48/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2009 Z. z. vydalo
výnos zo 4. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 04853-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii.
Výnos ustanovuje požiadavky na technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.