485/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
ZÁKON
z 1. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1a)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.
V § 19 sa vypúšťa písmeno j).
3.
V § 20 ods. 1 druhej vete sa slová „písm. a) až g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g) a i)“.
4.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Základom dane je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) s výnimkou podľa odseku 2.“.
5.
V § 29 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Základom dane stlačeného zemného plynu použitého ako pohonná látka je množstvo zemného plynu vyjadrené v kilogramoch (kg).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
6.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je
a)
používaný ako pohonná látka vo výške 0,141 eur/kg,
b)
používaný ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
c)
dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu vo výške 9,36 eura/MWh.“.
7.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a i).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až h).
8.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
9.
V § 32 ods. 1 až 3 a 17 sa slová „písm. a) až e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e) a h)“.
10.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu“.
11.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu.“.
12.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu“.
13.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spotrebovala zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu.“.
14.
V § 36 odsek 3 znie:
„(3)
Daňový dlžník v daňovom priznaní uvedie
a)
celkové množstvo zemného plynu, ktoré dodal, a to v megawatthodinách, alebo ak ide o stlačený zemný, plyn, v kilogramoch,
b)
množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním,
c)
množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), ktoré dodal na účely oslobodené od dane,
d)
množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), ktoré dodal bez dane,
e)
množstvo zemného plynu v megawatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou,
f)
množstvo zemného plynu v megawathodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), ktoré spotreboval na výrobu stlačeného zemného plynu,
g)
celkové množstvo zemného plynu v megawatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť,
h)
celkové množstvo zemného plynu v kilogramoch, ak ide o stlačený zemný plyn, z množstva zemného plynu podľa písmena f), z ktorého vznikla daňová povinnosť,
i)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť.“.
15.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu.“.
16.
V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Daňový dlžník je povinný priebežne viesť evidenciu množstva vyrobeného stlačeného zemného plynu v kilogramoch.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
17.
V § 45 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
18.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Registrácia oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý používa uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je povinný vykonať najneskôr do 15. júna 2011 inventarizáciu zásob uhlia podľa stavu k 31. máju 2011.
(3)
Registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola oprávneným spotrebiteľom na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je oprávnená po 1. júni 2011 postupovať pri vrátení dane podľa § 37 primerane. Daň možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety z preukázateľne zdaneného zemného plynu použitého do 31. mája 2011 na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odoberá zemný plyn na účel výroby stlačeného zemného plynu a ktorá nie je k 1. januáru 2011 daňovým dlžníkom, môže požiadať o vrátenie dane podľa § 37 z preukázateľne zdaneného zemného plynu, ktorý táto právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla na účel výroby stlačeného zemného plynu za obdobie od 1. januára 2011 do dňa, keď ju colný úrad registroval ako daňového dlžníka.“.
19.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v . EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. V. EÚ L 195, 2. 6. 2004).
2.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.