493/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

493
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. a zákona č. 401/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Príspevok na nakladanie s núdzovými zásobami
(1)
Podnikateľ, ktorý ropu alebo vybrané ropné výrobky dovezie z tretieho štátu alebo prepraví z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovoz“), je povinný uhradiť príspevok na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob (ďalej len „príspevok“).
(2)
Podnikateľ je povinný Správe rezerv do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom doviezol ropu alebo vybrané ropné výrobky na územie Slovenskej republiky,
a)
podať hlásenie o dovezenom množstve ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „hlásenie o dovoze“) a o výške príspevku,
b)
uhradiť príspevok na účet, ktorý zverejní Správa rezerv na svojom webovom sídle.
(3)
Podnikateľ je povinný Správe rezerv do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vyviezol na územie tretieho štátu alebo prepravil na územie iného členského štátu ropu alebo vybrané ropné výrobky z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vývoz“), podať hlásenie o vyvezenom množstve ropy a vybraných ropných výrobkov (ďalej len „hlásenie o vývoze“).
(4)
Základ príspevku, výpočet a sadzba príspevku, vzor hlásenia o dovoze a vzor hlásenia o vývoze sú v prílohe č. 4.
(5)
Ak podnikateľ zistí, že podané hlásenie podľa odseku 2 alebo odseku 3 je nesprávne alebo neúplné, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Správe rezerv dodatočné hlásenie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti pôvodne podanému hláseniu. V prípade nedoplatku podnikateľ doplatí Správe rezerv rozdiel príspevku do 10 pracovných dní odo dňa podania dodatočného hlásenia. V prípade preplatku podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(6)
Podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie príspevku alebo jeho časti za množstvo ropy alebo vybraných ropných výrobkov, ktoré vyviezol z územia Slovenskej republiky a za ktoré bol Správe rezerv preukázateľne akýmkoľvek spôsobom zaplatený príspevok. Podnikateľ je povinný na účel vrátenia príspevku preukázateľne doložiť uskutočnený vývoz z územia Slovenskej republiky sprievodnými dokladmi potvrdenými príjemcom a colnou správou, dodávateľskou faktúrou a dokladom preukazujúcim nadobudnutie vyvezeného tovaru.
(7)
Správa rezerv na základe písomnej žiadosti podnikateľa podľa odseku 6 bez zbytočného odkladu preverí oprávnenosť vrátenia príspevku. Ak vznikol nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti, Správa rezerv vydá rozhodnutie o vrátení príspevku alebo jeho časti a uhradí podnikateľovi príslušnú čiastku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(8)
Nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti zaniká, ak podnikateľ nepožiadal o vrátenie príspevku do šiestich kalendárnych mesiacov od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vývoz uskutočnený.
(9)
Ak Správa rezerv zistí z hlásení podľa odseku 2 alebo odseku 3 nedoplatok, vystaví podnikateľovi platobný výmer na rozdiel príspevku, ktorý mal byť Správe rezerv uhradený. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv rozdiel príspevku podľa platobného výmeru do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade preplatku podnikateľ môže písomne požiadať Správu rezerv o vrátenie rozdielu z uhradeného príspevku.
(10)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3, vyzve podnikateľa na podanie dodatočného hlásenia, ktoré je podnikateľ povinný doručiť Správe rezerv do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(11)
Ak Správa rezerv zistí nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b), vystaví podnikateľovi platobný výmer na príspevok, ktorý vypočíta z podkladov, ktoré má k dispozícii. Podnikateľ je povinný uhradiť Správe rezerv príspevok do 10 pracovných dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(12)
Správa rezerv sústreďuje príjmy z príspevku na samostatnom mimorozpočtovom účte. Do siedmich pracovných dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu zostatok na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Zostatkom na účte z príspevku za predchádzajúci kalendárny štvrťrok sa rozumie rozdiel medzi sumou vybratého príspevku a sumou vráteného príspevku. Zostatok na účte z príspevku za posledný štvrťrok odvedie Správa rezerv do príjmov štátneho rozpočtu do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Výdavky na tvorbu, obmenu, zámenu, pôžičku, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie a financovanie núdzových zásob realizuje Správa rezerv z výdavkov štátneho rozpočtu.“.
2.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kontrolu plnenia povinností podľa § 7a“.
3.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
331 eur tomu, kto nepodá hlásenie podľa § 7a ods. 2 písm. a) alebo § 7a ods. 3,
g)
60 % z nezaplateného príspevku alebo jeho časti podľa § 7a ods. 2 písm. b) alebo § 7a ods. 11 podnikateľovi.“.
4.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy príspevku za každý deň omeškania s platbou odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príspevku až do dňa platby vrátane, nie však menej ako 165 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
5.
V § 9 ods. 4 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
6.
§ 10b znie:
㤠10b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
7.
Za prílohu č. 3 sa vkladá nová príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 170/2001 Z. z.
I. ZÁKLAD PRÍSPEVKU, VÝPOČET A SADZBA PRÍSPEVKU
1. Základom príspevku je množstvo vyjadrené
a) v kilogramoch pre ropu kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 a vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 27 10 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69,
b) v litroch pri teplote 15 °C pre motorové a letecké palivá benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 70 a motorovú naftu, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45.
2. Príspevok sa vypočíta ako súčin základu príspevku a príslušnej sadzby príspevku podľa bodu 5.
3. Súhrnná výška príspevku za príslušný kalendárny mesiac tvorí súčet príspevkov za ropu a vybrané ropné výrobky podľa bodu 5.
4. Súhrnná výška príspevku za príslušný kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
5. Sadzba príspevku pre ropu a vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
a) ropa kódu kombinovanej nomenklatúry 2709 00 90 ......................................... 18,62 eura za 1 000 kilogramov,
b) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 a 2710 11 70 ........................................................................... . 16,23 eura za 1 000 litrov,
c) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 ................................................................................. 16,23 eura za 1 000 litrov,
d) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 ............................................................... 16,23 eura za 1 000 kilogramov.
II. VZORY HLÁSENÍ
1.
VZOR
HLÁSENIE
o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo prepraveného na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu a o výške príspevku
2.
VZOR
HLÁSENIE o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia Slovenskej republiky na územie tretieho štátu alebo prepraveného na územie iného členského štátu
Doterajšia príloha č. 4 sa označuje ako príloha č. 5.“.
8.
Názov prílohy č. 5 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 463/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 667/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z. a zákona č. 279/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Návrhy vláde predkladá Správa rezerv, ak je potrebné prijať zmeny schválených návrhov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.