497/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2010,
ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodková hodnota v roku 2011 je 9,5756 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Mihál v. r.