481/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 8. decembra 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z., vyhlášky č. 608/2008 Z. z., vyhlášky č. 63/2009 Z. z. a vyhlášky č. 420/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
2.
§ 10a sa vypúšťa.
3.
V § 11 ods. 1 písmená a) až g) znejú:
„a)
do 30 km najviac 50 eur,
b)
do 60 km najviac 80 eur,
c)
do 90 km najviac 100 eur,
d)
do 120 km najviac 110 eur,
e)
do 250 km najviac 120 eur,
f)
do 600 km najviac 130 eur,
g)
nad 600 km najviac 135 eur.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Mihál v. r.