5/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 1964 bola v Paríži otvorená na podpis Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií.
Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 2. marca 2005.
Listina o schválení bola podpísaná 21. marca 2005 a uložená u depozitára, vlády Spojených štátov amerických, 13. apríla 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 1965 v súlade s článkom X ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. apríla 2005 v súlade s článkom X ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.