia a vypracúvanie správy o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji územia U00077
A0001177 Spolupráca na príprave národného plánu, operačných programov a sektorových operačných programov U00077
A0001178 Zabezpečovanie prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti na odstraňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja vyššieho územného celku U00077
A0001179 Zabezpečovanie trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku U00077
A0001180 Zabezpečovanie vzájomnej spolupráce a rozvoja spolupráce s územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie U00077
A0001181 Zriaďovanie právnických osôb na podporu regionálneho rozvoja U00077
A0001182 Zabezpečovanie a koordinácia vypracovania a realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku U00077
A0001183 Príprava národnej stratégie podpory regionálneho rozvoja, vyhodnocovanie jej realizácie a spracovanie správy o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie podpory regionálneho rozvoja U00077
A0001184 Spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich
sa územia vyššieho územného celku
U00077
A0001185 Spracovanie návrhov regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politík U00077
A0001186 Plnenie úloh podpory regionálneho rozvoja v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi
na území vyššieho územného celku
U00077
A0001187 Vedenie elektronickej evidencie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území vyššieho územného celku U00077
A0001188 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu U00077
A0001189 Regenerácia sídiel U00077
A0001190 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov U00077
A0001191 Výkon kompetencií v oblastí implementácie regionálneho operačného programu U00077
A0001192 Zabezpečovanie rozvoja vidieka U00078
A0001193 Ochraňovanie ústavného zriadenia Slovenskej republiky U00079
A0001194 Spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd U00080
A0001195 Spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku U00080
A0001196 Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru Slovenskej republiky pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov U00080
A0001197 Spolupráca s orgánmi územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou U00080
A0001198 Vykonávanie pátrania po osobách a pátranie po veciach U00080
A0001199 Náhrada škôd spôsobených pri plnení úloh obecnej polície U00080
A0001200 Uhradenie preukázateľných nákladov súvisiacich s odbornou spôsobilosťou a odbornou prípravou príslušníkov obecnej polície U00080
A0001201 Zabezpečovanie verejného poriadku v obci U00080
A0001202 Zasielanie správy o činnosti obecnej polície U00080
A0001203 Oznamovanie o umiestnení technických prostriedkov, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hranice U00081
A0001204 Poučovanie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z umiestnenia technických prostriedkov, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hranice U00081
A0001205 Prejednávanie priestupkov na úseku štátnych hraníc U00081
A0001206 Rozhodovanie o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom U00081
A0001207 Ukladanie pokút na úseku ochrany štátnych hraníc U00081
A0001208 Zabezpečovanie ochrany štátnej hranice U00081
A0001209 Rozhodovanie o obmedzení vlastníckeho práva v nevyhnutnom rozsahu a iba na plnenie úloh pri správe štátnych hraníc U00082
A0001210 Vydávanie stanovísk k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc U00082
A0001211 Vyznačovanie a spravovanie štátnych hraníc U00082
A0001212 Zabezpečovanie činnosti hraničných komisií zriadených na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv U00082
A0001213 Zabezpečovanie plnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na úseku správy štátnych hraníc U00082
A0001214 Zabezpečovanie prípravy a vypracovanie návrhov medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach U00082
A0001215 Koordinovanie činnosti dopravných inšpektorátov a Policajného zboru U00083
A0001216 Zabezpečovanie výkonu cestných technických kontrol U00083
A0001217 Odstraňovanie vozidiel ponechaných na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa U00083
A0001218 Odsúhlasovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení U00083
A0001219 Poskytovanie informácií z dopravných evidencií U00083
A0001220 Spolupráca s okresným dopravným inšpektorátom vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky U00083
A0001221 Určovanie podmienok na používanie zvláštnych výstražných znamení U00083
A0001222 Určovanie vozidiel obecnej polície s právom prednostnej jazdy U00083
A0001223 Zabezpečovanie odovzdania nájdeného vodičského preukazu U00083
A0001224 Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy U00084
A0001225 Poskytovanie informácií o preprave zbraní alebo streliva, o vydaní povolenia a nadobudnutí vlastníctva zbrane U00085
A0001226 Rozhodovanie v pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva U00085
A0001227 Spravovanie zbrane vo vlastníctve štátu U00085
A0001228 Udeľovanie a vydávanie povolenia na prepravu zbrane alebo streliva do zbrane U00085
A0001229 Udeľovanie, zastavovanie konania o udelení a odnímanie výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane a na držanie zbrane U00085
A0001230 Vydávanie a zrušovanie povolenia na verejné vystavovanie zbraní alebo streliva U00085
A0001231 Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku zbraní a streliva U00085
A0001232 Prejednávanie priestupkov na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001233 Preverovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001234 Udeľovanie, zmena a odnímanie akreditácie na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001235 Ukladanie pokút na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001236 Ukladanie sankcií na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001237 Vedenie informačného systému súkromnej bezpečnosti U00086
A0001238 Vydanie rozhodnutia o neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii U00086
A0001239 Vydávanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001240 Vydávanie preukazu odbornej spôsobilosti na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001241 Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly v objektoch osobitnej dôležitosti U00086
A0001242 Vyžiadanie vyjadrenia na posúdenie spoľahlivosti žiadateľa na úseku súkromných bezpečnostných služieb U00086
A0001243 Informovanie o rozhodnutí o termíne najbližšieho možného leteckého tranzitu U00087
A0001244 Informovanie o závažných skutočnostiach ohľadom leteckého tranzitu a nákladov spojených s poskytnutím pomoci U00087
A0001245 Odovzdanie cudzinca U00087
A0001246 Podávanie žiadosti o vykonanie leteckého tranzitu U00087
A0001247 Povoľovanie vstupu administratívne vyhostenému cudzincovi U00087
A0001248 Požiadanie o uhrádzanie vzniknutých nákladov U00087
A0001249 Prijímanie cudzinca U00087
A0001250 Rozhodovanie o žiadosti o vykonanie leteckého tranzitu U00087
A0001251 Udeľovanie povolenia na trvalý pobyt U00087
A0001252 Udeľovanie súhlasu s udelením víza U00087
A0001253 Uhrádzanie vzniknutých nákladov v oblasti pobytu cudzincov U00087
A0001254 Určenie kontaktných miest pre tranzitné letiská U00087
A0001255 Určovanie sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom cudzinca na území Slovenskej republiky U00087
A0001256 Vedenie ústrednej evidencie v oblasti pobytu cudzincov U00087
A0001257 Vyraďovanie cudzinca z evidencie nežiaducich osôb U00087
A0001258 Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzinca U00087
A0001259 Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzinca za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť U00087
A0001260 Zabezpečovanie primeraného ubytovania cudzincovi U00087
A0001261 Zamietnutie žiadosti a zrušenie rozhodnutia o leteckom tranzite U00087
A0001262 Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky U00088
A0001263 Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky U00088
A0001264 Osvedčovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky U00088
A0001265 Vedenie ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky U00088
A0001266 Vedenie evidencie občianskych preukazov a evidencie čistopisov občianskych preukazov U00088
A0001267 Vedenie centrálnej evidencie cestovných dokladov U00089
A0001268 Vydávanie skúšobných testov a poverenia na vykonávanie skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie U00089
A0001269 Odnímanie azylu U00090
A0001270 Odnímanie vreckového žiadateľovi, cudzincovi alebo odídencovi U00090
A0001271 Poskytovanie a zrušenie doplnkovej ochrany žiadateľovi o azyl alebo cudzincovi U00090
A0001272 Poskytovanie a zrušenie poskytovania dočasného útočiska U00090
A0001273 Poskytovanie informácií a údajov o žiadateľoch, azylantoch a cudzincoch U00090
A0001274 Poskytovanie príspevkov azylantom U00090
A0001275 Poskytovanie ubytovania cudzincovi v pobytovom tábore U00090
A0001276 Rozhodovanie o možnosti vstupovať a pohybovať sa v azylovom zariadení U00090
A0001277 Rozhodovanie o povinnosti podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu U00090
A0001278 Rozhodovanie o povinnosti žiadateľa primerane si uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom U00090
A0001279 Spolupráca s úradom vysokého komisára, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a mimovládnymi organizáciami U00090
A0001280 Udeľovanie a zamietnutie žiadosti o udelenie a odňatie azylu U00090
A0001281 Udeľovanie povolenia na pobyt mimo pobytového tábora U00090
A0001282 Uhrádzanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti za žiadateľa o azyl U00090
A0001283 Uhrádzanie výdavkov spojených s kurzom slovenského jazyka žiadateľa v pobytovom tábore U00090
A0001284 Uhrádzanie výdavkov spojených s prepravou a pobytom cudzinca a trovami konania o udelenie azylu U00090
A0001285 Umiestňovanie a poskytovanie možnosti ubytovania azylantovi U00090
A0001286 Umiestňovanie v azylovom zariadení U00090
A0001287 Vedenie informačného systému v oblasti cudzincov, azylantov a odídencov U00090
A0001288 Vedenie osobných údajov azylantov U00090
A0001289 Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o pobyte cudzincov v azylovom zariadení U00090
A0001290 Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o výške vreckového a časového rozvrhu jeho výplaty U00090
A0001291 Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach doručovania a rozdeľovania písomností U00090
A0001292 Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach opustenia azylových zariadení U00090
A0001293 Vydávanie priepustky na opustenie azylového zariadenia U00090
A0001294 Vytváranie podmienok na zriaďovanie azylových zariadení U00090
A0001295 Zabezpečovanie kurzu základov slovenského jazyka počas pobytu v integračnom stredisku U00090
A0001296 Zabezpečovanie oboznámenia azylanta o právach a povinnostiach U00090
A0001297 Zabezpečovanie vhodnej zdravotnej starostlivosti maloletým žiadateľom o udelenie azylu U00090
A0001298 Vedenie centrálnej evidencie obyvateľov a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov U00091
A0001299 Poskytovanie údajov z registra obyvateľov U00091
A0001300 Hlásenie pobytu občana Slovenskej republiky U00091
A0001301 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov U00091
A0001302 Evidovanie hlásení o uzavretí manželstva, o rozvode manželstva, o narodení, respektíve o úmrtí U00091
A0001303 Evidovanie záznamov o zmene mena alebo priezviska U00091
A0001304 Evidovanie zmeny trvalého bydliska v rámci mesta alebo obce U00091
A0001305 Oznamovanie ohlasovniam narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana U00091
A0001306 Vedenie evidencie občanov odhlásených z trvalého pobytu U00091
A0001307 Vedenie evidencie občanov predčasne ukončujúcich prechodný pobyt U00091
A0001308 Vedenie evidencie občanov prihlásených na prechodný pobyt U00091
A0001309 Vedenie evidencie občanov prihlásených na trvalý pobyt U00091
A0001310 Vedenie evidencie občanov so zrušeným trvalým pobytom na základe rozhodnutia súdu U00091
A0001311 Vedenie evidencie poskytnutých informácií o mieste pobytu občana U00091
A0001312 Vedenie evidencie zákazov od občanov na poskytnutie informácie o mieste ich pobytu U00091
A0001313 Vydávanie potvrdení o trvalom pobyte a o bývaní v spoločnej domácnosti U00091
A0001314 Určovanie tvaru, rozmerov a obsahu tabuliek s evidenčným číslom a nariaďovanie hromadnej výmeny U00092
A0001315 Vedenie celoštátnej dopravnej evidencie U00092
A0001316 Organizovanie, zabezpečovanie a rozvoj integrovaného záchranného systému U00093
A0001317 Spolupráca na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií U00093
A0001318 Zabezpečovanie odbornej prípravy osôb zaradených do koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému U00093
A0001319 Zabezpečovanie vysielania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi U00093
A0001320 Kontrola plnenia úloh civilnej ochrany U00094
A0001321 Koordinovanie plnenia úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetok U00094
A0001322 Organizovanie a riadenie informačného systému civilnej ochrany U00094
A0001323 Podieľanie sa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, varovaní obyvateľstva a vyrozumení osôb, evakuácii U00094
A0001324 Uplatňovanie záujmov civilnej ochrany U00094
A0001325 Určovanie stavebno-technických požiadaviek na stavby U00094
A0001326 Ustanovovanie podmienok na výrobu, opravu, úpravu, znehodnocovanie, dovážanie, nakupovanie a predávanie materiálu civilnej ochrany U00094
A0001327 Vypracúvanie analýzy možného ohrozenia osôb a majetku U00094
A0001328 Zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej, vedeckovýskumnej, vývojovej, edičnej a vzdelávacej činnosti pracovníkov civilnej ochrany U00094
A0001329 Zabezpečovanie rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochrany U00094
A0001330 Koordinovanie činnosti krízových štábov U00094
A0001331 Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie U00094
A0001332 Organizovanie a koordinovanie odbornej prípravy ústredného krízového štábu U00094
A0001333 Organizovanie a riadenie prípravy orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích (účelových) kurzov a školení U00094
A0001334 Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie U00094
A0001335 Plnenie úloh pri príprave na krízové situácie a pri riešení úloh civilnej ochrany podľa osobitného predpisu U00094
A0001336 Poskytovanie podkladov na vyžiadanie iným orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich riešenie U00094
A0001337 Realizovanie a kontrola plnenia úloh civilného núdzového plánovania U00094
A0001338 Rozhodovanie o opatreniach na riešenie krízových situácií vrátane odstránenia a zmiernenia ich následkov U00094
A0001339 Spolupráca s orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení U00094
A0001340 Zabezpečovanie informačného systému krízového riadenia U00094
A0001341 Vedenie a analyzovanie zdrojov rizík a prijímanie opatrení na odstránenie príčin U00094
A0001342 Zabezpečovanie činnosti ústredného krízového štábu U00094
A0001343 Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu U00094
A0001344 Oboznamovanie sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti U00094
A0001345 Plánovanie, vyhlasovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie a poskytovanie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania evakuovaným U00094
A0001346 Poskytovanie obyvateľovi obce okamžitej pomoci v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou U00094
A0001347 Riadenie záchranných prác v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva U00094
A0001348 Uhrádzanie výdavkov spojených s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany U00094
A0001349 Určovanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na ukrytie obyvateľstva a zabezpečovanie ich potrebných úprav U00094
A0001350 Uskladňovanie, ošetrovanie a zabezpečovanie výdaja materiálu jednotkám civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce U00094
A0001351 Vedenie evidencie evakuovaných osôb a odovzdávanie príslušnej vojenskej správe U00094
A0001352 Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie a ustanovovanie režimu života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti U00094
A0001353 Vykonávanie hlásnej služby na území obce a poskytovanie nevyhnutnej a okamžitej pomoci v núdzi U00094
A0001354 Vypracúvanie plánu ochrany obyvateľstva U00094
A0001355 Vytváranie jednotiek civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečovanie ich akcieschopnosti U00094
A0001356 Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu U00094
A0001357 Zabezpečovanie a vykonávanie prípravy jednotiek civilnej ochrany obce a zabezpečovanie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc U00094
A0001358 Metodické riadenie a vykonávanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a na poskytovanie prvej pomoci U00094
A0001359 Poskytovanie podkladov v oblasti civilnej ochrany U00094
A0001360 Poskytovanie súčinnosti v oblasti civilnej ochrany U00094
A0001361 Poskytovanie údajov o zariadeniach civilnej ochrany a spolupráca pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva U00094
A0001362 Uhrádzanie výdavkov spojených s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov U00094
A0001363 Vedenie dokumentácie v civilnej ochrane a podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému U00094
A0001364 Zriaďovanie krízového štábu U00094
A0001365 Dozeranie nad plnením podmienok na udelenie oprávnenia na úseku ochrany pred požiarmi U00095
A0001366 Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi U00095
A0001367 Predkladanie návrhov na udelenie autorizácie na posudzovanie zhody požiarnotechnických zariadení, hasiacich látok, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi U00095
A0001368 Prerokúvanie obsahu a rozsahu študijného zamerania na požiarnu ochranu na stredných školách a vysokých školách U00095
A0001369 Riadenie, vykonávanie odbornej prípravy, overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi U00095
A0001370 Spolupráca vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody, technického osvedčovania, výkonu dohľadu nad trhom určených výrobkov a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie U00095
A0001371 Spracúvanie a vedenie evidencií ochrany pred požiarmi U00095
A0001372 Sústreďovanie a nasadzovanie hasičských jednotiek U00095
A0001373 Určovanie a podieľanie sa na zabezpečovaní zamerania preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti U00095
A0001374 Určovanie veliteľa zásahu U00095
A0001375 Usmerňovanie výkonu služby v hasičských jednotkách U00095
A0001376 Vydávanie a odnímanie oprávnení vo veciach ochrany pred požiarmi U00095
A0001377 Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a hlavného požiarneho dozoru U00095
A0001378 Zabezpečovanie a podieľanie sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi U00095
A0001379 Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl požiarnej ochrany U00095
A0001380 Zriaďovanie jednotky Hasičského a záchranného zboru U00095
A0001381 Označovanie a udržiavanie voľných nástupných plôch a príjazdových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek U00095
A0001382 Vykonávanie preventívno protipožiarnych kontrol a preventívno-výchovnej činnosti U00095
A0001383 Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce U00095
A0001384 Vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb U00095
A0001385 Zabezpečovanie výstavby a údržby hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice U00095
A0001386 Zabezpečovanie zdroja vody na hasenie požiarov a udržiavanie ich v použiteľnom stave U00095
A0001387 Zriaďovanie obecného hasičského zboru a zabezpečovanie jeho odbornej prípravy a materiálno-technického vybavenia U00095
A0001388 Zriaďovanie ohlasovne požiarov a ďalšieho miesta na ohlásenie požiaru U00095
A0001389 Zriaďovanie protipožiarnej hliadky U00095
A0001390 Určovanie a zmena názvov častí obcí U00096
A0001391 Vydávanie súhlasu k návrhom názvov častí obcí U00096
A0001392 Vydávanie a ustanovenie predpisov v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb U00096
A0001393 Poskytovanie potrebných údajov pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu U00096
A0001394 Poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní kancelárskych a iných nebytových priestorov U00096
A0001395 Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniach U00096
A0001396 Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov U00096
A0001397 Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu U00096
A0001398 Určovanie organizácie obecného úradu U00096
A0001399 Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra a určovanie rozsahu pracovného úväzku U00096
A0001400 Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií obce U00096
A0001401 Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami U00096
A0001402 Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené nedostatky v ich činnosti U00096
A0001403 Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho kraja U00096
A0001404 Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií U00096
A0001405 Vydávanie výzvy na použitie štátnej vlajky U00097
A0001406 Vykonávanie dohľadu nad používaním štátnych symbolov, upozorňovanie na zistené nedostatky a požadovanie a kontrola ich odstránenia U00097
A0001407 Vedenie Heraldického registra Slovenskej republiky U00097
A0001408 Vydávanie odporúčaní pre samosprávne kraje o heraldickej správnosti ich symbolov a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra Slovenskej republiky U00097
A0001409 Vydávanie odporúčaní pre obce o heraldickej správnosti ich symbolov a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra Slovenskej republiky U00097
A0001410 Označovanie budovy, zasadacej miestnosti a úradnej miestnosti orgánov obce erbom a vlajkou U00097
A0001411 Používanie odtlačku úradnej pečiatky s erbom a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy U00097
A0001412 Predkladanie návrhu na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky U00097
A0001413 Predkladanie návrhu symbolov vyšších územných celkov na zápis do Heraldického registra Slovenskej republiky U00097
A0001414 Vydávanie súhlasu na zriadenie a zrušenie archívov, zrušovanie archívov U00098
A0001415 Vedenie evidencie archívov a zoznamu osôb vykonávajúcich v archíve odborné činnosti U00098
A0001416 Preberanie archívnych dokumentov U00098
A0001417 Vedenie evidencie archívneho dedičstva U00098
A0001418 Vedenie archívneho informačného systému U00098
A0001419 Umožňovanie prístupu k archívnym dokumentom U00098
A0001420 Rozhodovanie o obmedzení prístupu k archívnym dokumentom U00098
A0001421 Rozhodovanie o nútenej úschove a vyvlastnení archívneho dokumentu U00098
A0001422 Dojednávanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv na úseku archívov U00098
A0001423 Vedenie konania o vrátenie archívneho dokumentu U00098
A0001424 Vedenie evidencie pôvodcov registratúry U00098
A0001425 Riadenie a kontrola správy registratúry obvodných úradov U00098
A0001426 Koordinovanie postupu ústredných štátnych orgánov pri správe ich registratúry U00098
A0001427 Vydávanie vzorových registratúrnych poriadkov U00098
A0001428 Schvaľovanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov pôvodcom registratúry U00098
A0001429 Rozhodovanie o vyraďovaní registratúrnych záznamov U00098
A0001430 Ukladanie pokút na úseku archívov a registratúr U00098
A0001431 Vydávanie a udeľovanie povolení na úseku archívov a registratúr U00098
A0001432 Vykonávanie štátneho odborného dozoru na úseku archívov a registratúr U00098
A0001433 Zabezpečovanie činnosti Vedeckej archívnej rady U00098
A0001434 Vyberanie správnych poplatkov na úseku archívov a registratúr U00098
A0001435 Poskytovanie primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva k archívnym dokumentom U00098
A0001436 Plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách na úseku archívov U00098
A0001437 Doplnenie druhého, tretieho mena podľa zákona o mene a priezvisku U00099
A0001438 Evidovanie počtu narodení, sobášov a úmrtí U00099
A0001439 Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode U00099
A0001440 Oznamovacia povinnosť v oblasti matrík U00099
A0001441 Skompletizovanie žiadostí o zápis do osobitnej matriky U00099
A0001442 Vydávanie druhopisov matričných dokladov U00099
A0001443 Vydávanie potvrdenia o nevydaní osvedčenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine U00099
A0001444 Vydávanie zmocnení na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom U00099
A0001445 Vykonávanie dodatočných záznamov v matričných knihách U00099
A0001446 Vykonávanie opatrení na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matrík U00099
A0001447 Vykonávanie zápisov o súhlasnom vyhlásení rodičov pri určení otcovstva U00099
A0001448 Vedenie rodnej matriky U00099
A0001449 Vedenie sobášnej matriky U00099
A0001450 Vedenie úmrtnej matriky U00099
A0001451 Vedenie osobitnej matriky U00099
A0001452 Zmena mena a priezviska U00099
A0001453 Zvolávanie verejného zhromaždenia občanov U00100
A0001454 Registrácia občianskych združení a živnostenských spoločenstiev U00100
A0001455 Vedenie registra občianskych združení, živnostenských spoločenstiev U00100
A0001456 Evidovanie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov U00100
A0001457 Vedenie evidencie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov U00100
A0001458 Registrácia politických strán a politických hnutí U00100
A0001459 Vedenie registra strán U00100
A0001460 Povoľovanie zriadenia, sídla a činnosti organizácií s medzinárodným prvkom U00100
A0001461 Vedenie evidencie organizácií s medzinárodným prvkom U00100
A0001462 Registrácia nadácií U00100
A0001463 Vedenie registra nadácií U00100
A0001464 Registrácia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby U00100
A0001465 Vedenie ústredného registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby U00100
A0001466 Registrácia neinvestičných fondov U00100
A0001467 Vedenie ústredného registra neinvestičných fondov U00100
A0001468 Registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov U00100
A0001469 Vedenie registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov U00100
A0001470 Registrácia záujmových združení právnických osôb U00100
A0001471 Vedenie registra záujmových združení právnických osôb U00100
A0001472 Registrácia združení obcí U00100
A0001473 Vedenie registra združení obcí U00100
A0001474 Organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky U00101
A0001475 Organizačné zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky U00101
A0001476 Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov U00101
A0001477 Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí U00101
A0001478 Organizačné zabezpečenie referenda U00101
A0001479 Organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu U00101
A0001480 Koordinovanie starostlivosti o vojnové hroby U00102
A0001481 Poskytovanie príspevkov na úseku vojnových hrobov U00102
A0001482 Rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete U00102
A0001483 Rozhodovanie v pochybnostiach o vojnovom hrobe a slovenskom vojnovom hrobe v zahraničí U00102
A0001484 Udeľovanie súhlasu na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zrušenie vojnového hrobu U00102
A0001485 Vedenie ústrednej evidencie vojnových hrobov U00102
A0001486 Konanie a rozhodovanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku vojnových hrobov U00102
A0001487 Výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov v rozhodovaní o úhrade za obmedzenie vlastníckeho práva U00102
A0001488 Vykonávanie dozoru na úseku vojnových hrobov U00102
A0001489 Informovanie obvodného úradu o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok U00102
A0001490 Oznamovanie údajov z evidencie vojnových hrobov U00102
A0001491 Zabezpečovanie neumiestnenia veci alebo zariadenia v bezprostrednom okolí vojnového hrobu U00102
A0001492 Zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob U00102
A0001493 Zriadenie, premiestnenie, prestavanie alebo zrušenie vojnového hrobu U00102
A0001494 Rozhodovanie o uznaní odbornej praxe a odbornej kvalifikácie U00103
A0001495 Spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorou U00103
A0001496 Spolupráca s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a zabezpečovania jednotného uplatňovania právnych predpisov U00103
A0001497 Zabezpečovanie jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní, vedenie zoznamu, z ktorého sú poskytované jednorazové údaje pre kontrolné, inšpekčné, dozorné a vyhľadávacie orgány v rozsahu ich vecnej pôsobnosti U00103
A0001498 Zabezpečovanie zvyšovania odbornosti zamestnancov obvodných úradov   v živnostenskom podnikaní U00103
A0001499 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania U00103
A0001500 Zabezpečovanie prevádzky živnostenského registra U00103
A0001501 Zabezpečovanie zasielania údajov a sprístupnenie oprávneným subjektom údaje o podnikateľoch zapísaných v živnostenskom registri U00103
A0001502 Osvedčovanie hodnovernosti podpisu, funkcie osoby a pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listinách vydávaných na úseku živnostenského podnikania (APOSTILLE) U00103
A0001503 Zabezpečovanie komparácie predpisov upravujúcich problematiku živnostenského podnikania v pôsobnosti členských štátov Európskej únie a podieľanie sa na aproximácii a implementácii dotknutých predpisov Európskej únie U00103
A0001504 Povoľovanie konania verejnej zbierky U00104
A0001505 Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách U00104
A0001506 Rozhodovanie o odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku U00105
A0001507 Koordinovanie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy U00105
A0001508 Určovanie vnútornej organizácie obvodného úradu U00105
A0001509 Vydávanie súhlasu na zriadenie pracoviska obvodného úradu U00105
A0001510 Zabezpečovanie vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky U00105
A0001511 Predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostov obvodných úradov U00105
A0001512 Hradenie nákladov spojených s preventívnou rehabilitáciou U00106
A0001513 Hradenie nákladov špecifickej zdravotnej starostlivosti nad rozsah uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia U00106
A0001514 Navrhovanie systemizácie služobných úradov U00106
A0001515 Oznámenie o zlikvidovaní nepravdivých údajov U00106
A0001516 Poskytovanie náhrady škody, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo policajtom U00106
A0001517 Prevádzkovanie informačných systémov Policajného zboru U00106
A0001518 Rozhodovanie o využití majetku štátu pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboru U00106
A0001519 Stanovovanie požiadaviek na fyzickú zdatnosť telesne spôsobilého občana U00106
A0001520 Určovanie kúpeľnorehabilitačných ústavov alebo zdravotníckych zariadení U00106
A0001521 Vysielanie policajtov na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky U00106
A0001522 Zabezpečovanie úschovy zaistenej veci prostredníctvom právnickej osoby a fyzickej osoby U00106
A0001523 Zriaďovanie lekárskej posudkovej činnosti U00106
A0001524 Zriaďovanie policajných škôl a ďalších vzdelávacích ustanovizní na vykonávanie odborného vzdelávania policajtov U00106
A0001525 Dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v obvode železničných dráh U00107
A0001526 Chránenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, objektov a zariadení U00107
A0001527 Odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov U00107
A0001528 Vykonávanie pátrania po nezvestných alebo hľadaných osobách a po veciach U00107
A0001529 Zabezpečovanie bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení U00107
A0001530 Zabezpečovanie ochrany objektov súvisiacich so železničnou dopravou U00107
A0001531 Zabezpečovanie verejného poriadku U00107
A0001532 Zisťovanie a objasňovanie príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy U00107
A0001533 Pripravovanie návrhu počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe na úseku Hasičského a záchranného zboru U00108
A0001534 Upravovanie rozsahu a obsahu vedomostí a zručností pre určené funkcie v zbore U00108
A0001535 Určovanie druhov a foriem prehlbovania kvalifikácie hasičského zboru U00108
A0001536 Určovanie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia zboru U00108
A0001537 Zriaďovanie alebo zrušovanie zariadenia zboru i mimo svojho sídla U00108
A0001538 Zriaďovanie skúšobnej komisie odbornej spôsobilosti príslušníka hasičského zboru U00108
A0001539 Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov, poslancov zastupiteľstiev a zamestnancov obcí a samosprávneho kraja U00109
A0001540 Koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy pri príprave a zabezpečovaní obrany štátu U00110
A0001541 Navrhovanie území potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu U00110
A0001542 Navrhovanie zaradenia stavieb a budov do kategórie osobitnej dôležitosti pre obranu štátu a spôsobu ich ochrany a obrany U00110
A0001543 Navrhovanie zásadných opatrení na prípravu na obranu štátu U00110
A0001544 Podieľanie sa na vyhodnocovaní vojensko-politickej situácie U00110
A0001545 Požadovanie podkladových materiálov potrebných na obranné plánovanie od ostatných orgánov štátnej správy U00110
A0001546 Pripravovanie návrhov na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl U00110
A0001547 Riadenie, koordinácia a kontrola priebehu mobilizácie ozbrojených síl U00110
A0001548 Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti obrany štátu U00110
A0001549 Zabezpečovanie ochrany a obrany stavieb a budov U00110
A0001550 Zastupovanie štátu v konaní o náhradách za obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho práva U00110
A0001551 Zastupovanie štátu v konaní o náhrade škody na úseku riadenia a kontroly obrany Slovenskej republiky U00110
A0001552 Riadenie a kontrola ozbrojených síl U00111
A0001553 Koordinovanie činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky U00112
A0001554 Doručovanie povolávacieho rozkazu do vlastných rúk U00112
A0001555 Doručovanie povolávacích rozkazov U00112
A0001556 Navrhovanie a vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu U00112
A0001557 Oznamovanie schváleného počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu U00112
A0001558 Oznamovanie úmrtia občana, ktorému vznikla branná povinnosť U00112
A0001559 Oznamovanie zmeny adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť U00112
A0001560 Plnenie úloh vyplývajúcich z mobilizačnej výzvy U00112
A0001561 Podieľanie sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu U00112
A0001562 Poskytovanie súčinnosti pri vypracúvaní plánu na zabezpečenie prípravy a rozvoja podpory obrany štátu U00112
A0001563 Požiadanie o okamžité použitie vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnú logistickú podporu U00112
A0001564 Spolupráca pri výkone výberu a vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu U00112
A0001565 Uverejňovanie mobilizačnej výzvy na základe žiadosti územnej vojenskej správy U00112
A0001566 Vedenie evidencie osôb oprávnených na podnikanie a osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie U00112
A0001567 Zasielanie adries prechodného pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť U00112
A0001568 Zasielanie menného zoznamu občanov – mužov s trvalým pobytom v mieste stáleho bydliska U00112
A0001569 Zodpovedanie za ochranu objektov osobitnej dôležitosti U00112
A0001570 Zodpovedanie za prípravu obranného plánovania U00112
A0001571 Plnenie úloh uložených bezpečnostnou radou U00112
A0001572 Vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, pripravovanie návrhov opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu a na predchádzanie krízovej situácii U00112
A0001573 Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu U00112
A0001574 Posudzovanie návrhov na zaradenie alebo vyradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti U00113
A0001575 Spracúvanie a predkladanie smernice pre obranné plánovanie U00113
A0001576 Zodpovedanie za obranu objektov osobitnej dôležitosti U00113
A0001577 Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu U00113
A0001578 Zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky U00114
A0001579 Dávanie súhlasu na vyhlásenie zákazu alebo obmedzenia vykonávania letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru U00115
A0001580 Kontrola dokladov a činnosti členov leteckého personálu štátnych lietadiel U00115
A0001581 Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel U00115
A0001582 Vymenúvanie a zabezpečovanie činnosti odbornej komisie U00115
A0001583 Overovanie typovej spôsobilosti štátnych lietadiel, vydávanie typového osvedčenia a dávanie súhlasu na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzke U00115
A0001584 Podieľanie sa na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom letectve U00115
A0001585 Poskytovanie súčinnosti pri vytváraní systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov U00115
A0001586 Posudzovanie odbornej spôsobilosti personálu štátnych lietadiel U00115
A0001587 Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení U00115
A0001588 Spolupráca na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania U00115
A0001589 Spolupráca na vytvorení systému spolupráce civilných a vojenských zložiek U00115
A0001590 Spolupráca s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadiel U00115
A0001591 Stanovovanie požiadaviek pre poskytovateľa riadenia letovej prevádzky v oblasti civilného letectva U00115
A0001592 Určovanie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota U00115
A0001593 Vedenie registra štátnych lietadiel U00115
A0001594 Vydávanie osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla U00115
A0001595 Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel U00115
A0001596 Vydávanie súhlasu na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku
na vojenskom letisku
U00115
A0001597 Vydávanie súhlasu na zriadenie, zmenu alebo zrušenie vojenských leteckých pozemných zariadení U00115
A0001598 Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letov U00115
A0001599 Zabezpečovanie riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore so zákazom alebo s obmedzením letov civilných lietadiel U00115
A0001600 Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd na úseku letovej premávky U00115
A0001601 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií vojenského spravodajstva U00116
A0001602 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky U00116
A0001603 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o terorizme U00116
A0001604 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky U00116
A0001605 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti suverenite, zvrchovanosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky U00116
A0001606 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivite cudzích spravodajských služieb U00116
A0001607 Kontrola plnenia povinností zamestnávateľov v čase vojny a vojnového stavu v oblasti alternatívnej služby U00117
A0001608 Koordinovanie činnosti územných vojenských správ v oblasti alternatívnej služby U00117
A0001609 Vydávanie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom, zrušovanie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie
s vojenským materiálom
U00118
A0001610 Udeľovanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom, zrušovanie a odnímanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom U00118
A0001611 Vydávanie vyhlásení o konečnom užívateľovi vojenského materiálu a medzinárodných dovozných certifikátov U00118
A0001612 Vydávanie a rušenie osvedčení o zápisoch do registra zberateľov vojenského materiálu U00118
A0001613 Vydávanie osvedčení o zápise do registra zberateľov vojenského
materiálu
U00118
A0001614 Vykonávanie kontroly obchodovania s vojenským materiálom U00118
A0001615 Vydávanie povolení na nákup alebo predaj vojenského materiálu U00118
A0001616 Vedenie prehľadov o dovoze, vývoze a intrakomunitárnej preprave vojenského materiálu a o jeho predaji na území Slovenskej republiky U00118
A0001617 Zhromažďovanie a vyhodnocovanie hlásení o dovoze, vývoze a intrakomunitárnej preprave vojenského materiálu a o jeho kúpe a predaji na území Slovenskej republiky U00118
A0001618 Príprava a zasielanie hlásení o uskutočnených dovozoch a vývozoch vojenského materiálu príslušným orgánom Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej únie, Wassenaarskeho usporiadania a Austrálskej skupiny U00118
A0001619 Zasielanie informácií o národných zamietnutiach žiadostí o udelenie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu (národné notifikácie) príslušným orgánom Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej únie, Wassenaarskeho usporiadania a Austrálskej skupiny U00118
A0001620 Ukladanie pokút na úseku obchodovania s vojenským materiálom U00118
A0001621 Dávanie súhlasu na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu U00118
A0001622 Majetkovoprávne vyrovnávanie nehnuteľností a práv k nim a k vodám na území vojenského obvodu U00118
A0001623 Navrhovanie zmeny hranice vojenského obvodu nariadením vlády U00118
A0001624 Navrhovanie zriaďovania vojenských obvodov z území obcí alebo z ich častí U00118
A0001625 Spolupráca s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného zamestnania občanom U00118
A0001626 Spracovávanie sumárnych údajov o pôdnom fonde v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky U00118
A0001627 Spravovanie katastra vojenských obvodov U00118
A0001628 Spravovanie nehnuteľností a práv k nim na území vojenského obvodu alebo zriaďovanie a zakladanie organizácií na ich spravovanie U00118
A0001629 Štandardizovanie geografických názvov, spravovanie a archivovanie pozemkovej knihy území začlenených do vojenských obvodov v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky U00118
A0001630 Utváranie podmienok a vykonávanie dozoru nad riadnym zásobovaním vojenského obvodu U00118
A0001631 Vydávanie povolenia na vstup a pobyt na území vojenského obvodu U00118
A0001632 Vydávanie súhlasu na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti na území vojenského obvodu U00118
A0001633 Vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti, ak sa týkajú vojenského obvodu U00118
A0001634 Vykonávanie zmeny pozemkov alebo zmeny v užívaní stavieb na území vojenského obvodu U00118
A0001635 Vytyčovanie a trvalé označovanie hraníc lomovými bodmi nehnuteľnosti na území vojenského obvodu U00118
A0001636 Zabezpečovanie majetkovoprávneho vyrovnania alebo zriaďovanie vecného bremena k nehnuteľnosti vojenského obvodu U00118
A0001637 Zabezpečovanie obrany štátu na území vojenského obvodu U00118
A0001638 Zabezpečovanie verejného poriadku vo vojenskom obvode U00118
A0001639 Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na území vojenského obvodu U00118
A0001640 Zakladanie alebo zriaďovanie právnickej osoby na spravovanie lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch U00118
A0001641 Sledovanie stavu súdnych agend na základe justičnej štatistiky U00119
A0001642 Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných systémov U00119
A0001643 Vykonávanie previerky súdnych spisov U00119
A0001644 Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov U00119
A0001645 Zabezpečovanie vzdelávania a odbornej prípravy sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na výkon ich funkcie U00119
A0001646 Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny U00120
A0001647 Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny U00120
A0001648 Príprava agendy pre prezidenta republiky v konaní o udelení milosti, odložení a prerušení trestu U00120
A0001649 Agenda o upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku v súvislosti s vydaním odsúdeného do cudziny alebo jeho vyhostením U00120
A0001650 Vedenie registra mediátorov, registra mediačných centier a registra vzdelávacích inštitúcií U00120
A0001651 Vedenie zoznamu správcov na internetovej stránke ministerstva U00120
A0001652 Vykonávanie dohľadu nad činnosťou správcov U00120
A0001653 Vydanie obvineného do cudziny U00120
A0001654 Vydávanie osvedčení o platnom práve v Slovenskej republike U00120
A0001655 Vyžiadanie obvineného z cudziny U00120
A0001656 Zisťovanie cudzieho práva a vzájomnosti cudzieho práva U00120
A0001657 Vykonávanie dohľadu nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky a notárov U00121
A0001658 Vykonávanie dohľadu nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov U00121
A0001659 Kontrola dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb U00122
A0001660 Uverejňovanie zoznamu dražobníkov na internetovej stránke ministerstva U00122
A0001661 Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení znalcom, tlmočníkom a prekladateľom U00123
A0001662 Prejednávanie priestupkov a ukladanie sankcií na úseku znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti U00123
A0001663 Vedenie zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov U00123
A0001664 Vykonávanie dohľadu nad znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi U00123
A0001665 Vydávanie zbierky zákonov U00124
A0001666 Zabezpečovanie dostupnosti zbierky zákonov za určenú cenu U00124
A0001667 Vydávanie Obchodného vestníka U00124
A0001668 Zabezpečovanie zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev U00125
A0001669 Konzultácie o postupe vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným organizáciám U00126
A0001670 Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám U00127
A0001671 Vedenie evidencie držiteľov preukazu zahraničného Slováka U00128
A0001672 Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí U00128
A0001673 Zabezpečovanie riadenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí U00129
A0001674 Zabezpečovanie stykov s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republiky a v zahraničí U00130
A0001675 Zabezpečovanie hospodárenia a nakladania s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí U00131
A0001676 Zabezpečovanie koordinácie prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv U00132
A0001677 Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci U00133
A0001678 Koordinovanie realizácie politík Európskej únie U00134
A0001679 Poskytovanie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa U00135
A0001680 Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa U00135
A0001681 Určovanie rozhodcu, ktorý rieši kolektívne spory U00135
A0001682 Ustanovenie výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, ktorý rieši kolektívne spory U00135
A0001683 Vedenie zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov, ktorí riešia kolektívne spory U00135
A0001684 Určovanie sprostredkovateľa v kolektívnom spore a určovanie rozhodcu v kolektívnom spore U00135
A0001685 Vydávanie opatrení v oblasti sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel U00135
A0001686 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci U00136
A0001687 Vydávanie vyjadrenia k bezpečnostnej správe U00137
A0001688 Navrhovanie opatrení na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce U00137
A0001689 Odoberanie oprávnenia, osvedčenia a preukazov na úseku inšpekcie práce U00137
A0001690 Organizovanie a vykonávanie odborných skúšok na úseku inšpekcie práce U00137
A0001691 Oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania U00137
A0001692 Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti U00137
A0001693 Podieľanie sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce U00137
A0001694 Podieľanie sa na odbornej výchove a vzdelávaní inšpektorov práce U00137
A0001695 Poskytovanie informácií o pracovných podmienkach v Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie U00137
A0001696 Poskytovanie informácií z vyšetrovania závažných priemyselných havárií U00137
A0001697 Predkladanie návrhov na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia Národnému inšpektorátu práce U00137
A0001698 Predkladanie podnetov na zlepšenie ochrany práce Národnému inšpektorátu práce U00137
A0001699 Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce U00137
A0001700 Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce U00137
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správy Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0001701 Prejednávanie priestupkov na úseku inšpekcie práce U00137
A0001702 Plnenie úloh v súlade so zákonom o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh U00137
A0001703 Rozhodovanie o uložení pokút na úseku inšpekcie práce U00137
A0001704 Udeľovanie výnimky v organizácii pracovného času v doprave U00137
A0001705 Preverovanie dodržiavania rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení a preukazov na úseku inšpekcie práce U00137
A0001706 Riadenie a kontrola Národného inšpektorátu práce a zodpovedanie za výkon inšpekcie práce U00137
A0001707 Riadenie a koordinovanie inšpektorátov práce a zjednocovanie a racionalizovanie pracovných metód inšpektorov práce U00137
A0001708 Rozhodovanie o ukladaní pokút za porušenie povinností na úseku inšpekcie práce U00137
A0001709 Rozhodovanie o zavedení noriem spotreby práce U00137
A0001710 Rozhodovanie pri pochybnostiach o vykonávaní inšpekcie práce na pracovisku U00137
A0001711 Spracovanie a vyhodnocovanie údajov o pracovných úrazoch na štatistické účely U00137
A0001712 Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov a vydávanie zákazu uvedenia detergentov na trh U00137
A0001713 Uloženie ochranného a nápravného opatrenia a podanie návrhu na začatie konania na úseku inšpekcie práce U00137
A0001714 Uplatňovanie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien U00137
A0001715 Vedenie verejne prístupného zoznamu osôb o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania U00137
A0001716 Vedenie verejne prístupného zoznamu vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení na úseku inšpekcie práce U00137
A0001717 Vydávanie a odoberanie oprávnení a osvedčení na úseku inšpekcie práce U00137
A0001718 Vydávanie a odoberanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou U00137
A0001719 Vydávanie osobitných poverení na výkon inšpekcie práce U00137
A0001720 Vydávanie potvrdenia o nezistení porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania U00137
A0001721 Vydávanie poverení na vykonanie kontroly na úseku inšpekcie práce U00137
A0001722 Vydávanie preukazu inšpektora práce U00137
A0001723 Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti na úseku inšpekcie práce U00137
A0001724 Vykonávanie dohľadu nad vydaním vyhlásenia o zhode na určených výrobkoch U00137
A0001725 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií U00137
A0001726 Vypracovanie koncepčných materiálov, programových materiálov a návrhov na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce U00137
A0001727 Vypracovanie návrhov na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy U00137
A0001728 Vyšetrovanie a vedenie evidencie príčin vzniku úrazov, havárií, otráv a chorôb z povolania U00137
A0001729 Zabezpečovanie a usmerňovanie výskumnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci U00137
A0001730 Zabezpečovanie inšpekcie práce a vykonávanie dohľadu nad určenými výrobkami U00137
A0001731 Zabezpečovanie tvorby a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce U00137
A0001732 Zabezpečovanie tvorby, zhromažďovania, šírenia, sprístupňovania a publikovania informácií v oblasti ochrany práce U00137
A0001733 Zakázanie osobného vykonávania odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika U00137
A0001734 Zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a odovzdávanie informácií v oblasti ochrany práce pre informačný systém ochrany práce U00137
A0001735 Zriaďovanie a zrušovanie pracovísk Národného inšpektorátu práce U00137
A0001736 Informovanie o ponuke voľných pracovných miest U00138
A0001737 Informovanie uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu U00138
A0001738 Kontrola a oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania U00138
A0001739 Kontrola dodržiavania povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001740 Nahlasovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia cudzincami U00138
A0001741 Označovanie miest nevhodných pre občanov so zdravotným postihnutím v evidencii voľných pracovných miest U00138
A0001742 Oznamovanie počtu udelených povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001743 Oznamovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia cudzincom U00138
A0001744 Plnenie úloh v oblasti tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní U00138
A0001745 Poskytovanie informácií cudzincovi o možnostiach zamestnania U00138
A0001746 Poskytovanie informácií občanom o možnostiach zamestnania
v zahraničí
U00138
A0001747 Poskytovanie informačných a poradenských služieb na úseku stratégie zamestnanosti U00138
A0001748 Poskytovanie odborných poradenských služieb na úseku stratégie zamestnanosti U00138
A0001749 Poskytovanie údajov o uchádzačoch o zamestnanie obci a súdu U00138
A0001750 Predkladanie návrhov na zriadenie zariadení na plnenie úloh služieb zamestnanosti U00138
A0001751 Predkladanie návrhov projektov na schválenie U00138
A0001752 Prejednávanie priestupkov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001753 Prijímanie žiadostí o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie U00138
A0001754 Priznávanie, zrušovanie, zmena, pozastavenie postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska U00138
A0001755 Realizovanie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti U00138
A0001756 Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001757 Riadenie činnosti pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode U00138
A0001758 Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti úradov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001759 Rozhodovanie o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001760 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím U00138
A0001761 Rozhodovanie o ukladaní pokút v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001762 Rozhodovanie o zaradení, nezaradení a vyradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie U00138
A0001763 Rozpočtovanie, spravovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu U00138
A0001764 Schvaľovanie celoštátnych programov vzdelávania a prípravy pre trh práce U00138
A0001765 Schvaľovanie zriadenia a zrušenia pracoviska úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001766 Schvaľovanie vnútornej štruktúry úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001767 Schvaľovanie vnútornej štruktúry Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001768 Sledovanie využívania pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti U00138
A0001769 Sprostredkovanie zamestnania U00138
A0001770 Udeľovanie povolenia na zamestnanie cudzincovi U00138
A0001771 Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou občanovi so zdravotným postihnutím U00138
A0001772 Uhrádzanie nákladov na zdravotný výkon U00138
A0001773 Uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce U00138
A0001774 Určovanie minimálneho obsahu, rozsahu a periodicity zberu a spracovania údajov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001775 Určovanie minimálneho rozsahu služieb zamestnanosti poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001776 Určovanie postupu a podrobnejších podmienok udeľovania povolenia na zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti U00138
A0001777 Určovanie úloh v oblasti politiky trhu práce vyplývajúcich zo stratégie zamestnanosti U00138
A0001778 Určovanie územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001779 Vedenie centrálnej evidencie údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca U00138
A0001780 Vedenie centrálnej evidencie vydaných povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001781 Vedenie evidencie údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca U00138
A0001782 Vedenie evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie U00138
A0001783 Vedenie evidencie voľných pracovných miest U00138
A0001784 Vedenie evidencie vydaných povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001785 Vedenie evidencie zamestnávateľov U00138
A0001786 Vedenie osobitnej evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím U00138
A0001787 Vydávanie potvrdení o dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie U00138
A0001788 Vydávanie, zmena, pozastavenie, zrušenie a vydávanie duplikátov povolení na činnosť agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania U00138
A0001789 Vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie U00138
A0001790 Vypracovávanie a realizácia celoštátnych projektov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001791 Vypracovávanie a realizovanie projektov v oblasti zamestnanosti U00138
A0001792 Vypracovávanie analýz a prognóz vývoja na trhu práce U00138
A0001793 Vypracúvanie návrhov priorít služieb zamestnanosti U00138
A0001794 Vytváranie a aktualizácia národnej sústavy povolaní U00138
A0001795 Vytváranie partnerstiev v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001796 Zabezpečovanie činností a vydávanie posudkov odborného konzília posudkových lekárov U00138
A0001797 Zabezpečovanie činností týkajúcich sa znevýhodneného uchádzača o zamestnanie U00138
A0001798 Zabezpečovanie lekárskej posudkovej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001799 Zabezpečovanie tvorby, prevádzky a rozvoja jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti U00138
A0001800 Zabezpečovanie úloh spojených s hromadným prepúšťaním U00138
A0001801 Zasielanie žiadosti o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie Európskemu úradu pre koordináciu U00138
A0001802 Získavanie a posudzovanie podkladov na účely poskytovania dotácií U00138
A0001803 Zriaďovanie špeciálnych organizačných útvarov na integráciu občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001804 Zverejňovanie štatistických informácií o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce U00138
A0001805 Zverejňovanie zoznamu osôb, voči ktorým sú evidované pohľadávky U00138
A0001806 Informovanie Európskej komisie o spôsobe určenia hornej hranice dávky garančného poistenia U00139
A0001807 Informovanie Európskej komisie o typoch konaní pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa U00139
A0001808 Odvádzanie poistného na dôchodkové poistenie za štát U00139
A0001809 Oznamovanie znenia zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení prijatých v oblasti týkajúcej sa ochrany práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Európskej komisii U00139
A0001810 Určovanie právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu na postúpenie pohľadávky U00139
A0001811 Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti percenta zvýšenia dôchodkovej dávky U00139
A0001812 Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti stavu individuálneho účtu U00139
A0001813 Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti sumy všeobecného vymeriavacieho základu U00139
A0001814 Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti výšky dôchodkovej hodnoty U00139
A0001815 Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti zaradenia skupín ekonomických činností do nebezpečnostných tried U00139
A0001816 Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok U00139
A0001817 Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia U00139
A0001818 Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia U00139
A0001819 Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti U00139
A0001820 Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie U00140
A0001821 Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie U00140
A0001822 Odvádzanie príspevkov za sporiteľa U00140
A0001823 Vykonávanie dozoru nad zamestnávateľom v oblasti uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy a platenia a odvádzania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca U00141
A0001824 Koordinovanie činnosti štátnych orgánov v oblasti štátnych sociálnych dávok, životného minima, náhradného výživného a podpory náhradnej rodinnej starostlivosti U00142
A0001825 Riadenie, kontrolovanie, koordinovanie výkonu štátnej správy vo veciach štátnych sociálnych dávok, životného minima, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa U00142
A0001826 Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad U00142
A0001827 Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu z hľadiska nároku na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok U00142
A0001828 Poskytovanie odborného poradenstva vo veci nároku a poskytovania štátnych sociálnych dávok U00142
A0001829 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa U00142
A0001830 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení prídavku na dieťa U00142
A0001831 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení rodičovského príspevku U00142
A0001832 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku na starostlivosť U00142
A0001833 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa U00142
A0001834 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení náhradného výživného U00142
A0001835 Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní vo veci neplnenia vyživovacej povinnosti povinnej osoby voči oprávnenej osobe v konaní o náhradnom výživnom U00142
A0001836 Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku na pohreb U00142
A0001837 Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa U00142
A0001838 Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa U00142
A0001839 Implementácia práva Európskej únie v oblasti rodinných dávok U00142
A0001840 Vypracovávanie a zverejňovanie národných priorít rozvoja sociálnych služieb U00143
A0001841 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnych služieb U00143
A0001842 Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd U00143
A0001843 Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodržiavaní záväzkov z nich vyplývajúcich U00143
A0001844 Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia U00143
A0001845 Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby U00143
A0001846 Kontrola vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb, na ktoré bola udelená akreditácia U00143
A0001847 Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb U00143
A0001848 Ukladanie pokút za nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb U00143
A0001849 Ukladanie poriadkových pokút za neposkytnutie súčinnosti pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb U00143
A0001850 Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za iné správne delikty v oblasti sociálnych služieb U00143
A0001851 Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí akreditácie vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb U00143
A0001852 Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí
akreditácie na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, vykonávané ako samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnych služieb
U00143
A0001853 Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb U00143
A0001854 Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, vykonávané ako samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnych služieb U00143
A0001855 Vedenie a zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb a poskytovateľov, ktorí boli z registra vymazaní U00143
A0001856 Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb U00143
A0001857 Utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb U00143
A0001858 Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, na opatrovateľskú službu a prepravnú službu U00143
A0001859 Rozhodovanie o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby U00143
A0001860 Vyhotovovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu U00143
A0001861 Poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnej služby v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej služby U00143
A0001862 Poskytovanie alebo zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad rámec povinnej pôsobnosti U00143
A0001863 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva U00143
A0001864 Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby U00143
A0001865 Uzatváranie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby U00143
A0001866 Uzatváranie zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej služby U00143
A0001867 Uzatváranie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby U00143
A0001868 Zriaďovanie, zakladanie a kontrola zariadení sociálnych služieb U00143
A0001869 Uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej služby U00143
A0001870 Kontrola účelnosti využitia uhradených ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej služby U00143
A0001871 Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb U00143
A0001872 Kontrola hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým neverejným poskytovateľom sociálnych služieb U00143
A0001873 Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a kontrola ich plnenia U00143
A0001874 Vedenie evidencie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby U00143
A0001875 Vedenie evidencie rozhodnutí o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutí o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby U00143
A0001876 Vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb U00143
A0001877 Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu U00143
A0001878 Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti U00143
A0001879 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb U00143
A0001880 Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení U00143
A0001881 Rozhodovanie o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb a o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra U00143
A0001882 Rozhodovanie o zákaze poskytovať sociálnu službu U00143
A0001883 Zabezpečovanie sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre a tlmočníckej služby U00143
A0001884 Zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad rámec povinnej pôsobnosti U00143
A0001885 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a zabezpečovanie sociálneho poradenstva vrátane špecializovaného sociálneho
poradenstva
U00143
A0001886 Kontrola úrovne poskytovania sociálnej služby U00143
A0001887 Vykonávanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb a oznamovanie zápisu do registra U00143
A0001888 Vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávanie zmien v registri U00143
A0001889 Predkladanie aktualizovaného registra poskytovateľov sociálnych služieb U00143
A0001890 Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti U00143
A0001891 Vypracovanie koncepcie podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti U00144
A0001892 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce pri podpore sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti U00144
A0001893 Koordinovanie činnosti štátnych orgánov vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a lekárskej posudkovej činnosti U00144
A0001894 Schvaľovanie zaradenia a vyradenia pomôcky do/zo zoznamu pomôcok vrátane maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky U00144
A0001895  Rozhodovanie v druhom stupni štátnej správy vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad U00144
A0001896 Vypracovanie komplexného posudku a posudku na účely parkovacieho preukazu U00144
A0001897 Vypracovanie lekárskeho posudku U00144
A0001898 Vykonávanie poradenstva vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu U00144
A0001899 Vedenie evidencie vrátených pomôcok a poskytovanie informácií o nich U00144
A0001900 Zabezpečovanie úhrady za zdravotné výkony poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu a parkovacieho preukazu U00144
A0001901 Posudzovanie psychickej a fyzickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potvrdzovanie schopnosti udeliť písomný súhlas na účely opatrovania U00144
A0001902 Spracúvanie informácií o štatistických výkazoch vo veciach peňažných príspevkoch na kompenzáciu U00144
A0001903 Vykonávanie overovania podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu U00144
A0001904 Podávanie návrhu na zaradenie a vyradenie pomôcky do/zo zoznamu pomôcok a návrhu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky U00144
A0001905 Rozhodovanie o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, jeho odňatí a povinnosti vrátenia U00144
A0001906 Rozhodovanie o parkovacom preukaze, jeho odňatí a povinnosti vrátenia U00144
A0001907 Rozhodovanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu U00144
A0001908 Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu U00144
A0001909 Vykonávanie kontroly kvality a rozsahu pomoci pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo peňažného príspevku na opatrovanie U00144
A0001910 Vykonávanie terénnej sociálnej práce U00144
A0001911 Vedenie evidencie zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácie U00144
A0001912 Zabezpečovanie vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu U00144
A0001913 Vydávanie potvrdenia na žiadosť obce o poskytovaní alebo odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla U00144
A0001914 Rozhodovanie o hmotnej núdzi, zabezpečovaní základných životných podmienok a priznávanie dávky a príspevkov U00145
A0001915 Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov U00145
A0001916 Rozhodovanie o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov U00145
A0001917 Rozhodovanie o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov U00145
A0001918 Rozhodovanie o zániku nároku na dávku a príspevky U00145
A0001919 Rozhodovanie o zúčtovaní dávky a príspevkov U00145
A0001920 Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení príspevkov U00145
A0001921 Rozhodovanie o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov U00145
A0001922 Rozhodovanie o zániku nároku na aktivačný príspevok U00145
A0001923 Rozhodovanie o zániku nároku na príspevok na bývanie U00145
A0001924 Rozhodovanie o zastavení výplaty príspevkov U00145
A0001925 Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001926 Rozhodovanie o určovaní a uvoľňovaní osobitného príjemcu dávky a príspevkov U00145
A0001927 Dohliadanie nad plnením povinností osobitného príjemcu U00145
A0001928 Získavanie podkladov na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí občana v hmotnej núdzi U00145
A0001929 Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001930 Navštívenie oprávnenej osoby v byte a požadovanie potrebných informácií a vysvetlení U00145
A0001931 Koordinovanie činnosti orgánov a organizácií pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001932 Koordinovanie činností úradov, obcí a ostatných organizácií podieľajúcich sa na zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001933 Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole výkonu štátnej správy U00145
A0001934 Kontrola hospodárenia úradu s finančnými prostriedkami určenými
na zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc
v hmotnej núdzi
U00145
A0001935 Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania vo veci zneužívania dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi U00145
A0001936 Vedenie evidencie občanov poberajúcich dávku a príspevky U00145
A0001937 Rozhodovanie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi U00145
A0001938 Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001939 Evidovanie žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom U00146
A0001940 Kontrolná činnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001941 Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód
mediácie
U00146
A0001942 Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novým situáciám a na pomoc deťom alebo plnoletým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania U00146
A0001943 Koordinovanie činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v jednotlivých územných obvodoch krajov U00146
A0001944 Koordinovanie činnosti štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001945 Koordinovanie poskytovania pomoci a vykonávanie úkonov v záujme maloletých bez sprievodu U00146
A0001946 Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania výchovných
skupinových programov, sociálnych skupinových programov alebo výchovno-rekreačných skupinových programov
U00146
A0001947 Organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie U00146
A0001948 Oznamovanie zastupiteľským úradom v cudzine o opatreniach prijatých v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky U00146
A0001949 Oznamovanie výšky priemerných bežných výdavkov na miesto v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu U00146
A0001950 Plnenie úloh v oblasti náhradnej starostlivosti U00146
A0001951 Plnenie úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine U00146
A0001952 Plnenie úloh prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov U00146
A0001953 Plnenie úloh ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie U00146
A0001954 Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie v oblasti sociálnoprávnej ochany detí a sociálnej kurately U00146
A0001955 Plnenie úloh koordinátora pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, alebo ktoré boli obeťou obchodovania U00146
A0001956 Podávanie návrhov na vydanie predbežného opatrenia na účel zabezpečenia sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa na súd U00146
A0001957 Podávanie návrhov na určenie otcovstva podľa zákona o rodine na súd U00146
A0001958 Podávanie návrhov na zapretie otcovstva podľa zákona o rodine na súd U00146
A0001959 Podávanie návrhov na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti podľa zákona o rodine na súd U00146
A0001960 Podávanie návrhov na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti na súd U00146
A0001961 Podávanie návrhov na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom na súd U00146
A0001962 Podávanie návrhov na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností podľa zákona o rodine na súd U00146
A0001963 Podávanie vyhlásení podľa zákona o azyle U00146
A0001964 Podieľanie sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí U00146
A0001965 Podieľanie sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohovorov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí U00146
A0001966 Podieľanie sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch a plnoletých fyzických osobách U00146
A0001967 Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu U00146
A0001968 Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove U00146
A0001969 Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v krízovom stredisku U00146
A0001970 Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v resocializačnom stredisku U00146
A0001971 Poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na vykonávanie rozhodnutia súdu v pestúnskom zariadení U00146
A0001972 Predkladanie dokladov zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu U00146
A0001973 Predkladanie písomnej dokumentácie orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie na zabezpečenie ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie U00146
A0001974 Predkladanie spisovej dokumentácie dieťaťa orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia U00146
A0001975 Rozhodovanie o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom U00146
A0001976 Rozhodovanie o resocializačnom príspevku U00146
A0001977 Rozhodovanie o udelení, predĺžení platnosti, zmene a zrušení akreditácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001978 Rozhodovanie o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení U00146
A0001979 Rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov a o vyradení zo zoznamu žiadateľov U00146
A0001980 Schvaľovanie priorít a spôsobu ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pre určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001981 Spisovanie a podávanie návrhov a podnetov vo veciach výchovy a výživy dieťaťa na súd U00146
A0001982 Spolupráca s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti ústavnej starostlivosti, v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, v oblasti prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach U00146
A0001983 Spolupráca s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi U00146
A0001984 Sprostredkovanie a koordinovanie sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, zabezpečenie spolupráce s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a s akreditovanými subjektmi U00146
A0001985 Sprostredkovanie odbornej pomoci deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám v špecializovaných inštitúciách a účasti na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom U00146
A0001986 Uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku s vyšším územným celkom, obcou, akreditovaným subjektom U00146
A0001987 Vedenie a aktualizovanie zoznamu akreditovaných subjektov U00146
A0001988 Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0001989 Vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a evidencia spisových dokumentácií U00146
A0001990 Vydávanie osvedčení podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa U00146
A0001991 Vydávanie súhlasu na osvojenie maloletého dieťaťa do cudziny U00146
A0001992 Vykonávanie funkcie opatrovníka podľa zákona o rodine U00146
A0001993 Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka podľa zákona o rodine U00146
A0001994 Vykonávanie funkcie poručníka maloletého bez sprievodu U00146
A0001995 Vykonávanie funkcie opatrovníka v trestnom konaní U00146
A0001996 Vykonávanie poradensko-psychologických služieb pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách U00146
A0001997 Vykonávanie potrebných opatrení na návrat a premiestnenie dieťaťa z cudziny U00146
A0001998 Vykonávanie potrebných opatrení v prípade, keď nie je možné sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom v územnom obvode určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0001999 Vykonávanie prípravy dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002000 Vykonávanie prípravy fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002001 Vykonávanie prípravy fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo U00146
A0002002 Vykonávanie úkonov na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na základe oznámenia diplomatickej misie Slovenskej republiky v zahraničí alebo Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky U00146
A0002003 Vykonávanie úkonov v záujme maloletého bez sprievodu vo vzťahu k zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt U00146
A0002004 Vymáhanie nákladov spojených so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa U00146
A0002005 Vypracovanie návrhov priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002006 Vypracovanie a zverejňovanie plánu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod U00146
A0002007 Vypracovanie návrhu priorít v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti, sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach za svoj územný obvod U00146
A0002008 Vypracovanie a zverejňovanie plánu zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia U00146
A0002009 Vypracovanie prehľadu o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu a o stave miest v krízových strediskách a v resocializačných strediskách U00146
A0002010 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002011 Zabezpečovanie psychologickej pomoci dieťaťu, rodičom dieťaťa počas rozvodu a po rozvode U00146
A0002012 Zabezpečovanie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa U00146
A0002013 Zabezpečovanie vykonávania opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom U00146
A0002014 Zriaďovanie, kontrola a usmerňovanie detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu U00146
A0002015 Zriaďovanie a zabezpečovanie tímu na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom U00146
A0002016 Posudzovanie dôvodov žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o zmenu a schvaľovanie zmeny priorít U00146
A0002017 Plnenie úloh sociálnej kurately detí v trestnom konaní U00146
A0002018 Spracovávanie štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002019 Prevádzkovanie a rozvíjanie jednotného prepojeného systému zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kaurately, ako aj sledovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002020 Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre deti U00146
A0002021 Vykonávanie sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002022 Vykonávanie prípravy na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti fyzickej osobe, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti U00146
A0002023 Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby U00146
A0002024 Vypracovávanie plánu výchovného opatrenia U00146
A0002025 Vypracovávanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutí súdu U00146
A0002026 Vypracovávanie plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou U00146
A0002027 Určovanie a zverejňovanie podrobných podmienok a postupov schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom územnom obvode, vyhlasovanie výziev na podávanie týchto projektov a schvaľovanie týchto projektov U00146
A0002028 Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu U00146
A0002029 Kontrolovanie dodržiavania podmienok zmluvy na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rozhodnutí súdu s akreditovaným subjektom U00146
A0002030 Zabezpečovanie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území U00146
A0002031 Vypracovávanie analýz nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území U00146
A0002032 Utváranie podmienok na organizovanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby U00146
A0002033 Utváranie podmienok na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení U00146
A0002034 Utváranie podmienok na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho územia U00146
A0002035 Utváranie podmienok na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002036 Utváranie podmienok na poskytovanie sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002037 Utváranie podmienok na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých U00146
A0002038 Utváranie podmienok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa potrieb obyvateľov územia U00146
A0002039 Vedenie evidencie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002040 Zriaďovanie a kontrolovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, oznamovanie počtu miest určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002041 Poskytovanie finančných príspevkov obci, akreditovanému subjektu a právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately U00146
A0002042 Zabezpečenie spolupráce pri výkone opatrení v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov U00146
A0002043 Organizovanie programov na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám U00146
A0002044 Organizovanie resocializačných programov U00146
A0002045 Organizovanie výchovných programov alebo sociálnych programov pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie U00146
A0002046 Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a na tvorbu úspor U00146
A0002047 Poskytovanie pomoci dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb U00146
A0002048 Poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený život, zdravie dieťaťa U00146
A0002049 Poskytovanie pomoci mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania U00146
A0002050 Poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu U00146
A0002051 Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny U00146
A0002052 Poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého U00146
A0002053 Poskytovanie informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o náležitostiach žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002054 Poskytovanie príspevku na dopravu do zariadenia rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa U00146
A0002055 Poskytovanie štatistických údajov a administratívnych zdrojov z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002056 Spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom U00146
A0002057 Spolupôsobenie pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou U00146
A0002058 Spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002059 Utváranie podmienok na prácu s komunitou v obci U00146
A0002060 Vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002061 Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti U00146
A0002062 Vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny U00146
A0002063 Vykonávanie opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby U00146
A0002064 Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine U00146
A0002065 Zriaďovanie zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002066 Koordinácia politiky ochrany práv detí U00146
A0002067 Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené do zariadenia
na základe rozhodnutia súdu a mladých dospelých
U00146
A0002068 Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo po dohode s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou U00146
A0002069 Vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa U00146
A0002070 Vypracovanie a realizovanie programu krízového strediska U00146
A0002071 Vypracovanie a realizovanie resocializačného programu resocializačného strediska U00146
A0002072 Vypracovávanie individuálnych plánov na zvládnutie krízy U00146
A0002073 Vypracovávanie indivudiálnych resocializačných plánov U00146
A0002074 Rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého U00146
A0002075 Vypracovanie koncepcie štátnej rodinnej politiky U00147
A0002076 Koordinovanie štátnej rodinnej politiky U00147
A0002077 Dozeranie na hospodárenie Sociálnej poisťovne podľa rozpočtu U00148
A0002078 Podávanie návrhov na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne U00148
A0002079 Vykonávanie dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporenia U00148
A0002080 Podieľanie sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie U00149
A0002081 Preskúmavanie rozhodnutí pri tvorbe a ochrane životného prostredia U00149
A0002082 Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie U00149
A0002083 Vedenie Národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia U00149
A0002084 Vykonávanie správy environmentálneho fondu U00149
A0002085 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia U00149
A0002086 Plnenie ďalších úloh vo veciach ochrany prírody a krajiny U00149
A0002087 Plnenie funkcie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny a vykonávanie ústredných revízií stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny U00149
A0002088 Povoľovanie výnimiek v oblasti ochrany prírody a krajiny U00149
A0002089 Povoľovanie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov U00149
A0002090 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určovanie hlavných smerov tejto činnosti U00149
A0002091 Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady U00149
A0002092 Rozhodovanie pri pochybnostiach o pôvode druhu v oblasti ochrany prírody a krajiny U00149
A0002093 Vedenie evidencie sankcionovaných osôb U00149
A0002094 Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zariadení na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov U00149
A0002095 Vydávanie vyjadrení k dokumentom v oblasti ochrany prírody a krajiny U00149
A0002096 Zriaďovanie a riadenie organizácie ochrany prírody na zabezpečovanie výkonu štátnej ochrany prírody a krajiny U00149
A0002097 Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny U00149
A0002098 Obstarávanie a schvaľovanie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny U00149
A0002099 Požadovanie preukázania pôvodu prepravovaného dreva prepravcom alebo nákupcom U00149
A0002100 Ukladanie vykonania náhradnej výsadby U00149
A0002101 Ukladanie vykonania nevyhnutného opatrenia na ozdravenie alebo vyrúbanie dreviny vlastníkovi pozemku U00149
A0002102 Určovanie podmienok na uskutočnenie výrubu drevín alebo zastavenie, obmedzenie alebo zakázanie výrubu U00149
A0002103 Vedenie evidencie osôb sankciovaných za protiprávne konanie U00149
A0002104 Vedenie evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode U00149
A0002105 Vydávanie oprávnenia vstupu na pozemky v oblasti ochrany prírody a krajiny U00149
A0002106 Vydávanie povolenia na výrub drevín U00149
A0002107 Vydávanie súhlasu na umiestnenie výsadby drevín a ich druhového zloženia za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady U00149
A0002108 Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny U00149
A0002109 Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny U00149
A0002110 Zabezpečovanie úloh v oblasti náhradnej výsadby U00149
A0002111 Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, spracovanie stanovísk k zámerom a strategickým dokumentom (EIA posudzovanie) U00149
A0002112 Určovanie hraníc aglomerácií v samosprávnom kraji všeobecne záväzným nariadením v súvislosti so spracovaním hlukových máp pre tieto aglomerácie U00149
A0002113 Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii
U00150
A0002114 Prehodnocovanie oblastí vo veciach vodného hospodárstva U00150
A0002115 Rozhodovanie o prevedení správy drobného vodného toku do správy inej štátnej organizácie U00150
A0002116 Vydávanie vyjadrení k investičnej činnosti v oblasti vodného hospodárstva U00150
A0002117 Vykonávanie a riadenie výkonu štátnej vodnej správy U00150
A0002118 Vykonávanie hlavného štátneho vodoochranárskeho dozoru U00150
A0002119 Vypracúvanie a aktualizácia programu znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami U00150
A0002120 Zabezpečovanie evidencie vodných tokov a ich povodí U00150
A0002121 Zabezpečovanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami U00150
A0002122 Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd a určovanie environmentálnych cieľov U00150
A0002123 Odovzdávanie prijatého hlásenia o príznakoch mimoriadneho zhoršenia vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia U00150
A0002124 Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb U00150
A0002125 Rozhodovanie vo veciach pochybnosti určenia hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch U00150
A0002126 Rozhodovanie vo veciach povolenia odberu povrchových vôd a podzemných vôd U00150
A0002127 Rozhodovanie vo veciach povoľovania vodnej stavby a veciach týkajúcich sa tejto stavby U00150
A0002128 Rozhodovanie vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu U00150
A0002129 Vedenie evidencie o vodách U00150
A0002130 Vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe a k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy U00150
A0002131 Vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov U00150
A0002132 Riadenie výkonu štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií U00151
A0002133 Určovanie odborných požiadaviek na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie U00151
A0002134 Určovanie povinnosti ustanovenia jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie U00151
A0002135 Vyjadrovanie sa k investičnej činnosti vo veciach verejných vodovodov a verejných kanalizácií U00151
A0002136 Vykonávanie dohľadu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií U00151
A0002137 Zabezpečovanie budovania, riadenia, spravovania a aktualizovania štátneho monitorovacieho a informačného systému o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách U00151
A0002138 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií U00151
A0002139 Zabezpečovanie vedenia centrálnej evidencie o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách U00151
A0002140 Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie U00151
A0002141 Zabezpečovanie vypracovania, vyhodnocovania, aktualizovania a schvaľovania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií U00151
A0002142 Dočasné obmedzovanie alebo zakazovanie užívania pitnej vody U00151
A0002143 Ukladanie pokút v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií U00151
A0002144 Vydávanie stanovísk v konaní o povolení osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolení zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky U00151
A0002145 Zabezpečovanie podmienok v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií U00151
A0002146 Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb U00151
A0002147 Koordinovanie činnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami U00152
A0002148 Koordinovanie výkonu povodňových záchranných prác U00152
A0002149 Riadenie a koordinovanie vykonávania opatrení na ochranu pred povodňami U00152
A0002150 Riadenie a kontrola ochrany pred povodňami U00152
A0002151 Schvaľovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác správcov vodných tokov U00152
A0002152 Spracúvanie a predkladanie správ o vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác U00152
A0002153 Zabezpečovanie činnosti Ústrednej povodňovej komisie U00152
A0002154 Zabezpečovanie prieskumných a dokumentačných prác vo veciach ochrany pred povodňami U00152
A0002155 Zabezpečovanie riešenia technických a hospodárskych otázok hraničných vôd a spolupracovanie pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na hraničných vodách U00152
A0002156 Dohliadanie na ochranu pred povodňami U00152
A0002157 Informovanie obvodnej povodňovej komisie o vzniku povodňovej situácie U00152
A0002158 Organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby pred nebezpečenstvom povodne U00152
A0002159 Organizovanie, riadenie a vykonávanie povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode
obce
U00152
A0002160 Poskytovanie pomoci pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci U00152
A0002161 Poskytovanie pomoci správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch
pri ich ohrození povodňou
U00152
A0002162 Poskytovanie pomoci susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne U00152
A0002163 Prejednávanie priestupkov vo veciach ochrany pred povodňami U00152
A0002164 Riadenie, koordinovanie a kontrola ochrany pred povodňami na území obce povodňovou komisiou obce U00152
A0002165 Spracúvanie a zostavovanie povodňového plánu záchranných prác a jeho predkladanie na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru U00152
A0002166 Spracúvanie správy o povodňovej situácii na území obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne povodňovou komisiou obce U00152
A0002167 Ukladanie pokút v oblasti ochrany pred povodňami U00152
A0002168 Ukladanie povinností osobám pri ochrane pred povodňami U00152
A0002169 Vedenie chronologických záznamov o činnostiach v povodňovom denníku v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne U00152
A0002170 Vydávanie príkazov na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami povodňovou komisiou obce U00152
A0002171 Vyhlasovanie a odvolávanie stavu pohotovosti a stavu ohrozenia na území obce U00152
A0002172 Vyhodnocovanie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených
na výkon záchranných prác
U00152
A0002173 Vykonávanie hliadkovej služby na území obce U00152
A0002174 Vyžadovanie pomoci Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek U00152
A0002175 Zabezpečovanie evakuácie obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečovanie dočasného ubytovania a stravovania evakuovanému obyvateľstvu U00152
A0002176 Zabezpečovanie pracovných síl a vecných prostriedkov na ochranu pred povodňami U00152
A0002177 Zabezpečovanie ubytovania a stravovania osôb zúčastňujúcich sa povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác U00152
A0002178 Zabezpečovanie vybavenia obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác U00152
A0002179 Zúčastňovanie sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce U00152
A0002180 Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu U00153
A0002181 Vydávanie súhlasu a vyjadrení vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme U00154
A0002182 Konanie vo veciach odborného posudzovania v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002183 Konanie vo veciach oprávnených meraní v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002184 Overovanie spôsobilosti a vydávanie osvedčení v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002185 Podávanie správ vo veciach ochrany ovzdušia U00154
A0002186 Riadenie výkonu štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia U00154
A0002187 Schvaľovanie náplne učebných textov a skúšobných otázok vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme U00154
A0002188 Udeľovanie výnimiek v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002189 Vedenie a vyhodnocovanie evidencie v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002190 Vydávanie stanovísk vo veciach ochrany ovzdušia U00154
A0002191 Vydávanie súhlasu v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002192 Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany ovzdušia U00154
A0002193 Zabezpečovanie a kontrola správnosti merania úrovne znečistenia ovzdušia a analýz hodnotiacich metód U00154
A0002194 Koordinácia programov na zabezpečovanie kvality ovzdušia U00154
A0002195 Zabezpečovanie schvaľovania meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií U00154
A0002196 Zabezpečovanie sledovania a hodnotenia kvality ovzdušia U00154
A0002197 Zabezpečovanie výskumu, sledovanie technického rozvoja a rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002198 Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií o kvalite ovzdušia U00154
A0002199 Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia U00154
A0002200 Rozhodovanie o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia U00154
A0002201 Ukladanie pokút prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia U00154
A0002202 Určovanie ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia za znečisťovanie ovzdušia, výšky a termínov splátok poplatku U00154
A0002203 Určovanie podmienok a kontrola dodržiavania povinností prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia U00154
A0002204 Ustanovenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia U00154
A0002205 Vydávanie súhlasu na vykonanie činností týkajúcich sa ochrany ovzdušia U00154
A0002206 Podávanie správ vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov U00155
A0002207 Prideľovanie, obmedzovanie a predávanie kvót skleníkových plynov U00155
A0002208 Spravovanie nepridelených priznaných jednotiek U00155
A0002209 Spravovanie registra kvót skleníkových plynov U00155
A0002210 Uverejňovanie plánovaného používania jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) v pláne U00155
A0002211 Uzatváranie dohôd v oblasti emisných kvót U00155
A0002212 Vydávanie oprávnení, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra oprávnených overovateľov U00155
A0002213 Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach obchodovania s kvótami U00155
A0002214 Vypracúvanie a vydávanie národného plánu prideľovania kvót pre skleníkové plyny U00155
A0002215 Ekologické aspekty územného plánovania U00156
A0002216 Podávanie námietok, vydávanie povolení a určovanie podmienok pri dovoze, vývoze a tranzite odpadov U00157
A0002217 Informovanie o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov U00157
A0002218 Oznamovanie programu týkajúceho sa polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a zoznamu kontaminovaných zariadení Európskej komisii U00157
A0002219 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a vykonávanie štátneho dozoru v oblasti obalov a odpadov z obalov U00157
A0002220 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve U00157
A0002221 Schvaľovanie programov v oblasti odpadového hospodárstva U00157
A0002222 Udeľovanie súhlasu v oblasti odpadového hospodárstva U00157
A0002223 Udeľovanie, predlžovanie, zmena a zrušovanie autorizácií v oblasti odpadového hospodárstva U00157
A0002224 Vedenie a aktualizovanie zoznamu kontaminovaných zariadení a Registra výrobcov elektrozariadení U00157
A0002225 Vedenie evidencie o preprave odpadov cez štátnu hranicu U00157
A0002226 Vedenie evidencie výrobcov elektrozariadení U00157
A0002227 Vedenie registra odborne spôsobilých osôb, osôb, ktorým bola udelená autorizácia a registra oprávnených osôb U00157
A0002228 Vedenie súhrnnej evidencie obalov U00157
A0002229 Vykonávanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve U00157
A0002230 Vypracúvanie, vydávanie, aktualizovanie a zverejňovanie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky U00157
A0002231 Zabezpečovanie činnosti ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu U00157
A0002232 Zabezpečovanie odbornej prípravy v oblasti odpadového hospodárstva U00157
A0002233 Zabezpečovanie poskytovania informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám U00157
A0002234 Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a skúšok oprávnených osôb U00157
A0002235 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi U00157
A0002236 Nakladanie s prostriedkami účelovej finančnej rezervy U00157
A0002237 Poskytovanie informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi držiteľovi odpadu na území obce U00157
A0002238 Požadovanie informácií od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu U00157
A0002239 Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a ukladanie pokút za priestupky U00157
A0002240 Uhrádzanie nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi U00157
A0002241 Umožnenie zavedenia a prevádzkovania systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností výrobcovi elektrozariadení na území obce U00157
A0002242 Určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou U00157
A0002243 Zabezpečovanie alebo umožňovanie zberu a prepravy komunálnych odpadov a zabezpečenie priestoru na odovzdávanie oddelených zložiek komunálnych odpadov občanmi v rámci separovaného zberu U00157
A0002244 Zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov, vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov U00157
A0002245 Zavedenie množstvového zberu odpadov U00157
A0002246 Zavedenie separovaného zberu papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov U00157
A0002247 Zavedenie vhodného systému zberu odpadov U00157
A0002248 Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady U00157
A0002249 Zostavovanie a aktualizovanie programu pre komunálne odpady U00157
A0002250 Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania U00158
A0002251 Oznamovanie údajov vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania U00158
A0002252 Podávanie správ o prevencii a náprave environmentálnych škôd U00158
A0002253 Prevádzkovanie informačného systému prevencie a nápravy škôd U00158
A0002254 Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd U00158
A0002255 Vymáhanie náhrady nákladov v súvislosti s preventívnymi opatreniami a nápravnými opatreniami alebo vznikom environmentálnej škody U00158
A0002256 Zabezpečovanie koordinácie úloh v oblasti prevencie a nápravy environmentálnych škôd U00158
A0002257 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník U00158
A0002258 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti zisťovania, posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych škôd U00158
A0002259 Vydávanie vyjadrení k bezpečnostnej správe vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií U00159
A0002260 Evidovanie, vyhodnocovanie a vedenie registra komplexných správ o závažných priemyselných haváriách U00159
A0002261 Plnenie a koordinovanie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a podávanie správ v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií U00159
A0002262 Preskúmavanie rozhodnutí vydaných inšpekciou a obvodnými úradmi životného prostredia U00159
A0002263 Prevádzkovanie informačného systému v oblasti environmentálnych rizík U00159
A0002264 Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií U00159
A0002265 Schvaľovanie plánu kontroly vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií U00159
A0002266 Spracúvanie ročnej súhrnnej správy o závažných priemyselných haváriách U00159
A0002267 Zabezpečenie havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií U00159
A0002268 Zverejňovanie údajov v oblasti kontroly znečisťovania životného prostredia U00159
A0002269 Plnenie úloh kontaktného bodu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie U00160
A0002270 Vykonávanie štátnej správy a riadenie výkonu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie U00160
A0002271 Zabezpečovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie U00160
A0002272 Vedenie informačného systému o životnom prostredí U00161
A0002273 Poskytovanie informácií o vykonávaní ložiskového geologického prieskumu U00162
A0002274 Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ v oblasti využitia nerastného bohatstva U00162
A0002275 Overovanie odbornej spôsobilosti a rozhodovanie o splnení podmienok žiadateľa na vykonávanie geologických prác U00162
A0002276 Rozhodovanie o udelení súhlasu na zmluvný prevod prieskumného územia U00162
A0002277 Určovanie podmienok sprístupňovania výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu U00162
A0002278 Vydávanie a vedenie registra geologických oprávnení U00162
A0002279 Vydávanie osvedčení v oblasti využitia nerastného bohatstva U00162
A0002280 Vydávanie rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia U00162
A0002281 Vydávanie rozhodnutí o uznávaní dokladov a osvedčení o odbornej kvalifikácii na vykonávanie geologických prác U00162
A0002282 Vyjadrovanie sa k návrhom na odpis zásob výhradného ložiska U00162
A0002283 Vykonávanie štátneho geologického dozoru, ukladanie pokút a sankcií U00162
A0002284 Vykonávanie výberového konania na určenie držiteľov osobitných prieskumných území U00162
A0002285 Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumu U00162
A0002286 Zabezpečovanie prevodu správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu financovaného zo štátneho rozpočtu U00162
A0002287 Zabezpečovanie súhrnnej evidencie stavu a zmien zásob výhradných ložísk U00162
A0002288 Zabezpečovanie systematického geologického výskumu a prieskumu U00162
A0002289 Zabezpečovanie vydávania tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapy U00162
A0002290 Zabezpečovanie výkonu štátnej geologickej služby U00162
A0002291 Zabezpečovanie zisťovania starých banských diel, geologických diel a geologických objektov U00162
A0002292 Konanie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasu a vedenie evidencie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností U00163
A0002293 Vymenúvanie zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín U00163
A0002294 Monitorovanie dodržiavania ustanovení Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a nariadenia ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi U00163
A0002295 Nariaďovanie vykonania testu DNA a znášanie nákladov U00163
A0002296 Oznamovanie miesta umiestnenia exempláru U00163
A0002297 Oznamovanie poskytnutých údajov vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi Európskej komisii U00163
A0002298 Posudzovanie platnosti povolení a potvrdení vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi U00163
A0002299 Prijímanie a evidovanie oznámenia o dovoze exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín U00163
A0002300 Riadenie výkonu štátnej správy a vykonávanie dozoru vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi U00163
A0002301 Spravovanie exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín vo vlastníctve štátu U00163
A0002302 Udeľovanie licencie vo veciach ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín U00163
A0002303 Určovanie záchytných stredísk na umiestnenie živých exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov U00163
A0002304 Ustanovovanie vedeckých orgánov na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín U00163
A0002305 Vedenie evidencie sankcionovaných osôb na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín U00163
A0002306 Vedenie záznamov o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie U00163
A0002307 Vydávanie povolení a potvrdení vo veciach ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín U00163
A0002308 Vydávanie stanovísk pri určovaní pôvodu rastlín a živočíchov U00163
A0002309 Vyhodnocovanie údajov a prijímanie potrebných opatrení vo veciach nedovoleného obchodu s exemplármi ohrozených druhov živočíchov a rastlín U00163
A0002310 Zakazovanie držby exemplárov U00163
A0002311 Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov U00163
A0002312 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov U00163
A0002313 Prijímanie a posudzovanie obsahu ohlásení, upovedomení a žiadostí v oblasti geneticky modifikovaných organizmov U00164
A0002314 Vedenie evidencie geneticky modifikovaných organizmov a evidencie zavádzania do životného prostredia U00164
A0002315 Vedenie evidencie používateľov, výborov pre bezpečnosť a vedúcich projektov na úseku geneticky modifikovaných organizmov U00164
A0002316 Vydávanie súhlasov na úseku geneticky modifikovaných organizmov U00164
A0002317 Vykonávanie ohlasovania, konzultovania, podávania a vypracovávania správ na úseku geneticky modifikovaných organizmov U00164
A0002318 Zverejňovanie v internetovej sieti a informovanie verejnosti na úseku geneticky modifikovaných organizmov U00164
A0002319 Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre materské školy U00165
A0002320 Určovanie príslušného ročníka a vyučovacích predmetov, v ktorých sa má uskutočniť externé testovanie žiakov základnej školy U00165
A0002321 Riadenie experimentálneho overovania v školách a školských zariadeniach U00165
A0002322 Podávanie návrhov na odvolanie riaditeľa základnej školy U00165
A0002323 Poverovanie krajských školských úradov na zriadenie školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania U00165
A0002324 Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl a školských zariadení U00165
A0002325 Určovanie pravidiel na akreditáciu školy U00165
A0002326 Vydávanie a schvaľovanie tlačív, dokumentácie, učebníc a schvaľovacej doložky pre učebnice a učebné texty pre základné školy U00165
A0002327 Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre základné školy U00165
A0002328 Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad rozhoduje v prvom stupni U00165
A0002329 Určovanie predmetov, termínu a formy maturitnej skúšky U00165
A0002330 Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl U00165
A0002331 Vydávanie vzorového Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení U00165
A0002332 Zriaďovanie a zrušovanie Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania U00165
A0002333 Finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií základných škôl s právnou subjektivitou U00165
A0002334 Finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií základných škôl bez právnej subjektivity U00165
A0002335 Kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania U00165
A0002336 Kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňach U00165
A0002337 Poskytovanie dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia U00165
A0002338 Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam U00165
A0002339 Poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení U00165
A0002340 Predkladanie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhu rozpisu finančných prostriedkov, správy o výsledkoch hospodárenia a výchovno-vzdelávacej činnosti obecnej školskej rade U00165
A0002341 Predkladanie koncepcie investičného rozvoja, návrhov na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení obecnej školskej rade U00165
A0002342 Predkladanie návrhov na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom obecnej školskej rade U00165
A0002343 Predkladanie návrhov na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov obecnej školskej rade U00165
A0002344 Prerokúvanie koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia U00165
A0002345 Prerokúvanie návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia U00165
A0002346 Prerokúvanie personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy alebo školského zariadenia U00165
A0002347 Prerokúvanie požiadaviek obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu U00165
A0002348 Prerokúvanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení U00165
A0002349 Prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami U00165
A0002350 Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu a prenájmu priľahlých priestorov školy a školského zariadenia U00165
A0002351 Spolupráca s orgánmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení U00165
A0002352 Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania U00165
A0002353 Určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku U00165
A0002354 Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a vedenie evidencie, v ktorých školách ju plnia U00165
A0002355 Vedenie personálnej agendy riaditeľov U00165
A0002356 Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov U00165
A0002357 Vykonávanie administratívno-technických prác na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia U00165
A0002358 Vykonávanie finančnej kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia U00165
A0002359 Vykonávanie následnej finančnej kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom U00165
A0002360 Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení U00165
A0002361 Vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách U00165
A0002362 Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov U00165
A0002363 Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach U00165
A0002364 Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach U00165
A0002365 Zabezpečovanie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom procese U00165
A0002366 Zabezpečovanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu U00165
A0002367 Zabezpečovanie investičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov U00165
A0002368 Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania U00165
A0002369 Zabezpečovanie priestorov a materiálno-technického zabezpečenia U00165
A0002370 Zabezpečovanie starostlivosti o budovy základných škôl U00165
A0002371 Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a rozpisovanie finančných prostriedkov poukázaných pre základné umelecké školy a školské zariadenia U00165
A0002372 Zriaďovanie a zrušovanie školských klubov detí a centier voľného času podľa siete U00165
A0002373 Zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl pri základných školách podľa siete U00165
A0002374 Zriaďovanie a zrušovanie materských škôl a stredísk služieb škole podľa siete U00165
A0002375 Zriaďovanie a zrušovanie školských internátov podľa siete U00165
A0002376 Zriaďovanie a zrušovanie školských stredísk záujmovej činnosti podľa siete U00165
A0002377 Zriaďovanie a zrušovanie základných škôl a základných umeleckých škôl podľa siete U00165
A0002378 Zriaďovanie a zrušovanie zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl podľa siete U00165
A0002379 Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu priľahlých priestorov školy a školského zariadenia U00165
A0002380 Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania U00165
A0002381 Vykonávanie činností v oblasti výchovy a vzdelávania U00165
A0002382 Vykonávanie správy škôl a školských zariadení a zabezpečovanie činností na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu U00165
A0002383 Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie U00165
A0002384 Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov formou zriaďovania zariadení školského stravovania U00165
A0002385 Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov U00165
A0002386 Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovania U00165
A0002387 Zriaďovanie a zrušovanie umeleckých škôl, záujmovo-vzdelávacích zariadení, domovov mládeže, zariadení školského stravovania a praktického vyučovania, stredísk služieb školy, škôl v prírode, centier voľného času a stredísk záujmovej činnosti U00165
A0002388 Navrhovanie na vymenovanie členov Akreditačnej komisie U00166
A0002389 Navrhovanie na vymenovanie profesorov, rektorov a na odvolanie rektorov a poverovanie do vymenovania nového rektora U00166
A0002390 Navrhovanie zmeny názvu a začlenenia súkromnej vysokej školy U00166
A0002391 Realizovanie úloh odvolacieho orgánu na úseku vysokých škôl U00166
A0002392 Rozhodovanie o obmedzení medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia U00166
A0002393 Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi U00166
A0002394 Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie v oblasti pedagogiky U00166
A0002395 Rozhodovanie o vyjadrení Akreditačnej komisie U00166
A0002396 Spravovanie sústavy študijných odborov U00166
A0002397 Udeľovanie oprávnenia na pôsobenie zahraničných vysokých škôl U00166
A0002398 Vedenie centrálneho registra študentov U00166
A0002399 Vedenie registra zamestnancov v oblasti školstva U00166
A0002400 Vydávanie stanoviska k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou U00166
A0002401 Vydávanie zoznamu vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky U00166
A0002402 Vyhodnocovanie dlhodobých zámerov vysokých škôl U00166
A0002403 Vykonávanie funkcie kontaktného miesta v oblasti regulovaných povolaní U00166
A0002404 Vykonávanie funkcie národného koordinátora pre uznávanie odbornej kvalifikácie U00166
A0002405 Vymenovanie osoby pre výkon kompetencie štatutárneho orgánu verejnej vysokej školy U00166
A0002406 Vypracovávanie a aktualizovanie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl U00166
A0002407 Vypracovávanie a aktualizovanie metodiky na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu U00166
A0002408 Vypracovávanie výročnej správy o stave vysokého školstva U00166
A0002409 Zabezpečovanie činnosti Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôl U00166
A0002410 Zabezpečovanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia pedagogických zamestnancov U00166
A0002411 Kontrola úrovne poskytovanej akreditovanej vzdelávacej aktivity U00167
A0002412 Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre ďalšie vzdelávanie U00167
A0002413 Vykonávanie odbornej poradenskej, metodickej, konzultačnej a informačnej činnosti v oblasti celoživotného vzdelávania U00167
A0002414 Koordinácia záležitostí Európskej únie v rezorte školstva U00167
A0002415 Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu U00168
A0002416 Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja U00168
A0002417 Príprava, financovanie, koordinácia a kontrola riešenia štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektov U00168
A0002418 Vypracovávanie národného programu rozvoja vedy a techniky U00168
A0002419 Vypracovávanie návrhov štátnej podpory v oblasti vedy a techniky U00168
A0002420 Vypracovávanie systémových opatrení na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja U00168
A0002421 Vytváranie podmienok na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky U00168
A0002422 Vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce U00168
A0002423 Vytváranie systémových mechanizmov a podmienok na nezávislé odborné posudzovanie činností odborných orgánov poskytovateľov finančných prostriedkov U00168
A0002424 Vypracovávanie návrhov nástrojov priamej a nepriamej podpory
výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi
U00168
A0002425 Zabezpečovanie činnosti Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov infraštruktúry výskumu a vývoja U00168
A0002426 Zabezpečovanie kontroly dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji U00168
A0002427 Zabezpečovanie účasti zástupcov Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja
U00168
A0002428 Poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj U00168
A0002429 Organizovanie štátnej politiky v oblasti športu U00169
A0002430 Podporovanie činností občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002431 Podporovanie činností v oblasti práce s mládežou U00169
A0002432 Podporovanie organizovania medzinárodných športových podujatí U00169
A0002433 Podporovanie prípravy programov samosprávy v oblasti rozvoja práce s mládežou U00169
A0002434 Podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých občanov U00169
A0002435 Podporovanie výchovy a vzdelávania v oblasti športu U00169
A0002436 Podporovanie významných medzinárodných športových podujatí U00169
A0002437 Podporovanie významných podujatí mládeže U00169
A0002438 Poskytovanie súčinnosti pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významu U00169
A0002439 Realizovanie antidopingového programu U00169
A0002440 Realizovanie Národného programu športu U00169
A0002441 Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti práce s mládežou U00169
A0002442 Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti športu U00169
A0002443 Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002444 Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre prácu s mládežou U00169
A0002445 Určovanie hlavných úloh a projektov konkretizujúcich štátny program rozvoja telesnej kultúry U00169
A0002446 Určovanie hlavných úloh a projektov vyplývajúcich z koncepcie v oblasti štátnej starostlivosti o deti a mládež U00169
A0002447 Utváranie podmienok na rozvoj práce s mládežou U00169
A0002448 Utváranie podmienok na rozvoj športu U00169
A0002449 Utváranie podmienok na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky U00169
A0002450 Vydávanie potvrdenia o akreditácii v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002451 Zabezpečovanie starostlivosti o športové talenty U00169
A0002452 Realizovanie programu boja proti násiliu a neviazanosti divákov počas športových podujatí U00169
A0002453 Podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody U00169
A0002454 Podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu U00169
A0002455 Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov U00169
A0002456 Rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry U00169
A0002457 Spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002458 Utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých U00169
A0002459 Zabezpečovanie súčinnosti pri výbere a príprave športových talentov U00169
A0002460 Kontrola činnosti akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002461 Kontrola účelnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu U00169
A0002462 Koordinovanie rozvoja telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež U00169
A0002463 Podporovanie organizovania športových podujatí regionálneho významu U00169
A0002464 Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov U00169
A0002465 Riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami U00169
A0002466 Vypracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja U00169
A0002467 Spolupráca s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry U00169
A0002468 Výber a príprava športových talentov U00169
A0002469 Zabezpečovanie prevádzkovania štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a staranie sa o ich účelné využívanie U00169
A0002470 Dohliadanie na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazyku U00170
A0002471 Vyhlasovanie kodifikovanej podoby štátneho jazyka U00170
A0002472 Vydávanie záväzných stanovísk pre stavebníkov z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli so zákonom o štátnom jazyku U00170
A0002473 Používanie štátneho jazyka v úradnom styku na celom území Slovenskej republiky U00170
A0002474 Používanie štátneho jazyka vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku U00170
A0002475 Vedenie obecnej kroniky v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny U00170
A0002476 Rozhodovanie v prvostupňovom správnom konaní v prípade neodstránenia protiprávneho stavu porušenia zákona o štátnom jazyku U00170
A0002477 Vyjadrovanie sa k návrhom názvov častí obcí U00170
A0002478 Dohliadanie na stav pamiatkového fondu a na dodržiavanie podmienok jeho ochrany U00171
A0002479 Hodnotenie podmienok a kvality vykonávaných pamiatkových výskumov U00171
A0002480 Iniciovanie súdneho konania o navrátenie predmetu kultúrnej hodnoty U00171
A0002481 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov U00171
A0002482 Koordinovanie významných archeologických výskumov U00171
A0002483 Ochraňovanie pamiatkového územia U00171
A0002484 Vyhlasovanie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem a rozhodovanie o zmene alebo zrušení tohto vyhlásenia U00171
A0002485 Vedenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu U00171
A0002486 Rozhodovanie o prijatí predkupného práva štátu na kúpu kultúrnej pamiatky U00171
A0002487 Vypracúvanie návrhu na zápis kultúrnej pamiatky do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO U00171
A0002488 Podieľanie sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území U00171
A0002489 Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci obci pri evidovaní miestnych pamätihodností U00171
A0002490 Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci krajským pamiatkovým úradom U00171
A0002491 Poskytovanie výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu U00171
A0002492 Riadenie, kontrola a koordinácia činnosti v oblasti knižníc, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov U00171
A0002493 Riadenie a kontrola v oblasti ochrany pamiatkového fondu uskutočňované krajskými pamiatkovými úradmi U00171
A0002494 Riadenie a zaobchádzanie s kultúrnymi pamiatkami U00171
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správy Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0002495 Rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk U00171
A0002496 Rozhodovanie v odvolacom konaní proti rozhodnutiam Pamiatkového úradu Slovenskej republiky U00171
A0002497 Sledovanie dodržiavania zákona a prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002498 Sledovanie stavu využívania pamiatkového fondu a vykonávanie dohľadu nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002499 Spolupráca s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu U00171
A0002500 Vedenie návratného konania o vrátení nezákonne vyvezenej kultúrnej pamiatky do zahraničia U00171
A0002501 Udeľovanie súhlasu na dočasný vývoz Historických knižničných dokumentov alebo Historických knižničných fondov a príprava podkladov pre vládu Slovenskej republiky na udelenie súhlasu na trvalý vývoz Historických knižničných dokumentov alebo Historických knižničných fondov U00171
A0002502 Vydávanie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktoré by mohli byť vyhlásené za Historické knižničné dokumenty alebo Historické knižničné fondy U00171
A0002503 Udeľovanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo prevod zriaďovateľskej funkcie U00171
A0002504 Ukladanie pokút v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002505 Ukladanie povinností prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov U00171
A0002506 Vytváranie podmienok na informatizáciu knižníc U00171
A0002507 Utváranie právnych a organizačných podmienok na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému U00171
A0002508 Vedenie osobitného archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002509 Vedenie zoznamu knižníc Slovenskej republiky a vykonávanie štatistickej evidencie knižníc U00171
A0002510 Vydávanie oprávnení právnickej osobe na vykonávanie archeologických výskumov U00171
A0002511 Vydávanie osvedčenia fyzickej osobe na vykonávanie pamiatkového výskumu U00171
A0002512 Spravovanie archeologických nálezov a rozhodovanie o prevode vlastníctva alebo správy archeologických nálezov U00171
A0002513 Rozhodovanie o náleznom U00171
A0002514 Vedenie evidencie archeologických nálezísk U00171
A0002515 Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu knižnice U00171
A0002516 Vyhľadávanie a obhliadka predmetu kultúrnej hodnoty U00171
A0002517 Vyhlasovanie a zrušovanie vyhlásenia knižničného dokumentu alebo knižničného fondu za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond U00171
A0002518 Vykonávanie štátneho dohľadu, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú zákon o ochrane pamiatkového fondu a všeobecne záväzné právne predpisy U00171
A0002519 Vykonávanie pamiatkového a archeologického výskumu U00171
A0002520 Vypracovanie návrhu na vyhlásenie pamiatkového územia U00171
A0002521 Vypracovanie podkladov na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku U00171
A0002522 Vytváranie podmienok dotačného a viaczdrojového systému financovania záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok U00171
A0002523 Zabezpečovanie dočasnej odbornej úschovy hnuteľných kultúrnych pamiatok U00171
A0002524 Zabezpečovanie rozvoja teórie a metodológie reštaurovania, budovanie študijných, vývojovo a analyticko-technologických pracovísk a laboratórií U00171
A0002525 Zabezpečovanie výskumných a reštaurátorských prác U00171
A0002526 Usporadúvanie výstav U00171
A0002527 Vedenie registra múzeí a galérií Slovenskej republiky U00171
A0002528 Vedenie registra predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty U00171
A0002529 Vyjadrovanie sa k žiadostiam o zápis do registra múzeí a galérií U00171
A0002530 Staranie sa o ľudovú, umeleckú, remeselnú výrobu tak, aby toto odvetvie plnilo svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu U00171
A0002531 Vydávanie povolení na trvalý vývoz zbierkových predmetov U00171
A0002532 Vydávanie povolení na dočasný vývoz zbierkových predmetov U00171
A0002533 Vydávanie povolení na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty U00171
A0002534 Vyžiadanie stanoviska k trvalému vývozu a k obhliadke predmetu kultúrnej hodnoty U00171
A0002535 Vedenie oznámení o dočasnom vývoze, spätnom dovoze a zmene podmienok dočasného vývozu predmetov kultúrnej hodnoty U00171
A0002536 Vydávanie vyjadrení pamiatkovému úradu U00171
A0002537 Koordinovanie budovania technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím U00171
A0002538 Poskytovanie finančného príspevku na obnovu alebo na reštaurovanie, alebo na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky U00171
A0002539 Prijímanie oznámení o ohrození, poškodení, odcudzení alebo zničení kultúrnej pamiatky U00171
A0002540 Rozhodovanie o premiestnení hnuteľnej alebo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti U00171
A0002541 Vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk k úpravám uličného interiéru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení U00171
A0002542 Spolupráca v rámci základnej ochrany pamiatkového územia s vlastníkmi nehnuteľností U00171
A0002543 Prijímanie oznámenia o náleze veci pamiatkovej hodnoty a rozhodovanie o náleze U00171
A0002544 Utváranie podmienok potrebných na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce U00171
A0002545 Utváranie predpokladov na integráciu knižničného systému do medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietí U00171
A0002546 Utváranie zdrojov na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce U00171
A0002547 Utvorenie a vedenie evidencie pamätihodností obce U00171
A0002548 Vedenie evidencie pamiatkového fondu na území obce U00171
A0002549 Zabezpečovanie knižnice z finančnej a personálnej stránky U00171
A0002550 Zabezpečovanie knižnično-informačných služieb podľa svojich zdrojových možností U00171
A0002551 Zabezpečovanie odbornej konzervácie, vhodného využitia a prezentácie nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezísk U00171
A0002552 Zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok U00171
A0002553 Zabezpečovanie výstavby a údržby kultúrnych zariadení U00171
A0002554 Zriadenie alebo založenie a zrušenie knižnice U00171
A0002555 Požiadanie o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, výmaz alebo oznámenie zmien v registri U00171
A0002556 Ponúknutie vyradeného zbierkového predmetu U00171
A0002557 Požiadanie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie o odborné usmernenie U00171
A0002558 Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie múzeí a galérií U00171
A0002559 Podporovanie spolupráce v oblasti knihovníctva U00171
A0002560 Ponúkanie vyradených knižničných dokumentov alebo knižničného fondu iným knižniciam U00171
A0002561 Utváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu, vyjadrovanie sa o návrhoch na vyhlásenia a zrušenie pamiatkových území U00171
A0002562 Zabezpečovanie pravidelného dopĺňania, odbornej evidencie, odborného spracovania, ochrany využívania a sprístupňovania knižničného fondu U00171
A0002563 Vykonávanie kontroly a štátneho odborného dohľadu na úseku múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty U00171
A0002564 Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľom U00171
A0002565 Vyžiadavanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa U00171
A0002566 Nadobúdanie, odborná evidencia, ochrana, využívanie a prezentácia zbierkových predmetov U00171
A0002567 Vyjadrovanie sa k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi U00171
A0002568 Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľom U00171
A0002569 Podporovanie divadelných aktivít formou účelových príspevkov U00172
A0002570 Poskytovanie odbornej pomoci orgánom územnej samosprávy v oblasti divadelnej činnosti U00172
A0002571 Pripravovanie a verejné predvádzanie hudobno-dramatických, dramatických a tanečných diel U00172
A0002572 Rozvíjanie národnej divadelnej kultúry U00172
A0002573 Vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií, propagačných materiálov U00172
A0002574 Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu divadla U00172
A0002575 Vykonávanie vlastnej sprostredkovateľskej činnosti U00172
A0002576 Vyrábanie scénických a kostýmových úprav U00172
A0002577 Priznanie nároku na osobitný príspevok podľa zákona o divadelnej činnosti U00172
A0002578 Zriaďovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel ako právnických osôb U00172
A0002579 Dozeranie na súlad konaného podujatia s oznámením U00172
A0002580 Navrhovanie iného miesta konania podujatia usporiadateľovi U00172
A0002581 Prijímanie oznámenia usporiadateľa o zámere usporiadať podujatie U00172
A0002582 Ukladanie pokút za porušenie povinností súvisiacich s usporiadaním verejného kultúrneho podujatia U00172
A0002583 Zakazovanie podujatia, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva U00172
A0002584 Zabezpečovanie divadelnej činnosti U00172
A0002585 Udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa autorského zákona U00173
A0002586 Vykonávanie dohľadu nad výkonom kolektívnej správy podľa autorského zákona U00173
A0002587 Podporovanie tvorby a verejnej prezentácie osvetovej činnosti U00174
A0002588 Zriaďovanie osvetových zariadení U00174
A0002589 Zabezpečovanie činnosti osvetového zariadenia U00174
A0002590 Utváranie podmienok na zabezpečenie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo U00174
A0002591 Utváranie podmienok na rozvoj osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti U00174
A0002592 Prezentovanie slovenskej kultúry v zahraničí U00175
A0002593 Financovanie geodetických prác súvisiacich s plnením zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam U00176
A0002594 Kontaktovanie sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami U00176
A0002595 Spolupráca s cirkevnými a náboženskými subjektmi v oblasti vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí U00176
A0002596 Vedenie registra cirkví a náboženských spoločností U00176
A0002597 Vykonávanie dohľadu nad efektívnym a hospodárnym využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti vzťahov s cirkvami a náboženskými spoločnosťami U00176
A0002598 Vypracúvanie analytických, koncepčných a informačných materiálov a odborných stanovísk v oblasti vzťahov s cirkvami U00176
A0002599 Vytváranie predpokladov na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností U00176
A0002600 Zabezpečovanie postupu cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom U00176
A0002601 Zabezpečovanie prípravy návrhu rozpočtu a kompletizovanie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet U00176
A0002602 Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel U00177
A0002603 Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti audiovízie U00177
A0002604 Evidovanie poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou U00177
A0002605 Evidovanie slovenských audiovizuálnych diel, slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, slovenských multimediálnych diel a osôb pôsobiacich v audiovízii, vedenie registra nezávislých producentov v audiovízii U00177
A0002606 Poskytovanie dotácií z grantového systému v oblasti médií a audiovízie U00177
A0002607 Uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva, spracovávanie a zveľaďovanie audiovizuálneho dedičstva, spracovávanie a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry U00177
A0002608 Vykonávanie štátneho dohľadu vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti periodickej tlače U00177
A0002609 Služba verejnosti v oblasti spravodajstva U00177
A0002610 Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania U00177
A0002611 Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania U00177
A0002612 Štátna regulácia v oblasti vysielania a retransmisie U00177
A0002613 Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia U00178
A0002614 Posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu U00179
A0002615 Vedenie a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie U00179
A0002616 Vedenie a zverejňovanie zoznamu liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín U00179
A0002617 Zabezpečenie projektov a služieb spojených s prevádzkou národného registra základných zdravotných údajov U00179
A0002618 Spolupráca pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov, tkanív a buniek U00179
A0002619 Jednotná príprava zdravotníctva na obranu štátu U00179
A0002620 Stanovenie a aktualizácia určujúcich znakov jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení U00179
A0002621 Stanovenie a aktualizácia minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení U00179
A0002622 Stanovenie a aktualizácia podrobností o zabezpečovaní systému kvality zdravotníckych zariadení U00179
A0002623 Vydávanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti U00179
A0002624 Vydávanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a povolenie zmeny typu ambulancie U00179
A0002625 Uverejnenie výroku právoplatného rozhodnutia o vydaní licencie, o dočasnom pozastavení a o zrušení licencie U00179
A0002626 Určovanie sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
označovanie operačného strediska, ambulancie, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov
U00179
A0002627 Stanovenie minimálnych požiadaviek na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby U00179
A0002628 Stanovenie určujúcich znakov jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby a metodiky hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby U00179
A0002629 Vykonávanie dozoru nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ukladanie sankcií U00179
A0002630 Zriaďovanie zariadení na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia U00179
A0002631 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, tvorby a aktualizácie medzinárodnej klasifikácie chorôb U00179
A0002632 Schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia U00179
A0002633 Spolupráca pri ochrane a podpore verejného zdravia U00179
A0002634 Zabezpečovanie súčinnosti na preventívnych programoch U00179
A0002635 Zriaďovanie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti U00179
A0002636 Zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb U00179
A0002637 Zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu U00179
A0002638 Poskytovanie súčinnosti na preventívnych programoch na úseku zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia U00179
A0002639 Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení U00179
A0002640 Rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania U00179
A0002641 Vedenie registra zdravotníckych zariadení U00179
A0002642 Vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti U00179
A0002643 Zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením U00179
A0002644 Zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu U00179
A0002645 Zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl U00179
A0002646 Povoľovanie očkovacích kampaní U00180
A0002647 Riadenie a výkon štátneho dozoru, vydávanie záväzného opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a samosprávy na úseku farmácie U00180
A0002648 Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku farmácie U00180
A0002649 Vydávanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničných lekárňach U00180
A0002650 Zabezpečovanie údajov o spotrebe liekov v rámci Slovenskej republiky na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti U00180
A0002651 Vyhodnocovanie efektívnosti preskripčných opatrení a prijímanie príslušných opatrení U00180
A0002652 Vydávanie povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami U00180
A0002653 Vydávanie povolení na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami U00180
A0002654 Vydávanie rozhodnutí o schválení mimoriadnych dovozov U00180
A0002655 Vykonávanie štátneho dozoru na úseku farmácie a drogových prekurzorov U00180
A0002656 Vydávanie posudkov na povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami U00180
A0002657 Vydávanie rozhodnutí o registrácii humánnych liekov U00180
A0002658 Povoľovanie klinického skúšania liekov a zdravotníckych pomôcok U00180
A0002659 Kontrola reklamy v oblasti humánnej farmácie U00180
A0002660 Vedenie evidencie výrobcov a zoznamu registrovaných liekov a schválených zdravotníckych pomôcok U00180
A0002661 Vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej praxe a ukladanie pokút na úseku humánnej farmácie U00180
A0002662 Vypracúvanie Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu U00180
A0002663 Koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti v oblasti humánnej farmácie U00180
A0002664 Organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou U00180
A0002665 Rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok U00180
A0002666 Schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok U00180
A0002667 Vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok U00180
A0002668 Vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti U00180
A0002669 Vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok U00180
A0002670 Zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky U00180
A0002671 Riadenie celoštátnych programov na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia U00181
A0002672 Koordinácia spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnej spolupráce na úseku verejného zdravia U00181
A0002673 Plnenie úloh odvolacieho orgánu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva U00181
A0002674 Stanovenie limitov a hodnôt prípustnej záťaže fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi, ako aj limitov ožiarenia a podmienok na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie v súlade so súčasnými poznatkami vedy U00181
A0002675 Tvorba podmienok na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví U00181
A0002676 Schvaľovanie, zriaďovanie národných referenčných centier a vedenie registra národných referenčných centier U00181
A0002677 Riadenie integrácie informačných systémov zdravotníctva a ich
prevádzky
U00181
A0002678 Spolupráca s OECD, WHO, Eurostatom a s ostatnými medzinárodnými organizáciami U00181
A0002679 Zabezpečenie služieb spojených s edíciou informácií zdravotníckej štatistiky, analytických publikácií, zdravotníckych ročeniek, lekárskej knižnice a iných zdravotníckych publikácií U00181
A0002680 Vedenie demografických údajov pre zdravotníctvo U00181
A0002681 Poskytovanie štatistických informácií pre prognostickú činnosť v zdravotníctve U00181
A0002682 Riadenie a koordinácia výkonu štátnej správy v oblasti knižníc z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva a určovanie hlavných smerov tejto činnosti U00181
A0002683 Zhromažďovanie, spracúvanie a sprístupňovanie vedeckých a odborných knižničných dokumentov z lekárskych vied a zdravotníctva a poskytovanie knižnično-informačných služieb podporujúcich rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania U00181
A0002684 Vykonávanie metodickej, poradenskej a štatistickej činnosti v systéme lekárskych knižníc U00181
A0002685 Plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením výkonu nariadenia Rady (Európske spoločenstvo) č. 883/2004 a č. 987/2009 v rezorte zdravotníctva U00182
A0002686 Plnenie úloh súvisiacich s verejným zdravotným poistením a zdravotnými poisťovňami U00182
A0002687 Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002688 Vydávanie preukazov verejného zdravotného poistenia U00182
A0002689 Vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia U00182
A0002690 Prijímanie a prerozdelenie poistného na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002691 Uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť U00182
A0002692 Poskytovanie informácií poistencom, iným zdravotným poisťovniam a orgánom štátnej správy U00182
A0002693 Vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného U00182
A0002694 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti U00182
A0002695 Uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť U00182
A0002696 Vedenie zoznamu poistencov zaradených na disperzáciu U00182
A0002697 Vykonávanie kontrolnej činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov poistného U00182
A0002698 Vykonávanie analýzy predpisovania liekov U00182
A0002699 Vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania U00182
A0002700 Poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti U00182
A0002701 Vedenie zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti U00182
A0002702 Predkladanie správ o hospodárení, výročnej správy o hospodárení a plánov činnosti zdravotnej poisťovne U00182
A0002703 Vyhodnocovanie indikátorov kvality podľa metodiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky U00182
A0002704 Vedenie zoznamov a evidencie poistencov U00182
A0002705 Vedenie účtov poistencov U00182
A0002706 Vedenie a uchovávanie dokumentácie poistencov U00182
A0002707 Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002708 Akreditácia programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov U00183
A0002709 Kontrola kvality ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov U00183
A0002710 Riadenie vzdelávania zdravotníckych zamestnancov U00183
A0002711 Stanovovanie minimálneho štandardu pre kurzy prvej pomoci U00183
A0002712 Stanovovanie minimálneho štandardu pre špecializačné programy sústavného vzdelávania a certifikačné programy zdravotníckych pracovníkov U00183
A0002713 Stanovenie siete stredných zdravotných škôl, študijných odborov stredných zdravotných škôl, schvaľovanie učebnice a učebných pomôcok a kontrola odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotných
školách
U00183
A0002714 Vydávanie potvrdení o rovnocennosti vzdelania a vydávanie rozhodnutí o uznaní špecializácie a certifikátov získaných mimo územia Slovenskej republiky U00183
A0002715 Stanovenie odbornej spôsobilosti a rozsahu praxe na výkon zdravotníckeho povolania U00183
A0002716 Plnenie úloh notifikačného orgánu vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov U00183
A0002717 Výkon dozoru a kontroly na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie U00184
A0002718 Správa monitorovacieho systému prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov U00184
A0002719 Ukladanie pokút za priestupky a správne delikty na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie U00184
A0002720 Uznávanie prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a zrušenie uznania, oznamovanie uznania prírodných minerálnych vôd príslušným orgánom Európskej únie U00184
A0002721 Určovanie neodkladných ochranných opatrení a opatrení na odstránenie nedostatkov na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd U00184
A0002722 Vyberanie úhrad za odber z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov U00184
A0002723 Vypracovanie návrhu na uznanie kúpeľného miesta, na zrušenie uznania a návrhu štatútu kúpeľného miesta, jeho zmena a zrušenie U00184
A0002724 Vedenie zoznamu akreditovaných laboratórií U00184
A0002725 Vydávanie povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební U00184
A0002726 Vydávanie povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, ich zmena a zrušenie a vydávanie povolení na úpravu vody U00184
A0002727 Vydávanie stanovísk k činnostiam na dotknutých územiach podľa zákona o prírodných liečivých vodách U00184
A0002728 Vydávanie a zrušenie poverení na výkon činnosti balneotechnika U00184
A0002729 Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach U00185
A0002730 Stanovenie rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva U00185
A0002731 Stanovenie postupu pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku a stanovenie maximálnej úradne určenej ceny vrátane vybavenia žiadosti U00185
A0002732 Plnenie úloh z Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob biologických zbraní a o ich zničení U00186
A0002733 Príprava medzinárodných zmlúv so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti zákazu biologických zbraní U00186
A0002734 Vypracovanie metodických a koncepčných postupov ochrany pred bioterorizmom U00186
A0002735 Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády U00187
A0002736 Vykonávanie kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy U00188
A0002737 Kontrola efektívnosti štátnej správy U00188
A0002738 Vykonávanie kontroly plnenia úloh z uznesení vlády U00189
A0002739 Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností v štátnej správe U00190
A0002740 Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností obcami U00190
A0002741 Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností vyššími územnými celkami U00190
A0002742 Prevádzkovanie ústredného portálu verejnej správy U00191
A0002743 Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti U00192
A0002744 Navrhovanie opatrení na ochranu a podporu hospodárskej súťaže U00193
A0002745 Predkladanie správy vláde Slovenskej republiky o svojej činnosti U00193
A0002746 Rozhodovanie vo veciach ochrany súťaže U00193
A0002747 Vydávanie rozhodnutí o porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže U00193
A0002748 Vydávanie rozhodnutí o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná U00193
A0002749 Vydávanie rozhodnutí o vykonaní inšpekcie na úseku ochrany hospodárskej súťaže U00193
A0002750 Vydávanie stanovísk v oblasti podpory a ochrany hospodárskej súťaže U00193
A0002751 Vykonávanie inšpekcie U00193
A0002752 Vykonávanie prešetrovania na relevantnom trhu U00193
A0002753 Zverejňovanie oznámenia o koncentrácii U00193
A0002754 Zostavovanie programu štatistických zisťovaní v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami U00194
A0002755 Zhromažďovanie a spracúvanie štatistických údajov U00194
A0002756 Využívanie údajov z administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky U00194
A0002757 Zverejňovanie výsledkov štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku a za jednotlivé územné celky a správne celky U00194
A0002758 Určovanie metodiky vedenia systému národných účtov a zostavovanie národných účtov U00194
A0002759 Vypracúvanie analýz vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky ako celku a jej jednotlivých častí a pravidelné informovanie verejnosti o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji U00194
A0002760 Poskytovanie štatistických informácií a vydávanie štatistických publikácií U00194
A0002761 Získavanie a zhromažďovanie zahraničných štatistických informácií na účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky so zahraničím U00194
A0002762 Kontrola dodržiavania spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladanie pokút za jej porušenie U00194
A0002763 Vytváranie, zverejňovanie a spravovanie štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami U00194
A0002764 Organizovanie a vykonávanie reprezentatívnych výskumov verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach U00194
A0002765 Zostavenie, vyhotovenie a distribúcia sčítacích tlačív na sčítanie obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002766 Spracúvanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002767 Zverejňovanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002768 Zabezpečenie organizačných, personálnych, programových a technických podmienok na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov U00194
A0002769 Vydávanie metodických pokynov na zabezpečenie a financovanie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov a na ochranu zisťovaných a získaných údajov U00194
A0002770 Sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002771 Sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002772 Sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002773 Revízia vymedzenia základných sídelných jednotiek pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002774 Aktualizácia mapových podkladov potrebných na ústrednú revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek a zakreslenie výsledkov ústrednej revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie U00194
A0002775 Zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002776 Zabezpečenie informačnej a propagačnej kampane pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov U00194
A0002777 Organizačné zabezpečenie volieb U00194
A0002778 Štátna štatistika a iné štatistické zisťovania vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciami U00194
A0002779 Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu U00195
A0002780 Preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002781 Prejednávanie priestupkov a porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografie U00195
A0002782 Riadenie a koordinovanie výskumu a vedecko-technického rozvoja a zhromažďovanie vedecko-technických informácií pre geodetické a kartografické činnosti U00195
A0002783 Evidovanie údajov podrobného polohového bodového pola U00195
A0002784 Štandardizovanie geografického názvoslovia U00195
A0002785 Vydávanie súhlasu s návrhom geografických názvov pred ich štandardizáciou U00195
A0002786 Vydávanie súhlasu s návrhom názvov hradov a zámkov pred ich štandardizáciou U00195
A0002787 Vydávanie súhlasu s návrhom názvov vôd, chránených území a krasových javov pred ich štandardizáciou U00195
A0002788 Úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002789 Určovanie kvalitatívnych podmienok na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002790 Určovanie záväzných geodetických systémov, ich realizácií a lokalizačných štandardov U00195
A0002791 Vydávanie a odnímanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti geodézie a kartografie U00195
A0002792 Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002793 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti geodézie a kartografie U00195
A0002794 Zabezpečovanie a preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002795 Zabezpečovanie stabilizovania a vymeriavania geodetických bodov štátnej hranice a aktualizácie geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela U00195
A0002796 Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra U00195
A0002797 Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania permanentnej lokalizačnej služby U00195
A0002798 Zabezpečovanie tvorby, aktualizácie a vydávania základných štátnych mapových diel, máp územneho a správneho členenia Slovenskej republiky U00195
A0002799 Zabezpečovanie výkonu geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu U00195
A0002800 Zabezpečovanie zriaďovania a aktualizácie geodetických základov a zriaďovania podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním U00195
A0002801 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu U00195
A0002802 Vydávanie a zverejňovanie katalógu tried objektov U00195
A0002803 Vydávanie preukazov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti U00195
A0002804 Kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overovanie geometrických plánov U00196
A0002805 Overovanie kópie alebo rovnopisu verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom U00196
A0002806 Overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad U00196
A0002807 Poskytovanie informácií z katastra U00196
A0002808 Prejednávanie priestupkov v konaní o porušení poriadku na úseku katastra U00196
A0002809 Vykonávanie štátnej správy na úseku katastra U00196
A0002810 Rozhodovanie v katastrálnom konaní U00196
A0002811 Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra U00196
A0002812 Rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri U00196
A0002813 Spracúvanie sumárnych údajov o pôdnom fonde U00196
A0002814 Spravovanie pozemkovej knihy a železničnej knihy U00196
A0002815 Vydávanie verejných listín z katastra U00196
A0002816 Vykonávanie katastrálnej inšpekcie U00196
A0002817 Zabezpečovanie zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov U00196
A0002818 Zapisovanie práv k nehnuteľnostiam U00196
A0002819 Riadenie katastrálnych úradov a rozhodovanie v pochybnostiach o ich príslušnosti U00196
A0002820 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úseku katastra U00196
A0002821 Informovanie verejnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových zariadení U00197
A0002822 Kontrola plnenia povinností v oblasti jadrového dozoru U00197
A0002823 Overovanie odbornej spôsobilosti držiteľov povolení v oblasti jadrového dozoru U00197
A0002824 Posudzovanie návrhu stratégie jadrovej energetiky U00197
A0002825 Posudzovanie plánov a poriadkov v oblasti jadrovej bezpečnosti U00197
A0002826 Posudzovanie programu prípravy zamestnancov v oblasti jadrového dozoru U00197
A0002827 Posudzovanie technického vybavenia špecializovaného zariadenia U00197
A0002828 Predkladanie správy o jadrovej bezpečnosti U00197
A0002829 Rozhodovanie v súvislostiach s jadrovým zariadením U00197
A0002830 Schvaľovanie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrovej energie a jadrových zariadení U00197
A0002831 Ukladanie limitov a obmedzení v nakladaní s jadrovým palivom a prevádzkou jadrových zariadení U00197
A0002832 Ukladanie sankcií na úseku jadrového dozoru U00197
A0002833 Určovanie držiteľov povolenia na nakladanie s jadrovým palivom U00197
A0002834 Vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení U00197
A0002835 Vydávanie súhlasu v súvislosti s jadrovým zariadením U00197
A0002836 Vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu na stavby jadrových zariadení U00197
A0002837 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti jadrovej energie a jadrovej bezpečnosti U00197
A0002838 Informovanie susedných štátov a inštitúcií o nezákonnom zmocnení sa jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na jadrových zariadeniach U00197
A0002839 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrového dozoru U00197
A0002840 Koordinovanie a zabezpečovanie oznamovania návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia U00198
A0002841 Informovanie komisie a európskych normalizačných organizácií o zozname predmetov normalizačných prác, o jeho rozšírení a o návrhu slovenskej technickej normy U00198
A0002842 Určovanie právnickej osoby na zabezpečenie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem U00198
A0002843 Určovanie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody U00198
A0002844 Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách prostredníctvom určenej právnickej osoby U00198
A0002845 Vydávanie zoznamu slovenských technických noriem, zoznamu slovenských technických noriem harmonizovaných s technickými predpismi a zoznamu slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody a zoznamu slovenských technických noriem citovaných v právnych predpisoch U00198
A0002846 Oznamovanie orgánom Európskej únie, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskej únie, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem U00198
A0002847 Výkon úloh metrologického dozoru a dohľadu U00199
A0002848 Výskum, vývoj, uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na iné etalóny a meradlá používané v národnom hospodárstve U00199
A0002849 Metrologická kontrola vrátane overovania určených meradiel a vykonávania úradného merania U00199
A0002850 Medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie U00199
A0002851 Autorizácia na výkon overovania určených meradiel alebo vykonávanie úradného merania U00199
A0002852 Registrácia na vykonávanie opravy alebo montáže určených meradiel alebo na balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení U00199
A0002853 Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti merania U00199
A0002854 Zabezpečovanie tvorby slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie U00199
A0002855 Určovanie organizácie na zabezpečenie plnenia úloh metrologickej kontroly a úradného merania U00199
A0002856 Úkony spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto členstva U00199
A0002857 Manažérstvo kvality U00200
A0002858 Oznamovanie autorizovaných osôb poverených plnením úloh notifikovaných orgánov Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únie U00201
A0002859 Sprostredkovanie informácií o technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody U00201
A0002860 Udeľovanie a odnímanie autorizácie na výkon posudzovania zhody U00201
A0002861 Ukladanie pokút v oblasti posudzovania zhody U00201
A0002862 Kontrola plnenia podmienok autorizácie na vykonávanie posudzovania zhody U00201
A0002863 Ukladanie povinností na odstránenie nedostatkov v činnosti autorizovanej osoby poverenej plnením úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie U00201
A0002864 Zabezpečovanie jednotného uplatňovania technických požiadaviek posudzovania zhody a výkonu dohľadu U00201
A0002865 Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií z oblasti posudzovania zhody U00201
A0002866 Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním akreditačných požiadaviek akreditovanými osobami U00202
A0002867 Úkony spojené s vydávaním rozhodnutí o akreditácii na posudzovanie zhody U00202
A0002868 Inšpekcia a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania
zásad správnej laboratórnej praxe
U00202
A0002869 Úkony spojené s vydávaním osvedčení o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe U00202
A0002870 Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány U00202
A0002871 Osvedčovanie spôsobilosti na vykonávanie skúšania výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej alebo obdobnej technickej činnosti U00202
A0002872 Ukladanie pokút v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody U00202
A0002873 Predkladanie správy o výsledkoch verejného obstarávania U00203
A0002874 Registrácia a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb U00203
A0002875 Sprístupňovanie programového vybavenia pre elektronickú komunikáciu  vo verejnom obstarávaní U00203
A0002876 Ukladanie pokút za správne delikty na úseku verejného obstarávania U00203
A0002877 Registrácia a vedenie zoznamu podnikateľov U00203
A0002878 Vydávanie preukazov o odbornej spôsobilosti na úseku verejného obstarávania U00203
A0002879 Vydávanie vestníka verejného obstarávania U00203
A0002880 Vykonávanie dohľadu nad verejným obstarávaním U00203
A0002881 Registrácia a vedenie zoznamu registrovaných osôb U00203
A0002882 Zverejňovanie oznámení o začatí rokovacích konaní bez zverejnenia U00203
A0002883 Zverejňovanie informácií o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž vo verejnom obstarávaní U00203
A0002884 Rozhodovanie o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach U00204
A0002885 Rozhodovanie o úžitkových vzoroch U00204
A0002886 Rozhodovanie o ochranných známkach U00204
A0002887 Rozhodovanie o dizajnoch U00204
A0002888 Rozhodovanie o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov U00204
A0002889 Rozhodovanie o topografiách polovodičových výrobkov U00204
A0002890 Rozhodovanie o medzinárodnej prihláške podanej na základe Zmluvy o patentovej spolupráci U00204
A0002891 Prijatie a zaslanie európskej patentovej prihlášky U00204
A0002892 Prijatie a odoslanie ochrannej známky Európskej únie U00204
A0002893 Prijatie a odoslanie dizajnu Európskej únie U00204
A0002894 Výber a vrátenie správnych poplatkov na úseku priemyselného vlastníctva U00204
A0002895 Výber a vrátenie udržiavacích poplatkov na úseku priemyselného vlastníctva U00204
A0002896 Podanie námietok proti zverejnenému označeniu pôvodu a zemepisnému označeniu v Úradnom vestníku Európskej únie U00204
A0002897 Rozhodovanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam úradu, ktoré boli vydané v prvostupňovom konaní U00204
A0002898 Vykonávanie odborných skúšok patentových zástupcov, vydávanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborných skúšok patentových zástupcov U00204
A0002899 Sprístupňovanie údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch, označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, topografiách polovodičových výrobkov U00205
A0002900 Výmena údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch, označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, topografiách polovodičových výrobkov U00205
A0002901 Koordinovanie činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv U00206
A0002902 Rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv U00206
A0002903 Tvorba, dopĺňanie, financovanie, hospodárenie, ochrana a kontrola štátnych hmotných rezerv podľa osobitostí jednotlivých kategórií U00206
A0002904 Vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv U00206
A0002905 Zabezpečovanie analytickej a operatívnej evidencie zásob štátnych hmotných rezerv U00206
A0002906 Zabezpečovanie pripravenosti štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele U00206
A0002907 Zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch štátnych hmotných rezerv U00206
A0002908 Zabezpečovanie styku so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv U00206
A0002909 Spolupráca s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze U00206
A0002910 Ochrana utajovaných skutočností U00207
A0002911 Akreditácia certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky U00207
A0002912 Certifikácia produktov pre elektronický podpis U00207
A0002913 Podielanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality U00208
A0002914 Podávanie návrhov, upozornení a protestov U00208
A0002915 Podávanie obžaloby U00208
A0002916 Preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy U00208
A0002917 Prijímanie a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin U00208
A0002918 Pripravovanie a realizovanie preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov U00208
A0002919 Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti okresných prokuratúr U00208
A0002920 Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti prokuratúr U00208
A0002921 Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti vojenských obvodných prokuratúr U00208
A0002922 Vykonávanie dozoru nad uplatňovaním zákonov a právnych predpisov U00208
A0002923 Vykonávanie pôsobnosti v občianskom súdnom konaní U00208
A0002924 Vykonávanie previerky v miestach, kde sa vykonáva väzba U00208
A0002925 Vykonávanie previerky v orgánoch verejnej správy U00208
A0002926 Zabezpečovanie práv poškodeného U00208
A0002927 Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi U00208
A0002928 Prijímanie a získavanie informácií o právoplatných odsúdeniach U00208
A0002929 Vedenie registra trestov U00208
A0002930 Vydávanie odpisu z registra trestov U00208
A0002931 Vyžiadanie informácií o odsúdení U00208
A0002932 Vydávanie pokynov na označenie záznamu v SIRENE U00208
A0002933 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom U00209
A0002934 Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtov, ktoré schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky U00209
A0002935 Kontrola prostriedkov poskytnutých z Európskej únie a zo zahraničia U00209
A0002936 Kontrola spôsobu vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút U00209
A0002937 Predkladanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Národnej rade Slovenskej republiky U00209
A0002938 Prispôsobenie a uplatňovanie medzinárodných štandardov kontrolnej činnosti U00209
A0002939 Ukladanie poriadkových pokút za marenie výkonu kontroly U00209
A0002940 Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu a k návrhu štátneho záverečného účtu U00209
A0002941 Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti U00209
A0002942 Spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná U00209
A0002943 Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie U00209
A0002944 Odvádzanie preddavku na poistné, ktorého platiteľom je štát U00210
A0002945 Poskytovanie informácií o prihláškach zdravotnej poisťovni U00210
A0002946 Určovanie formy a náležitosti preukazu poistenca U00210
A0002947 Určovanie spôsobu a formy vykazovania poistného U00210
A0002948 Vedenie centrálneho registra poistencov U00210
A0002949 Vedenie registra podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie U00210
A0002950 Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti U00210
A0002951 Vedenie zoznamu platiteľov poistného U00210
A0002952 Vedenie zoznamu zdravotných poisťovní U00210
A0002953 Vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením U00210
A0002954 Zúčastňovanie sa pri prerozdelení poistného U00210
A0002955 Prevádzkovanie informačného systému pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou U00211
A0002956 Uhrádzanie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi U00211
A0002957 Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti U00211
A0002958 Vedenie zoznamu osôb oprávnených na výkon dohľadu U00211
A0002959 Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti U00211
A0002960 Dozorná činnosť na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002961 Ukladanie sankcií na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002962 Registrácia informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje U00212
A0002963 Evidencia zodpovedných osôb na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002964 Vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí k cezhraničnému toku osobných údajov U00212
A0002965 Vydávanie stanovísk k ochrane osobných údajov U00212
A0002966 Správa o stave ochrany osobných údajov U00212
A0002967 Vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov U00212
A0002968 Spolupráca s inštitúciami Európskej únie na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002969 Spolupráca s národnými dozornými autoritami na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002970 Spolupráca s Radou Európy a OECD na úseku ochrany osobných údajov U00212
A0002971 Ochrana záujmov koncových užívateľov v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002972 Vydávanie individuálnych povolení na používanie čísel v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002973 Správa čísel a vedenie databázy pridelených čísel verejných sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002974 Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002975 Poskytovanie informácií koncovým užívateľom v súvislosti so službami v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002976 Poskytovanie konzultácií v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002977 Evidovanie oznámení podnikov o začatí, zmenách a ukončení poskytovania sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002978 Vydávanie individuálnych povolení na používanie frekvencií U00213
A0002979 Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti podľa všeobecného povolenia pre siete a služby v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002980 Sledovanie vývoja a úrovne cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002981 Správa frekvenčného spektra U00213
A0002982 Určovanie relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002983 Určovanie významného podniku na relevantnom trhu a ukladanie povinností na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002984 Určovanie úhrad na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002985 Mimosúdne riešenie sporov medzi koncovými užívateľmi a podnikmi na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002986 Riešenie sporov medzi podnikmi v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002987 Vykonávanie dohľadu a ukladanie sankcií v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002988 Regulácia cien na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002989 Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov U00213
A0002990 Vydávanie všeobecného povolenia na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002991 Schvaľovanie technickej špecifikácie zariadení na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002992 Rozhodovanie o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002993 Určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0002994 Rozhodovanie o úhrade čistých nákladov vzniknutých pri poskytovaní univerzálnej služby U00213
A0002995 Zverejňovanie aktuálnej databázy podnikov na poskytovanie univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií na internete U00213
A0002996 Zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra U00213
A0002997 Koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra U00213
A0002998 Udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvencií U00213
A0002999 Evidovanie a zverejňovanie zmlúv o prístupe a prepojení sietí v oblasti elektronických komunikácií U00213
A0003000 Vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb U00214
A0003001 Vykonávanie štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb U00214
A0003002 Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánov U00214
A0003003 Umiestnenie poštovej schránky na verejne prístupnom mieste U00214
A0003004 Vykonávanie cenovej regulácie v sieťových odvetviach U00215
A0003005 Navrhovanie rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobu jej vykonania U00215
A0003006 Schvaľovanie osobitného režimu prepravy elektriny distribučnou sústavou U00215
A0003007 Poskytovanie informácií v oblasti regulácie sieťových odvetví U00215
A0003008 Riešenie podnetov účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou U00215
A0003009 Rozhodovanie o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete U00215
A0003010 Rozhodovanie o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností U00215
A0003011 Rozhodovanie o vyňatí regulovaného subjektu alebo regulovanej činnosti z regulácie U00215
A0003012 Rozhodovanie v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu a v sporoch pri poskytovaní systémových a podporných služieb U00215
A0003013 Schvaľovanie dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy U00215
A0003014 Schvaľovanie pravidiel rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel odpisovania U00215
A0003015 Schvaľovanie pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a určovanie primeranej ceny za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu U00215
A0003016 Schvaľovanie prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka plynu U00215
A0003017 Schvaľovanie pravidiel predaja elektriny formou aukcie a vykonávanie dohľadu nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou U00215
A0003018 Schvaľovanie výšky poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo siete a poplatky za poskytovanie informácií U00215
A0003019 Sledovanie a vyhodnocovanie prijatých opatrení na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a siete U00215
A0003020 Sledovanie dodržiavania povinností prevádzkovateľa energetickej sústavy a siete U00215
A0003021 Udeľovanie výnimky z povinností prístupu do energetickej sústavy a siete U00215
A0003022 Ukladanie opatrení na nápravu a odstránenie nedostatkov v sieťových odvetviach U00215
A0003023 Ukladanie opatrení pri nedodržaní povinností v oblasti regulácie U00215
A0003024 Ukladanie pokút v oblasti regulácie sieťových odvetví U00215
A0003025 Určovanie alebo schvaľovanie spôsobov, postupov a podmienok v oblasti regulácie sieťových odvetví v rozsahu ustanovenom v zákone o regulácii U00215
A0003026 Určovanie kritérií a rozhodovanie o výbere dodávateľa poslednej inštancie U00215
A0003027 Ustanovenie ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení U00215
A0003028 Ustanovenie pravidiel a postupov na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania služieb U00215
A0003029 Ustanovenie spôsobov overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, normatívnych ukazovateľov spotreby tepla U00215
A0003030 Ustanovenie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidiel rozpočítania množstva dodaného tepla U00215
A0003031 Vydávanie potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, potvrdení o pôvode biometánu a vedenie ich evidencie U00215
A0003032 Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti v oblasti regulácie sieťových odvetví U00215
A0003033 Vykonávanie kontroly v oblasti regulácie sieťových odvetví U00215
A0003034 Vypracovanie a zverejnenie správ o dodržiavaní pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom U00215
A0003035 Zabezpečovanie fungovania trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach U00215
A0003036 Zabezpečovanie hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach U00215
A0003037 Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia U00215
A0003038 Rozhodovanie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka a určenie pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských zariadení U00215
A0003039 Rozhodovanie vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o regulácii U00215
A0003040 Vypracovanie pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom, sledovanie ich dodržiavania a prijímanie opatrení na ich dodržiavanie U00215
A0003041 Sledovanie úrovne transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže na trhu s tovarom a so službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom regulácie U00215
A0003042 Prijímanie opatrení na zabezpečenie podmienok prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie a podmienok prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn U00215
A0003043 Rozhodovanie o regulácii iného tovaru a služby v prípade mimoriadnej trhovej situácie U00215
A0003044 Rozhodovanie o výnimke z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov vyplývajúcich z pridelenia nových prepojovacích vedení U00215
A0003045 Poskytovanie informácií o pridelených kapacitách spojovacích vedení U00215
A0003046 Vedenie a zverejňovanie zoznamu držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností U00215
A0003047 Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu U00215
A0003048 Organizovanie výberového konania na nové energetické zariadenie U00215
A0003049 Sledovanie dodržiavania povinností regulovaných subjektov viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva U00215
A0003050 Sledovanie stavu a zmeny zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu U00215
A0003051 Uverejňovanie správy o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predkladanie Národnej rade Slovenskej republiky U00215
A0003052 Uverejňovanie vyhodnotenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok a prepočet predpokladanej výšky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre nasledujúci kalendárny rok U00215
A0003053 Rozhodovanie o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny U00215
A0003054 Sledovanie dodržiavania štandardov kvality U00215
A0003055 Evidovanie ročných účtovných závierok U00215
A0003056 Plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky U00216
A0003057 Vybavovanie petícií U00216
A0003058 Tvorba Ústavy Slovenskej republiky U00216
A0003059 Zabezpečenie legislatívneho procesu a tvorby zákonov U00216
A0003060 Zabezpečovanie archivácie materiálov a písomností Národnej rady Slovenskej republiky U00216
A0003061 Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej politiky U00216
A0003062 Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe zahraničnej politiky a zahraničnopolitických koncepcií vo vzťahu ku konkrétnemu teritóriu (spravidla k viacerým štátom) U00216
A0003063 Plnenie osobitných úloh vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie a v rámci medziparlamentnej spolupráce U00216
A0003064 Zabezpečovanie vecí súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta U00217
A0003065 Zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta s konštitutívnym charakterom a ich koordinácia U00217
A0003066 Udeľovanie milostí a amnestií U00217
A0003067 Pripravovanie, vypracúvanie, analyzovanie podkladov na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky U00218
A0003068 Spracúvanie a koordinovanie masmediálnej politiky Ústavného súdu Slovenskej republiky U00218
A0003069 Vykonávanie odbornej činnosti v oblasti súdnej správy a správy registrov U00218
A0003070 Koordinovanie činností sudcovských rád U00218
A0003071 Navrhovanie, volenie a odvolávanie sudcov, predsedov, členov rád, senátov, zborov, komisií U00219
A0003072 Prerokovanie správ o čerpaní rozpočtu súdov U00219
A0003073 Schvaľovanie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku a štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky U00219
A0003074 Vyjadrovanie sa k rozpočtu súdov U00219
A0003075 Schvaľovanie zásad v oblasti súdov, sudcov a súdnictva U00219
A0003076 Určovanie obsahovej náplne vzdelávania sudcov U00219
A0003077 Zabezpečenie vnútorných revízií súdov a sudcov U00219
A0003078 Vyhodnocovanie majetkových priznaní sudcov U00219
A0003079 Preskúmanie podnetov na porušenie základných práv a slobôd U00220
A0003080 Sprístupňovanie informácií o činnosti kancelárie verejného ochrancu práv U00220
A0003081 Prijímanie a vybavovanie podnetov na porušenie základných práv a slobôd U00220
A0003082 Analyzovanie príčin a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich U00221
A0003083 Podávanie podnetov na trestné stíhanie a poskytovanie informácií verejnej moci U00221
A0003084 Propagovanie myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu U00221
A0003085 Rozhodovanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja U00221
A0003086 Sprístupňovanie dokumentov prenasledovaným osobám a verejnosti U00221
A0003087 Vydávanie a šírenie publikácií o dobe neslobody 1939 – 1989 U00221
A0003088 Vydávanie správnych rozhodnutí a udeľovanie pokút za priestupky na úseku neposkytnutia súčinnosti pri vyhotovení obrazovej, zvukovej alebo inej dokumentácie z dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989 U00221
A0003089 Vykonávanie úplného a nestranného hodnotenia doby neslobody U00221
A0003090 Zhromažďovanie a spracovávanie informačných dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody U00221
A0003091 Zverejňovanie údajov o prenasledovateľoch U00221
A0003092 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky U00222
A0003093 Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa zákona o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov U00222
A0003094 Finančné riadenie a hospodárenie obce U00223
A0003095 Finančné riadenie od zavedenia nútenej správy obce U00223
A0003096 Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce U00223
A0003097 Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce U00223
A0003098 Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu obce U00223
A0003099 Poskytovanie potrebných údajov o hospodárení obce na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy U00223
A0003100 Poskytovanie súčinnosti a údajov pri zavedení nútenej správy obce U00223
A0003101 Prevedenie nevyčerpaných prostriedkov na osobitný účet nútenej správy obce U00223
A0003102 Sledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu a vykonávanie zmien v rozpočte obce U00223
A0003103 Uhrádzanie finančných prostriedkov obce za prenesený výkon štátnej správy U00223
A0003104 Uhrádzanie záväzkov a výdavkov z rozpočtu obce U00223
A0003105 Vedenie účtovníctva obce U00223
A0003106 Vytváranie peňažných fondov obce U00223
A0003107 Vytváranie rezervného fondu a vysporiadanie schodku z rezervného fondu obce U00223
A0003108 Zabezpečovanie krytia všetkých záväzkov obce U00223
A0003109 Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu obce U00223
A0003110 Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu obce U00223
A0003111 Zriaďovanie a používanie mimorozpočtových peňažných fondov na plnenie úloh obce U00223
A0003112 Schvaľovanie a zasielanie dohôd o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v medzinárodnom združení U00223
A0003113 Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie U00223
A0003114 Hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami obce U00223
A0003115 Uzatváranie zmluvy o výkone správy majetku obce s obchodnou spoločnosťou U00223
A0003116 Zveľaďovanie, chránenie a zhodnocovanie majetku obce U00223
A0003117 Pripomienkovanie, vyhodnocovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie nariadenia obce U00223
A0003118 Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach územnej samosprávy U00223
A0003119 Vydávanie nariadení obce na základe splnomocnenia zákonom U00223
A0003120 Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov obce U00223
A0003121 Poskytovanie potrebných údajov obce pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu U00223
A0003122 Poskytovanie súčinnosti obce pri zabezpečovaní kancelárskych a iných nebytových priestorov U00223
A0003123 Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniach obcou U00223
A0003124 Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce U00223
A0003125 Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu U00223
A0003126 Určovanie organizácie obecného úradu U00223
A0003127 Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra obce a určovanie rozsahu pracovného úväzku U00223
A0003128 Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií obce U00223
A0003129 Poskytovanie potrebných údajov vyšších územných celkov z evidencií U00223
A0003130 Spolupráca vyšších územných celkov so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami U00223
A0003131 Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené nedostatky v ich činnosti U00223
A0003132 Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho kraja U00223
A0003133 Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií vyšších územných celkov U00223
A0003134 Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie U00223
A0003135 Zasielanie rovnopisu uzatvorenej dohody o spolupráci vyšších územných celkov alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov obvodnému úradu U00223
A0003136 Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy vyšších územných celkov U00223
A0003137 Vydávanie, ustanovenie, zverejňovanie nariadení vyšších územných celkov a pripomienkovanie ich návrhov U00223
A0003138 Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov vyšších územných celkov U00223
A0003139 Finančné riadenie a hospodárenie vyšších územných celkov U00223
A0003140 Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, monitorovanie a hodnotenie plnenia programov vyšších územných celkov U00223
A0003141 Oznamovanie začatia zadávania koncesie vyšších územných celkov na stavebné práce Ministerstvu financií Slovenskej republiky U00223
A0003142 Poskytovanie dotácií obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu vyšších územných celkov U00223
A0003143 Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu vyšších územných celkov U00223
A0003144 Rozhodovanie o použití prebytku alebo o spôsobe vysporiadania schodku a o použití peňažných fondov vyšších územných celkov U00223
A0003145 Sledovanie vývoja hospodárenia vyšších územných celkov a vykonávanie zmien U00223
A0003146 Vedenie účtovníctva vyšších územných celkov U00223
A0003147 Vykonávanie rozpočtových opatrení a vedenie ich operatívnej evidencie vyšších územných celkov U00223
A0003148 Vytváranie peňažných fondov a rezervného fondu vyšších územných celkov U00223
A0003149 Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu vyšších územných celkov U00223
A0003150 Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu vyšších územných celkov U00223
A0003151 Hospodárenie s vlastným majetkom a vlastnými príjmami vyšších územných celkov, zabezpečovanie a chránenie práv a záujmov svojich obyvateľov U00223
A0003152 Programovanie štrukturálnych operácií a koordinácia zahraničnej pomoci vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupov U00223
A0003153 Odborné hodnotenie, výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupov U00223
A0003154 Implementácia projektov, administratívne overovanie žiadostí o platbu, overovanie verejného obstarávania, príprava zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupov U00223
A0003155 Finančné overovanie dokladov, finančné manažovanie, finančné účtovanie vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupov U00223
A0003156 Sťažnosti U00223
A0003157 Petičné právo U00223
A0003158 Slobodný prístup k informáciám U00223
A0003159 Ochrana osobných údajov U00223
A0003160 Správa registratúry U00223
A0003161 Podateľna U00223
A0003162 Elektronická podateľňa U00223
A0003163 Poskytovanie knižnično-informačných služieb U00223
A0003164 Rozpočtový proces verejnej správy U00223
A0003165 Rozpočtové hospodárenie U00223
A0003166 Zostavovanie záverečného účtu verejnej správy U00223
A0003167 Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií U00223
A0003168 Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií U00223
A0003169 Poskytovanie dotácií U00223
A0003170 Realizácia rozpočtu organizácií verejnej správy U00223
A0003171 Účtovníctvo U00223
A0003172 Finančná kontrola U00223
A0003173 Vnútorný audit U00223
A0003174 Správa majetku štátu U00223
A0003175 Cestovné náhrady U00223
A0003176 Tvorba a použitie sociálneho fondu U00223
A0003177 Daň z príjmov zo závislej činnosti U00223
A0003178 Odvody za zamestnanca U00223
A0003179 Štátnozamestnanecký pomer U00223
A0003180 Služobný čas U00223
A0003181 Vzdelávanie štátnych a verejných zamestnacov U00223
A0003182 Platové náležitosti a ďalšie náležitosti U00223
A0003183 Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov U00223
A0003184 Vytváranie, spravovanie a rozvoj informačného systému verejnej správy U00223
A0003185 Sprístupňovanie informácií z informačných systémov verejnej správy U00223
A0003186 Vypracúvanie, predkladanie a zabezpečovanie realizácie koncepcie rozvoja informačného systému verejnej správy U00223
A0003187 Zabezpečovanie prevádzky a používania komunikačnej infraštruktúry U00223
A0003188 Vytváranie podmienok na bezpečnosť informačného systému U00223
A0003189 Zabezpečovanie prevádzky informačných systémov verejnej správy U00223
A0003190 Sprístupňovanie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu U00223
A0003191 Kontrola plnenia úloh U00223
A0003192 Zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci U00223
A0003193 Informačná a oznamovacia povinnosť voči Európskej únii vyplývajúca z právne záväzných aktov Európskej únie U00223
A0003194 Skúmanie problematiky, analýza dosahovaných výsledkov, prijímanie opatrení na riešenie aktuálnych otázok a metodické usmerňovanie zverených oblastí U00223
A0003195 Spracúvanie stratégií a koncepcií rozvoja zverených oblastí U00223
A0003196 Posudzovanie zmlúv, zastupovanie pred súdom a orgánmi štátnej správy U00223
A0003197 Príprava návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ich zverejňovanie, prerokovanie v pripomienkovom konaní a predkladanie vláde U00223