49/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 2007 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 27. januára 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.
K oznámeniu č. 49/2010 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SRBSKEJ REPUBLIKY O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI
Preambula
Vláda Slovenskej republiky a vláda Srbskej republiky, predstavujúce „zmluvné strany“,
v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,
vedené želaním podporovať vzájomnú spoluprácu a rozvoj,
uvedomujúc si dôležitosť a význam rozvojovej pomoci,
s cieľom naplnenia týchto zámerov,
dohodli sa takto:
Definície pojmov
Článok 1
Na účely tejto dohody znamená:
„Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci“
- hlavný nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytovanej príjemcom pomoci, schválený vládou Slovenskej republiky,
„finančné prostriedky“
- prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci a poskytované príjemcovi,
„poskytovateľ“
- Slovenská republika,
„príjemca“
- Srbská republika,
„personál“ (štátni zamestnanci, zamestnanci)
- občania Slovenskej republiky a súčasne jednotky poskytovateľa zúčastňujúci sa na projektoch poskytovateľa v krajine príjemcu.
Predmet a pôsobnosť dohody
Článok 2
Táto dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou. Tieto podmienky sa uplatňujú na poskytnutie oficiálnej rozvojovej pomoci príjemcovi v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Príjemca zabezpečí efektívne využitie tejto pomoci, prijme potrebné opatrenia na zabránenie zneužitia alebo zadržania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci tejto pomoci a garantuje neporušenie podmienok, za ktorých tieto fondy boli poskytnuté.
Príslušné orgány
Článok 3
(1)
Orgánmi zmluvných strán príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:
V Slovenskej republike
Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
V Srbskej republike
Ministerstvo financií
Kneza Milosa 20
11 000 Belehrad
(2)
Akákoľvek komunikácia medzi príslušnými orgánmi v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku.
Financovanie
Článok 4
(1)
Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rovnaké postupy sa uplatnia aj pri účtovných operáciách súvisiacich s týmito prostriedkami
(2)
Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v oficiálnej mene poskytovateľa.
(3)
Finančné prostriedky, ktoré sú poskytované Slovenskou republikou alebo ku ktorých poskytovaniu Slovenská republika prispieva, budú použité výlučne na účely dohodnutých projektov/programov a v rámci budúcich schválených projektov/programov s výnimkou článku 7 odseku 3 tejto dohody. Finančné prostriedky budú vyplatené iba v súlade s ustanoveniami Finančného memoranda týkajúceho sa príslušných projektov/programov.
Obstaranie tovarov a služieb
Článok 5
(1)
Obstaranie tovarov, prác a služieb sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnou legislatívou a právnymi predpismi poskytovateľa.
(2)
Tovary a služby poskytované slovenskými organizáciami v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podľa tejto dohody budú oslobodené od cla, daní a akýchkoľvek iných poplatkov v krajine príjemcu.
(3)
Tovar zaobstaraný poskytovateľom v rámci tejto dohody sa po skončení projektu/programu stane majetkom Srbskej republiky.
Finančné memorandum
Článok 6
(1)
Výška oficiálnej rozvojovej pomoci a konkrétne podmienky jej poskytnutia, najmä podmienky prevodu finančných prostriedkov z účtu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pravidlá pre účtovanie a audit, pravidlá pre monitorovanie a podávanie správ, spôsob vykonávania projektov/programov a pravidlá pre realokáciu prostriedkov, budú dohodnuté vo Finančnom memorande.
(2)
Finančné memorandum sa musí priamo odvolávať na túto dohodu a podmienky tejto dohody sú pre takéto Finančné memorandum platné, ak nie je uvedené inak.
Podmienky pre vyslaný personál poskytovateľa
Článok 7
(1)
Srbská republika bude informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbskej republike o každej mimoriadnej situácii alebo o núdzovom stave v krajine. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán považuje podobné udalosti za prípad vyššej moci alebo je názoru, že by mohli ohroziť vykonávanie projektov alebo programov spolupráce, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať o bezodkladné konzultácie. V rámci týchto konzultácií poskytne Srbská republika informácie o celkových bezpečnostných opatreniach alebo iných obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktoré nie sú občanmi Srbskej republiky.
(2)
Poskytovateľ môže z bezpečnostných dôvodov vydať konkrétne pokyny pre personál (štátnych zamestnancov, zamestnancov). Medzi takéto pokyny možno zaradiť aj príkaz na opustenie Srbskej republiky. Personál, ktorý sa bude riadiť takýmito pokynmi alebo podnikne iné preventívne kroky, ktoré sú za daných okolností primerané, nenesie zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.
(3)
Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi na zaistenie bezpečnosti personálu, budú financované z prostriedkov, ktoré Slovenská republika poskytne Srbskej republike ako oficiálnu rozvojovú pomoc.
(4)
Srbská republika bude niesť všetky riziká, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými v rámci tejto dohody. Srbská republika je zodpovedná najmä za riešenie všetkých škôd/sťažností, ktoré podá tretia strana voči Slovenskej republike, proti slovenským oficiálnym inštitúciám alebo proti slovenským predstaviteľom, ako aj spoločnostiam, inštitúciám alebo osobám spadajúcim pod túto dohodu a ktoré vyplývajú z aktivít vykonávaných v rámci tejto dohody alebo takých, ktoré s nimi priamo súvisia.
(5)
Srbská republika zaručí pre personál:
a)
bezodkladné vybavenie a vydanie bezplatných víz umožňujúcich viacnásobný vstup, opakovaný vstup a odchod z krajiny počas celej doby ich aktivít/operácií;
b)
slobodný pohyb vo vnútrozemí krajiny a právo vstúpiť do krajiny a opustiť krajinu v rozsahu potrebnom na vykonávanie projektu/programu;
c)
bezodkladné vydanie všetkých potrebných povolení alebo licencií, ako je napríklad povolenie na pobyt (residence permit), pracovné povolenie a povolenie na vykonávanie odbornej činnosti, ako aj oslobodenie od imigračných obmedzení a povinnosti registrácie cudzincov po celú dobu platnosti tejto dohody;
d)
oslobodenie od povinnosti slúžiť v ozbrojených silách a vykonávať akékoľvek ďalšie povinné služby; toto oslobodenie sa nevzťahuje na občanov Srbskej republiky;
e)
oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a akýchkoľvek ďalších priamych daní z funkčných pôžitkov poskytovaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo zamestnávateľom, ktorý sa zaviazal poskytovať služby alebo dodať tovar na základe zmluvy s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, buď priamo, alebo ako subdodávateľ;
f)
prístup k službám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni kvality dostupnej v krajine, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo súkromné;
g)
možnosti repatriácie počas vnútroštátnych (domácich) alebo medzinárodných kríz, rovnocenné s možnosťami poskytovanými pracovníkom diplomatických misií;
h)
právo na dovoz a opätovný vývoz profesionálnych zariadení a tovarov, ktoré personál potrebuje na plnenie svojich úloh, bez colných poplatkov.
(6)
Srbská republika môže požiadať o odvolanie alebo o výmenu ktoréhokoľvek pracovníka personálu vyslaného Slovenskou republikou, ktorého prácu alebo správanie považuje za neuspokojivé.
Použitie loga
Článok 8
Pri realizácii ustanovení tejto dohody každá zo zmluvných strán bude používať logo oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky bez akýchkoľvek predchádzajúcich konzultácií alebo schválenia.
Výhrady
Článok 9
(1)
Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci nesmú byť príjemcom použité na úhradu daní, ciel a poplatkov, ktoré s nimi súvisia.
(2)
Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, a to v plnej výške alebo ich časti, v prípade, ak prijímateľ nepoužil finančné prostriedky na účel, na ktorý boli určené. Zmluvné strany budú viesť vzájomné konzultácie na účel nájdenia riešenia predtým, než poskytovateľ uplatní svoje právo požadovať vrátenie plnej výšky finančných prostriedkov alebo ich časti.
Riešenie sporov
Článok 10
Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z výkladu alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, sa budú riešiť vzájomnými rokovaniami zmluvných strán.
Záverečné ustanovenia
Článok 11
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.
(2)
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnou legislatívou a predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia druhej nóty o takomto schválení.
(3)
Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
(4)
Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.
(5)
Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.
Dané v Belehrade 3. decembra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ján Kubiš v. r.

Za vládu
Srbskej republiky:

Mirko Cvetkovia v. r.