487/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

487
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, okrem laboratórneho testovania, právnickú osobu, ktorá je poverená výlučne osobitnými úlohami verejného záujmu a nemá osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach.“.
2.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, kvalitu a ochranu dôverných informácií a skutočnosť, že medzi výkonom úloh, ktorými je poverená, a jej ďalšími činnosťami nie je konflikt záujmov.“.
3.
Nad § 20 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Záverečné ustanovenia“.
4.
Nadpis pod § 20 sa vypúšťa.
5.
V § 20 sa slová „právne akty Európskej únie“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 8, 15, 17, 18 a 28 znejú:
„1)
§ 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
2)
Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
15)
§ 25 písm. k) zákona č. 193/2005 Z. z.
17)
§ 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 25 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.
28)
§ 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.“.
7.
V prílohe č. 14 nadpis znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
8.
Príloha č. 14 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14. Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Iveta Radičová v. r.