496/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c)
povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti,
d)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme využívajú pitnú vodu,
e)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v rámci výkonu práce vo verejnom záujme dodávajú pitnú vodu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré ju využívajú v rámci výkonu práce vo verejnom záujme,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená f) až i).
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 3 znejú:
„1)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)
Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až d) sú povinné
a)
zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
b)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,3a)
c)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem,4)
d)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,5)
e)
zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,
f)
zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov,
g)
bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou,
h)
zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody; do obnovenia kvality vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
i)
používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva,5)
j)
overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.
(2)
Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1 písm. c).
(3)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4, 5 a 5a znejú:
„3a)
§ 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
4)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
5a)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 4 ods. 4 písm. c) sa slová „geografickú oblasť“ nahrádzajú slovami „zásobovanú oblasť alebo jej časť“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6)
§ 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.
7)
Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.“.
7.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.“.
8.
V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
9.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)“.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
§ 17 ods. 2 zákona č. 355/2005 Z. z.
10)
§ 17 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
11.
V § 9 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený“ nahrádzajú slovami „ preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené“.
12.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.
UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY
A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh limitu1) Poznámky
1. Escherichia coli EC  
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
NMH
NMH
NMH
 
HZ
IZ
BPV
2. Koliformné baktérie KB  
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
3. Enterokoky EK  
0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
 
NMH
NMH
NMH
 
HZ
IZ
BPV
4. Pseudomonas aeruginosa PA  
0
KTJ
v 250 ml
 
NMH
 
BPV
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC KM22  
200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
6. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC KM22  
50
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
 
MH
MH
MH
 
HZ
IZ
BPV
7. Bezfarebné bičíkovce BB 10


50
jedince/ml MH


MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou
dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
IZ
8. Živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov)
ŽO 0
0
jedince/ml MH
MH
HZ
IZ
9. Vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií)
VB 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZ
10. Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky MM 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZ
11. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ
12. Železité a mangánové baktérie ŽMB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13. Abiosestón AB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14. Clostridium perfringens CP  
0
KTJ
v 100 ml
 
IH
Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
15. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH  
16. Arzén As 0,01 mg/l NMH  
17. Bór B 1,0 mg/l NMH  
18. Bromičnany Br 0,01 mg/l NMH Je potrebné snažiť sa, ak je to možné bez zhoršenia kvality dezinfekcie, o nižšiu hodnotu, ako je limitná hodnota.
19. Dusičnany N 50 mg/l MH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
20. Dusitany N 0,5 mg/l NMH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
21. Fluoridy   1,5 mg/l NMH  
22. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH  
23. Kadmium Cd 0,005 mg/l NMH  
24. Kyanidy C 0,05 mg/l NMH  
25. Meď Cu 2,0 mg/l MH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
26. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
27. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu musia byť uprednostnené oblasti, kde je koncentrácia olova najvyššia.
28. Ortuť Hg 0,001 mg/l NMH  
29. Selén Se 0,01 mg/l NMH  
30. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody. Výnimka z limitu sa neudeľuje.
b) Organické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
31. Akrylamid AA 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
32. Benzén C6H6 1,0 µg/l NMH  
33. Dichlórbenzény DCB 0,3
 
300
µg/l
 
µg/l
MH
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody. Dichlórbenzény zahŕňajú sumu: 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.
34. 1,2-dichlóretán C2H4Cl 3,0 µg/l NMH  
35. Monochlórbenzén MCB 10
 
300
µg/l
 
µg/l
MH
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
36. Celkový organický uhlík TOC bez význam-ných zmien mg/l IH Nemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne.
37. Pesticídy PL 0,1 µg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid  platí limit 0,03 µg/l .
38. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH Limitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty  (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať.
39. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU 0,1 µg/l MMH Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
40. Benzo(a)pyrén BaP 0,01 µg/l NMH  
41. Epichlórhydrín C3H5ClO 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
42. Styrén ST 20 µg/l NMH  
43. Tetrachlóretén PCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
44. Tetrachlórmetán CCl4 2,0 µg/l MHRR  
45. Toluén C7H8 50
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
 
46. Trichlóretén TCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
47. Vinylchlorid C2H3Cl 0,5 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
48. Xylény C8H10 100
 
 
500
µg/l
 
 
µg/l
MH
 
 
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného  zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
49. Mikrocystín LR 1 µg/l MH Kontrolu vykonáva výrobca pitnej vody v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji. Odber povrchových vôd sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)11)12)13)
c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
50. Voľný chlór Cl2 0,3 mg/l MH Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
51. Brómdichlórmetán BDM 0,015
 
0,025
mg/l
 
mg/l
MH
 
NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
52. 2,4-dichlórfenol DCF 0,002 mg/l MH Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
53. Chlórdioxid ClO2 0,20 mg/l MH  
54. Chloritany Cl 0,20 mg/l NMH  
55. Chloroform CHCl3 0,04 mg/l MH Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
56. Ozón O3 0,05 mg/l MH  
57. 2,4,6-trichlórfenol TCP 0,01
0,2
mg/l
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
58. Trihalometány spolu THMs 0,10 mg/l NMH Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov vo vode určenej na ľudskú spotrebu sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.
d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
59. Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A254 0,08   IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn.
60. Amónne ióny N 0,5 mg/l MH  
61. Celkové rozpustné látky RL 1 000 mg/l MH  
62. Farba F 20 mg/l MH  
63. Hliník Al 0,2 mg/l MH  
64. Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKMn 3,0 mg/l MH  
65. Chloridy C 250 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna.
66. Mangán Mn 0,05 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
67. Nasýtenie vody kyslíkom O2 > 50 % nasýtenia OH  
68. Reakcia vody pH 6,5 – 9,5   MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
69. Sírany S 250 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna.
70. Sulfán voľný H2S 0,01 mg/l MH  
71. Chuť   prijateľná pre spotrebiteľa   MH Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
72. Teplota t 8 – 12 oC OH  
73. Zákal Z 5 FNU MH Pre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal medzná hodnota 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
74. Pach   bez zápachu     Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
75. Zinok Zn 3,0 mg/l MH  
76. Železo Fe 0,2 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
77. Vodivosť kappa 125,0 mS/m pri 20 oC IH Voda nesmie byť agresívna.
78. Sodík Na+ 200 mg/l MH  
e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
79. Horčík Mg2+ 10,0

30,0
 
125
mg/l
 
 
 
mg/l
OH
 
 
 
MH
 
80. Vápnik Ca2+ > 30 mg/l OH  
81. Vápnik a horčík Ca2+ + Mg2+ 1,1

5,0
mmol/l OH  
f) Rádiologické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
82. Trícium 3H 100 Bq/l IH Monitorovanie objemovej aktivity trícia v pitnej vode a objemovej aktivity rádionuklidov v pitnej vode na účely stanovenia celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov  pitnou vodou  sa nevyžaduje, ak je iným monitorovaním preukázané, že úroveň objemovej aktivity trícia alebo vypočítaného  celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov pitnou vodou je dostatočne pod indikačnou hodnotou rádiologického ukazovateľa.  Ak sa monitorovanie nevyžaduje, Úrad verejného zdravotníctva  SR informuje komisiu podľa osobitného predpisu14) o dôvodoch takého rozhodnutia a poskytne jej  výsledky monitorovania, na základe ktorého takto rozhodol.
Príjem trícia, 40K, radónu a jeho rozpadových produktov sa nezapočítava do príjmu na účely hodnotenia celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov pitnou vodou za rok.
Podrobnosti o požiadavkách na monitorovanie  prírodných rádionuklidov v pitnej vode sú uvedené vo vykonávacom predpise.7)
83. Celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok E() 0,10 mSv/rok IH  
.“.
13.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.
ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY
1. Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody
Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá počtu obyvateľov podľa hodnôt uvedených v tabuľke č. 1, považuje sa za rozhodujúci počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou.
Príklad výpočtu pre objem dodávanej vody 5 200 m3/deň: počet minimálnych rozborov 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborov 3 [1 + (2 x 1)].
Tabuľka č. 1
Počet obyvateľov v zásobovanej oblasti (pri dennej spotrebe 200 l na osobu) Objem vyrábanej alebo dodávanej pitnej vody v zásobovanej oblasti (m3/deň) Ročný počet vzoriek
minimálnych rozborov
Ročný počet vzoriek úplných rozborov
 50  10 2 1 za 10 rokov
> 50  100 > 10  20 2 1 za 5 rokov
> 100  500 > 20  100 3 1 za 2 roky
> 500  5 000 > 100  1 000 4 1
> 5 000  50 000 > 1 000  10 000 4
+3 na každých 1 000 m3 z celkového
objemu vrátane začatých
1
+1 na každých 3 300 m3/deň
> 50 000  500 000 > 10 000  100 000 3
+1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000 > 100 000 10
+1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
Pri prerušovanej krátkodobej dodávke o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže znížiť počet vzoriek pre jednotlivé ukazovatele, ak
a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe č. 1 a
b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody, pričom najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke č. 1 vzoriek pitnej vody okrem prípadu, keď frekvenciu určí regionálny úrad verejného zdravotníctva.
2. Rozsah rozborov pitnej vody
2.1. Minimálny rozbor
Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.
Minimálny rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tabuľky č. 2. Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.
Ukazovateľ č. 13 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.
Ukazovateľ č. 19 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.
Ukazovateľ č. 20 v tabuľke č. 2 sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.
Ukazovateľ č. 22 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.
Tabuľka č. 2: Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody
Por. čís. Ukazovateľ
  1. Escherichia coli
  2. Koliformné baktérie
  3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
  4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
  5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36  oC
  6. Bezfarebné bičíkovce
  7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
  8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
  9. Železité a mangánové baktérie
10. Mikromycéty
11. Mŕtve organizmy
12. Abiosestón
13. Clostridium perfringens
14. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
15. Amónne ióny
16. Farba
17. Dusičnany
18. Dusitany
19. Hliník
20. Voľný chlór
21. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
22. Chuť
23. Vodivosť
24. Mangán
25. Pach
26. Reakcia vody
27. Zákal
28. Železo
29. Teplota
2.2. Úplný rozbor
Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva.
Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov podľa vykonávacieho predpisu.7)“.
14.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.
KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD
1. Správnosť je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou získanou z veľkého radu výsledkov skúšok a prijatou referenčnou hodnotou.15)
2. Presnosť je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou.16)
3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.
a) Anorganické ukazovatele
Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
15. Antimón 25 25 25    
16. Arzén 10 10 10    
17. Bór 10 10 10    
18. Bromičnany 25 25 25    
19. Dusičnany 10 10 10    
20. Dusitany 10 10 10    
21. Fluoridy 10 10 10    
22. Chróm 10 10 10    
23. Kadmium 10 10 10    
24. Kyanidy 10 10 10   Metóda by mala určiť celkové množstvo kyanidov vo všetkých ich formách.
25. Meď 10 10 10    
26. Nikel 10 10 10    
27. Olovo 10 10 10    
28. Ortuť 20 10 20    
29. Selén 10 10 10    
30. Striebro 10 10 10    
b) Organické ukazovatele
Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
31. Akrylamid Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.  
32. Benzén 25 25 25    
33. Dichlórbenzény 25 25 25    
34. 1,2-dichlóretán 25 25 10    
35. Monochlórbenzén 25 25 25    
37. Pesticídy 25 25 25   Validačná charakteristika sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.
39. Polycyklické aromatické uhľovodíky 25 25 25   Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
40. Benzo(a)pyrén 25 25 25    
41. Epichlórhydrín  – Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.  
42. Styrén 25 25 25    
43. Tetrachlóretén 25 25 10   Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
44. Tetrachlórmetán 25 25 10    
45. Toluén 25 25 25    
46. Trichlóretén 25 25 10   Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1.
47. Vinylchlorid Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.  
48. Xylény 25 25 25    
49. Mikrocystín LR 25 25 25    
c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
50. Voľný chlór 25 25 25    
51. Brómdichlórmetán 25 25 10    
52. 2,4-dichlórfenol 25 25 25    
53. Chlórdioxid 25 25 25    
54. Chloritany 25 25 25    
55. Chloroform 25 25 10    
56. Ozón 25 25 25    
57. 2,4,6-trichlórfenol 25 25 25    
d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť
vyjadrená v % z limitu ukazovateľa
Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
59. Absorbancia (254 nm, 1 cm) 10 10 10    
60. Amónne ióny 10 10 10    
61. Celkové rozpustné látky 10 10 10    
62. Farba 25 25 25    
63. Hliník 10 10 10    
64. Chemická spotreba kyslíka manganistanom 25 25 10    
65. Chloridy 10 10 10    
66. Mangán 10 10 10    
69. Sírany 10 10 10    
70. Sulfán voľný 25 25 25    
73. Zákal 25 25 25    
75. Zinok 10 10 10    
76. Železo 10 10 10    
77. Vodivosť 10 10 10    
78. Sodík 10 10 10    
e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca
Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
79. Horčík 10 10 10    
80. Vápnik 10 10 10    
81. Vápnik a horčík 10 10 10    
Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú špecifikované referenčné analytické metódy:
– Escherichia coli a koliformné baktérie podľa slovenskej technickej normy,15)
– enterokoky podľa slovenskej technickej normy,17)
– Pseudomonas aeruginosa podľa slovenskej technickej normy,18)
– kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC podľa slovenskej technickej normy,19)
– abiosestón, železité a mangánové baktérie podľa slovenskej technickej normy,20) biosestón podľa slovenskej technickej normy.21)
Clostridium perfringens (vrátane spór) podľa tohto postupu:
Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare mCP pri teplote 44 ±1 oC počas 21 ±3 hod. Spočítať nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia do ružova alebo do červena, keď sa vystavia na 20 – 30 sekúnd účinku pár hydroxidu amónneho.
Zloženie agaru mCP
tryptóza 30 g,
kvasnicový extrakt 20 g,
sacharóza 5 g,
hydrochlorid L-cysteínu 1 g,
MgSO4.7H2O 0,1 g,
purpurový bromkrezol 40 mg,
agar 15 g,
voda 1 000 ml.
Rozpustiť prísady základného roztoku, upraviť pH na 7,6 a sterilizovať v autokláve pri teplote 121oC počas 15 minút. Nechať roztok vychladnúť a pridať
D-cykloserín 400 mg,
polymyxín B-sulfát 25 mg,
indoxyl-ß-D-glukosid 60 mg
(pred pridaním rozpustiť v 8 ml destilovanej vody),
sterilne sfiltrovaný  0,5-percentný roztok dvojfosforečnanu fenolftaleínu 20 ml,
sterilne sfiltrovaný  4,5-percentný roztok FeCl3.6H2O 2 ml.
Pri použití alternatívnej metódy musia byť dosiahnuté výsledky aspoň tak spoľahlivo ako pri referenčnej metóde.
Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej technickej normy.22)
Pre ukazovateľ enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.23)
Pre ukazovateľ Clostridium perfringens sa môžu použiť alternatívne metódy podľa slovenskej technickej normy.24)“.
15.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – štvrtá časť (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
11)
STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
12)
STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5567-1: 2006).
13)
STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.
15)
STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000).
16)
STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície.
17)
STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000).
18)
STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006).
19)
STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222:1999).
20)
STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu.
21)
STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu.
22)
Napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného substrátu.
23)
Napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology“, (DST“).
24)
Napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany (klostrídií) Časť 2: Metóda membránovej filtrácie, STN EN ISO 7937 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií (ISO 7934:2004).